R O M Â N I A

CONSILIUL  JUDEȚEAN  TELEORMAN

 

PROCES VERBAL

 de desfășurare a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Teleorman

din data de 16 august 2016

 

                Bună ziua, stimați colegi.

                Consiliul Județean Teleorman a fost convocat în ședință extraordinară pentru astăzi, 16 august 2016, prin dispoziția nr. 317 din 12 august 2016.

La ședință participă 21 consilieri din totalul de 33 consilieri în funcție (lipsind doamnele Fedeleș Oana-Raluca, Panagoreț Ioana, Stoian Maria, Toțe Marioara și domnii Burcescu Cătălin, Fulga Sandu-Mircea, Iliescu Nicolae Angelică, Petculescu Marian, Pârvulescu Eugen, Ștefan Mihai Gabriel, , Țucan Marian, Vătafu Teodor- Cătălin) ședința de consiliu este legal constituită, fiind astfel asigurat cvorumul de prezență necesar pentru desfășurarea legală a acestei ședințe extraordinare.

 

                 Fiind ședință publică, așa cum prevede Legea administrației publice locale, anunțul cu ordinea de zi a fost adus la cunoștință, dumneavoastră și locuitorilor județului Teleorman, prin afișare la avizierul instituției, fiind publicat și pe site-ul Consiliului județean.

 

Participă, în calitate de invitați, directori și funcționari publici din aparatul de specialitate al Consiliului județean, precum și reprezentanți ai presei scrise și audio-vizuale.

 

Procesul - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Teleorman, din data de 26 iulie 2016, v-a fost pus la dispoziție și îl supun aprobării dumneavoastră.

-          Cine este pentru ?

-          Împotrivă ?

-          Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat procesul-verbal al ședinței din 26 iulie 2016.

 

Doamnelor și domnilor,

În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 98 din Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, am întocmit următorul proiect al ordinii de zi:

 

Proiect de hotărâre privind delegarea atribuțiilor corespunzătoare funcției publice de director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman.

                                        Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

Supun la vot proiectul ordinii de zi.

- Cine este pentru ?

- Împotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul ordinii de zi.

 

Potrivit art. 117 litera “a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, proiectul de hotărâre de la ordinea de zi a fost avizat pentru legalitate de înlocuitorul de drept al secretarului județului care se află în concediu de odihnă.

Înainte de a merge mai departe, țin precizez , în conformitate cu prevederile art. 46 din Legea nr. 215/2001, respectiv ale art. 77 din Legea nr. 393/2004, nu poate lua parte la deliberarea și adoptarea hotărârilor înscrise pe ordinea de zi consilierul județean care fie personal, fie prin soț, soție, afini, rude până la gradul IV inclusiv, are interes patrimonial în problema supusă dezbaterii.

Dacă avem asemenea cazuri, rog ne fie aduse la cunoștință pentru ca abținerea de la deliberarea și adoptarea hotărârilor fie consemnată în procesul verbal al acestei ședințe.

 

La punctual de pe ordinea de zi se află înscris proietul de hotărâre privind delegarea atribuțiilor corespunzătoare funcției publice de director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman.

 

               Rog presedinții comisiilor economică și juridică prezinte rapoartele de avizare.

 

                Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

 Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

              Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț,

Mulțumesc.

Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, rog le prezentați.

Domnul Florescu Adrian,

avea o întrebare, domnule președinte, și anume dacă doamna Curcă Mirela are vreo

calitate în vreunul dintre dosarele înstrumentate de către instituțiile statului în acest moment.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț,

Nu, nu este cazul.

Domnul Bădulescu Adrian,

Domnule președinte, întrucât în documentația pusă la dispoziție nu apare nici o

informație despre activitatea doamnei Curcă, dori, înainte de a vota, o și cunoaștem.

Domnul președinte Gâdea Adrian,

Sigur ca da, în expunerea de motive se regăsește faptul că doamna Curcă în prezent este șef serviciu în cadrul Direcției, dar cel mai bine, o invit pe dumneaei să se prezinte și să să răspundă la întrebări.

Doamna Curcă Mirela,

Așa cum a spus și domnul președinte sunt șef serviciu în Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din anul 2006, am absolvit facultatea de sociologie-psihologie, sunt licențiată. Anterior am lucrat în același domeniu, în învățământ. Dacă mai aveți întrebări, stau la dispoziție.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț,

mulțumim frumos.

Dacă nu mai sunt alte observații, proiectul de hotărâre priveste desemnarea de persoane și, în conformitate cu prevederile art.45 alin. (5) coroborat cu ale art. 98din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, hotărârile cu privire la persoane vor fi luate prin vot secret, cu votul majorității membrilor prezenți la ședință.

La ședința de astăzi participă un numar de 21 consilieri județeni, deci jumătate plus unu din numărul membrilor consiliului județean prezenți reprezină 12.

Pentru exprimarea opțiunii se folosesc cuvintele ,,DA”sau ,,NU”.

Buletinele de vot fiind completate, urmează operațiunea propriu-zisă de votare.

(Fiecare consilier a primit un buletin de vot, a semnat de primire, și-a  exprimat opțiunea și apoi l-a introdus în urnă).

Rog comisia de numărare a voturilor să-și intre în atribuții.      

                Rog pe domnul Piper Savu Florin, președintele comisiei de numărare a voturilor să prezinte procesul verbal.

Domnul Piper Savu Florin,

Domnule președinte, dintr-un număr total de 21 voturi valabil exprimate , doamna

Curcă Mirela a întrunit un  număr de 19 voturi „pentru” și 2 voturi „împotrivă”.

Domnul Gâdea Adrian Ionuț,

Mulțumesc. O felicit pe doamna Curcă, îi urez mult succes și îmi exprim convingerea că va asigura bună funcționare a instituției.

Așadar urmare votului dumneavoastră s-a aprobat proiectul de hotărâre privind delegarea atribuțiilor corespunzătoare funcției publice de director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman, pe care vi-l prezint în continuare.

               

 

 

Epuizându-se ordinea de zi, declar încheiate lucrările ședinței și vă mulțumesc pentru participare.

 

 

 

 

 

 

        PREȘEDINTE,                                                 SECRETAR AL JUDEȚULUI,  

 

     Gâdea Adrian Ionuț                                                         Oprescu Silvia