CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE

 

 

D I S P O Z I Ț I E

 

 

 privind: convocarea Consiliului Județean Teleorman în ședință ordinară în data de 27 ianuarie 2016 

 

 

Președintele Consiliului Județean Teleorman, Adrian Ionuț Gâdea

            Având în vedere:

- prevederile art. 94 alin. (1), (3), (5) și (7) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 59 alin. (1), (3), (5) și (7) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Teleorman, aprobat prin Hotărârea nr. 49 din 27 martie 2014;

            În temeiul dispozițiilor art.106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată

 

 

D I S P U N E:

 

 

            Art.1. Consiliul Județean Teleorman se convoacă în ședință ordinară în ziua de miercuri, 27 ianaurie 2016, ora 9,30 cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 92 din 25 iunie 2015, cu completările ulterioare.

                              Inițiator: vicepreședinte Bleajă Cornel

 

 1. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită Autorității Electorale Permanente a unui spațiu din ,,Palatul administrativ”, proprietate publică a statului, aflat în  administrarea Consiliului Județean  Teleorman.

                              Inițiator: vicepreședinte Bleajă Cornel

 

 1. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unui imobil, proprietate publică a Județului Teleorman, către Comuna Vîrtoape, prin Consiliul Local al Comunei Vîrtoape. 

                              Inițiator: vicepreședinte Bleajă Cornel

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 28 din 23 martie  2011.

                              Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠄Teleormanul”.

                              Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru unele obiective de investiții ce privesc reabilitarea și/sau modernizarea drumurilor județene.

                                    Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Județului Teleorman în Consiliul de Administrație al S.C. APA SERV S.A.

                              Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 181 din 22 decembrie 2015.

                              Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Alexandria pe anul 2016.

                              Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Roșiorii de Vede pe anul 2016.

                  Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie Poroschia pe anul 2016.

                              Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar și a contribuției lunare de întreținere a persoanelor vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoanele Vârstnice Cervenia în anul 2016.

                              Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar și a contribuției lunare de întreținere a persoanelor vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoanele Vârstnice Furculești în anul 2016.

                              Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1.  Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului cheltuielilor de funcționare a centrelor de zi pentru protecția copilului de la nivelul municipiilor, orașelor și comunelor, precum și stabilirea cotei-părți de finanțare din bugetul județului pentru anul 2016.

                              Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență Alexandria.

                              Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Alexandria.

                              Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului de Psihiatrie Poroschia.

                              Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului de Pneumoftiziologie Roșiorii de Vede.

                    Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman la finanțarea Centrului Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Dependente ,,Sf.Maria’’ din comuna Talpa, pentru anul 2016.

                              Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1.  Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Comisia de evaluare și asigurare a calității educației a Centrului Școlar de Educație Incluzivă Roșiorii de Vede.

                              Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare de învățământ special din județul Teleorman pentru anul școlar 2016-2017.

                              Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului activităților, manifestărilor, competițiilor și acțiunilor cultural sportive și de tineret, religioase, educative și de divertisment-recreere care se organizează și se finanțează de Consiliul Județean Teleorman în anul 2016.

                              Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Județului Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman, în calitate de membru asociat la Asociația Club Sportiv Baschet Teleorman - Alexandria, pentru anul 2016.

                              Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Județului Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman, în calitate de membru asociat la Asociația Euro Teleorman, pentru anul 2016.

                              Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Județului Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman, în calitate de membru asociat la Agenția pentru Dezvoltare Regional㠄Sud Muntenia”, pentru anul 2016

                              Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Județului Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman, în calitate de membru asociat la Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România, pentru anul 2016.

                              Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar înregistrat la 31 decembrie 2015 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare și secțiunii de dezvoltare, în anul 2016.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului  propriu al județului Teleorman pe anul 2016 și estimările pentru anii 2017-2019.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli, a numărului de personal și a fondului salariilor de bază pe anul 2016 și estimările pentru anii 2017-2019, ale instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului Județean Teleorman.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1.  Diverse.

 

 

      Art.2. Anunțul privind ședința publică se transmite către consilierii județeni, mass-media și se inserează în site-ul propriu.

 

Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoștință publică ordinea de zi, data și locul desfășurării ședinței de consiliu și va comunica prezenta dispoziție celor interesați.

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Gâdea Adrian Ionuț 

                                                                                   

 

                       

              

                                                                                       Avizat

                                                                                                                            pentru legalitate

                                                                                                                       Secretar al județului

 

Jr. Silvia Oprescu 

 

 

 

 

 

                                                                                                   DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI

                                                                                      ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ

                                                                                                     DIRECTOR EXECUTIV

                                                                                                       jr. Lungoci Paul Stelian

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandria

Nr. ______ din ___ ianuarie 2016

 


F-5.5-02,ed.1, rev.1