R O M Â N I A

CONSILIUL  JUDEȚEAN  TELEORMAN

 

PROCES  VERBAL

 al ședinței ordinare a Consiliului Județean Teleorman

din data de 26 iulie 2016

 

            Bună ziua, stimați colegi,

            Consiliul Județean Teleorman a fost convocat în ședință ordinară pentru astăzi, 26 iulie 2016, prin dispoziția nr. 283 din 19 iulie a.c..

La ședință participă 28 consilieri din totalul de 32 consilieri în funcție, lipsind domnii Bădulecu Adrian, Florescu Adrian, Ion Petre și doamna Stoian Maria, ședința de consiliu este legal constituită, fiind astfel asigurat cvorumul de prezență necesar pentru desfășurarea legală a acestei ședințe ordinare.

             Fiind ședință publică, așa cum prevede Legea administrației publice locale, anunțul cu ordinea de zi a fost adus la cunoștință dumneavoastră și locuitorilor județului Teleorman prin mass - media locală, fiind publicat și pe site-ul Consiliului județean.

Participă, în calitate de invitați, directori și funcționari publici din aparatul de specialitate al Consiliului județean, conducători ai unor instituții din subordine, precum și reprezentanți ai presei scrise și audio-vizuale.

Procesul - verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Teleorman, din data de 29 iunie 2016, v-a fost pus la dispoziție și îl supun aprobării dumneavoastră.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat procesul-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean, din 29 iunie 2016.

 

Doamnelor și domnilor,

În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 98 din Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, am întocmit următorul proiect al ordinii de zi:

 

1.      Proiect de hotărâre privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean al doamnei Cațan Alina Luminița, prin demisie.

                  Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

2.      Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier județean.

                  Inițiator: Comisia de validare

 

3.      Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 89 din 23 iunie 2016.

                  Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

4.       Proiect de hotărâre pentru modificarea unor Hotărâri ale Consiliului Județean Teleorman.

                  Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

5.      Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare și modernizare DJ 679B, Scrioaștea (DN 65A)-Stejaru-lim. Jud. Olt, km 0+000-13+500  (13,500 km)”.

               Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

6.      Proiect de hotărâre privind atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate operatorului de transport rutier S.C. Transvalady S.R.L. Alexandria.

               Inițiator: vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț

 

7.      Proiect de hotărâre privind aprobarea încadrării drumurilor județene pe niveluri de viabilitate și de intervenție în timpul iernii 2016-2017.

                        Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

8.      Proiect de hotărâre privind aprobarea „Planului operativ de acțiune pe timpul iernii 2016-2017”.

                        Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

9.       Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației  tehnico-economice pentru obiectivul de  investiții ,,Reabilitare și modernizare DJ 679 B, Scrioastea (DN 65A) – Stejaru –lim. Jud. Olt km 0+000-13+500 (13,500 km)”, în faza proiect tehnic.

                        Inițiator: vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț

 

10.   Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului propriu al județului pentru secțiunile de funcționare și dezvoltare, la 30 iunie 2016.

                  Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

11.   Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 121 din 26 iulie 2013, cu modificările și completările ulterioare.

                  Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

12.   Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 116 din 26 iulie 2013, cu modificările ulterioare.

                  Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

13.   Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 58 din 29 martie 2016.

                  Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

14.   Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare finală, a comisiei de soluționare a contestațiilor și aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării finale a managementului Muzeului Județean Teleorman -instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman.

                  Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

15.   Proiect de hotărâre privind numirea doamnei Stoica Ionela Otilia să exercite cu caracter temporar funcția de director la Căminul pentru Persoanele Vârstnice Cervenia – serviciu public de interes județean.

                  Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

16.   Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Asociaților a S.C. EUROBAC S.R.L. Turnu  Măgurele.

               Inițiator: vicepreședinte Cocoșilă Virgiliu

 

17.   Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2016.

                  Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

18.   Proiect de hotărâre privind încetarea activității Direcției Generale de Pază a Județului Teleorman, - serviciu public cu personalitate juridică, aflat în subordinea Consiliului Județean Teleorman.

                  Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

19.   Diverse.

 

Înainte de a supune la vot proiectul ordinii de zi, propun suplimentarea acestuia cu “Proiectul de hotărâre privind încetarea exercitării cu caracter temporar a funcției  publice de conducere vacante de director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman de către doamna Șefu Olguța”, pe care l-am inițiat.

 

Supun la vot proiectul ordinii de zi completat.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul ordinii de zi.

 

Potrivit art. 117 litera “a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, proiectele de hotărâri de la ordinea de zi au fost avizate pentru legalitate de secretarul județului.

Înainte de a merge mai departe, țin să precizez că, în conformitate cu prevederile art. 46 din Legea nr. 215/2001, respectiv ale art. 77 din Legea nr. 393/2004, nu poate lua parte la deliberarea și adoptarea hotărârilor înscrise pe ordinea de zi consilierul județean care fie personal, fie prin soț, soție, afini, rude până la gradul IV inclusiv, are interes patrimonial în problema supusă dezbaterii.

Dacă avem asemenea cazuri, rog să ne fie aduse la cunoștință pentru ca abținerea de la deliberarea și adoptarea hotărârilor să fie consemnată în procesul verbal al acestei ședințe.

 

La primul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean al doamnei Cațan Alina Luminița, prin demisie.

Rog președintele comisiei juridice să prezinte raportul de avizare.

Domnul Vald Eugen Ovidiu, comisia juridică.

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

            Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț,

            Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean al doamnei Cațan Alina Luminița, prin demisie.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Împotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean al doamnei Cațan Alina Luminița, prin demisie.

La punctul doi de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier județean.

             Vă rog să-mi permiteți să dau cuvântul președintelui comisiei de validare, domnului Vlad Eugen Ovidiu să prezinte procesul-verbal cu privire la validarea sau invalidarea mandatului de consilier județean al domnului Vida Florian Marian.

            Domnul Vlad Eugen Ovidiu dă citire procesului -verbal privind validarea mandatului de consilier județean al domnului Vida Florian Marian.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț,

Supun la vot validarea domnului Vida Florian Marian. Consilierul în cauză nu va vota.

                        - Cine este pentru?

- Împotrivă ?

- Abțineri ?

            În unanimitate de voturi domnul Vida Florian Marian a fost validat în funcția de consilier județean.

Doamnelor și domnilor,

            Conform art. 32 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, consilierii județeni ale căror mandate au fost validate trebuie să depună jurământul prevăzut în acest articol.

            În acest sens, îl rog pe domnul Vida Florian Marian să se prezinte în fața mesei special amenajate, pe care se află un exemplar din Constituție și Biblia, să pună mâna stângă, atât pe Constituție, cât și dacă este cazul pe Biblie, să rostească jurământul și să îl semneze în două exemplare, unul pentru consilier și unul la dosar.

            Precizez că, legea prevede expres și în mod imperativ pentru consilierii care refuză să depună jurământul că sunt considerați demisionați de drept, fiind înlocuiți cu primul supleant înscris pe lista de la alegeri a partidului respectiv.

            Domnul Vida Florian Marian depune jurământul.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț; Domnule Florian Vida, vă felicit și sperăm să avem o colaborare prolifică în slujba și interesul cetățenilor acestei comunități.

Odată îndeplinite procedurile legale, cer permisiunea de a vă prezenta hotărârea privind validarea unui mandat de consilier județean.

            Supun la vot hotărârea prezentată.

            - Cine este pentru?

            - Este cineva împotrivă?

            - Se abține cineva?

În unanimitate de voturi, (cu 28 voturi “pentru”), s-a aprobat hotărârea privind validarea unui mandat de consilier județean.

La punctul trei de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 89 din 23 iunie 2016.

Rog președintele comisiei juridice să prezinte raportul de avizare.

Domnul Vald Eugen Ovidiu, comisia juridică.

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț,

Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt,  în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 89 din 23 iunie 2016.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 89 din 23 iunie 2016.

La punctul patru de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea unor Hotărâri ale Consiliului Județean Teleorman.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul Zavera Niculae, comisia urbanism.

Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț;

Vă mulțumesc.

Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Domnul Pîrvulescu Eugen,

Domnule președinte, prin acest proiect de hotătâre domnul Cocoșilă Virgiliu este împuternicit să semneze toate documentele, dumneavoastră nu aveți drept de semnătură?

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț,

Sigur, sunt hotărâri de consiliu județean prin care sunt desemnat să semnez pentru anumite proiecte sau documentații, însă prin delegarea de atribuții făcută celor doi vicepreședinți, conform Legii 215/2001, domnului vicepreședinte Virgiliu Cocoșilă îi revine sarcina să coordoneze Direcția Managementul Proiectelor cu Finanțare Internațională care are ca principal obiect de activitate gestionarea proiectelor cu finanțare europenă.

Domnul Vătafu Teodor-Cătălin,

Îmi permiteți? Pare o simplă formalitate această hotărârea privind înlocuirea domnilor Bălan Ilie și Zavera Niculae cu domnul Cocoșilă Virgiliu dar, având în vedere că toate cele trei proiecte pentru care îl desemnați pe domnul vicepreședinte să semneze documente sunt finanțate din fonduri europene aferente perspectivei financiare 2007-2013, doresc să știu ce documente mai sunt de semnat pentru aceste proiecte și care este stadiul derulării lor? În mod normal, ar fi trebuit să se fi epuizat documentele de semnat pentru aceste proiecte, suntem în iulie 2016, la șapte luni de la încheierea perioadei de implementare a acestor proiecte.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț,

Drumul județean Cernetu – Alexandria, a fost finalizat, proiectul ,,Îmbunătățirea managementului situațiilor de urgență în regiunea transfrontalier㔠de asemenea a fost finalizat, precum și proiectul ,,Soluții informatice integrate pentru gestiunea registrului agricol în format electronic și managementul activităților interne ale instituțiilor publice în cadrul parteneriatului dintre Consiliul Județean Teleorman și 15 UAT-uri” este finalizat, însă ținând cont de documentația și de ghidurile de finanțare, după implementare pe o perioadă de cinci ani de zile mai sunt emise documente postimplementare pe care trebuie să le semneze cineva din conducerea Consiliului Județean.

Dacă nu mai sunt alte observații, vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea unor Hotărâri ale Consiliului Județean Teleorman.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Împotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea unor Hotărâri ale Consiliului Județean Teleorman.

La punctul cinci de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare și modernizare DJ 679B, Scrioaștea (DN 65A)-Stejaru-lim. Jud. Olt, km 0+000-13+500  (13,500 km)”.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul Zavera Niculae, comisia urbanism.

Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, cu o abținere (domnul Burcescu Marian-Cătălin).

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț,

Vă mulțumesc.

Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Domnul Pîrvulescu Eugen,

Domnule președinte, ne puteți spune cine a câștigat licitația la acest drum prin procedura  de licitație din 05 mai, momentul începerii lucrărilor și modul de finanțare al acestora?

 

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț,

Licitația a fost câștigată de asocierea SC Teldrum SA și SC Road Project SRL, a fost o licitație cu proiectare și execuție lucrări. Conform legii, după încheiarea contractului avem obligația să actualizăm devizul.

Domnul Pîrvulescu Eugen,

Devizul este în minus, cred.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț,

Da, în minus atât la faza de proiectare, procesul de producție, cât și la faza de construcție și montaj. Pentru acest drum noi am solicitat finanțare prin ,, Programul Regional de Dezvoltare Locală”, conform legii, în cele 30 de zile de la data adoptarii ,,Legii Bugetului de Stat” și de la data publicării în Monitorul Oficial însă pentru acest tronson de drum avem o sumă de bani din bugetul local, ținând cont că durata acestui proiect este de 12 luni (2 luni faza de proiectare și 10 luni execuție), suma pe care o avem prinsă în buget ne permite să emitem Ordinul de începere a lucrărilor pentru rebilitarea și modernizarea acestui tronson de drum.

Domnul Pîrvulescu Eugen,

Și cealaltă parte de finanțare?

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț,

Pentru cealaltă parte de finantare așteptam să vedem ce se întâmplă cu ,,Programul Regional de Dezvoltare Local㔠dacă nu,  la fundamentarea bugetului pe anul 2017, la partea de dezvoltare, vom lua în calcul și finantarea diferenței necesare finalizării acestui tronson de drum care face legătura cu județul Olt.

Domnul Pîrvulescu Eugen,

Nu mi se pare normal să demarați un proiect fară să aveți banii necesari derularii  lui.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț,

Avem banii necesari.

Domnul Pîrvulescu Eugen,

Dumneavoastră vorbiți de o parte de bani și nu vom afla dacă avem și restul de bani decât în două luni, dacă CNDR-ul finanțează sau nu, în aceste condiții constructorul se apucă de lucru sau nu?

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț,

Domnule Pîrvulescu, la unul din proiectele de pe ordinea de zi din ședința de astăzi, în urma avizului dat de Comisia Tehnică, vom aproba și documentația tehnico-economică pentru acest drum, la faza de proiect tehnic, conform legii. Vom demara și procedurile de obținerea autorizatiei de construire, în momentul în care avem Autorizatia de Construire vom emite Ordinul de începere a lucrărilor.

Domnul Pîrvulescu Eugen,

Tot nu mi se pare normal să demarați un proiect pentru care nu stiți dacă aveți banii necesari finalizării, până la finațarea PNDR-ului sau până la rectificarea bugetului.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț,

Domnule Pîrvulescu, vă asigur că demararea acestui proiect se face în conformitate cu toate prevederile legale.

Dacă nu mai sunt alte observații, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare și modernizare DJ 679B, Scrioaștea (DN 65A)-Stejaru-lim. Jud. Olt, km 0+000-13+500  (13,500 km)”.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Împotrivă ?

- Abțineri ?

Cu 22 voturi „pentru”,” și 7 „abțineri” (Burcescu Marian-Cătălin, Fedeleș Oana-Raluca, Iliescu Alexandru, Pîrvulescu Eugen, Țole Marin, Vătafu Teodor-Cătălin, Vrăjitoarea Emilian) s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare și modernizare DJ 679B, Scrioaștea (DN 65A)-Stejaru-lim. Jud. Olt, km 0+000-13+500  (13,500 km)”

            La punctul șase de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate operatorului de transport rutier S.C. Transvalady S.R.L. Alexandria.

Rog președinții comisiilor economică și urbanism să prezinte rapoartele de avizare.

Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul Zavera Niculae, comisia urbanism.

Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț,

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

            Nu sunt, în ceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre privind atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate operatorului de transport rutier S.C. Transvalady S.R.L. Alexandria.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

            În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate operatorului de transport rutier S.C. Transvalady S.R.L. Alexandria.

            La punctul șapte de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea încadrării drumurilor județene pe niveluri de viabilitate și de intervenție în timpul iernii 2016-2017.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul Zavera Niculae, comisia urbanism.

Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț,

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

            Nu sunt, în ceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea încadrării drumurilor județene pe niveluri de viabilitate și de intervenție în timpul iernii 2016-2017.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

            În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea încadrării drumurilor județene pe niveluri de viabilitate și de intervenție în timpul iernii 2016-2017.

La punctul opt de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea „Planului operativ de acțiune pe timpul iernii 2016-2017”. 

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul Zavera Niculae, comisia urbanism.

Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț,

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

            Domnul Pîrvulescu Eugen,

Domnule președinte, doresc să știu când expiră contractul operatorului de întreținere a drumurilor și dacă în planul pentru toamnă-iarnă există posibilitatea ca Departamentul tehnic al Consiliului Județean să verifice modalitatea de intervenție a acestor operatori pe timp de iarnă.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț,

Contractul expiră în 2017, iar privind monitorizarea operațiunilor pe timp de iarnă, vom discuta la momentul respectiv.

Dacă nu mai sunt alte observații vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea „Planului operativ de acțiune pe timpul iernii 2016-2017”. 

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea „Planului operativ de acțiune pe timpul iernii 2016-2017”. 

            La punctul nouă de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare si modernizare DJ 679 B, Scrioastea (DN 65A) – Stejaru –lim. Jud. Olt km 0+000-13+500 (13,500 km)”, în faza proiect tehnic. 

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul Zavera Niculae, comisia urbanism.

Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț,

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

            Domnul Pîrvulescu Eugen,

Domnule președinte, nu puteam să includem și documentația tehnico-economice la punctul 5 de pe ordinea de zi unde a fost aprobat devizul general privind acest proiect de invertiție?

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț,

Sunt doua lucruri diferite care se adoptă prin proiecte de hotărâri separate.

Dacă nu mai sunt alte observații vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației  tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare si modernizare DJ 679 B, Scrioastea (DN 65A) – Stejaru –lim. Jud. Olt km 0+000-13+500 (13,500 km)”, în faza proiect tehnic.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

                        - Cine este pentru ?

- Împotrivă ?

- Abțineri ?

            În unanimitate voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației  tehnico-economice pentru obiectivul de  investiții ,,Reabilitare si modernizare DJ 679 B, Scrioastea (DN 65A) – Stejaru –lim. Jud. Olt km 0+000-13+500 (13,500 km)”, în faza proiect tehnic. 

      La punctul zece de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului propriu al județului pentru secțiunile de funcționare și dezvoltare, la 30 iunie 2016. 

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul Zavera Niculae, comisia urbanism.

Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț,

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

            Domnul Pîrvulescu Eugen,

Observ că aveți un excedent de 18.111.000 lei, ce aveți de gând să faceți cu această sumă?

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț,

Suma de 18.111.000 lei excedent de la Secțiunea de Dezvoltare pe anul 2015, a fost orientată către o serie de investiții pecum finalizarea proiectului de modernizare a Spitalului Județean Alexandria, finalizarea ultimului lot, adică achiziția de mobilier, finalizarea proiectului de ,,Îmbunătățirea Situațiilor de Urgență în Regiunea Transfrontalier㔠proiect prin care au fost achiziționate bunuri și echipamente de alarmă în caz de urgență, precum și reabilitarea și modernizarea DJ 679 B, Stejaru – limită de județ Olt, proiect aprobat ceva mai devreme.

Domnul Pîrvulescu Eugen,

Doar 6.000.000 lei a fost excedentul pe 2015?

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț,

Cu ajutorul Direcției Economice Buget – Finanțe vă vom pune la dispozitie sumele concrete cu excedentul la anul 2015.

Domnul Pîrvulescu Eugen,

Rog Direcția Economică să ne detalieze aceste aspecte pentru a nu fi pus în situația să votez pentru ceea ce s-a cheltuit deja.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț,

Conform Legii 273/2006 suntem obligați să inițiem aceste proiecte de hotărâre în lunile aprilie, iulie, octombrie și cel mai târziu în luna decembrie pentru semestrul patru și să supunem spre aprobare autorității deliberative execuția bugetelor pe cele două secțiuni.

            Dacă nu mai sunt alte observații, înainte de a vă prezenta proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului propriu al județului pentru secțiunile de funcționare și dezvoltare, la 30 iunie 2016, vă solicit îndreptarea erorii materiale, este vorba de anexa nr. 2 la acest proiect de hotărâre care se va citi ,,Execuția bugetului propriu al județului pentru secțiunea dezvoltare la data de 30 iunie 2016”

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Împotrivă ?

- Abțineri ?

      În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului propriu al județului pentru secțiunile de funcționare și dezvoltare, la 30 iunie 2016.

            La punctul 11 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 121 din 26 iulie 2013, cu modificările și completările ulterioare.

Rog președinții comisiilor economică și juridică să prezinte rapoartele de avizare.

Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

  Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț;

Vă mulțumesc.

Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Domnul Pîrvulescu Eugen,

Dacă îmi permiteți, există o notificare din partea Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale prin care se explică situația, se modifică statul de funcții?

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț,

Centrul Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale ne solicită transformarea unui post de dansator din clasa profesională 1 în debutant deoarece titularului postului i-a încetat contractul individual de muncă, încadrându-se în aceleași prevederi bugetare, fără modificarea organigramei sau suplimentarea statului de funcții.

            Dacă nu mai sunt alte observații vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 121 din 26 iulie 2013, cu modificările și completările ulterioare.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Împotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 121 din 26 iulie 2013, cu modificările și completările ulterioare.

La punctul 12 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 116 din 26 iulie 2013, cu modificările ulterioare.

Rog președinții comisiilor economică și juridică să prezinte rapoartele de avizare.

Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

  Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț,

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 116 din 26 iulie 2013, cu modificările ulterioare.

Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Împotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 116 din 26 iulie 2013, cu modificările ulterioare.

            La punctul 13 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 58 din 29 martie 2016.

Rog președinții comisiilor economică și juridică să prezinte rapoartele de avizare.

Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

  Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț,

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

            Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 58 din 29 martie 2016.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Împotrivă ?

- Abțineri ?

            În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 58 din 29 martie 2016.

La punctul 14 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare finală, a comisiei de soluționare a contestațiilor și aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării finale a managementului Muzeului Județean Teleorman -instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman.

Rog președintele comisiei juridice să prezinte raportul de avizare.

Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

  Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț,

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

            Nu sunt, în ceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare finală, a comisiei de soluționare a contestațiilor și aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării finale a managementului Muzeului Județean Teleorman -instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman.

Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Împotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare finală, a comisiei de soluționare a contestațiilor și aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării finale a managementului Muzeului Județean Teleorman -instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman.

            Următoarele două proiecte de hotărâre privesc desemnarea unor persoane și, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. (5) coroborat cu ale art. 98 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, hotărârile cu privire la persoane vor fi luate prin vot secret, cu votul majorității membrilor prezenți la ședință.

            La ședința de astăzi participă, un număr de 29 consilieri județeni, deci jumătate plus unu din numărul membrilor consiliului județean prezenți reprezintă 16.

Proiectul de hotărâre se referă la numirea doamnei Stoica Ionela Otilia să exercite cu caracter temporar funcția de director la Căminul pentru Persoanele Vârstnice Cervenia – serviciu public de interes județean.

Rog președintele comisiei economice să prezinte raportul de avizare.

Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

        Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț,

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

            Nefiind observații, rog comisia de numărare a voturilor să-și intre în atribuții.

Pentru exprimarea opțiunii se folosesc cuvintele „DA” sau „NU”.

            Buletinele de vot fiind completate, urmează operațiunea propriu - zisă de votare.

Fiecare consilier a primit un buletin de vot, a semnat de primire, și a exprimat opțiunea și apoi l-a  introdus în urnă.

             Rog pe domnul Piper Savu Florin, președintele comisiei de numărare a voturilor să prezinte procesul verbal.

            Domnul Piper Savu Florin,

Din totalul de 29 de voturi, valabil exprimate, doamna Stoica Ionela Otilia a întrunit un nr. de 29 voturi ,,pentru”.

 

            Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț,

Vă prezint proiectul de hotărâre privind numirea doamnei Stoica Ionela Otilia să exercite cu caracter temporar funcția de director la Căminul pentru Persoanele Vârstnice Cervenia – serviciu public de interes județean.

            Urmare votului dumneavoastră s-a aprobat proiectul de hotărâre privind numirea doamnei Stoica Ionela Otilia să exercite cu caracter temporar funcția de director la Căminul pentru Persoanele Vârstnice Cervenia – serviciu public de interes județean.

Următorul proiect de hotărâre se referă la desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Asociaților a S.C. EUROBAC S.R.L. Turnu  Măgurele.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul Zavera Niculae, comisia urbanism.

Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț,

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

            Domnul Pîrvulescu Eugen,

 Această funcție la SC Eurobac este remunerată, îmi puteți spune cât este indemnizația lunară?

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț,

Indemnizația lunară pentru reprezentantul Consiliului Județean în Adunarea Generală a Asociaților a S.C. EUROBAC S.R.L. Turnu  Măgurele este de 1% din salariul președintelui.

Vă rog să faceți propuneri pentru desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Asociaților a S.C. EUROBAC S.R.L. Turnu  Măgurele.

            Domnul Vlad Eugen Ovidiu propune pe domnul Piperea Victor.

            Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț,

            Mai sunt și alte propuneri?

          Nu mai sunt alte propuneri, în acest caz supun la vot propunerea făcută.

            - Cine este pentru?

            - Este cineva împotrivă?

            - Dacă se abține cineva?

În unanimitate de voturi s-a aprobat propunerea domnului Piperea Victor ca reprezentant al Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Asociaților a S.C. EUROBAC S.R.L. Turnu  Măgurele.

Rog secretariatul tehnic să procedeze la tipărirea buletinelor de vot, iar comisia de numărare a voturilor să-și intre în atribuții.

Pentru exprimarea opțiunii se folosesc cuvintele „DA” sau „NU”.

Fiecare consilier a primit un buletin de vot, a semnat de primire, și a exprimat opțiunea și apoi l-a  introdus în urnă.           

Rog pe domnul Piper Savu Florin, președintele comisiei de numărare a voturilor să prezinte procesul verbal.

Domnul Piper Savu Florin,

Din totalul de 29 de voturi, valabil exprimate, domnul Piperea Victor a întrunit un nr. de 29 voturi ,,pentru”.

            Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț,

Vă prezint proiectul de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Asociaților a S.C. EUROBAC S.R.L. Turnu  Măgurele.

            Urmare votului dumneavoastră s-a aprobat proiectul de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Asociaților a S.C. EUROBAC S.R.L. Turnu  Măgurele.

La punctul 17 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2016.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul Zavera Niculae, comisia urbanism.

Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț;

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

            Nu sunt, în aceste condiții, fiind vorba de rectificarea celor doua secțiuni, secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, supun votului dumneavoastră pe capitole, subcapitole, titluri, articole, alienate și anexe.

            Supun la vot Anexa 1 ,,Secțiunea de funcționare a bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2016 și estimările pe anii 2017-2019

            - Cine este pentru ?

- Împotrivă ?

- Abțineri ?

            În unanimitate de voturi s-a aprobat secțiunea de funcționare a bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2016.

Supun la vot Anexa 2 ,,Secțiunea de dezvoltare a bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2016 și estimările pe anii 2017-2019.

            - Cine este pentru ?

- Împotrivă ?

- Abțineri ?

            În unanimitate de voturi s-a aprobat secțiunea de dezvoltare a bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2016.

            Acum voi da citire și celorlalte articole ale proiectului de hotărâre pentru ca acesta să fie supus votului dumneavoastră în integralitate sa.

- Cine este pentru ?

- Împotrivă ?

- Abțineri ?

 În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2016.

La punctul 18 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind încetarea activității Direcției Generale de Pază a Județului Teleorman, - serviciu public cu personalitate juridică, aflat în subordinea Consiliului Județean Teleorman.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul Zavera Niculae, comisia urbanism.

Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț,

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

            Domnul Pîrvulescu Eugen,

Domnule președinte, aceasta este o instituție aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman, ne puteți spune ce se va întâmpla cu cei 63 de angajați ai Direcției de Pază, vor beneficia de șomaj, dacă s-a găsit o soluție pentru ei? Observ că, majoritatea contractelor sunt tot cu instituții din subordinea Consiliului Județean Teleorman, doresc să știu dacă acestea și-au achitat facturile pentru seviciile prestate de Direcția de Pază, de unde provin aceste datorii atât de mari și cum s-a ajuns la soluția de desființare?

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț,

Toate instituțiile care au avut contracte încheiate cu Direcția Generală de Pază și-au achitat facturile, toți angajații vor beneficia de șomaj.

            Domnul Pîrvulescu Eugen; Mă întreb dacă se putea veni cu un plan de indexare și nu dizolvarea instituției?

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț,

Vă asigur că s-au căutat soluții, s-au purtat discuții cu toți membrii din consiliu cu atribuții în acest sens, cu instituțiile abilitate și cu Agenția Finanțelor Publice. Este vorba de o datorie foarte veche, această Direcție Generală de Pază s-a înființat prin reorganizarea Corpului Gardienilor Publici, moment în care au fost preluate, atât activele, cât și pasivele, au fost preluate și datoriile, datorii care nu au putut fi achitate deoarece această instituție este finanțată din venituri proprii. Consiliul Județean ca autoritate deliberativă, nu a putut face nimic, nu putem redirecționa nicio sumă de bani către Direcția de Pază. Referitor la numărul de angajați, acesta este reglementat prin lege, 73 de angajați sunt prevăzuți prin lege, astfel banii încasați în urma serviciilor prestate de acești angajați nu au fost suficienți pentru a achita în integralitate datoria cu penalitățile aplicate conform legii.

Domnul Pîrvulescu Eugen,

Domnule Potbăniceanu Marian, din cei 73 de angajați câți sunt încadrați efectiv în pază?

Domnul Potbăniceanu Marian,

Din totalul de 73 de posturi prevazute prin lege, 71 sunt posturi de execuție și 2 de conducere, în prezent sunt  ocupate 61 de posturi, din care 4 sunt încadrați la departamentul TESA, cu atribuții de pază sunt 57, un post rămânând liber în urma demisiei angajatului.

 

Domnul Pîrvulescu Eugen,

În prag de pensionare se găsește cineva?

Domnul Potbăniceanu Marian,

Da, o doamnă angajată pe postul de contabil.

            Domnul Pîrvulescu Eugen,

Domnul președinte, sunt convins că instituțiile pentru care Direcția de Pază prestează servicii vor găsi alte societății particulare care să le asigure serviciile necesare, iar pentru o instituție cu experiență în domeniu, singura rezolvare este desființarea sa? Chiar nu se puteau încheia contracte care să le asigure funcționarea, nu se putea găsi o soluție?

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț,

Vă rog, domnule Pîrvulecu Eugen dumneavoastră cu ce soluție veniți, suntem deschiși în a găsi soluții.

          Domnul Pîrvulescu Eugen,

Eu cred că, specialiștii din aparatul de specialitate împreună cu conducerea puteau găsi o soluție de redresare, participarea la licitații în vederea obținerii de contracte, ne putem raporta și la activitatea societății de pază Valahia, la nivel de județ.  Cei 63 de angajați pot produce ,,plus profit” pentru a asigura funcționarea Direcției.

Voi monitoriză situația și voi ține evidența cu cine vor asigura serviciile de pază instituțiile din subordinea Consiliului Județean, care sunt cei agreați când unul este îndepărtat.  Sunt convins că pentru cei din conducerea Direcției se vor găsi soluții dar ce se întâmplă cu ceilalți angajați?

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț,

Licitațiile sunt publice și se desfășoară conform prevederilor legale, cine se încadrează, câștigă licitația, pe noi ne interesează să fie respectat cadrul legal pentru câștigarea licitației, nu cine o câștigă.

Domnul Iliescu Alexandru,

Domnule președinte, se putea înființa o altă societate care să preia angajații și care să pornească de la zero? Există posibilitatea ca aceșți oameni să fie preluați de alte societăți sau încadrați undeva?

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț,

Toți angajații vor beneficia de șomaj , pentru început, avem în vedere lărgirea organigramei cu posturi pentru care oamenii să poată veni să susțină concurs. Vă asigur că am încercat să găsim aceste soluții, dar alternativa de a nu desființa această Direcție nu am găsit-o.

Domnul Pîrvulescu Eugen,

Problema este că încadrarea și găsirea de soluții va fi preferențială.  Iar cu datoria, ce se va întâmpla?

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț, Urmează procedura legală, ceea ce va decide instanța.

            Domnul Pîrvulescu Eugen,

Respectiva societate are în patrimoniu bunuri mobile și bunuri imobile, ce ar putea fi executate în vederea acoperirii datoriei?

            Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț,

Trei autoturisme.

            Domnul Pîrvulescu Eugen; Să ințeleg că noi aprobăm astăzi un proiect în detrimentul bugetului de stat?

 

            Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț,

Acestea sunt procedurile legale.

            Domnul Pîrvulescu Eugen,

Pentru ca acest proiect să fie aprobat este necesar de un cvorum de doua treimi, nu cred că  îl veți avea.

            Domnul Vad Eugen Ovidiu,

Domnilor, să ne lămurim, dacă acest proiect nu va fi aprobat, oamenii nu-și vor mai primi salariile, Direcția Generală de Pază se află în imposibilitatea de plată, având conturile blocate.

            Domnul Pîrvulescu Eugen,

Domnule Potbăniceanu Marian, aveți deciziile de șomaj pentru angajați?

            Domnul Potbăniceanu Marian,

Calitatea de director nu îmi premite acest lucru, deciziile vor fi date după aprobarea hotărârii de încetare a activității Direcției.

            Domnul Crîngenenu Gabriel,

Dacă îmi permiți, după trimiterea în șomaj a angajaților Direcției Generale de Pază, trebuie să găsim soluții constructive, cred că sunt necesare și discuții cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, în vederea încadrării acestor oameni, să petreacă cât mai puțin timp în șomaj, să fie încheiate anumite protocoale cu firmele de pază care sigur au nevoie de personal specializat.

            Domnul Pîrvulescu Eugen,

Domnule Crîngeneanu dumnevoastră aveți o perspectivă bună, dar cine se va ocupa de gestionarea acestei situații, va fi desemnat cineva din cadrul Consiliului Județean?

            Domnule președinte solicit o pauză și o discuție cu dumnevoastră.

 

            Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț

Sigur, vom lua o pauză de 5 minute.

 

            Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț,

Stimați colegi, vom relua lucrările ședintei.

            Domnul Pîrvulescu Eugen,

Stimați colegi, m-am informat privind termenul impus de Agenția Finanțelor Publice, într-adevăr neavând acces la conturi, salariile oamenilor nu mai pot fi plătite. Domnul președinte și domnul vicepreședinte Cristescu Dănuț m-au asigurat că se va face tot posibilul pentru a găsi soluții pentru acești oameni. Vă asigur că voi urmări desfășurarea evenimentelor după încheirea activității acestei Direcții. Precizez că tot ceea ce facem astăzi, tot ceea ce face Partidul Național Liberal, face pentru angajații Direcției Generale de Pază.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț,

Dacă nu mai sunt alte observații, vă prezint proiectul de hotărâre privind încetarea activității Direcției Generale de Pază a Județului Teleorman, - serviciu public cu personalitate juridică, aflat în subordinea Consiliului Județean Teleorman.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Împotrivă ?

- Abțineri ?

            În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind încetarea activității Direcției Generale de Pază a Județului Teleorman, - serviciu public cu personalitate juridică, aflat în subordinea Consiliului Județean Teleorman.

            Următorul proiect de hotărâre are caracter individual și se referă la persoane și, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. (5) coroborat cu ale art. 98 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel de hotărâri vor fi luate prin vot secret, cu votul majorității membrilor prezenți la ședință.

            La ședința de astăzi participă, un număr de 29 consilieri județeni, deci jumătate plus unu din numărul membrilor consiliului județean prezenți reprezintă 16.

Proiectul de hotărâre se referă la încetarea exercitării cu caracter temporar a funcției  publice de conducere vacante de director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman de către doamna Șefu Olguța”, pe care l-am inițiat.

Rog președinții comisiilor economică și juridică să prezinte rapoartele de avizare.

Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț,

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

            Domnul Vătafu Teodor-Cătălin,

Domnule președinte, ați putea să explicați situația care a dus la necesitatea încetării exercitării funcției de director general al doamnei Șefu Olguța la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman, în contextul în care, în urmă cu patru luni a fost numită în această funcție?

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț,

Situația survine în urma trimiterii în judecată a doamnei Șefu Olguța, există o adresă în acest sens și suntem nevoiți să acționăm conform Legii 188/1999 care reglementeză statutul funcționarilor publici.

Domnul Vătafu Teodor-Cătălin,

Nu este cazul să facem și o propunere pentru numirea altei persoane care să exercite acestă funcție.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț,

După încetarea activității doamnei Șefu Olguța vom iniția un alt proiect de hotărâre în vederea numirii unui director executiv al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman însă, nu putem face acest lucru până nu primim avizul de la Agenția Națională a Funcționarilor Publici.

Domnul Vătafu Teodor-Cătălin; Cum se face că, la conducerea unei Direcții importante din subordinea Consiliului Județean, a fost numită o persoană care în momentul numirii se afla într-un stadiu incipient al unei anchete penale?

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț,

Domnule Vătafu Teodor, dânsa se află sub prezumția de nevinovație până la data la care hotărârea rămâne definitivă și irevocabilă. Ținând cont că, a deținut funcția de director adjunct, cunoștea activitatea și era persoana potrivită pentru exercitare funcției de director general, a fost propusă deoarece, în ciuda faptului că, au fost organizate patru concursuri, în vederea ocupării acestui post, concursurile nu au fost promovate de niciun candidat.

            Dacă nu mai sunt alte observații, rog comisia de numărare a voturilor să-și intre în atribuții.

Pentru exprimarea opțiunii se folosesc cuvintele „DA” sau „NU”.

            Buletinele de vot fiind completate, urmează operațiunea propriu - zisă de votare.

Fiecare consilier a primit un buletin de vot, a semnat de primire, și-a exprimat opțiunea și apoi l-a introdus în urnă.

             Rog pe domnul Piper Savu Florin, președintele comisiei de numărare a voturilor să prezinte procesul verbal.

 Domnul Piper Savu Florin,

 Din totalul de 29 de voturi, valabil exprimate, doamna Șefu Olguța a întrunit un nr. de 29 voturi ,,pentru”.

            Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț,

Vă prezint proiectul de hotărâre privind încetarea exercitării cu caracter temporar a funcției  publice de conducere vacante de director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman de către doamna Șefu Olguța”, pe care l-am inițiat.

            Urmare votului dumneavoastră s-a aprobat proiectul de hotărâre privind încetarea exercitării cu caracter temporar a funcției  publice de conducere vacante de director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman de către doamna Șefu Olguța”, pe care l-am inițiat.

Trecem la ultimul punct „Diverse”.

            Stimați colegi, fiecare dintre dumnevoastră aveți în mape câte o invitație  pentru vineri 29 iulie a.c. ora 09:00 în fața Palatului Administrativ,  la ceremonia publică prilejuită de sărbătorirea ,,Zilei Naționale a Imnului’’.

            Dacă  aveți alte probleme?

Domnul Pîrvulescu Eugen,

 Stimați colegi, voi da citire unei scrisori deschise din partea unor elevi care au participat la ,,Parada Europei”

<<Suntem o serie de elevi teleormăneni, care au participat la cea de-a 11-a ediție a concursului ,,Parada Europei” organizat de către Consiliul Județean Teleorman în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Teleorman. ,,Parada Europei” a devenit cea mai așteptată manifestare culturală pentru tinerii din județul Teleorman, această acțiune promovată drept eveniment la nivel național, relizat ca și o competiție în care fiecare liceu reprezintă în mod original o țară cu tot ceea ce reprezintă tradiție, cultură, istorie specifică. În funcție de locul ocupat de fiecare liceu pe podium, se acordă premii ce constau în excursii, în țară sau în străinătate. Teoretic și practic așa s-a desfășurat acest eveniment până în acest an. La interval de mai bine de o lună am fost anunțati de conducerea liceelor, prin SMS că, trebuie să ne facem alte planuri de vacanță întrucât, premiile anunțate de organizatori  nu se mai acordă.

 În calitatea dumneavoastră de președinte al Consiliului Județean Teleorman, domnule Adrian Gâdea, dar și de președinte în juriul concursului în care și-au disputat șansele 20 de licee, vă rugăm, să ne explicați motivele neacordării premiilor obținute? Este adevărat că, nicio explicație nu poate să ne bucure mai mult decât plecarea noastră în excursiile mult dorite, după cum, foarte adevărat este faptul că, nimănui nu-i este permis să se joace cu sentimentele copiilor. Ca tineri entuziaști ce suntem, am fi dorit să întelegem că prin excursia noastră ,,Parada Europei” ni se adresează nouă liceenilor și nu se desfășoară doar ca un proiect județean.>>

Scrisoarea se regăsește în spațiul public. În calitate de membru al Consiliului Județean Teleorman, vă adresez întrebarea, de ce anul acesta liceenii nu au beneficiat de premiile promise de dumneavoastră?

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț,

O să vă răspund și dumneavoastră ceea ce le-am răspuns și directorilor celor 20 de licee, motivele sunt legate de modificările legislative care s-au produs, neputându-ne încadra anul acesta să acordăm premiile respective, dar acesta este un eveniment cu tradiție în județul Teleorman, mult așteptat și pregatit de elevii liceelor participante, înteleg nemulțumirea dar cadrul legislativ nu ne-a mai permis acordarea premiilor.

Domnul Pîrvulescu Eugen,

Domnule președinte, legea a fost modificată pe 23 iunie, iar parada a fost organizată pe 11 iunie, în această perioadă aveați timp să faceți toate licitațiile posibile.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț,

Legea a fost modificată la sfârsitul lunii mai însă, normele metodologice au apărut mult mai târziu, legea a fost analizată pe fiecare articol în parte, am așteptat să putem pune în aplicare prevederile legale cu modificările survenite. Trebuiau emise strategii privind desfășurarea achizițiilor publice, consultând și instituția ANF - ului, fiind autoritate care reglementează procedura achizițiilor publice.

            Domnul Pîrvulescu Eugen,

Să înțeleg că, în toată această perioadă nu s-au efectuat achiziții publice?

            Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț,

Nu, nu s-au făcut achiziții în baza noii legi.

Domnul Pîrvulescu Eugen,

Poate găsiți o variantă de rezolvare a acestei probleme și nu veți dezamăgii elevii. 

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț,

            Înainte de a declara încheiate lucrările ședinței doresc să vă informez că, în perioada 19-22 iulie a.c. am efectuat o parte din concediul de odihnă. De asemenea, în perioada 28 iulie – 10 august a.c. voi fi din nou în concediul legal de odihnă, atribuțiile mele fiind exercitate de către domnul vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț.

 

Epuizându-se ordinea de zi, declar încheiate lucrările ședinței și vă mulțumesc pentru participare.

 

 

 

      PREȘEDINTE,                                                                   SECRETAR,

 

  Gâdea Adrian Ionuț                                                               Oprescu Silvia