ROMÂNIA 

 

 

 

 

 

 


D I S P O Z I Ț I E

 

 

 privind: convocarea Consiliului Județean Teleorman în ședință ordinară în data de 26 iulie 2016 

 

 

Președintele Consiliului Județean Teleorman, Adrian Ionuț Gâdea

          Având în vedere:

- prevederile art. 94 alin. (1), (3), (5) și (7) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 67 alin. (1), (3), (5) și (7) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Teleorman, aprobat prin Hotărârea nr. 80 din 30 mai 2014;

          În temeiul dispozițiilor art.106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată

 

 

D I S P U N E:

 

          Art.1. Consiliul Județean Teleorman se convoacă în ședință ordinară în ziua de marți, 26 iulie 2016, ora 14,00 cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

1.     Proiect de hotărâre privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean al doamnei Cațan Alina Luminița, prin demisie.

              Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

2.     Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier județean.

              Inițiator: Comisia de validare

 

3.     Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 89 din 23 iunie 2016.

              Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

4.      Proiect de hotărâre pentru modificarea unor Hotărâri ale Consiliului Județean Teleorman.

              Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 


F-5.5-02,ed.1, rev.1

 

5.     Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare și modernizare DJ 679B, Scrioaștea (DN 65A)-Stejaru-lim. Jud. Olt, km 0+000-13+500  (13,500 km)”.

            Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

6.     Proiect de hotărâre privind atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate operatorului de transport rutier S.C. Transvalady S.R.L. Alexandria.

            Inițiator: vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț

 

7.     Proiect de hotărâre privind aprobarea încadrării drumurilor județene pe niveluri de viabilitate și de intervenție în timpul iernii 2016-2017.

                   Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

8.     Proiect de hotărâre privind aprobarea „Planului operativ de acțiune pe timpul iernii 2016-2017”.

                   Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

9.      Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației  tehnico-economice pentru obiectivul de  investiții ,,Reabilitare si modernizare DJ 679 B, Scrioastea (DN 65A) – Stejaru –lim. Jud. Olt km 0+000-13+500 (13,500 km)”, în faza proiect tehnic.

                   Inițiator: vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț

 

10.                   Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului propriu al județului pentru secțiunile de funcționare și dezvoltare, la 30 iunie 2016.

              Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

11.                   Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 121 din 26 iulie 2013, cu modificările și completările ulterioare.

              Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

12.                   Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 116 din 26 iulie 2013, cu modificările ulterioare.

              Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

13.                   Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 58 din 29 martie 2016.

              Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

14.                   Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare finală, a comisiei de soluționare a contestațiilor și aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării finale a managementului Muzeului Județean Teleorman -instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman.

              Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 


F-5.5-02,ed.1, rev.1

 

15.                   Proiect de hotărâre privind numirea doamnei Stoica Ionela Otilia să exercite cu caracter temporar funcția de director la Căminul pentru Persoanele Vârstnice Cervenia – serviciu public de interes județean.

              Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

16.                   Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Asociaților a S.C. EUROBAC S.R.L. Turnu  Măgurele.

            Inițiator: vicepreședinte Cocoșilă Virgiliu

 

17.                   Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2016.

              Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

18.                   Proiect de hotărâre privind încetarea activității Direcției Generale de Pază a Județului Teleorman, - serviciu public cu personalitate juridică, aflat în subordinea Consiliului Județean Teleorman.

              Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

19.                   Diverse.

 

 

     Art.2. Anunțul privind ședința publică se transmitetre consilierii județeni, mass-media și se inserează în site-ul propriu.

 

Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoștință publică ordinea de zi, data și locul desfășurării ședinței de consiliu și va comunica prezenta dispoziție celor interesați.

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Gâdea Adrian Ionuț 

                                                                                     

                                                                                                           Avizat

                                                                                                      pentru legalitate

                                                                                                    Secretar al județului

 

Jr. Silvia Oprescu 

 

                                                                                                   DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI

                                                                                      ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ

                                                                                                     DIRECTOR EXECUTIV,

 

                                                                                                       jr. Lungoci Paul Stelian

 

 

 

Alexandria

Nr. ______ din ___ iulie 2016

 


F-5.5-02,ed.1, rev.1