R O M Â N I A

CONSILIUL  JUDEȚEAN  TELEORMAN

 

PROCES VERBAL

al ședinței ordinare a Consiliului Județean Teleorman

din data de 27 septembrie 2016

 

          Bună ziua, stimați colegi,

          Consiliul Județean Teleorman a fost convocat în ședință ordinară pentru astăzi, 27 septembrie 2016, prin dispoziția nr. 363 din 21 septembrie a.c..

La ședință participă 30 consilieri din totalul de 33 consilieri în funcție lipsinsd doamna Stoian Maria și domnii Vătafu Cătălin și Pîrvulescu Eugen, ședința de consiliu este legal constituită, fiind astfel asigurat cvorumul de prezență necesar pentru desfășurarea legală a acestei ședințe ordinare.

 

           Fiind ședință publică, așa cum prevede Legea administrației publice locale, anunțul cu ordinea de zi a fost adus la cunoștință dumneavoastră și locuitorilor județului Teleorman prin mass - media locală, fiind publicat și pe site-ul Consiliului județean.

 

Participă, în calitate de invitați, directori și funcționari publici din aparatul de specialitate al Consiliului județean, conducători ai unor instituții din subordine, precum și reprezentanți ai presei scrise și audio-vizuale.

 

Procesul - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Teleorman, din data de 30 august 2016, v-a fost pus la dispoziție și îl supun aprobării dumneavoastră.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean, din 30 august 2016.

 

x

Doamnelor și domnilor,

În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 98 din Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, am întocmit următorul proiect al ordinii de zi:

 

1.     Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 140 din 15 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare.

            Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

2.     Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 9 din 27 ianuarie 2016.

            Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

3.     Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 15 din 27 ianuarie 2016, cu modificările ulterioare.

            Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

4.     Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor și a documentațiilor  tehnico-economice pentru  unele obiective de investiții ce privesc reabilitarea/modernizarea drumurilor județene, în faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenții.

            Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

5.     Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui spațiu proprietate privată a județului Teleorman, Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului Teleorman

                   Inițiator: vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț

 

6.     Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru executarea unor lucrări la imobilul situat în municipiul Alexandria, str. Mihăiță Filipescu, nr. 12-14, proprietate publică a județului Teleorman

              Inițiator: vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț

 

7.     Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 52 din 24 aprilie 2007, cu modificările și completările ulterioare.

            Inițiator: vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț

 

8.     Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor și a documentației tehnico - economice pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare și modernizare Secție exterioară de psihiatrie cronici, Balaci, din cadrul Spitalului Județean de Urgență  Alexandria”, în  faza  documentație  de  avizare a lucrărilor de intervenții.

            Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

9.     Proiect de hotărâre privind aprobarea    indicatorilor   și   a   documentației    tehnico - economice  pentru obiectivul de  investiții ,,Reabilitarea, modernizarea și extinderea centrului de îngrijire și asistență Olteni, a rețelei de canalizare și a stației de epurare”, în  faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și studiu de  fezabilitate.

            Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

10.                  Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor și a documentației tehnico-economice pentru obiectivul de  investiții ,,Reabilitare, modernizare, extinderea Căminului pentru persoane vârstnice Furculești, a stației de epurare și a rețelei de canalizare”, în faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și studiu de fezabilitate.

            Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

11.                  Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor și a documentației tehnico-economice pentru obiectivul de  investiții ,,Amenajare și dotare secții dermato-venerice și oncologie, realizare centru de îngrijiri paliative pe lângă secția de oncologie și extindere clădire cu secție de recuperare medicală, în cadrul Spitalului Județean de Urgență Alexandria”, în faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și studiu de fezabilitate.

            Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

12.                  Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor și a documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea și modernizarea centralei termice, a stației de oxigen și a rețelelor de distribuție de incintă (energie electrică, energie termică, alimentare cu apă, canalizare) din cadrul Spitalului Județean de Urgență Alexandria”, în faza documentație de avizare a lucrărilor de  intervenții.

            Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

13.                  Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor și a documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare Spital Județean de Urgență Alexandria –corp C (D+P+2E) și extinderea la 5 etaje”, în faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și studiu de fezabilitate.

            Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

14.                  Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 42 din 23 februarie 2016.

            Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

15.                  Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 24 din 27 februarie 2013, cu modificările și completările ulterioare.

            Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

16.                   Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2016.

              Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

17.                  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 28 din 27 ianuarie 2016, cu modificările  ulterioare.

            Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

18.                  Proiect de hotărâre privind desemnarea a șașe consilieri județeni ca membri ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică Teleorman.

            Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

19.                  Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Teleorman.

            Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

20.                  Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Teleorman în Consiliul de Administrație al Centrului școlar de Educație Incluzivă Alexandria, pentru anul școlar 2016-2017.

            Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

21.                  Diverse.

 

Supun la vot proiectul ordinii de zi.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul ordinii de zi.

 

Potrivit art. 117 litera “a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, proiectele de hotărâri de la ordinea de zi au fost avizate pentru legalitate.

Înainte de a merge mai departe, țin să precizez că, în conformitate cu prevederile art. 46 din Legea nr. 215/2001, respectiv ale art. 77 din Legea nr. 393/2004, nu poate lua parte la deliberarea și adoptarea hotărârilor înscrise pe ordinea de zi consilierul județean care fie personal, fie prin soț, soție, afini, rude până la gradul IV inclusiv, are interes patrimonial în problema supusă dezbaterii.

Dacă avem asemenea cazuri, rog să ne fie aduse la cunoștință pentru ca abținerea de la deliberarea și adoptarea hotărârilor să fie consemnată în procesul verbal al acestei ședințe.

La primul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 140 din 15 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare.  

Rog președinții comisiei juridică și comisiei urbanism să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții, vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 140 din 15 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 140 din 15 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare.

La punctul doi de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 9 din 27 ianuarie 2016.

 

 

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

          Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 9 din 27 ianuarie 2016.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

          În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 9 din 27 ianuarie 2016.

La punctul trei de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 15 din 27 ianuarie 2016, cu modificările ulterioare.

Rog președinții comisiilor economică și juridică să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Domnul Florescu Adrian.

Domnule președinte, din materialul prezentat nu reiese câte posturi se transformă și dacă pentru aceste posturi pe care încercăm acum să le transformăm au fost organizate concursuri în prima fază. Dacă le transformăm direct și dacă sunt posturi cu calificare superioară consider că ar trebui să organizăm concursuri pentru acele calificări. Dacă nu s-a prezentat nimeni, atunci avem o problemă. Am văzut că se transformă posturi de specialitate în posturi de debutant.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Acesta este un proiect de hotărâre pe care l-am inițiat deoarece în cadrul Spitalului Județean de Urgență Alexandria am organizat concursuri de promovare în grad, respectiv asistenții debutanți care au promovat acest examen  au obținut gradul de asistent principal, medicii specialiști  au devenit medici primari și așa mai departe. Conform legii, trebuie să inițiem acest gen de proiect de hotărâre  ori de câte ori apar modificări în organigramă sau statul de funcții pentru oricare dintre instituțiile din subordinea consiliului județean. Mai sunt și posturi care se transformă din grad superior în  debutant,  pentru a se putea crește gradul de ocupare al acestor posturi .

Domnul Florescu Adrian.

Vă mulțumesc.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Dacă nu mai sunt observații, dați-mi voie să vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 15 din 27 ianuarie 2016, cu modificările ulterioare.

Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 15 din 27 ianuarie 2016, cu modificările ulterioare.

La punctul patru de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor și a documentațiilor tehnico-economice pentru unele obiective de investiții ce privesc reabilitarea/modernizarea drumurilor județene, în faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenții.

 

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor și a documentațiilor tehnico-economice pentru unele obiective de investiții ce privesc reabilitarea/modernizarea drumurilor județene, în faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenții.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor și a documentațiilor tehnico-economice pentru unele obiective de investiții ce privesc reabilitarea/modernizarea drumurilor județene, în faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenții.

La punctul cinci de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui spațiu proprietate privată a județului Teleorman, Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului Teleorman.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, cu două voturi împotrivă.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui spațiu proprietate privată a județului Teleorman, Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului Teleorman.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

Cu 21 voturi „pentru” și 9 voturi „împotriv㔠(doamna Fedeleș Raluca și domnii Bădulescu Adrian, Burcescu Cătălin, Florescu Adrian, Ogrăzeanu Teodor, Iliescu Alexandru, Ion Petre, Țole Marin și Vrăjitoarea Emilian) proiectul de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui spațiu proprietate privată a județului Teleorman, Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului Teleorman nu a fost adoptat.

          La punctul șase de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru executarea unor lucrări la imobilul situat în municipiul Alexandria, str. Mihăiță Filipescu, nr. 12-14, proprietate publică a județului Teleorman.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

          Nu sunt, în aceste condiții, vă prezint proiectul de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru executarea unor lucrări la imobilul situat în municipiul Alexandria, str. Mihăiță Filipescu, nr. 12-14, proprietate publică a județului Teleorman.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

          În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru executarea unor lucrări la imobilul situat în municipiul Alexandria, str. Mihăiță Filipescu, nr. 12-14, proprietate publică a județului Teleorman.

          Următorul proiect de hotărâre privește desemnarea unei persoane și, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. (5) coroborat cu ale art. 98 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, hotărârile cu privire la persoane vor fi luate prin vot secret, cu votul majorității membrilor prezenți la ședință.

          La ședința de astăzi participă, un număr de 30 consilieri județeni, deci jumătate plus unu din numărul membrilor consiliului județean prezenți reprezintă 16.

Proiectul de hotărâre se referă la completarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 52 din 24 aprilie 2007, cu modificările și completările ulterioare, în sensul desemnării ca supleant al reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Gernerală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Teleormanul,, a doamnei Gavrilă Manuela Carmen, director executiv adjunct la Direcția Dezvoltare Locală.

Rog pe domnul Cioabă Petre, președintele comisiei să prezinte raportul de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Simați colegi, trebuie sa desemnăm un membru supleant în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru cazurile în care membrul titular nu poate fi prezent.

Persoana propusă este doamna Carmen Gavrilă, colega mea din aparatul de specialitate din cadrul direcției de dezvoltare locală. Este o persoană cu experiență, care cunoaște ce are de întreprins atunci când membrul titular nu poate participa la aceste întâlniri.

 Domnul Bădulescu Adrian.

Domnule președinte, acesta nu este primul caz în care numim persoane angajați ai consiliului județean în diverse comisii. Vreau să știu daca acest lucru implică modificarea fișei postului a persoanei desemnate și dacă  astfel nu sunt împietate drepturile acesteia, ca urmare a acestor activități.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Nu, nu este cazul. Potrivit actelor normative, in asociațiile de dezvoltare unde suntem membri, suntem obligați să numim reprezentanții instituției în adunările generale care decurg la fel ca și aceste sedințe de consiliu județean. Această numire nu presupune nici o remunerație. Asociația de dezvoltare ne-a adresat aceasta solicitare nu doar nouă ci și celorlalte unități administrativ teritoriale din județ, membre ale asociației.

Domnul Bădulescu Adrian.

Dacă îmi permiteți, n-aș vrea să acaparez discuția pe acest subiect, m-am referit strict la atribuțiile pe care această persoană le-a avut până acum în fișa postului și dacă prin aceste noi atribuții nu se depășește fișa postului.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Nu, aceste atribuții nu depășesc fișa postului. Dânsa, fiind director executiv adjunct la aceasta direcție de dezvoltare, direcție care gestionează si relația cu asociațiile de dezvoltare intercomunitara, considerăm că este cea mai potrivită persoană pentru a fi desemnată, fără a se depăși cu nimic fișa postului. Mulțumesc.

Domnul Florescu Adrian.

Am obținut deja jumătate din răspuns prin întrebarea adresată deja de domnul Bădulescu și aș dori să aflu și cine este reprezentantul consiliului județean ca  membru titular. Nu știu dacă este absolut necesar sa numim și un supleant.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

         

Membrul titular se află în sală. Este doamna Crăiniceanu Magdalena.  Prin modificarea legii, când se numește titularul, trebuie numit și un supleant.

Domnul Florescu Adrian.

Am înțeles. Eu personal am nevoie de aceste informații ce țin de aceste organisme deoarece sunt destule chestiuni care încă nu funcționează foarte bine, consiliul județean, știm foarte bine, are un procent serios de reprezentare acolo și poate ar fi bine să organizăm o dezbatere strict pe aceste chestiuni, în special în ceea ce privește gestionarea banilor care vin pe acest proiect pentru problemele legate de apă și canalizare pentru municipii și orașe.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Țin să vă informez că acum s-a introdus și zona rurală.

Domnul Florescu Adrian.

Tocmai de aceea țin să organizăm o dezbatere la nivelul consiliului județean, întrucăt am informații că sunt foarte mulți cetățeni din județ nemulțumiți de gestionarea acestor utilități.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Sunt perfect de acord cu propunerea dumneavoastră. Aș vrea să mai adaug că aceste asociații de dezvoltare au fost înființate tocmai ca o condiție esențială pentru atragerea fondurilor. În acest moment, se derulează prin operatorul județean de apă, cel de-al doilea mare proiect european în care sunt prinse cele cinci orașe și municipii cu extindere și în zona rurală cu îndeplinirea condițiilor respective: costul per locuitor la apă, costul per locuitor la canalizare și numărul de locuitori pe unitatea teritorială. În acest al doilea proiect se pune mare accent pe calitatea apei. Nu vorbim de reabilitări sau modernizări, Uniunea Europeană deocamdată finanțează doar extinderea rețelelor astfel încât toate străzile și cartierele sa aibă posibilitatea racordării la apă și canalizare.

Dacă nu mai sunt alte observații, rog colegii din secretariatul tehnic să distribuie buletinele de vot, iar comisia de numărare a voturilor, respectiv pe domnii Piper Savu Florin, Fulga Sandu Mircea, Ion Petre – supleant în locul d-lui Vătafu Cătălin, să-și intre în atribuții.

x

 

Se prezintă tehnica votării.

Pentru exprimarea opțiunii se folosesc cuvintele „DA” sau „NU”.

          Buletinele de vot fiind completate, urmează operațiunea propriu - zisă de votare.

(Fiecare consilier a primit un buletin de vot, a semnat de primire, și-a exprimat opțiunea și apoi l-a introdus în urnă).

 

x

x        x

 

           Rog pe domnul Piper Savu Florin, președintele comisiei de numărare a voturilor să prezinte procesul verbal.

Domnul Piper Savu Florin.

Doamna Gavrilă Carmen, din totalul de 30 de voturi valabil exprimate a întrunit un număr de 30 de voturi ,,pentru,,.

            Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

          Vă mulțumesc.

Vă prezint proiectul de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 52 din 24 aprilie 2007, cu modificările și completările ulterioare.

         

Urmare votului dumneavoastră s-a adoptat proiectul de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 52 din 24 aprilie 2007, cu modificările și completările ulterioare .

          La punctul opt de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor și a documentației tehnico - economice pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare și modernizare Secție exterioară de psihiatrie cronici, Balaci, din cadrul Spitalului Județean de Urgență  Alexandria ”, în  faza  documentație  de  avizare a lucrărilor de intervenții. 

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Domnul Bădulescu Adrian.

Domnule președinte, am găsit în documentația pusă la dispoziție o expresie care mă derutează și anume ”se vor consolida fisurile”. Poate ne explică cineva care a participat la întocmirea raportului tehnic.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Îl rog pe domnul Bățauș Mugur din aparatul de specialitate să ia cuvântul.

Domnul Bățăuș Mugur .

Este vorba evident de o exprimare nepotrivită.  Se consolidează pereții cu fisuri, nu se consolidează fisurile.

          Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

          Vă mulțumesc.

          Dacă nu mai sunt alte observații, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor și a documentației tehnico - economice pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare și modernizare Secție exterioară de psihiatrie cronici, Balaci, din cadrul Spitalului Județean de Urgență  Alexandria ”, în  faza  documentație  de  avizare a lucrărilor de intervenții. 

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

                   - Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

          În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor și a documentației tehnico - economice pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare și modernizare Secție exterioară de psihiatrie cronici, Balaci, din cadrul Spitalului Județean de Urgență  Alexandria ”, în  faza  documentație  de  avizare a lucrărilor de intervenții. 

     La punctul nouă de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea    indicatorilor   și   a   documentației    tehnico - economice  pentru obiectivul de  investiții ,,Reabilitarea, modernizarea și extinderea centrului de îngrijire și asistență Olteni, a rețelei de canalizare și a stației de epurare”, în  faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și studiu de  fezabilitate. 

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

     Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea  indicatorilor   și   a   documentației tehnico - economice  pentru obiectivul de  investiții ,,Reabilitarea, modernizarea și extinderea centrului de îngrijire și asistență Olteni, a rețelei de canalizare și a stației de epurare”, în  faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și studiu de  fezabilitate. 

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

     În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea    indicatorilor   și   a   documentației    tehnico - economice  pentru obiectivul de  investiții ,,Reabilitarea, modernizarea și extinderea centrului de îngrijire și asistență Olteni, a rețelei de canalizare și a stației de epurare”, în  faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și studiu de  fezabilitate.

          La punctul 10 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor și a documentației tehnico-economice pentru obiectivul de  investiții ,,Reabilitare, modernizare, extinderea Căminului pentru persoane vârstnice Furculești, a stației de epurare și a rețelei de canalizare”, în faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și studiu de fezabilitate.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

          Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor și a documentației tehnico-economice pentru obiectivul de  investiții ,,Reabilitare, modernizare, extinderea Căminului pentru persoane vârstnice Furculești, a stației de epurare și a rețelei de canalizare”, în faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și studiu de fezabilitate.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor și a documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare, modernizare, extinderea Căminului pentru persoane vârstnice Furculești, a stației de epurare și a rețelei de canalizare”, în faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și studiu de fezabilitate.

La punctul 11 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor și a documentației tehnico-economice pentru obiectivul de  investiții ,,Amenajare și dotare secții dermato-venerice și oncologie, realizare centru de îngrijiri paliative pe lângă secția de oncologie și extindere clădire cu secție de recuperare medicală, în cadrul Spitalului Județean de Urgență Alexandria”, în faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și studiu de fezabilitate.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

            Doamna Fedeleș Raluca.

Domnule președinte, am dorit să intervin de la punctul anterior, cel cu căminul de la Olteni. Văd că în titlul proiectului de hotărâre se spune ”reabilitare, modernizare și extindere în centrul de îngrijire, a rețelei de canalizare și a stației de epurare” și voiam să ridic o problemă pe care am discutat-o si cu domnul Vlad în sedința de comisie. De ce modernizăm o rețea de canalizare și o stație de epurare proprie când am putea să atragem primăria Olteni și primăria Furculești în acest program operațional în acest fel încât aceste centre să se conecteze la rețeaua de canalizare a comunei.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Noi ca și consiliu județean nu putem să facem investiții în județ decât pentru imobilele care sunt în domeniul public sau privat al județului Teleorman. Cele două imobile corespunzătoare centrelor de îngrijire de la Furculești și Olteni aparțin domeniului nostru. Noi nu avem treabă cu domeniul public care aparține comunelor Olteni și Furculești. Mulțumesc.

Dacă nu mai sunt alte observații dați-mi voie să vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor și a documentației tehnico-economice pentru obiectivul de  investiții ,,Amenajare și dotare secții dermato-venerice și oncologie, realizare centru de îngrijiri paliative pe lângă secția de oncologie și extindere clădire cu secție de recuperare medicală, în cadrul Spitalului Județean de Urgență Alexandria”, în faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și studiu de fezabilitate.

Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor și a documentației tehnico-economice pentru obiectivul de  investiții ,,Amenajare și dotare secții dermato-venerice și oncologie, realizare centru de îngrijiri paliative pe lângă secția de oncologie și extindere clădire cu secție de recuperare medicală, în cadrul Spitalului Județean de Urgență Alexandria”, în faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și studiu de fezabilitate.

          La punctul 12 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor și a documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea și modernizarea centralei termice, a stației de oxigen și a rețelelor de distribuție de incintă (energie electrică, energie termică, alimentare cu apă, canalizare) din cadrul Spitalului Județean de Urgență Alexandria”, în faza documentație de avizare a lucrărilor de  intervenții.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

          Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor și a documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea și modernizarea centralei termice, a stației de oxigen și a rețelelor de distribuție de incintă (energie electrică, energie termică, alimentare cu apă, canalizare) din cadrul Spitalului Județean de Urgență Alexandria”, în faza documentație de avizare a lucrărilor de  intervenții.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

          În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor și a documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea și modernizarea centralei termice, a stației de oxigen și a rețelelor de distribuție de incintă (energie electrică, energie termică, alimentare cu apă, canalizare) din cadrul Spitalului Județean de Urgență Alexandria”, în faza documentație de avizare a lucrărilor de  intervenții.

La punctul 13 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor și a documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare Spital Județean de Urgență Alexandria –corp C (D+P+2E) și extinderea la 5 etaje”, în faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și studiu de fezabilitate.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Domnul Iliescu Alexandru.

Eu am o întrebare, domnule președinte. Nu era mai bine să fi reabilitat un corp de jos al clădirii spitalului?

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Este vorba de reabilitarea corpului de jos, cel cu doua etaje, iar lângă acesta se va construi un corp cu 5 etaje.

Domnul Iliescu Alexandru.

Am înțeles. Este un corp separat.  Mulțumesc.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Dacă nu mai sunt observații, dați-mi voie să vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor și a documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare Spital Județean de Urgență Alexandria –corp C (D+P+2E) și extinderea la 5 etaje”, în faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și studiu de fezabilitate.

Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor și a documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare Spital Județean de Urgență Alexandria –corp C (D+P+2E) și extinderea la 5 etaje”, în faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și studiu de fezabilitate.

La punctul 14 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 42 din 23 februarie 2016.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Domnul Bădulescu Adrian.

Domnule președinte, eu țin foarte mult ca redactarea documentelor să fie făcută așa cum trebuie. Acest proiect de hotărâre este un exemplu de cum nu trebuie întocmită o documentație de proiect de hotărâre de consiliu județean. Există o mulțime de informații care se contrazic. Cine a solicitat acest document, în expunerea de motive se spune că datorită condițiilor meteo  solicită reanalizarea nivelului prețului minim al produselor, adică Direcția Agricolă solicită reanalizarea. În adresa aceleiași instituții se spune că acest lucru a fost solicitat de consiliul județean. În cadrul raportului de specialitate, la rubrica beneficiu pentru comunitate se spune c㠔veniturile sunt supuse impozitului pe venit, ce reprezintă sursă la venitul de stat din care o cotă parte se repartizează unităților administrativ teritoriale pentru realizarea atribuțiilor conferite de lege”. Este corect, doar că, de această dată, prețul scade. Deci, este bine să luăm în considerare că se asigură o cotă la bugetul de stat, dar acum prețul scade. Nu este un argument bun pentru scăderea prețului. Cred că ar trebui o mai atentă aplecare asupra acestor lucruri pentru că nu le facem doar de dragul de a le scrie, ci ele trebuie justificate foarte bine. Vă mai aduc în discuție și o chestiune tehnică: în justificarea făcută de Direcția pentru Agricultură se spune c㠔urmare a ploilor abundente a scăzut greutatea hectolitrică la hectar”, ceea ce e imposibil pe perioada de vegetație când greutatea hectolitrică crește. Probabil redactarea este facută cu copy/paste, drept dovadă în raportul întocmit de Direcția Agricolă apare că solicitarea de reanalizare se face pentru anul 2015. În concluzie, trebuie să avem responsabilitatea documentelor pe care le facem.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Acestea sunt chestiuni de formă și sunt de acord cu dumneavoastră că e nevoie de mai multă atenție la redactarea documentației. Însă în ceea ce ține de fondul problemei lucrurile sunt în regulă. Codul fiscal ne obligă la începutul exercițiului financiar să aprobăm aceste prețuri la propunerea și solicitarea Direcției Agricole pentru că acolo sunt specialiștii. Dumnealor, la vremea respectivă au făcut această fundamentare și au spus care sunt cheltuielile necesare pentru aceste culturi. La începutul anului se iau în calcul condiții atmosferice normale , iar pe parcurs aceste condiții variază ceea ce generează și modificarea cantității recoltelor. Producătorii agricoli fac solicitări și către Direcția Agricolă și către consiliul județean, acesta din urmă neavând competențele necesare pentru a analiza și a răspunde acestor solicitări, noi doar aprobăm aceste prețuri nu le și fundamentăm.  Noi am făcut aceste propuneri care au fost afișate pentru consultare publică 30 zile lucrătoare si neexistând observații, urmează să aprobăm aceste prețuri. Cei de la Direcția Agricolă motivează atât condițiile meteo cât și prețurile de pe piața liberă. Am reținut observația dumneavoastră cu privire la îndeplinirea condițiilor de formă. Mulțumesc.

Domnul Florescu Adrian.

Domnule președinte, suntem în situația de a creea un echilibru între veniturile de la bugetul de stat și încasările producătorilor. Și e foarte clar că aici există anumite interese. Ar trebui să existe și în cadrul instituției noastre un specialist care să ne ajute să luăm decizia corectă. Pentru că noi suntem în măsură să facem acest echilibru. Direcția Agricolă este posibil să aibă interes să fie de partea producătorului, dar noi suntem cei care decidem astfel încât să nu vitregim bugetul de stat.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Sunt de acord cu dumneavoastră că trebuie să existe acest echilibru, dar prețul de pe piață nu-l stabilim noi, piața este cea care dictează prețurile.

Domnul Florescu Adrian.

Da, dar trebuie să avem în vedere că aceste prețuri vor crește peste o lună sau două, iar producătorii vor ieși în căștig. Plus că mai există și o serie întreagă de subvenții care vin în sprijinul acestora. Trebuie să avem grijă și de încasările la buget.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Așa este, dar să nu uităm că aceste subvenții vin cu intârziere și astfel se intârzie și însămânțările ceea ce afectează producțiile o dată în plus. Vor exista și situații în care vom fi nevoiți să majorăm nu să diminuăm aceste prețuri în funcție de condițiile atmosferice. Mulțumesc.

Vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 42 din 23 februarie 2016.

Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 42 din 23 februarie 2016.

     La punctul 15 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 24 din 27 februarie 2013, cu modificările și completările ulterioare. 

Rog președinții comisiilor economică și juridică să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

     Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 24 din 27 februarie 2013, cu modificările și completările ulterioare. 

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

     În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 24 din 27 februarie 2013, cu modificările și completările ulterioare.

La punctul 16 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2016.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Vă prezint proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2016.

Supun la vot Anexa nr. 1, ,,Secțiunea de funcționare a bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2016 și estimări pentru anii 2017-2019,,.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat ,, Secțiunea de funcționare a bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2016 și estimări pentru anii 2017-2019,,.

Supun la vot Anexa nr. 2, ,,Secțiunea de dezvoltare a bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2016 și estimări pentru anii 2017-2019,,.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat ,, Secțiunea de dezvoltare a bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2016 și estimări pentru anii 2017-2019,,.

Supun la vot anexa nr. 3, Bugetul general consolidat al județului Teleorman pe anul 2016 și estimări pentru anii 2017-2019.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat Bugetul general consolidat al județului Teleorman pe anul 2016 și estimări pentru anii 2017-2019.

Supun la vot proiectul de hotarare în integralitatea sa.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului  propriu al județului Teleorman pe anul 2016.

La punctul 17 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 28 din 27 ianuarie 2016, cu modificările ulterioare.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

            Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 28 din 27 ianuarie 2016, cu modificările ulterioare.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

 

          În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 28 din 27 ianuarie 2016, cu modificările ulterioare.

x

 

          Următoarele trei proiecte de hotărâri privesc desemnarea unor persoane și, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. (5) coroborat cu ale art. 98 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, hotărârile cu privire la persoane vor fi luate prin vot secret, cu votul majorității membrilor prezenți la ședință.

          La ședința de astăzi participă, un număr de 30 consilieri județeni, deci jumătate plus unu din numărul membrilor consiliului județean prezenți reprezintă 16.

 

x

 

Proiectul de hotărâre de la punctul 18 se referă la desemnarea a șașe consilieri județeni ca membri ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică Teleorman.

Rog pe domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice să prezinte raportul de avizare.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

          Nefiind observații, rog pe domnul Piper Savu Florin, președintele comisiei de numărare a voturilor să-și intre în atribuții.

 

x

 

Vă rog să faceți propuneri pentru desemnarea celor șase consilieri județeni care să facă parte din Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Teleorman.

Domnul Piper Savu Florin îi propune pe:

-         domnul Vlad Eugen Ovidiu

-         domnul Cioabă Petre

-         domnul Fulga Mircea Sandu.

Doamna Fedeleș Raluca îl propune pe domnul Iliescu Alexandru.

Domnul Bădulescu Adrian  o propune pe doamna Stoian Maria.

Domnul Florescu Adrian îl propune pe domnul Ogrezeanu Teodor.

 

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

Mai sunt și alte propuneri?

Propunerile fiind făcute, rog secretariatul tehnic să procedeze la tipărirea buletinelor de vot, iar comisia de numărare a voturilor să-și intre în atribuții.

Se prezintă tehnica votării.

Pentru exprimarea opțiunii se folosesc cuvintele „DA” sau „NU”.

(Fiecare consilier a primit un buletin de vot, a semnat de primire, și-a exprimat opțiunea și apoi l-a introdus în urnă).

 

x

x        x

 

           Rog pe domnul Piper Savu Florin, președintele comisiei de numărare a voturilor să prezinte procesul verbal.

          Domnul Piper Savu Florin.

          Domnul Vlad Eugen Ovidiu din totalul de 30 de voturi exprimate a întrunit un număr de 29 voturi ,,pentru,, și un vot nul.

          Domnul Cioabă Petre, din totalul de 30 de voturi exprimate a întrunit un număr de 29 voturi ,,pentru,, și un vot nul.

          Domnul Fulga Sandu Mircea din totalul de 30 de voturi exprimate a întrunit un număr de 28 voturi ,,pentru,, , un vot ,,împotrivă,, și un vot nul.

          Domnul Ilescu Alexandru din totalul de 30 de voturi exprimate a întrunit un număr de 27 voturi ,,pentru,, , 2 voturi ,,împotrivă,, și un vot nul.

          Doamna Stoian Maria din totalul de 30 de voturi exprimate a întrunit un număr de 19 voturi ,,pentru,, , 10 voturi ,,împotrivă,, și un vot nul.

          Domnul Ogrăzeanu Teodor din totalul de 30 de voturi exprimate a întrunit un număr de 27 voturi ,,pentru,, , 2 voturi ,,împotrivă,, și un vot nul.

            Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

          Vă mulțumesc.

Vă prezint proiectul de hotărâre privind desemnarea a șașe consilieri județeni ca membri ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică Teleorman.

 

Urmare votului dumneavoastră s-a adoptat proiectul de hotărâre privind desemnarea a șașe consilieri județeni ca membri ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică Teleorman. 

La punctul 19 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre ce se referă la desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Teleorman.

Rog pe domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice să prezinte raportul de avizare.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

          Nefiind observații, rog pe domnul Piper Savu Florin, președintele comisiei de numărare a voturilor să-și intre în atribuții.

Vă rog să faceți propuneri pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Teleorman.

Domnul Cioabă Petre îl propune pe domnul Piper Savu Florin care acceptă propunerea.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

Mai sunt și alte propuneri?

Propunerea fiind făcută, rog secretariatul tehnic să procedeze la tipărirea buletinelor de vot, iar comisia de numărare a voturilor să-și intre în atribuții.

Se prezintă tehnica votării.

Pentru exprimarea opțiunii se folosesc cuvintele „DA” sau „NU”.

(Fiecare consilier a primit un buletin de vot, a semnat de primire, și-a exprimat opțiunea și apoi l-a introdus în urnă).

 

x

x        x

 

           Rog pe domnul Piper Savu Florin, președintele comisiei de numărare a voturilor să prezinte procesul verbal.

          Domnul Piper Savu Florin.

          Subsemnatul, din totalul de 30 de voturi exprimate a întrunit un număr de 27 voturi ,,pentru,, , două voturi ,,împotrivă,, și un vot nul.

            Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

          Vă mulțumesc.

            Vă prezint proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Teleorman.

 

          Urmare votului dumneavoastră s-a adoptat proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Teleorman.

La punctul 20 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre ce se referă la desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Teleorman în Consiliul de Administrație al Centrului școlar de Educație Incluzivă Alexandria, pentru anul școlar 2016-2017.

Rog pe domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice să prezinte raportul de avizare.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

          Nefiind observații, rog pe domnul Piper Savu Florin, președintele comisiei de numărare a voturilor să-și intre în atribuții.

Vă rog să faceți propuneri pentru desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Teleorman în Consiliul de Administrație al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Alexandria, pentru anul școlar 2016-2017.

Domnul Petculescu Marian îl propune pe domnul Crângeneanu Gabriel care acceptă.

Domnul Iliescu Alexandru îl propune pe domnul Vrăjitoarea Emilian care acceptă.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

Mai sunt și alte propuneri?

Propunerile fiind făcute, rog secretariatul tehnic să procedeze la tipărirea buletinelor de vot, iar comisia de numărare a voturilor să-și intre în atribuții.

Se prezintă tehnica votării.

Pentru exprimarea opțiunii se folosesc cuvintele „DA” sau „NU”.

(Fiecare consilier a primit un buletin de vot, a semnat de primire, și-a exprimat opțiunea și apoi l-a introdus în urnă).

 

x

x        x

 

           Rog pe domnul Piper Savu Florin, președintele comisiei de numărare a voturilor să prezinte procesul verbal.

          Domnul Piper Savu Florin.

Domnul Vrăjitoarea Emilian din totalul de 30 de voturi exprimate a întrunit un număr de 26 voturi ,,pentru,, , 3 voturi ,,împotrivă,, și un vot nul.

Domnul Crîngeneanu Gabriel din totalul de 30 de voturi exprimate a întrunit un număr de 27 voturi ,,pentru,, , 2 voturi ,,împotrivă,, și un vot nul.

            Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

          Vă mulțumesc.

            Vă prezint proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Teleorman în Consiliul de Administrație al Centrului școlar de Educație Incluzivă Alexandria, pentru anul școlar 2016-2017.

 

          Urmare votului dumneavoastră s-a adoptat proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Teleorman în Consiliul de Administrație al Centrului școlar de Educație Incluzivă Alexandria, pentru anul școlar 2016-2017.

 

x

 

Trecem la ultimul punct „Diverse”.

 

x

          Dacă  nu aveți alte probleme, ordinea de zi fiind epuizată, declar încheiate lucrările ședinței și vă mulțumesc pentru participare.

 

 

 

 

 

 

            PREȘEDINTE                                                       SECRETAR AL JUDEȚULUI

      

       Gâdea Adrian Ionuț                                                                Oprescu Silvia