CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE

 

 

D I S P O Z I Ț I E

 

 

 privind: convocarea Consiliului Județean Teleorman în ședință ordinară în data de 30 august 2016 

 

 

Președintele Consiliului Județean Teleorman, Adrian Ionuț Gâdea

            Având în vedere:

- prevederile art. 94 alin. (1), (3), (5) și (7) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 67 alin. (1), (3), (5) și (7) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Teleorman, aprobat prin Hotărârea nr. 80 din 30 mai 2014;

            În temeiul dispozițiilor art.106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată

 

 

D I S P U N E:

 

            Art.1. Consiliul Județean Teleorman se convoacă în ședință ordinară în ziua de marți, 30 august 2016, ora 14,00 cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

  1. Proiect de hotărâre privind încheierea acordului de parteneriat între Județul Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman și comuna Saelele, prin Consiliul Local al comunei Saelele în vederea finanțării cheltuielilor de funcționare a Centrului social pentru îngrijire bătrâni și persoane cu nevoi speciale comuna Saelele, sat Pleașov, județul Teleorman.

                  Inițiator: Președinte Consiliul Județean

 

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 17 din 27 ianuarie 2016.

                  Inițiator: Președinte Consiliul Județean

 

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.1 și anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 38 din 23 februarie 2016, cu modificările ulterioare.

                  Inițiator: Președinte Consiliul Județean

 

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 8 din 27 ianuarie 2016, cu modificările ulterioare.

                  Inițiator: Președinte Consiliul Județean

  1. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități adminstrativ terioriale a sumelor necesare realizării drepturilor de care beneficiază copiii, elevii și tinerii cu cerințe educaționale speciale, integrați în învățământul de masă, pentru anul 2016.

               Inițiator:  Vicepreședinte  Cristescu Ionel Dănuț  

 

6.     Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul privat al județului Teleorman a unor echipamente și bunuri achiziționate în cadrul proiectului “Reabilitare Spital Județean de Urgență Alexandria, județul Teleorman”.

               Inițiator: Vicepreședinte Cocoșilă Virgiliu

 

7.    Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Spitalului Județean de Urgență Alexandria a unor echipamente și bunuri aflate în domeniul privat al Județului Teleorman, achiziționate în cadrul proiectului “Reabilitare Spital Județean de Urgență Alexandria, județul Teleorman”.

               Inițiator: Vicepreședinte Cocoșilă Virgiliu

 

8.    Proiect de hotărâre privind desemnarea unui vicepreședinte al Consiliului Județean Teleorman și a trei consilieri județeni pentru a face parte din Comitetul de organizare pentru nominalizarea membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică Teleorman.

         Inițiator: Președinte Consiliul Județean

 

9.    Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spațiu, proprietate privată a județului Teleorman, Partidului Alianța Liberalilor și Democraților - ALDE Teleorman.

                     Inițiator: Vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț

 

10.     Proiect de hotărâre privind darea în administrare Agenției Naționale de Presă AGERPRES, a unui spațiu din ,,Palatul Administrativ”, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Consiliului Județean Teleorman.

                     Inițiator: Președinte Consiliul Județean

 

11.    Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de transport public județean de persoane, prin curse regulate, pe traseul TR 021 Alexandria-Mavrodin-Rădoiești cuprins în Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2014-2019, unui operator de transport rutier, precum și a tarifului utilizat de acesta.

                  Inițiator: Vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț

 

12.       Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru executarea unor lucrări de reparații la imobilul situat în mun. Alexandria, strada Tudor Vladimirescu, nr. 44, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Consiliului Județean Teleorman.

               Inițiator: Președinte Consiliul Județean

 

13.       Proiect de hotărâre privind aprobarea devizelor generale actualizate pentru obiectivele de investitii “Modernizare DJ 601C, Cosmești (DJ 601B) – Gălăteni (DJ 506), km 0+000 - 7+338” (7,338 km) si “Modernizare DJ 601C, Gălăteni (DJ 506) – Perii Broșteni (DJ 504), km 7+364 - 17+363” (9,999 km).

               Inițiator: Președinte Consiliul Județean

 

14.       Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor și a documentației tehnico-economice pentru obiectivul de  investiții ,,Consolidare DJ 679E, km 19+535-km 19+615, pe raza comunei Tătărăstii de Sus, în punctul Coasta lui Călinescu (L=0,080 km)”, in faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenții.

               Inițiator: Președinte Consiliul Județean

 

15.       Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru efectuarea unor lucrări la imobilul situat în strada Libertății nr. 1, municipiul  Alexandria,  proprietate  publică  a județului Teleorman.

               Inițiator: Vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț

 

16.       Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare anuală, a comisiei de soluționare a contestațiilor și aprobarea Regulametului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului Centrului Județean de  Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman.

Inițiator: Președinte Consiliul Județean

 

17.       Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării finale a managementului Muzeului Județean Teleorman, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman.

Inițiator: Președinte Consiliul Județean

 

18.       Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2016.

Inițiator: Președinte Consiliul Județean

 

19.       Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 28 din 27 ianuarie 2016, cu modificările ulterioare.

Inițiator: Președinte Consiliul Județean

 

20.       Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului județean privind asigurarea cu resurse umane, materiale și financiare pentru gestionarea situațiilor de urgență pentru anul 2016.

                       Inițiator: Vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț

 

21.       Proiect de hotărâre privind plata unor cotizații anuale.

Inițiator: Președinte Consiliul Județean

 

22.       Proiect de hotărâre privind exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere vacante de director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman de către domnul Dragomirescu Florinel.

Inițiator: Președinte Consiliul Județean

 

23.       Diverse.

 

      Art.2. Anunțul privind ședința publică se transmite către consilierii județeni, mass-media și se inserează în site-ul propriu.

 

Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoștință publică ordinea de zi, data și locul desfășurării ședinței de consiliu și va comunica prezenta dispoziție celor interesați.

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Gâdea Adrian Ionuț 

                                                                                                           

 

 

 

                                                                                                                                   Avizat

                                                                                                                            pentru legalitate

                                                                                                                       Secretar al județului

 

Jr. Silvia Oprescu 

 

 

 

                                                                                                   DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI

                                                                                      ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ

                                                                                                     DIRECTOR EXECUTIV,

 

                                                                                                       jr. Lungoci Paul Stelian

 

 

 

 

 

Alexandria

Nr. ______ din 24 august 2016