CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE

 

 

D I S P O Z I Ț I E

 

 

 privind: convocarea Consiliului Județean Teleorman în ședință ordinară în data de 25 aprilie 2016 

 

 

Președintele Consiliului Județean Teleorman, Adrian Ionuț Gâdea

          Având în vedere:

- prevederile art. 94 alin. (1), (3), (5) și (7) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 59 alin. (1), (3), (5) și (7) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Teleorman, aprobat prin Hotărârea nr. 49 din 27 martie 2014;

          În temeiul dispozițiilor art.106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată

 

 

D I S P U N E:

 

          Art.1. Consiliul Județean Teleorman se convoacă în ședință ordinară în ziua de luni, 25 aprilie 2016, ora 11,00 cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

1.     Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001, cu modificările și completările ulterioare.

              Inițiator: vicepreședinte Bleajă Cornel

 

2.     Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru efectuarea unor lucrări la unele imobile, proprietate publică a județului Teleorman.

              Inițiator: vicepreședinte Bleajă Cornel

 

3.     Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul privat al Județului Teleorman a unor echipamente si bunuri achiziționate în cadrul proiectului ,, Reabilitare Spital Județean de Urgență Alexandria, județul Teleorman”.

              Inițiator: vicepreședinte Zavera Niculae

4.     Proiect de hotărâre privind darea în administrare Spitalului Județean de Urgență Alexandria a unor echipamente și bunuri aflate în domeniul privat al Județului Teleorman, achiziționate în cadrul proiectului ,, Reabilitare Spital Județean de Urgență Alexandria, județul Teleorman”.

              Inițiator: vicepreședinte Zavera Niculae

 

5.     Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 15 din 27 ianuarie 2016.

              Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

6.     Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 38 din 23 februarie 2016.

              Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

7.     Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 8 din 27 ianuarie 2016.

              Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

8.     Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 10 din 27 ianuarie 2016.

              Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

9.     Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 188 din 22 decembrie 2015.

              Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

10.   Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului propriu al județului  pentru secțiunile de funcționare și dezvoltare, la 31 martie 2016.

                Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

11.   Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2016.

                Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

12.   Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 28 din 27 ianuarie 2016.

                Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

13.   Proiect de hotărâre privind exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere de director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman de către doamna Șefu Olguța.

                Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

14.    Diverse.

 

     Art.2. Anunțul privind ședința publică se transmite către consilierii județeni, mass-media și se inserează în site-ul propriu.

 

Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoștință publică ordinea de zi, data și locul desfășurării ședinței de consiliu și va comunica prezenta dispoziție celor interesați.

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Gâdea Adrian Ionuț 

                                                                                     

 

 

            

                                                                                  Avizat

                                                                                                      pentru legalitate

                                                                                                    Secretar al județului

 

Jr. Silvia Oprescu 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI

                                                                                      ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ

                                                                                                     DIRECTOR EXECUTIV,

 

                                                                                                       jr. Lungoci Paul Stelian

 

 

 

 

Alexandria

Nr. ______ din ___ aprilie 2016