R O M Â N I A

CONSILIUL  JUDEȚEAN  TELEORMAN

 

PROCES VERBAL

 al ședinței ordinare a Consiliului Județean Teleorman

din data de 25 aprilie 2016

 

            Bună ziua, stimați colegi,

            Consiliul Județean Teleorman a fost convocat în ședință ordinară pentru astăzi, 25 aprilie 2016, prin dispoziția nr. 139 din 18 aprilie 2016.

La ședință participă 29 consilieri din totalul de 32 consilieri în funcție, lipsind doamna Ionescu Adelina și domnii Amarie Constantin și Florea Dan, și ședința de consiliu este legal constituită, fiind astfel asigurat cvorumul de prezență necesar pentru desfășurarea legală a acestei ședințe ordinare.

 

             Fiind ședință publică, așa cum prevede Legea administrației publice locale, anunțul cu ordinea de zi a fost adus la cunoștință dumneavoastră și locuitorilor județului Teleorman prin mass - media locală, fiind publicat și pe site-ul Consiliului județean.

 

Participă, în calitate de invitați, directori și funcționari publici din aparatul de specialitate al Consiliului județean, conducători ai unor instituții din subordine, precum și reprezentanți ai presei scrise și audio-vizuale.

 

Procesul - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Teleorman, din data de 29 martie 2016, v-a fost pus la dispoziție și îl supun aprobării dumneavoastră.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean, din 29 martie 2016.

 

Doamnelor și domnilor,

În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 98 din Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, am întocmit următorul proiect al ordinii de zi:

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001, cu modificările și completările ulterioare.

                  Inițiator: vicepreședinte Bleajă Cornel

 

 1. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru efectuarea unor lucrări la unele imobile, proprietate publică a județului Teleorman.

                  Inițiator: vicepreședinte Bleajă Cornel

 

 1. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul privat al Județului Teleorman a unor echipamente si bunuri achiziționate în cadrul proiectului ,, Reabilitare Spital Județean de Urgență Alexandria, județul Teleorman”.

                  Inițiator: vicepreședinte Zavera Niculae

 

 1. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Spitalului Județean de Urgență Alexandria a unor echipamente și bunuri aflate în domeniul privat al Județului Teleorman, achiziționate în cadrul proiectului ,, Reabilitare Spital Județean de Urgență Alexandria, județul Teleorman”.

                  Inițiator: vicepreședinte Zavera Niculae

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 15 din 27 ianuarie 2016, cu modificările și completările ulterioare.

                  Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 38 din 23 februarie 2016.

                  Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 8 din 27 ianuarie 2016.

                  Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 10 din 27 ianuarie 2016.

                  Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 188 din 22 decembrie 2015.

                  Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului propriu al județului  pentru secțiunile de funcționare și dezvoltare, la 31 martie 2016.

                  Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

 1.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2016.

                  Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

 1.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 28 din 27 ianuarie 2016.

                  Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

 1.  Proiect de hotărâre privind exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere de director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman de către doamna Șefu Olguța.

                  Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

 1.  Diverse.

 

Înainte de a supune la vot proiectul ordinii de zi vă propun suplimentarea acestuia cu proiectul de hotărâre ce privește aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare Clădire Centru de Recoltat”, în faza proiect tehnic.

 

Supun la vot proiectul ordinii de zi completat.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul ordinii de zi.

 

Potrivit art. 117 litera “a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, proiectele de hotărâri de la ordinea de zi au fost avizate pentru legalitate de secretarul județului.

Înainte de a merge mai departe, țin precizez că, în conformitate cu prevederile art. 46 din Legea nr. 215/2001, respectiv ale art. 77 din Legea nr. 393/2004, nu poate lua parte la deliberarea și adoptarea hotărârilor înscrise pe ordinea de zi consilierul județean care fie personal, fie prin soț, soție, afini, rude până la gradul IV inclusiv, are interes patrimonial în problema supusă dezbaterii.

Dacă avem asemenea cazuri, rog ne fie aduse la cunoștință pentru ca abținerea de la deliberarea și adoptarea hotărârilor să fie consemnată în procesul verbal al acestei ședințe.

La primul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001, cu modificările și completările ulterioare.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiâii prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001, cu modificările și completările ulterioare.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001, cu modificările și completările ulterioare.

La punctul doi de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru efectuarea unor lucrări la unele imobile, proprietate publică a județului Teleorman.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții prezint proiectul de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru efectuarea unor lucrări la unele imobile, proprietate publică a județului Teleorman.

Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru efectuarea unor lucrări la unele imobile, proprietate publică a județului Teleorman.

La punctul trei de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind includerea în domeniul privat al Județului Teleorman a unor echipamente si bunuri achiziționate în cadrul proiectului ,, Reabilitare Spital Județean de Urgență Alexandria, județul Teleorman”.

Rog președinții comisiilor economică și juridică să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre privind includerea în domeniul privat al Județului Teleorman a unor echipamente si bunuri achiziționate în cadrul proiectului ,, Reabilitare Spital Județean de Urgență Alexandria, județul Teleorman”.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind includerea în domeniul privat al Județului Teleorman a unor echipamente si bunuri achiziționate în cadrul proiectului ,, Reabilitare Spital Județean de Urgență Alexandria, județul Teleorman”.

La punctul patru de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind darea în administrare Spitalului Județean de Urgență Alexandria a unor echipamente și bunuri aflate în domeniul privat al Județului Teleorman, achiziționate în cadrul proiectului ,, Reabilitare Spital Județean de Urgență Alexandria, județul Teleorman”.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre privind darea în administrare Spitalului Județean de Urgență Alexandria a unor echipamente și bunuri aflate în domeniul privat al Județului Teleorman, achiziționate în cadrul proiectului ,,Reabilitare Spital Județean de Urgență Alexandria, județul Teleorman”.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind darea în administrare Spitalului Județean de Urgență Alexandria a unor echipamente și bunuri aflate în domeniul privat al Județului Teleorman, achiziționate în cadrul proiectului ,,Reabilitare Spital Județean de Urgență Alexandria, județul Teleorman”.

            La punctul cinci de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 15 din 27 ianuarie 2016, cu modificările și completările ulterioare.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

 

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

            Nu sunt, în aceste condiții, vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 15 din 27 ianuarie 2016, cu modificările și completările ulterioare.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

            În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 15 din 27 ianuarie 2016, cu modificările și completările ulterioare.

            La punctul șase de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 38 din 23 februarie 2016.

Rog președinții comisiilor economică și juridică să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

            Nu sunt, în aceste condiții prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 38 din 23 februarie 2016.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

            În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 38 din 23 februarie 2016.

La punctul șapte de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 8 din 27 ianuarie 2016. 

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții, prezint proiectul de hotărâre modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 8 din 27 ianuarie 2016. 

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 8 din 27 ianuarie 2016. 

            La punctul opt de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 10 din 27 ianuarie 2016. 

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

            Nu sunt, în aceste condiții, vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 10 din 27 ianuarie 2016. 

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

                        - Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

            În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 10 din 27 ianuarie 2016. 

      La punctul nouă de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 188 din 22 decembrie 2015. 

Rog președinții comisiilor economică și juridică să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

      Nu sunt, în aceste condiții, prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 188 din 22 decembrie 2015. 

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

      În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 188 din 22 decembrie 2015.

 

            La punctul zece de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului propriu al județului  pentru secțiunile de funcționare și dezvoltare, la 31 martie 2016.

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

            Nu sunt, în aceste condiții, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului propriu al județului  pentru secțiunile de funcționare și dezvoltare, la 31 martie 2016.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului propriu al județului  pentru secțiunile de funcționare și dezvoltare, la 31 martie 2016.

La punctul 11 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2016.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții prezint proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2016.

Supun la vot rectificarea bugetului  propriu al județului Teleorman pe anul 2016, pe capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate și anexe.

Supun la vot Anexa nr. 1, ,,Programul de investiții publice pe anul 2016,,.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat ,,Programul de investiții publice pe anul 2016,,.

Supun la vot anexa nr. 2, Bugetul general consolidate al județului Teleorman pe anul 2016 și estimări pentru anii 2017-2019.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat Bugetul general consolidat al județului Teleorman pe anul 2016 și estimări pentru anii 2017-2019.

Supun la vot proiectul de hotarare în integralitatea sa.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului  propriu al județului Teleorman pe anul 2016.

            La punctul 12 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 28 din 27 ianuarie 2016.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

            Nu sunt, în aceste condiții prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 28 din 27 ianuarie 2016.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

            În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 28 din 27 ianuarie 2016.

Următorul proiect de hotărâre privește desemnarea unei persoane și, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. (5) coroborat cu ale art. 98 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, hotărârile cu privire la persoane vor fi luate prin vot secret, cu votul majorității membrilor prezenți la ședință.

            La ședința de astăzi participă, un număr de 29 consilieri județeni și subsemnatul, deci jumătate plus unu din numărul membrilor consiliului județean prezenți reprezintă 16.

 

Proiectul de hotărâre se referă la exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere de director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman de către doamna Șefu Olguța.

Rog pe domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice să prezinte raportul de avizare.

- Domnul Cioabă Petre.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

            Nefiind observații, rog pe domnul Vrăjitoarea Emilian, președintele comisiei de numărare a voturilor să-și intre în atribuții.

x

Se prezintă tehnica votării.

Pentru exprimarea opțiunii se folosesc cuvintele „DA” sau „NU”.

            Buletinele de vot fiind completate, urmează operațiunea propriu - zisă de votare.

Fiecare consilier a primit un buletin de vot, a semnat de primire, și-a exprimat opțiunea și apoi l-a introdus în urnă.

 

x

x          x

 

             Rog pe domnul Vrăjitoarea Emilian, președintele comisiei de numărare a voturilor prezinte procesul verbal.

Domnul Vrăjitoarea Emilian.

Doamna Șefu Olguța, din totalul de 30 de voturi exprimate, a întrunit un număr de 26 de voturi ,,pentru,, , trei voturi ,,împotrivă,, și un vot ,,nul,,.

            Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

            Vă mulțumesc.

            Vreau menționez faptul că a sosit și domnul Florea Dan.

            Vă prezint proiectul de hotărâre privind exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere de director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman de către doamna Șefu Olguța.

           

            Urmare votului dumneavoastră s-a aprobat proiectul de hotărâre privind exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere de director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman de către doamna Șefu Olguța.

            La punctul 14 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre ce privește aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare Clădire Centru de Recoltat”, în faza proiect tehnic.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

            Nu sunt, în aceste condiții, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare Clădire Centru de Recoltat”, în faza proiect tehnic.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

            În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare Clădire Centru de Recoltat”, în faza proiect tehnic.

 

x

 

Trecem la ultimul punct „Diverse”.

 

x

            Dacă  aveți alte probleme?

            Nemaifiind alte observații, ordinea de zi fiind epuizată, declar încheiate lucrările ședinței și vă mulțumesc pentru participare.

            De asemenea, vă urez sărbători fericite și liniștite. Doamne ajută! Paște fericit!

 

 

 

 

 

 

            PREȘEDINTE                                                       SECRETAR AL JUDEȚULUI

      

       Gâdea Adrian Ionuț                                                                Oprescu Silvia