R O M Â N I A

CONSILIUL  JUDEȚEAN  TELEORMAN

 

PROCES VERBAL

 al ședinței ordinare a Consiliului Județean Teleorman

din data de 27 ianuarie 2016

 

 

            Bună ziua, stimați colegi,

            Consiliul Județean Teleorman a fost convocat în ședință ordinară pentru astăzi, 27 ianuarie 2016, prin dispoziția nr. 18 din 21 ianuarie 2016.

La ședință participă 30 consilieri din totalul de 32 consilieri în funcție, lipsind domnii Amarie Constantin și Neagu Florin, ședința de consiliu este legal constituită, fiind astfel asigurat cvorumul de prezență necesar pentru desfășurarea legală a acestei ședințe ordinare.

 

             Fiind ședință publică, așa cum prevede Legea administrației publice locale, anunțul cu ordinea de zi a fost adus la cunoștință dumneavoastră și locuitorilor județului Teleorman prin mass - media locală, fiind publicat și pe site-ul Consiliului județean.

 

Participă, în calitate de invitați, directori și funcționari publici din aparatul de specialitate al Consiliului județean, conducători ai unor instituții din subordine, precum și reprezentanți ai presei scrise și audio-vizuale.

 

Procesul - verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Teleorman, din data de 29 decembrie 2015, v-a fost pus la dispoziție și îl supun aprobării dumneavoastră.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat procesul-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean, din 29 decembrie 2015.

 

x

Doamnelor și domnilor,

În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 98 din Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, am întocmit următorul proiect al ordinii de zi:

           

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 92 din 25 iunie 2015, cu completările ulterioare.

                              Inițiator: vicepreședinte Bleajă Cornel

 

 1. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită Autorității Electorale Permanente a unui spațiu din ,,Palatul administrativ”, proprietate publică a statului, aflat în  administrarea Consiliului Județean  Teleorman.

                              Inițiator: vicepreședinte Bleajă Cornel

 

 1. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unui imobil, proprietate publică a Județului Teleorman, către Comuna Vîrtoape, prin Consiliul Local al Comunei Vîrtoape. 

                              Inițiator: vicepreședinte Bleajă Cornel

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 28 din 23 martie  2011.

                              Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠄Teleormanul”.

                              Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru unele obiective de investiții ce privesc reabilitarea și/sau modernizarea drumurilor județene.

                                    Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Județului Teleorman în Consiliul de Administrație al S.C. APA SERV S.A.

                              Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 181 din 22 decembrie 2015.

                              Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Alexandria pe anul 2016.

                              Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Roșiorii de Vede pe anul 2016.

                  Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie Poroschia pe anul 2016.

                              Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar și a contribuției lunare de întreținere a persoanelor vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoanele Vârstnice Cervenia în anul 2016.

                              Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar și a contribuției lunare de întreținere a persoanelor vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoanele Vârstnice Furculești în anul 2016.

                              Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1.  Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului cheltuielilor de funcționare a centrelor de zi pentru protecția copilului de la nivelul municipiilor, orașelor și comunelor, precum și stabilirea cotei-părți de finanțare din bugetul județului pentru anul 2016.

                              Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență Alexandria.

                              Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Alexandria.

                              Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului de Psihiatrie Poroschia.

                              Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului de Pneumoftiziologie Roșiorii de Vede.

                    Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman la finanțarea Centrului Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Dependente ,,Sf.Maria’’ din comuna Talpa, pentru anul 2016.

                              Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1.  Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Comisia de evaluare și asigurare a calității educației a Centrului Școlar de Educație Incluzivă Roșiorii de Vede.

                              Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare de învățământ special din județul Teleorman pentru anul școlar 2016-2017.

                              Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului activităților, manifestărilor, competițiilor și acțiunilor cultural sportive și de tineret, religioase, educative și de divertisment-recreere care se organizează și se finanțează de Consiliul Județean Teleorman în anul 2016.

                              Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Județului Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman, în calitate de membru asociat la Asociația Club Sportiv Baschet Teleorman - Alexandria, pentru anul 2016.

                              Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Județului Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman, în calitate de membru asociat la Asociația Euro Teleorman, pentru anul 2016.

                              Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Județului Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman, în calitate de membru asociat la Agenția pentru Dezvoltare Regional㠄Sud Muntenia”, pentru anul 2016

                              Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Județului Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman, în calitate de membru asociat la Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România, pentru anul 2016.

                              Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar înregistrat la 31 decembrie 2015 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare și secțiunii de dezvoltare, în anul 2016.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului  propriu al județului Teleorman pe anul 2016 și estimările pentru anii 2017-2019.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 

 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli, a numărului de personal și a fondului salariilor de bază pe anul 2016 și estimările pentru anii 2017-2019, ale instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului Județean Teleorman.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1. Diverse.

 

Înainte de a supune la vot proiectul ordinii de zi, în calitate de inițiator, doresc să retrag de pe ordinea de zi proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠄Teleormanul” înscris la punctul nr. 5.

 

Supun la vot proiectul ordinii de zi, modificat.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul ordinii de zi.

 

Potrivit art. 117 litera “a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, proiectele de hotărâri de la ordinea de zi au fost avizate pentru legalitate de secretarul județului.

Înainte de a merge mai departe, țin precizez că, în conformitate cu prevederile art. 46 din Legea nr. 215/2001, respectiv ale art. 77 din Legea nr. 393/2004, nu poate lua parte la deliberarea și adoptarea hotărârilor înscrise pe ordinea de zi consilierul județean care fie personal, fie prin soț, soție, afini, rude până la gradul IV inclusiv, are interes patrimonial în problema supusă dezbaterii.

Dacă avem asemenea cazuri, rog ne fie aduse la cunoștință pentru ca abținerea de la deliberarea și adoptarea hotărârilor să fie consemnată în procesul verbal al acestei ședințe.

La primul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 92 din 25 iunie 2015, cu completările ulterioare.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții, prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 92 din 25 iunie 2015, cu completările ulterioare.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 92 din 25 iunie 2015, cu completările ulterioare.

La punctul doi de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind darea în folosință gratuită Autorității Electorale Permanente a unui spațiu din ,,Palatul administrativ”, proprietate publică a statului, aflat în  administrarea Consiliului Județean  Teleorman.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții, vă prezint proiectul de hotărâre privind darea în folosință gratuită Autorității Electorale Permanente a unui spațiu din ,,Palatul administrativ”, proprietate publică a statului, aflat în  administrarea Consiliului Județean  Teleorman.

Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind darea în folosință gratuită Autorității Electorale Permanente a unui spațiu din ,,Palatul administrativ”, proprietate publică a statului, aflat în  administrarea Consiliului Județean  Teleorman.

La punctul trei de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind darea în administrare a unui imobil, proprietate publică a Județului Teleorman, către Comuna Vîrtoape, prin Consiliul Local al Comunei Vîrtoape.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre privind darea în administrare a unui imobil, proprietate publică a Județului Teleorman, către Comuna Vîrtoape, prin Consiliul Local al Comunei Vîrtoape.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind darea în administrare a unui imobil, proprietate publică a Județului Teleorman, către Comuna Vîrtoape, prin Consiliul Local al Comunei Vîrtoape.

La punctul patru de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 28 din 23 martie  2011.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 28 din 23 martie  2011.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 28 din 23 martie  2011.

            La punctul cinci de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru unele obiective de investiții ce privesc reabilitarea și/sau modernizarea drumurilor județene.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

 

            Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru unele obiective de investiții ce privesc reabilitarea și/sau modernizarea drumurilor județene.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

            În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru unele obiective de investiții ce privesc reabilitarea și/sau modernizarea drumurilor județene.

La punctul șase de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Județului Teleorman în Consiliul de Administrație al S.C. APA SERV S.A.. 

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Județului Teleorman în Consiliul de Administrație al S.C. APA SERV S.A.. 

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

Cu 30 de voturi ,,pentru,, și o ,,abținere,, (domnul Ștefan Mihai Gabriel) s-a aprobat proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Județului Teleorman în Consiliul de Administrație al S.C. APA SERV S.A.. 

            La punctul șapte de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 181 din 22 decembrie 2015. 

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

            Nu sunt, în aceste condiții prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 181 din 22 decembrie 2015. 

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

                        - Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

            În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 181 din 22 decembrie 2015. 

      La punctul opt de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Alexandria pe anul 2016. 

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

      Nu sunt, în aceste condiții prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Alexandria pe anul 2016. 

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

      În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Alexandria pe anul 2016.

            La punctul nouă de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Roșiorii de Vede pe anul 2016.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

            Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Roșiorii de Vede pe anul 2016.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

            Domnul Neagu Tudor.

            Domnule președinte, eu nu particip la vot.

            Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

            Este în regulă.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

Cu 30 de voturi ,,pentru,, s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Roșiorii de Vede pe anul 2016.

La punctul 10 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie Poroschia pe anul 2016.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiâii prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie Poroschia pe anul 2016.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

            Domnul Neagu Tudor.

            Domnule președinte, eu nu particip la vot.

            Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

            Este în regulă.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

Cu 30 de voturi ,,pentru,, s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie Poroschia pe anul 2016.

            La punctul 11 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar și a contribuției lunare de întreținere a persoanelor vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoanele Vârstnice Cervenia în anul 2016.

Rog pe domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice să prezinte raportul de avizare.

Domnul Cioabă Petre.

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

            Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

            Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

            Nu sunt, în aceste condiții prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar și a contribuției lunare de întreținere a persoanelor vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoanele Vârstnice Cervenia în anul 2016.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

            În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar și a contribuției lunare de întreținere a persoanelor vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoanele Vârstnice Cervenia în anul 2016.

            La punctul 12 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar și a contribuției lunare de întreținere a persoanelor vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoanele Vârstnice Furculești în anul 2016.

Rog pe domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice să prezinte raportul de avizare.

Domnul Cioabă Petre.

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

            Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

            Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

            Nu sunt, în aceste condiții prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar și a contribuției lunare de întreținere a persoanelor vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoanele Vârstnice Furculești în anul 2016.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

            În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar și a contribuției lunare de întreținere a persoanelor vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoanele Vârstnice Furculești în anul 2016.

La punctul 13 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind stabilirea cuantumului cheltuielilor de funcționare a centrelor de zi pentru protecția copilului de la nivelul municipiilor, orașelor și comunelor, precum și stabilirea cotei-părți de finanțare din bugetul județului pentru anul 2016.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre privind stabilirea cuantumului cheltuielilor de funcționare a centrelor de zi pentru protecția copilului de la nivelul municipiilor, orașelor și comunelor, precum și stabilirea cotei-părți de finanțare din bugetul județului pentru anul 2016.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind stabilirea cuantumului cheltuielilor de funcționare a centrelor de zi pentru protecția copilului de la nivelul municipiilor, orașelor și comunelor, precum și stabilirea cotei-părți de finanțare din bugetul județului pentru anul 2016.

La punctul 14 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență Alexandria.

Rog președinții comisiilor economică și juridică să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

            Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență Alexandria.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență Alexandria.

La punctul 15 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Alexandria.

Rog președinții comisiilor economică și juridică să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Alexandria.

Supun la vot proiectul de hotărâre.

 

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Alexandria.

La punctul 16 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului de Psihiatrie Poroschia.

Rog președinții comisiilor economică și juridică să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului de Psihiatrie Poroschia.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului de Psihiatrie Poroschia.

La punctul 17 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului de Pneumoftiziologie Roșiorii de Vede.

Rog președinții comisiilor economică și juridică să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nu sunt, în aceste condiții prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului de Pneumoftiziologie Roșiorii de Vede.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului de Pneumoftiziologie Roșiorii de Vede.

            La punctul 18 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea contribuției județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman la finanțarea Centrului Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Dependente ,,Sf.Maria’’ din comuna Talpa, pentru anul 2016.  

 

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

            Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea contribuției județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman la finanțarea Centrului Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Dependente ,,Sf.Maria’’ din comuna Talpa, pentru anul 2016.  

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

            În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea contribuției județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman la finanțarea Centrului Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Dependente ,,Sf.Maria’’ din comuna Talpa, pentru anul 2016.  

 

      Următorul proiect de hotărâre privește desemnarea unei persoane și, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. (5) coroborat cu ale art. 98 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, hotărârile cu privire la persoane vor fi luate prin vot secret, cu votul majorității membrilor prezenți la ședință.

            La ședința de astăzi participă, un număr de 30 consilieri județeni și subsemnatul, deci jumătate plus unu din numărul membrilor consiliului județean prezenți reprezintă 17.

Proiectul de hotărâre se referă la desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Comisia de evaluare și asigurare a calității educației a Centrului Școlar de Educație Incluzivă Roșiorii de Vede.

Rog pe domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice să prezinte raportul de avizare.

Domnul Vlad Eugen Ovidiu.

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

            Nefiind observații, rog pe domnul Vrăjitoarea Emilian, președintele comisiei de numărare a voturilor să-și intre în atribuții.

 

x

 

Se prezintă tehnica votării.

Pentru exprimarea opțiunii se folosesc cuvintele „DA” sau „NU”.

            Buletinele de vot fiind completate, urmează operațiunea propriu - zisă de votare.

(Fiecare consilier a primit un buletin de vot, a semnat de primire, și-a exprimat opțiunea și apoi l-a introdus în urnă).

 

x

x          x

 

             Rog pe domnul Vrăjitoarea Emilian, președintele comisiei de numărare a voturilor prezinte procesul verbal.

Domnul Vrăjitoarea Emilian.

Doamna Biolaru Iuliana, din totalul de 31 voturi exprimate, a întrunit un număr de 29 de voturi ,,pentru,, și 2 voturi ,,împotrivă,,.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Vă prezint proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Comisia de evaluare și asigurare a calității educației a Centrului Școlar de Educație Incluzivă Roșiorii de Vede.

 

Urmare votului dumneavoastră s-a aprobat proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Comisia de evaluare și asigurare a calității educației a Centrului Școlar de Educație Incluzivă Roșiorii de Vede.

            La punctul 20 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare de învățământ special din județul Teleorman pentru anul școlar 2016-2017.  

Rog pe domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice să prezinte raportul de avizare.

Domnul Vlad Eugen Ovidiu.

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

            Nu sunt, în aceste condiții prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare de învățământ special din județul Teleorman pentru anul școlar 2016-2017.  

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

            În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare de învățământ special din județul Teleorman pentru anul școlar 2016-2017.  

            La punctul 21 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului activităților, manifestărilor, competițiilor și acțiunilor cultural sportive și de tineret, religioase, educative și de divertisment-recreere care se organizează și se finanțează de Consiliul Județean Teleorman în anul 2016.  

Rog președinții comisiilor economică și juridică să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

            Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului activităților, manifestărilor, competițiilor și acțiunilor cultural sportive și de tineret, religioase, educative și de divertisment-recreere care se organizează și se finanțează de Consiliul Județean Teleorman în anul 2016.  

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

            În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului activităților, manifestărilor, competițiilor și acțiunilor cultural sportive și de tineret, religioase, educative și de divertisment-recreere care se organizează și se finanțează de Consiliul Județean Teleorman în anul 2016.  

            La punctul 22 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Județului Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman, în calitate de membru asociat la Asociația Club Sportiv Baschet Teleorman - Alexandria, pentru anul 2016.  

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

            Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Județului Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman, în calitate de membru asociat la Asociația Club Sportiv Baschet Teleorman - Alexandria, pentru anul 2016.  

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

            Cu 30 voturi „pentru” și o „abțineri” s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Județului Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman, în calitate de membru asociat la Asociația Club Sportiv Baschet Teleorman - Alexandria, pentru anul 2016.  

            La punctul 23 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Județului Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman, în calitate de membru asociat la Asociația Euro Teleorman, pentru anul 2016.  

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

            Nu sunt, în aceste condiții prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Județului Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman, în calitate de membru asociat la Asociația Euro Teleorman, pentru anul 2016.  

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

            Cu 27 voturi „pentru” și 4 „abțineri” (doamna Burghiu Mihaela și domnii Ion Petre, Savu Adrian și Moț Petrică) s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Județului Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman, în calitate de membru asociat la Asociația Euro Teleorman, pentru anul 2016.  

            La punctul 24 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Județului Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman, în calitate de membru asociat la Agenția pentru Dezvoltare Regional㠄Sud Muntenia”, pentru anul 2016.  

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

            Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Județului Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman, în calitate de membru asociat la Agenția pentru Dezvoltare Regional㠄Sud Muntenia”, pentru anul 2016.  

 

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

            În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Județului Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman, în calitate de membru asociat la Agenția pentru Dezvoltare Regional㠄Sud Muntenia”, pentru anul 2016.  

      La punctul 25 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Județului Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman, în calitate de membru asociat la Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România, pentru anul 2016.  

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

            Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Județului Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman, în calitate de membru asociat la Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România, pentru anul 2016.  

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

            În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Județului Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman, în calitate de membru asociat la Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România, pentru anul 2016.  

            La punctul 26 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar înregistrat la 31 decembrie 2015 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare și secțiunii de dezvoltare, în anul 2016.  

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

            Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar înregistrat la 31 decembrie 2015 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare și secțiunii de dezvoltare, în anul 2016.  

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

            În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar înregistrat la 31 decembrie 2015 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare și secțiunii de dezvoltare, în anul 2016.  

 La punctul 27 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului  propriu al județului Teleorman pe anul 2016 și estimările pentru anii 2017-2019.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2016 și estimările pentru anii 2017-2019.

S-a procedat la citirea și supunerea la vot a fiecărui capitol, subcapitol, titlu, articol, alineat și a fiecărei anexe, atât a bugetului propriu al județului Teleorman, pe anul 2015, cât și a estimărilor pentru anii 2016-2018.

Supun la vot proiectul de hotărâre în integralitatea sa.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului  propriu al județului Teleorman pe anul 2016 și estimările pentru anii 2017-2019.

            La punctul 28 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli, a numărului de personal și a fondului salariilor de bază pe anul 2016 și estimările pentru anii 2017-2019, ale instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului Județean Teleorman.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

            Domnul Savu Adrian.

Domnule președinte, aș avea două întrebări, dacă se poate. Observ că la nivelul Centrului școlar pentru educație incluzivă Alexandria este trecut un număr de posturi de 76,63. Poate că ar trebui explicăm ce reprezintă sau cum se cuantifică aceste cifre.

Domnul vicepreședinte Bleajă Cornel:

Domnule președinte, dacă imi permiteți, deoarece provin din sistemul de învățământ, aș dori să explic că pot exista asemenea fracțiuni în funcție de numărul de ore de predare prevăzut ca normă. Există discipline școlare ce au prevăzut o oră de predare la două săptămâni. Deci pentru acestea ponderea este de 0,5 ore pe săptămână. De exemplu, la clasa a VIII-a, cel mai cunoscut caz este la disciplinele educație plastică desfășurată săptămânal alternativ cu educația muzicală. Deci, statistic rezultă câte o jumătate de oră săptămânal pentru fiecare dintre discipline.

Domnul Savu Adrian.

Am înțeles.Vă mulțumesc. Și a doua întrebare este legată de Serviciul de Deservire, Paza si Protocol și de Direcția Generală de Pază  a județului Teleorman, prevăzute la anexele 13 și respectiv 15. Deci, e vorba de două subunități care au paza în atribuții. Este cazul unei suprapuneri de atribuții?

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Domnule consilier, Direcția Generală de Pază este fosta instituție a gardienilor publici, și are paza ca și atribuție principală, în timp ce Serviciul de Deservire, pază și protocol, pe lângă paza obiectivului în care ne aflăm, are ca atribuții și asigurarea pazei barajelor reabilitate de la Grosu. Desigur, putem analiza posibilitatea cumularii unor atribuții pentru cele două subunități în perioada imediat următoare.

Dacă nu mai aveți alte observați, dați-mi voie să vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli, a numărului de personal și a fondului salariilor de bază pe anul 2016 și estimările pentru anii 2017-2019, ale instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului Județean Teleorman.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

            În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli, a numărului de personal și a fondului salariilor de bază pe anul 2016 și estimările pentru anii 2017-2019, ale instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului Județean Teleorman.

Trecem la ultimul punct „Diverse”.

 

x

 

            Dacă nu mai aveți alte probleme, ordinea de zi fiind epuizată, declar încheiate lucrările ședinței și vă mulțumesc pentru participare.