CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

PREȘEDINTE

 

 

 

D I S P O Z I Ț I E

 

 

 privind: convocarea Consiliului Județean Teleorman în ședință ordinară în data de 27 septembrie 2016 

 

 

Președintele Consiliului Județean Teleorman, Adrian Ionuț Gâdea

            Având în vedere:

- prevederile art. 94 alin. (1), (3), (5) și (7) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 67 alin. (1), (3), (5) și (7) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Teleorman, aprobat prin Hotărârea nr. 80 din 30 mai 2016;

            În temeiul dispozițiilor art.106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată

 

 

 

D I S P U N E:

 

            Art.1. Consiliul Județean Teleorman se convoacă în ședință ordinară în ziua de marți, 27 septembrie 2016, ora 14,00 cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

1.      Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 140 din 15 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare.

               Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

2.      Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 9 din 27 ianuarie 2016.

               Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

3.      Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 15 din 27 ianuarie 2016, cu modificările ulterioare.

               Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

4.      Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor și a documentațiilor  tehnico-economice pentru  unele obiective de investiții ce privesc reabilitarea/modernizarea drumurilor județene, în faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenții.

               Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

5.      Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui spațiu proprietate privată a județului Teleorman, Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului Teleorman

                        Inițiator: vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț

 

6.      Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru executarea unor lucrări la imobilul situat în municipiul Alexandria, str. Mihăiță Filipescu, nr. 12-14, proprietate publică a județului Teleorman

                  Inițiator: vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț

 

7.      Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 52 din 24 aprilie 2007, cu modificările și completările ulterioare.

               Inițiator: vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț

 

8.      Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor și a documentației tehnico - economice pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare și modernizare Secție exterioară de psihiatrie cronici, Balaci, din cadrul Spitalului Județean de Urgență  Alexandria ”, în  faza  documentație  de  avizare a lucrărilor de intervenții.

               Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

9.      Proiect de hotărâre privind aprobarea    indicatorilor   și   a   documentației    tehnico - economice  pentru obiectivul de  investiții ,,Reabilitarea, modernizarea și extinderea centrului de îngrijire și asistență Olteni, a rețelei de canalizare și a stației de epurare”, în  faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și studiu de  fezabilitate.

               Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor și a documentației tehnico-economice pentru obiectivul de  investiții ,,Reabilitare, modernizare, extinderea Căminului pentru persoane vârstnice Furculești, a stației de epurare și a rețelei de canalizare”, în faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și studiu de fezabilitate.

               Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor și a documentației tehnico-economice pentru obiectivul de  investiții ,,Amenajare și dotare secții dermato-venerice și oncologie, realizare centru de îngrijiri paliative pe lângă secția de oncologie și extindere clădire cu secție de recuperare medicală, în cadrul Spitalului Județean de Urgență Alexandria”, în faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și studiu de fezabilitate.

               Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor și a documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea și modernizarea centralei termice, a stației de oxigen și a rețelelor de distribuție de incintă (energie electrică, energie termică, alimentare cu apă, canalizare) din cadrul Spitalului Județean de Urgență Alexandria”, în faza documentație de avizare a lucrărilor de  intervenții.

               Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

13.  Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor și a documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare Spital Județean de Urgență Alexandria –corp C (D+P+2E) și extinderea la 5 etaje”, în faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și studiu de fezabilitate.

               Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

14.  Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 42 din 23 februarie 2016.

               Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

15.  Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 24 din 27 februarie 2013, cu modificările și completările ulterioare.

               Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

16.   Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2016.

                  Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

17.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 28 din 27 ianuarie 2016, cu modificările  ulterioare.

               Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

18.  Proiect de hotărâre privind desemnarea a șașe consilieri județeni ca membri ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică Teleorman.

               Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

19.  Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Teleorman.

               Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

20.  Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Teleorman în Consiliul de Administrație al Centrului școlar de Educație Incluzivă Alexandria, pentru anul școlar 2016-2017.

               Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

21.  Diverse.

 

      Art.2. Anunțul privind ședința publică se transmite către consilierii județeni, mass-media și se inserează în site-ul propriu.

 

Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoștință publică ordinea de zi, data și locul desfășurării ședinței de consiliu și va comunica prezenta dispoziție celor interesați.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Gâdea Adrian Ionuț 

                                                                                                           

 

 

                                                                                                                                   Avizat

                                                                                                                            pentru legalitate

                                                                                                                       Secretar al județului

 

Jr. Silvia Oprescu 

 

 

 

                                                                                                   DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI

                                                                                      ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ

                                                                                                     DIRECTOR EXECUTIV,

 

                                                                                                       jr. Lungoci Paul Stelian

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandria

Nr. ______ din ___ septembrie 2016

 


F-5.5-02,ed.1, rev.1