R O M Â N I A

CONSILIUL  JUDEȚEAN  TELEORMAN

 

PROCES VERBAL

 al ședinței ordinare a Consiliului Județean Teleorman

din data de 30 august 2016

 

            Bună ziua, stimați colegi,

            Consiliul Județean Teleorman a fost convocat în ședință ordinară pentru astăzi, 30 august 2016, prin dispoziția nr. 330 din 24 august a.c..

La ședință participă 32 consilieri din totalul de 33 consilieri în funcție, lipsind doamna Fedeleș Oana Raluca, ședința de consiliu este legal constituită, fiind astfel asigurat cvorumul de prezență necesar pentru desfășurarea legală a acestei ședințe ordinare.

 

             Fiind ședință publică, așa cum prevede Legea administrației publice locale, anunțul cu ordinea de zi a fost adus la cunoștință dumneavoastră și locuitorilor județului Teleorman prin mass - media locală, fiind publicat și pe site-ul Consiliului județean.

 

Participă, în calitate de invitați, directori și funcționari publici din aparatul de specialitate al Consiliului județean, conducători ai unor instituții din subordine, precum și reprezentanți ai presei scrise și audio-vizuale.

 

Procesul - verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Teleorman, din data de 16 august 2016, v-a fost pus la dispoziție și îl supun aprobării dumneavoastră.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat procesul-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean, din 16 august 2016.

 

x

Doamnelor și domnilor,

În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 98 din Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, am întocmit următorul proiect al ordinii de zi:

 

1.      Proiect de hotărâre privind încheierea acordului de parteneriat între Județul Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman și comuna Saelele, prin Consiliul Local al comunei Saelele în vederea finanțării cheltuielilor de funcționare a Centrului social pentru îngrijire bătrâni și persoane cu nevoi speciale comuna Saelele, sat Pleașov, județul Teleorman.

                              Inițiator: Președinte Consiliul Județean

 

2.      Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 17 din 27 ianuarie 2016.

                              Inițiator: Președinte Consiliul Județean

3.      Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.1 și anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 38 din 23 februarie 2016, cu modificările ulterioare.

                              Inițiator: Președinte Consiliul Județean

 

4.       Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 8 din 27 ianuarie 2016, cu modificările ulterioare.

                              Inițiator: Președinte Consiliul Județean

 

5. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități adminstrativ terioriale a sumelor necesare realizării drepturilor de care beneficiază copiii, elevii și tinerii cu cerințe educaționale speciale, integrați în învățământul de masă, pentru anul 2016.

                           Inițiator:  Vicepreședinte  Cristescu Ionel Dănuț  

 

6.    Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul privat al județului Teleorman a unor echipamente și bunuri achiziționate în cadrul proiectului “Reabilitare Spital Județean de Urgență Alexandria, județul Teleorman”.

                           Inițiator: Vicepreședinte Cocoșilă Virgiliu

 

7.      Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Spitalului Județean de Urgență Alexandria a unor echipamente și bunuri aflate în domeniul privat al Județului Teleorman, achiziționate în cadrul proiectului “Reabilitare Spital Județean de Urgență Alexandria, județul Teleorman”.

                           Inițiator: Vicepreședinte Cocoșilă Virgiliu

 

8.      Proiect de hotărâre privind desemnarea unui vicepreședinte al Consiliului Județean Teleorman și a trei consilieri județeni pentru a face parte din Comitetul de organizare pentru nominalizarea membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică Teleorman.

                     Inițiator: Președinte Consiliul Județean

 

9.      Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spațiu, proprietate privată a județului Teleorman, Partidului Alianța Liberalilor și Democraților - ALDE Teleorman.

                     Inițiator: Vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț

 

10.   Proiect de hotărâre privind darea în administrare Agenției Naționale de Presă AGERPRES, a unui spațiu din ,,Palatul Administrativ”, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Consiliului Județean Teleorman.

                     Inițiator: Președinte Consiliul Județean

 

11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de transport public județean de persoane, prin curse regulate, pe traseul TR 021 Alexandria-Mavrodin-Rădoiești cuprins în Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2014-2019, unui operator de transport rutier, precum și a tarifului utilizat de acesta.

                              Inițiator: Vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț

 

12.   Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru executarea unor lucrări de reparații la imobilul situat în mun. Alexandria, strada Tudor Vladimirescu, nr. 44, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Consiliului Județean Teleorman.

                              Inițiator: Președinte Consiliul Județean

 

13.  Proiect de hotărâre privind aprobarea devizelor generale actualizate pentru obiectivele de investitii “Modernizare DJ 601C, Cosmești (DJ 601B) – Gălăteni (DJ 506), km 0+000 - 7+338” (7,338 km) si “Modernizare DJ 601C, Gălăteni (DJ 506) – Perii Broșteni (DJ 504), km 7+364 - 17+363” (9,999 km).

                              Inițiator: Președinte Consiliul Județean

 

14.  Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor și a documentației tehnico-economice pentru obiectivul de  investiții ,,Consolidare DJ 679E, km 19+535-km 19+615, pe raza comunei Tătărăstii de Sus, în punctul Coasta lui Călinescu (L=0,080 km)”, in faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenții.

                              Inițiator: Președinte Consiliul Județean

 

15.  Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru efectuarea unor lucrări la imobilul situat în strada Libertății nr. 1, municipiul  Alexandria,  proprietate  publică  a județului Teleorman.

                              Inițiator: Vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț

 

16.  Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare anuală, a comisiei de soluționare a contestațiilor și aprobarea Regulametului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman.

Inițiator: Președinte Consiliul Județean

 

17.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării finale a managementului Muzeului Județean Teleorman, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman.

Inițiator: Președinte Consiliul Județean

 

18.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2016.

Inițiator: Președinte Consiliul Județean

 

19.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 28 din 27 ianuarie 2016, cu modificările ulterioare.

Inițiator: Președinte Consiliul Județean

 

20.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului județean privind asigurarea cu resurse umane, materiale și financiare pentru gestionarea situațiilor de urgență pentru anul 2016.

                          Inițiator: Vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț

 

21.  Proiect de hotărâre privind plata unor cotizații anuale.

Inițiator: Președinte Consiliului Județean

 

22.  Proiect de hotărâre privind exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere vacante de director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman de către domnul Dragomirescu Florinel.

Inițiator: Președinte Consiliul Județean

23.  Diverse.

 

Supun la vot proiectul ordinii de zi.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

Domnul Florescu Adrian

Domnule președinte, înainte de a vota, propun să scoatem de pe ordinea de zi proiectul de hotărâre de la punctul 9 privind aprobarea închirierii unui spațiu, proprietate privată a județului Teleorman, Partidului Alianța Liberalilor și Democraților –ALDE Teleorman urmând să-l dezbatem în următoarea ședință ordinară a consiliului.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț

Ținând cont de prevederile legale trebuie să cerem acordul inițiatorului care nu este de acord cu scoaterea proiectului de hotărâre de pe ordinea de zi și vă supunem votului această propunere a domnului Florescu:

-          Cine este pentru ca acest proiect sa fie scos de pe ordinea de zi?

-          Cine este impotriva ca acest proiect sa fie scos de pe ordinea de zi?

Cu 12 voturi ”pentru” (doamna Stoian Maria și domnii Bădulescu Adrian, Burcescu Marian Cătălin, Florescu Adrian, Iliescu Alexandru, Ion Petre, Ogrăzeanu Teodor, Pîrvulescu Eugen, Ștefan Mihai-Gabriel, Țole Marin, Vătafu Teodor –Cătălin și Vrăjitoarea Emilian) și 20 voturi ”împotriv㔠(doamnele Toțe Marioara, Panagoreț Ioana, Neicu Cristiana, Tatu Cristina și domnii Gâdea Adrian Ionuț, Bibina Marin, Cocoșilă Virgiliu, Vida Florian, Chiran Florin, Cioabă Petre, Cristescu Ionel Dănuț, Crîngeneanu Gabriel, Fulga Sandu, Iliescu Nicolae Angelică, Petculescu Marian, Piper Savu Florin, Simion Dumitru, Țucan Marian, Vlad Eugen Ovidiu și Zavera Niculae) propunerea a fost respinsă și, în consecință, proiectul de hotărâre rămâne înscris pe ordinea de zi.

            Supun la vot proiectul ordinii de zi.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul ordinii de zi.

Potrivit art. 117 litera “a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, proiectele de hotărâri de la ordinea de zi au fost avizate pentru legalitate de înlocuitorul de drept al secretarul județului care se află în concediul de odihnă.

Înainte de a merge mai departe, țin să precizez că, în conformitate cu prevederile art. 46 din Legea nr. 215/2001, respectiv ale art. 77 din Legea nr. 393/2004, nu poate lua parte la deliberarea și adoptarea hotărârilor înscrise pe ordinea de zi consilierul județean care fie personal, fie prin soț, soție, afini, rude până la gradul IV inclusiv, are interes patrimonial în problema supusă dezbaterii.

Dacă avem asemenea cazuri, rog să ne fie aduse la cunoștință pentru ca abținerea de la deliberarea și adoptarea hotărârilor să fie consemnată în procesul verbal al acestei ședințe.

La primul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind încheierea acordului de parteneriat între Județul Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman și comuna Saelele, prin Consiliul Local al comunei Saelele în vederea finanțării cheltuielilor de funcționare a Centrului social pentru îngrijire bătrâni și persoane cu nevoi speciale comuna Saelele, sat Pleașov, județul Teleorman.  

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Domnul Florescu Adrian

Doresc să îi felicit pe primarii din județ care au inițiat și finalizat acest gen de proiecte și cred că ar fi bine să avem asemenea inițiative și în celelalte localități din județul Teleorman. Nu știu dacă există un asemenea centru în fiecare dintre cele 5 zone ale județului, zone corespunzătoare celor 5 orașe și municipii. Consider că este corect ca în centrele deja existente să fie acceptate și persoane cu domiciliul în alte localități din județ. Ar fi bine ca în localitățile unde primarii nu au asemenea inițiative să intervină consiliul județean cu o completare financiară, astfel ca toți locuitorii județului să poată beneficia de îngrijire și asistență medicală, și eventual să impunem centrelor să accepte și pacienți din alte localități decât cele unde acestea sunt amplasate.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

La acest moment, din acest punct de vedere, avem acoperite aproape toate zonele judetului. Avem cămine de acest gen la Cervenia, la Furculești, la Olteni,  la Talpa și în curând pe acesta de la Saelele. Pe de altă parte, în aceste centre nu sunt găzduiți doar pacienții care au domiciliul în localitățile respective ci și din localitățile limitrofe.

Domnul Florescu Adrian.

Nu considerați că ar fi necesar să existe un anumit procent de pacienți din alte localități decât cea unde este înființat centrul? Se poate ca la un moment dat tot căminul să fie ocupat de pacienții riverani, ca să spun așa.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Noi nu putem să impunem condiții sau criterii de acceptare pentru beneficiari, dar vă asigur că sunt găzduite persoane din întreaga zonă. De asemenea, nici în legislația în vigoare nu sunt stipulate astfel de condiții.

Domnul Florescu Adrian.

Mulțumesc, aș mai avea o întrebare, dacă îmi permiteți, dacă s-a făcut o estimare în ceea ce privește efortul financiar al consiliului județean  pentru cofinanțarea acestui obiectiv.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Pot să vă spun ca noi vom asigura, așa cum a fost prevăzut în ghidul de finanțare, 60% din costuri. La acest moment nu pot să vă spun cât înseamnă acești 60% întrucât nu am primit  încă nici un fel de documente justificative.

Domnul Florescu Adrian.

Dar nu există niște cifre în cererea de finanțare? Proiectul nu a primit un punctaj?

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Da, a primit un punctaj la vremea respectivă, a primit finanțare, s-a asigurat și cofinanțarea și tot în acest ghid se spune că pentru funcționarea în continuare a acestei instituții trebuie realizat acest parteneriat: 60% consiliul județean și 40% consiliul local Saelele pentru cheltuielile de funcționare.

Domnul Florescu Adrian.

Domnule președinte, stimați colegi, eu totuși propun un amendament la acest proiect de hotărâre, și anume: stabilirea unui cuantum din capacitatea de găzduire a centrelor proporțional cu contribuția consiliului județean potrivit căruia să fie admiși pacienți din alte localități ale județului.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Sunt de acord cu dumneavoastră, dar vă repet, legislația nu ne permite să stabilim nici un fel de condiții restrictive în ceea ce privește desfășurarea activității în aceste centre. Supun la vot introducerea acestui amendament la proiectul de hotărâre.

Cine este “pentru” amendamentul propus de domnul Florescu?

Cine este “împotriv㔠amendamentului propus de domnul Florescu?

Având în vedere votul exprimat, (11 voturi “pentru” amendament și 21 “împotrivă”) amendamentul propus de domnul Florescu Adrian, nu a întrunit numărul de voturi pentru a fi aprobat.

Domnul Vătafu Cătălin.

Domnule președinte, cu permisiunea dumneavoastră, la finalul anului 2015, într-o ședință de consiliu județean s-a aprobat prelungirea perioadei de implementare a acestui proiect finanțat din fonduri nerambursabile. La momentul respectiv s-au aprobat de asemenea niște cheltuieli suplimentare care cad în sarcina exclusivă a consiliului județean Teleorman. Ați dat asigurări atunci că nu va fi cazul să se recurgă la această hotărâre, dumneavoastră anticipând că până la 31 decembrie 2015, data limită de implementare a proiectului, s-ar fi finalizat lucrările aferente pentru realizarea obiectivului de investiții. Aș dori să ne spuneți din ce motive nu s-a întâmplat așa și să vă asumați public faptul că acele cheltuieli ce puteau fi decontate din bugetul Uniunii Europene au fost transferate către zona de neeligibil, astfel încât vor fi suportate de la bugetul Consiliului Județean Teleorman.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă propun ca în perioada imediat următoare să vă prezint o situație cu toate detaliile legate de această investiție, deoarece e posibil ca în acest moment să omit anumite detalii.

Domnul Vătafu Cătălin.

Domnule președinte, eu militez acum pentru o anumită transparență a informațiilor care să ajungă până la ultimul locuitor al acestui județ. O simplă informare nu este suficient. Ar trebui ca toate aceste date, în special cele financiare, care țin de bunul mers al consiliului județean să fie cunoscute fiecăruia dintre locuitorii județului. Acesta este motivul pentru care v-aș încuraja să aveți mai des astfel de inițiative prin care să prezentați periodic rapoarte cu privire la stadiul proiectelor finanțate de consiliul județean.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Sunt de acord cu dumneavoastră și vom continua să menținem informați locuitorii județului Teleorman. Și noi milităm pentru transparență, tot ceea ce se derulează, se întâmplă conform legislației în vigoare și devin informații publice. În cazul de față, deoarece lucrările nu au fost finalizate până la data asumată, am avut această posibilitate oferită de autoritatea de management de a trece acea sumă pe cheltuieli neeligibile. A fost vorba de o intarziere provenită exclusiv din partea constructorului, întârziere reclamată cu o acțiune în instanță prin care am cerut daune interese conform clauzelor din contract, timp în care am preferat să  continuăm lucrările și acoperirea diferenței rămase nexecutate. Acesta este motivul pentru care v-am invitat să vă ofer o informare în detaliu cu cifrele exacte.

Dacă nu mai sunt alte observații, dați-mi voie să vă prezint proiectul de hotărâre privind încheierea acordului de parteneriat între Județul Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman și comuna Saelele, prin Consiliul Local al comunei Saelele în vederea finanțării cheltuielilor de funcționare a Centrului social pentru îngrijire bătrâni și persoane cu nevoi speciale comuna Saelele, sat Pleașov, județul Teleorman.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

Cu 30 voturi „pentru” și 2 voturi „împotriv㔠domnii Florescu Adrian și Ogrăzeanu Teodor) s-a adoptat proiectul de hotărâre privind încheierea acordului de parteneriat între Județul Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman și comuna Saelele, prin Consiliul Local al comunei Saelele în vederea finanțării cheltuielilor de funcționare a Centrului social pentru îngrijire bătrâni și persoane cu nevoi speciale comuna Saelele, sat Pleașov, județul Teleorman .

La punctul doi de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 17 din 27 ianuarie 2016.

Rog președinții comisiilor economică și juridică să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

            Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 17 din 27 ianuarie 2016.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

            În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 17 din 27 ianuarie 2016.

 

La punctul trei de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind modificarea anexei nr.1 și anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 38 din 23 februarie 2016, cu modificările ulterioare.

Rog președinții comisiilor economică și juridică să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Domnul Iliescu Alexandru.

Domnule președinte, eu propun să amânăm aprobarea acestui proiect de hotărâre deoarece nu sunt respectate prevederile ordinului ministrului sănătății nr. 1224/2010 privind aprobarea normelor și normativelor de personal pentru asistența medicală spitalicească precum și anumite articole din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății republicată cu modificările și completările ulterioare. Și mă refer aici strict la aparatul funcțional care este organizat sub formă de servicii și compartimente, respectiv serviciul financiar, contabilitate și resurse umane, ceea ce nu este posibil adică serviciul financiar și contabilitate este separat de cel de resurse umane. Compartimentul financiar-contabilitate este subordonat directorului financiar-contabil, iar resursele umane sunt subordonate managerului pentru că acesta face politica de personal într-o unitate sanitară.

De asemenea, serviciul administrativ aprovizionare, achiziții publice, PSI, la fel, serviciul administrativ este separat de aprovizonare și de cel de achiziții publice, mai ales acum când legea achizițiilor publice a fost modificată. În Ordinul 1224/2010 la aparatul funcțional este prevăzut că spitalele cu mai puțin de 300 paturi au un număr de 16 angajați structurați  exact pe compartimente. Eu mi-am făcut datoria să vă informez că nu sunt respectate prevederile în vigoare, colegii hotărăsc dacă se amână sau se reface documentația. Vă mulțumesc.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Și eu vă mulțumesc. Pentru acest proiect de hotărâre propus de către spital aceste modificări sunt avizate și de către de ministerul sănătății. Este vorba despre o serie de propuneri pentru eficientizarea activității, iar potrivit actelor normative din preambulul actului administrativ supus aprobării sunt respectate toate prevederile stipulate. Aceste propuneri nu duc la modificarea numărului de personal sau de paturi, sunt propuneri legate în special de denumirile unităților spitalicești.

Domnul Iliescu Alexandru.

Domnule președinte, Ministerul Sănătății a aprobat strucutura pe care am dezbătut-o la punctul doi de pe ordinea de zi. Numărul și componența personalului sunt reglementate în Ordinul ministrului sănătății nr. 1224/2010.

Domnul președinte  Gâdea Adrian Ionuț.

Am înțeles.

Dacă nu mai aveți alte observații, vă prezint proiectul de hotărâre privind modificarea anexei nr.1 și anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 38 din 23 februarie 2016, cu modificările ulterioare.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

 

Cu 19 voturi „pentru”, 12 voturi „împotriv㔠(doamna Stoian Maria și domnii Bădulescu Adrian, Burcescu Marian Cătălin, Florescu Adrian, Iliescu Alexandru, Ion Petre, Ogrăzeanu Teodor, Pîrvulescu Eugen, Ștefan Mihai-Gabriel, Țole Marin, Vătafu Teodor –Cătălin și Vrăjitoarea Emilian) și o „abținere” (domnul Ogrăzeanu Teodor) s-a adoptat proiectul de hotărâre privind modificarea anexei nr.1 și anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 38 din 23 februarie 2016, cu modificările ulterioare.

La punctul patru de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 8 din 27 ianuarie 2016, cu modificările ulterioare.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 8 din 27 ianuarie 2016, cu modificările ulterioare.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

Cu 31voturi „pentru”, 1 vot „împotriv㔠(domnul Iliescu Alexandru) s-a adoptat proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 8 din 27 ianuarie 2016, cu modificările ulterioare.

La punctul cinci de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unități adminstrativ terioriale a sumelor necesare realizării drepturilor de care beneficiază copiii, elevii și tinerii cu cerințe educaționale speciale, integrați în învățământul de masă, pentru anul 2016.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unități adminstrativ terioriale a sumelor necesare realizării drepturilor de care beneficiază copiii, elevii și tinerii cu cerințe educaționale speciale, integrați în învățământul de masă, pentru anul 2016.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unități adminstrativ terioriale a sumelor necesare realizării drepturilor de care beneficiază copiii, elevii și tinerii cu cerințe educaționale speciale, integrați în învățământul de masă, pentru anul 2016.

            La punctul șase de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind includerea în domeniul privat al județului Teleorman a unor echipamente și bunuri achiziționate în cadrul proiectului “Reabilitare Spital Județean de Urgență Alexandria, județul Teleorman”.

Rog președinții comisiilor economică și juridică să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

            Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre privind includerea în domeniul privat al județului Teleorman a unor echipamente și bunuri achiziționate în cadrul proiectului “Reabilitare Spital Județean de Urgență Alexandria, județul Teleorman”.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

            În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind includerea în domeniul privat al județului Teleorman a unor echipamente și bunuri achiziționate în cadrul proiectului “Reabilitare Spital Județean de Urgență Alexandria, județul Teleorman”.

            La punctul șapte de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind darea în administrarea Spitalului Județean de Urgență Alexandria a unor echipamente și bunuri aflate în domeniul privat al Județului Teleorman, achiziționate în cadrul proiectului “Reabilitare Spital Județean de Urgență Alexandria, județul Teleorman”.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

            Domnul Vătafu Cătălin.

Domnule președinte, observația mea nu vizează proiectul de hotărâre în sine ci vizează modul cum a fost implementat acest proiect deosebit de important pentru comunitate. Și mă refer la prelungirea nejustificată, apreciem noi, a perioadei de implementare a acestui proiect cu 6 luni și implicit la asumarea de către consiliul județean a unor costuri suplimentare, cheltuieli care au fost trecute în cererea de finanțare ca fiind eligibile și deci puteau fi acoperite de la bugetul Uniunii Europene, iar acum cad în sarcina exclusivă a bugetului județului Teleorman. E păcat, pentru că e o sumă consistentă. Este vorba de aproape 6 milioane lei la care se adaugă și t.v.a.-ul. Țin să le reamintesc colegilor că prin cererea de finanțare depusă de consiliul județean pentru finanțarea acestui proiect a cărui valoare se ridică la 88 milioane lei, cheltuielile asumate de consiliul județean, atât contribuția la cheltuielile eligibile cât și cele neeligibile nu se cifrau la mai mult de 4,5 – 5,0 milioane de lei. Prin această declarare ca neeligibile a celor 6 milioane de care vă vorbeam mai devreme, contribuția consiliului județean s-a dublat. Și această chestiune ne privează de posibilitatea alocării acestor bani pentru finanțarea altor proiecte justificate și necesare cum ar fi, din câte știu, corpul C al spitalului județean a rămas nereabilitat. Am avut în ședința de comisie o discuție amplă cu funcționari din aparatul tehnic al consiliului județean care mi-au explicat că licitația aferentă acestor dotări cu mobilier și dispozitive medicale a fost reluată de 5 ori. Mi-e destul de greu să cred că de-a lungul a patru ani de zile, din anul 2011 până în 2015 n-am fost în stare sa adjudecăm aceasta licitație, reușind abia în februarie 2016. Trecând peste acest aspect, doream să vă întreb, domnule președinte, cum mă pot informa asupra acestor etape în calitate de simplu cetățean al județului. Din păcate, transparența consiliului județean este limitată. Pe site-ul consiliului județean, pe care îl consider mai mult decat depășit și neactualizat, nu există postate documentațiile de atribuire. La această rubrică ultima postare datează din 2012, fiind nevoit să caut pe site-ul SEAP sau să accesez alte site-uri. De ce să nu găsim pe site-ul consiliului județean aceste documente? Corect ar fi să putem vedea invitația de participare, anunțul de atribuire, contractele propriu-zise și așa mai departe. De ce să nu fim transparenți până la capăt? Nu cred că acest lucru necesită un efort extraordinar. Mulțumesc.

Domnul președinte Gadea Adrian Ionut

Sunt de acord cu dumneavoastră, dar nu pot sa învinuiesc aparatul tehnic pentru nefinalizarea proiectului în termenul stipulat astfel încât să beneficiem integral de finanțarea europeană. Am explicat situația și anul trecut în cadrul unei sedințe cu fostul consiliu județean. Firma care a câștigat licitația și care trebuia să ne livreze bunurile și aparatura nu și-a respectat clauzele deci, nu a predat bunurile la termenul prevăzut, astfel că a expirat contractul semnat cu Uniunea Europeană. Soluția a fost să trecem diferența rămasă neexecutată pe cheltuială neeligibilă și să finalizăm proiectul ca să nu fim în situația de a returna toată finanțarea. Autoritatea de management a aprobat notificarea noastră și ne-a prelungit perioada de executare. În prezent suntem în litigiu cu această firmă prin care am solicitat să ne plătească despăgubiri reprezentând valoarea bunurilor nelivrate și asteptăm decizia instanței. Cu alte cuvinte, am depus toate diligențele pentru a recupera și această sumă folosită de la bugetul județului. Din nou, nu cred că e vina consiliului județean pentru modul cum a fost implementat acest proiect, dimpotrivă țin să-i felicit pe colegii mei pentru eforturile depuse pentru finalizarea acestuia.

Domnul Vatafu Catalin.

Domnule președinte, nu contest maniera în care a fost gestionat proiectul la finalul anului trecut. Sunt perfect de acord că s-au luat cele mai bune decizii în acea fază. Ceea ce mă intrigă este faptul că de-a lungul celor 5 ani de zile, de la momentul contractului de finanțare, noi  nu am fost în stare să facem un caiet de sarcini care să își găsească un ofertant căștigător. Dumneavoastră ne-ați oferit niște explicații pe jumătate. V-ați referit doar la ultima procedură publică de achiziție încheiată și finalizată cu contract și ați spus că furnizorul nu și-a respectat clauzele, ceea ce este perfect adevărat. Domnule președinte, au fost trei ani în urmă în care această licitație a fost reluată, contestată, au avut cel puțin o dată câștig de cauză cei care au contestat-o. Adică CNSC-ul a anulat licitația așa cum ea a fost inițiată de consiliul județean. Nu puteți să spuneți că vă felicitați aparatul tehnic pentru profesionalism în condițiile în care cetățenii Teleormanului  trebuie să suporte 5 milioane de lei. Dacă îmi permiteți exprimarea, fotbalul se joacă pe goluri, iar aici este vorba de bani. Dacă pierdem, degeaba ne mai felicităm că ne-am apărat. Trebuie să ne asumăm aceasă situație. Stricto sensu, în cinci ani de zile nu am putut să achiziționăm niște aparatură medicală.

            Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț

            Daca firma ar fi contestat licitația și ar fi câstigat în instanță, noi eram nevoiți să atribuim acest contract celui care a contestat și care ne-a acționat în instanță. Deoarece acest lot nu a fost atribuit de prima dată, licitațiile au fost reluate nu din vina consiliului județean. Noi nu putem să căutăm ofertantul ca la piață. Am respectat procedura de achiziție. Ofertantul este cel care n-a respectat clauzele și caietele de sarcini. Sigur că ne-am fi dorit să nu fie nevoie să acoperim diferența de costuri din banii de la buget, dar încercăm să recuperam și acești bani prin acțiune în instanță.

Dacă nu mai sunt alte observații dați-mi voie să vă prezint proiectul de hotărâre privind darea în administrarea Spitalului Județean de Urgență Alexandria a unor echipamente și bunuri aflate în domeniul privat al Județului Teleorman, achiziționate în cadrul proiectului “Reabilitare Spital Județean de Urgență Alexandria, județul Teleorman”.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

            În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind darea în administrarea Spitalului Județean de Urgență Alexandria a unor echipamente și bunuri aflate în domeniul privat al Județului Teleorman, achiziționate în cadrul proiectului “Reabilitare Spital Județean de Urgență Alexandria, județul Teleorman”.

            Următorul proiect de hotărâre privește desemnarea unor persoane și, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. (5) coroborat cu ale art. 98 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, hotărârile cu privire la persoane vor fi luate prin vot secret, cu votul majorității membrilor prezenți la ședință.

            La ședința de astăzi participă, un număr de 32 consilieri județeni, deci jumătate plus unu din numărul membrilor consiliului județean prezenți reprezintă 17.

Proiectul de hotărâre se referă la desemnarea unui vicepreședinte al Consiliului Județean Teleorman și a trei consilieri județeni pentru a face parte din Comitetul de organizare pentru nominalizarea membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică Teleorman.

 

x

 

Rog pe domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice să prezinte raportul de avizare.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

            Nefiind observații, rog pe domnul Piper Savu Florin, președintele comisiei de numărare a voturilor să-și intre în atribuții.

            Propun ca vicepreședintele desemnat să fie domnul Cristescu Ionel Dănuț, având în vedere experiența și buna colaborare pe care am avut-o cu acesta.

De asemenea, propun ca unul dintre cei trei membri să fie domnul Vlad Eugen, având în spate o îndelungată și bogată experiență.

            Domnul Țole Marin propune pe domnul Iliescu Alexandru.

Domnul Florescu Adrian propune pe domnul Ogrăzeanu Teodor.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

Mai sunt și alte propuneri?

Propunerile fiind făcute, rog secretariatul tehnic să procedeze la tipărirea buletinelor de vot, iar comisia de numărare a voturilor să-și intre în atribuții.

Se prezintă tehnica votării.

Pentru exprimarea opțiunii se folosesc cuvintele „DA” sau „NU”.

(Fiecare consilier a primit un buletin de vot, a semnat de primire, și-a exprimat opțiunea și apoi l-a introdus în urnă).

 

x

x          x

 

             Rog pe domnul Piper Savu Florin, președintele comisiei de numărare a voturilor să prezinte procesul verbal.

Domnul Piper Savu Florin.

Domnul Cristescu Ionel Dănuț din totalul de 32 de voturi valabil exprimate a întrunit un număr de 31 de voturi “pentru” și 1 vot “împotrivă”.

Domnul Vlad Eugen Ovidiu din totalul de 32 de voturi valabil exprimate a întrunit un număr de 29 de voturi “pentru” și 3 voturi “împotrivă”.

Domnul Iliescu Alexandru din totalul de 32 de voturi valabil exprimate a întrunit un număr de 29 de voturi “pentru” și 3 voturi “împotrivă”.

Domnul Ogrăzeanu Teodor din totalul de 32 de voturi valabil exprimate a întrunit un număr de 27 de voturi “pentru” și 5 voturi “împotrivă”.

            Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

            Vă mulțumesc.

Vă prezint proiectul de hotărâre privind desemnarea unui vicepreședinte al Consiliului Județean Teleorman și a trei consilieri județeni pentru a face parte din Comitetul de organizare pentru nominalizarea membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică Teleorman. 

 

Urmare votului dumneavoastră s-a adoptat proiectul de hotărâre privind desemnarea unui vicepreședinte al Consiliului Județean Teleorman și a trei consilieri județeni pentru a face parte din Comitetul de organizare pentru nominalizarea membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică Teleorman. 

            La punctul nouă de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spațiu, proprietate privată a județului Teleorman, Partidului Alianța Liberalilor și Democraților - ALDE Teleorman. 

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

            Vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spațiu, proprietate privată a județului Teleorman, Partidului Alianța Liberalilor și Democraților - ALDE Teleorman. 

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

                        - Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

            Cu 20 voturi „pentru” și  12 voturi „împotriv㔠(Bădulescu Adrian, Burcescu Marian Cătălin,  Florescu Adrian, Iliescu Alexandru, Ion Petre, Ogrăzeanu Teodor, Pîrvulescu Eugen, Stoian Maria, Ștefan Mihai-Gabriel, Țole Marin, Vătafu Teodor –Cătălin, Vrăjitoarea Emilian) proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spațiu, proprietate privată a județului Teleorman, Partidului Alianța Liberalilor și Democraților - ALDE Teleorman nu a fost adoptat.

Stimați colegi, fiind un proiect de hotărâre pentru adoptarea căruia sunt necesare 2/3 din voturile consilierilor în funcție, această hotărâre nu a fost adoptată.

Domnul Pîrvulescu Eugen.

Domnule președinte, aș dori să fac o precizare pentru presă. Cererea depusă de ALDE este înregistrată pe data de 29 martie 2016 când în acel spațiu funcționa încă un sediu al unui partid. Mulțumesc.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

      La punctul zece de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind darea în administrare Agenției Naționale de Presă AGERPRES, a unui spațiu din ,,Palatul Administrativ”, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Consiliului Județean Teleorman. 

Rog pe domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice să prezinte raportul de avizare.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

      Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre privind darea în administrare Agenției Naționale de Presă AGERPRES, a unui spațiu din ,,Palatul Administrativ”, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Consiliului Județean Teleorman. 

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

      În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind darea în administrare Agenției Naționale de Presă AGERPRES, a unui spațiu din ,,Palatul Administrativ”, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Consiliului Județean Teleorman.

            La punctul 11 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de transport public județean de persoane, prin curse regulate, pe traseul TR 021 Alexandria-Mavrodin-Rădoiești cuprins în Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2014-2019, unui operator de transport rutier, precum și a tarifului utilizat de acesta.

Rog președinții comisiilor economică și urbanism să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

            Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de transport public județean de persoane, prin curse regulate, pe traseul TR 021 Alexandria-Mavrodin-Rădoiești cuprins în Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2014-2019, unui operator de transport rutier, precum și a tarifului utilizat de acesta.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de transport public județean de persoane, prin curse regulate, pe traseul TR 021 Alexandria-Mavrodin-Rădoiești cuprins în Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2014-2019, unui operator de transport rutier, precum și a tarifului utilizat de acesta.

La punctul 12 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru executarea unor lucrări de reparații la imobilul situat în mun. Alexandria, strada Tudor Vladimirescu, nr. 44, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Consiliului Județean Teleorman.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru executarea unor lucrări de reparații la imobilul situat în mun. Alexandria, strada Tudor Vladimirescu, nr. 44, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Consiliului Județean Teleorman.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru executarea unor lucrări de reparații la imobilul situat în mun. Alexandria, strada Tudor Vladimirescu, nr. 44, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Consiliului Județean Teleorman.

            La punctul 13 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea devizelor generale actualizate pentru obiectivele de investitii “Modernizare DJ 601C, Cosmești (DJ 601B) – Gălăteni (DJ 506), km 0+000 - 7+338” (7,338 km) si “Modernizare DJ 601C, Gălăteni (DJ 506) – Perii Broșteni (DJ 504), km 7+364 - 17+363” (9,999 km).

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Domnul Bădulescu Adrian.

În virtutea celor exprimate de colegul meu mai devreme și în ideea unei maxime transparențe, vă aduc la cunoștință că nu am găsit în documentația din spatele proiectului de hotărâre numele firmei care execută lucrările. Rugămintea mea ar fi ca atunci când sunt implicate firme ce efectuează lucrări, să se atașeze și devizul firmei sau o adresă de la firma respectivă, respectiv de la Ministerul Dezvoltării.

 

Domnul președinte Gădea Adrian Ionuț

Nu vorbim despre o firmă care a executat lucrarea. Vorbim de actualizarea acestor devize, pe care suntem obligați conform Hotărârii de Guvern nr. 28/2008 să le reactualizăm după ce se finalizează procedurile de licitație. La licitație au fost stabilite niște valori, iar contractul nu se poate încheia pe sume mai mici decât cele trecute în documentația de avizare. Lucrările nu s-au executat, se emite un ordin pentru proiectare care are termen 2 luni de zile, iar după ce vor fi întocmite proiectele, le vom dezbate în ședința de consiliu județean.

            Dacă nu mai sunt alte discuții, dați-mi prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea devizelor generale actualizate pentru obiectivele de investitii “Modernizare DJ 601C, Cosmești (DJ 601B) – Gălăteni (DJ 506), km 0+000 - 7+338” (7,338 km) si “Modernizare DJ 601C, Gălăteni (DJ 506) – Perii Broșteni (DJ 504), km 7+364 - 17+363” (9,999 km).

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

            În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea devizelor generale actualizate pentru obiectivele de investitii “Modernizare DJ 601C, Cosmești (DJ 601B) – Gălăteni (DJ 506), km 0+000 - 7+338” (7,338 km) si “Modernizare DJ 601C, Gălăteni (DJ 506) – Perii Broșteni (DJ 504), km 7+364 - 17+363” (9,999 km).

La punctul 14 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor și a documentației tehnico-economice pentru obiectivul de  investiții ,,Consolidare DJ 679E, km 19+535-km 19+615, pe raza comunei Tătărăstii de Sus, în punctul Coasta lui Călinescu (L=0,080 km)”, in faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenții.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor și a documentației tehnico-economice pentru obiectivul de  investiții ,,Consolidare DJ 679E, km 19+535-km 19+615, pe raza comunei Tătărăstii de Sus, în punctul Coasta lui Călinescu (L=0,080 km)”, in faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenții.

Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor și a documentației tehnico-economice pentru obiectivul de  investiții ,,Consolidare DJ 679E, km 19+535-km 19+615, pe raza comunei Tătărăștii de Sus, în punctul Coasta lui Călinescu (L=0,080 km)”, în faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenții.

La punctul 15 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru efectuarea unor lucrări la imobilul situat în strada Libertății nr. 1, municipiul Alexandria, proprietate publică a județului Teleorman.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nefiind, dați-mi voie să vă prezint proiectul de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru efectuarea unor lucrări la imobilul situat în strada Libertății nr. 1, municipiul  Alexandria,  proprietate  publică  a județului Teleorman.

Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru efectuarea unor lucrări la imobilul situat în strada Libertății nr. 1, municipiul Alexandria, proprietate publică a județului Teleorman.

      La punctul 16 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare anuală, a comisiei de soluționare a contestațiilor și aprobarea Regulametului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman. 

Rog pe domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice să prezinte raportul de avizare.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

      Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare anuală, a comisiei de soluționare a contestațiilor și aprobarea Regulametului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman. 

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

      În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare anuală, a comisiei de soluționare a contestațiilor și aprobarea Regulametului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman.

            La punctul 17 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării finale a managementului Muzeului Județean Teleorman, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman.

Rog președinții comisiilor economică și juridică să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

Îl felicit pe domnul Mirea Pavel pentru profesionalismul de care a dat dovadă în gestioanarea activității muzeului precum și pentru inițiativele materializate cu succes și îi urez mult succes în continuare.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

            Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării finale a managementului Muzeului Județean Teleorman, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

            În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării finale a managementului Muzeului Județean Teleorman, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman.

La punctul 18 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2016.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, astfel că vă prezint proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2016.

Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2016 s-a supus la vot, pe capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate și anexe.

 

Supun la vot Anexa nr. 1, ,,Secțiunea de funcționare a bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2016 și estimări pentru anii 2017-2019,,.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat ,, Secțiunea de funcționare a bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2016 și estimări pentru anii 2017-2019,,.

Supun la vot anexa nr. 2, Bugetul general consolidate al județului Teleorman pe anul 2016 și estimări pentru anii 2017-2019.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat Bugetul general consolidat al județului Teleorman pe anul 2016 și estimări pentru anii 2017-2019.

Supun la vot proiectul de hotarare în integralitatea sa.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului  propriu al județului Teleorman pe anul 2016.

La punctul 19 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 28 din 27 ianuarie 2016, cu modificările ulterioare.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

            Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 28 din 27 ianuarie 2016, cu modificările ulterioare.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

            În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 28 din 27 ianuarie 2016, cu modificările ulterioare.

La punctul 20 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului județean privind asigurarea cu resurse umane, materiale și financiare pentru gestionarea situațiilor de urgență pentru anul 2016.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

            Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului județean privind asigurarea cu resurse umane, materiale și financiare pentru gestionarea situațiilor de urgență pentru anul 2016.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

            În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului județean privind asigurarea cu resurse umane, materiale și financiare pentru gestionarea situațiilor de urgență pentru anul 2016.

La punctul 21 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind plata unor cotizații anuale.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

            Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre privind plata unor cotizații anuale.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

            În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind plata unor cotizații anuale.

            Următorul proiect de hotărâre privește desemnarea unei persoane și, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. (5) coroborat cu ale art. 98 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, hotărârile cu privire la persoane vor fi luate prin vot secret, cu votul majorității membrilor prezenți la ședință.

            La ședința de astăzi participă, un număr de 32 consilieri județeni, deci jumătate plus unu din numărul membrilor consiliului județean prezenți reprezintă 17.

Proiectul de hotărâre se referă la exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere vacante de director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman de către domnul Dragomirescu Florinel.

Rog președinții comisiilor economică și juridică să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

            Domnul Florescu Adrian.

Domnule președinte, vă rugăm să ne explicați și nouă logica sau cum argumentați necesitatea emiterii acestei hotărâri. Acum două săptămâni ne-am întrunit în sedință extraordinară pentru a delega aceste atribuții, unei alte persoane și anume doamna Curcă Mirela. Astăzi se dorește preluarea acestor atribuții, din nou cu caracter temporar, de către domnul Dragomirescu. De ce n-am făcut acest lucru direct pentru domnul Dragomirescu?

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Deoarece nu aveam avizul A.N.F.P. la vremea respectivă. Procedurile cu A.N.F.P.-ul nu erau finalizate și existau  anumite plăți urgente care trebuiau făcute. Am discutat atunci cu doamna Curcă Mirela care a acceptat să i se delege aceste atribuții pentru o perioadă scurtă  pentru a nu se bloca activitatea direcției, respectiv până la obținerea avizului A.N.F.P. pentru domnul Dragomirescu Florinel.

L-am propus pe dumnealui deoarece a lucrat în domeniu și a avut atribuții similare. Vă mulțumesc.

Dacă nu mai sunt alte observații, îi rog pe colegii din secretariatul tehnic să distribuie buletinele de vot.

S-a prezentat tehnica votării.

Pentru exprimarea opțiunii se folosesc cuvintele „DA” sau „NU”.

            Buletinele de vot fiind completate, a urmat operațiunea propriu - zisă de votare.

(Fiecare consilier a primit un buletin de vot, a semnat de primire, și-a exprimat opțiunea și apoi l-a introdus în urnă).

 

x

x          x

 

             Rog pe domnul Piper Savu Florin, președintele comisiei de numărare a voturilor să prezinte procesul verbal.

Domnul Piper Savu Florin.

Domnul Dragomirescu Florinel din totalul de 32 de voturi exprimate a întrunit un număr de 26 de voturi “pentru” și 5 voturi “împotriv㔠și un vot nul.

            Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

            Vă mulțumesc.

Vă prezint proiectul de hotărâre privind exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere vacante de director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman de către domnul Dragomirescu Florinel.

           

Urmare votului dumneavoastră s-a adoptat proiectul de hotărâre privind exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere vacante de director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman de către domnul Dragomirescu Florinel.

x

 

Trecem la ultimul punct „Diverse”.

 

x

            Dacă  aveți alte probleme?

Domnul Crângeneanu Gabriel

Domnule președinte doream decât să vă comunic faptul că în urma multor discuții pe care le-am avut cu fermieri care își desfășoară activitatea pe raza județului a reieșit necesitatea revenirii la un proiect de hotărâre pe care l-ați adoptat în luna februarie cu privire la prețul mediu la produsele agricole exprimate în natură pentru anul în curs.

Domnul președinte Gădea Adrian Ionuț

Acest proiect de hotărâre se află în lucru și se va afla pe ordinea de zi la ședința următoare. Am primit și noi solicitările, le-am redirecționat către Direcția Agricolă care ținând cont de recolte a fundamentat alte prețuri, proiectul aflându-se în prezent în perioada de publicitate.

            Ordinea de zi fiind epuizată, declar încheiate lucrările ședinței, vă mulțumesc pentru participare și vă urez o zi frumoasă în continuare.

 

 

 

 

 

 

 

 

            PREȘEDINTE                                                       SECRETAR AL JUDEȚULUI

      

       Gâdea Adrian Ionuț                                                                Oprescu Silvia