CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE

 

 

D I S P O Z I Ț I E

 

 

 privind: convocarea Consiliului Județean Teleorman în ședință extraordinară în data de  16 august 2016 

                                                                                            

 

Președintele Consiliului Județean Teleorman, Adrian Ionuț Gâdea

            Având în vedere:

- prevederile art.94 alin. (2), (3), (5) și (7) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,           

- prevederile art. 67 alin. (2), (3), (5) și (7) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Teleorman, aprobat prin Hotărârea nr. 80 din 30 mai 2016;

            În temeiul dispozițiilor art.106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată

 

 

 

D I S P U N E:

 

            Art.1. Consiliul Județean Teleorman se convoacă în ședință extraordinară în ziua de marți, 16 august 2016, ora 11,00 cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

 

  1. Proiect de hotărâre privind delegarea atribuțiilor corespunzătoare funcției publice de director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman.

                        Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 

      Art.2. Anunțul privind ședința publică se transmite către consilierii județeni, se afișează la sediul instituției și se inserează în site-ul propriu.

 

 

Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoștință publică ordinea de zi, data și locul desfășurării ședinței de consiliu și va comunica prezenta dispoziție celor interesați.

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Adrian Ionuț Gâdea

 

 

                                                                                                                       Avizat

                                                                                                                 pentru legalitate

                                                                                                           Secretar al județului,

                                 

                                                                                                                jr. Silvia Oprescu

                               

 

 

                                               

          DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI

  ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ

           DIRECTOR EXECUTIV,

 

           jr. Lungoci Paul Stelian

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandria

Nr. ______ din ___ august 2016