CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

PREȘEDINTE

 

D I S P O Z I Ț I E

 

 

 privind: convocarea Consiliului Județean Teleorman în ședință ordinară în data de 23 februarie 2016 

 

 

Președintele Consiliului Județean Teleorman, Adrian Ionuț Gâdea

            Având în vedere:

- prevederile art. 94 alin. (1), (3), (5) și (7) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 59 alin. (1), (3), (5) și (7) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Teleorman, aprobat prin Hotărârea nr. 49 din 27 martie 2014;

            În temeiul dispozițiilor art.106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată

 

 

D I S P U N E:

 

            Art.1. Consiliul Județean Teleorman se convoacă în ședință ordinară în ziua de marți, 23 februarie 2016, ora 14,00 cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru executarea unor lucrări la un imobil situat în municipiul Turnu Măgurele, proprietate publică a județului Teleorman.

                        Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției, sub formă de cotizație, a Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,Managementul Deșeurilor Teleorman”, pentru anul 2016.

                        Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

           

Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției, sub formă de cotizație, a Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,Teleormanul”, pentru anul 2016.

                        Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției, sub formă de cotizație, a Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,Situații de Urgență Sud Muntenia”, pentru anul 2016.

                        Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001, cu modificările și completările ulterioare.

                        Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

Proiect de hotărâre privind atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale unui operator de transport rutier.

                        Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 117 din 30 septembrie 2009, cu modificările ulterioare.

                        Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 15 din 27 ianuarie 2016.

                        Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

Proiect de hotărâre pentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 16 din 27 ianuarie 2016.

                        Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie Roșiorii de Vede.

                        Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ teritoriale a sumelor necesare realizării drepturilor de care beneficiază copiii, elevii și tinerii cu cerințe educaționale speciale, integrați în învătământul de masă, pentru anul 2016.

                        Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de obiective în vederea prezentării unui nou proiect de management de către managerul Bibliotecii Județene ,,Marin Preda” Teleorman.

                        Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii serviciilor specifice prin care se constituie veniturile proprii, cuantumul tarifelor, precum și modalitățile de încasare și utilizare a fondurilor Camerei Agricole Județene Teleorman, pentru anul 2016.

                        Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului mediu al produselor agricole la

            care arenda se exprimă în natură, pentru anul 2016.

                        Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului mediu pentru masa verde de pe pajiști, pentru anul 2016.

                        Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2016.

                        Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 ale Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 24 din 27 februarie 2013, cu modificările ulterioare.

                        Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 111 din 16 iulie 2015.

                        Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 Diverse.

 

            Art.2. Anunțul privind ședința publică se transmite către consilierii județeni, mass-media și se inserează în site-ul propriu.

Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoștință publică ordinea de zi, data și locul desfășurării ședinței de consiliu și va comunica prezenta dispoziție celor interesați.

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Gâdea Adrian Ionuț 

                                                                                                                          

                                                                                       Avizat

                                                                                                                            pentru legalitate

                                                                                                                       Secretar al județului

 

Jr. Silvia Oprescu 

 

                                                                                                   DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI

                                                                                      ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ

                                                                                                     DIRECTOR EXECUTIV

                                                                                                       jr. Lungoci Paul Stelian

 

 

Alexandria

Nr. ______ din ___ februarie 2016