R O M Â N I A

CONSILIUL  JUDEȚEAN  TELEORMAN

 

PROCES VERBAL

 al ședinței ordinare a Consiliului Județean Teleorman

din data de 31 octombrie 2016

 

                Bună ziua, stimați colegi,

                Consiliul Județean Teleorman a fost convocat în ședință ordinară pentru astăzi, 31 octombrie 2016, prin dispoziția nr. 396 din 24 octombrie a.c..

La ședință participă 31 consilieri din totalul de 33 consilieri în funcție, lipsind domnii Vătafu Cătălin și Burcescu Cătălin, ședința de consiliu este legal constituită, fiind astfel asigurat cvorumul de prezență necesar pentru desfășurarea legală a acestei ședințe ordinare.

                 Fiind ședință publică, așa cum prevede Legea administrației publice locale, anunțul cu ordinea de zi a fost adus la cunoștință dumneavoastră și locuitorilor județului Teleorman prin mass - media locală, fiind publicat și pe site-ul Consiliului județean.

Participă, în calitate de invitați, directori și funcționari publici din aparatul de specialitate al Consiliului județean, conducători ai unor instituții din subordine, precum și reprezentanți ai presei scrise și audio-vizuale.

Cu permisiunea dumneavoastră, l-am invitat la ședința de astăzi pe domnul colonel Sandu Sorinel, fost inspector-șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Teleorman ”Alexandru Ghica” pentru a-i oferi în numele Consiliului Județean o plachetă pentru întreaga activitate desfășurată. Vreau să-i mulțumesc pentru întreaga colaborare pe care am avut-o, o colaborare constructivă, în beneficiul cetățenilor. Sunt convins că dacă vom apela la experiența dumneavoastră nu veți ezita să ne împărtășiți din toată experiența acumulată. Vă doresc o pensie lungă, cu multă sănătate.

Domnul colonel Sandu Sorinel.

Vă mulțumesc pentru aprecieri și vreau să vă asigur de toată disponibilitatea pentru a rămâne în slujba cetățenilor acestui județ. Mulțumesc încă o dată.

Procesul - verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Teleorman, din data de 27 octombrie 2016, v-a fost pus la dispoziție și îl supun aprobării dumneavoastră.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat procesul-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean, din 27 octombrie 2016.

 

x

 

Doamnelor și domnilor,

În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 98 din Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, am întocmit următorul proiect al ordinii de zi:

 

 1. Proiect de hotărâre privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică Teleorman pentru mandatul 2016-2020.

                                Inițiator: vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț

 

 1. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită, Serviciului de Telecomunicații Speciale a unui spațiu proprietate publică a județului Teleorman.

                    Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

 1. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură-Centrul Județean Teleorman a unei părți din imobilul situat în orașul  Zimnicea, aflat în proprietatea publică a județului Teleorman.

                    Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

 1. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui spațiu proprietate privată a  județului Teleorman, Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului Teleorman.

                                Inițiator: vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spațiu, proprietate privată a județului Teleorman, Partidului Mișcarea Populară Organizația Județeană Teleorman.

                                Inițiator: vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț

 

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. APA SERV S.A.

                                Inițiator: vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț

 

 1. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru efectuarea unor lucrări la imobilul situat în strada Intrarea Spitalului nr. 38, orașul Videle, proprietate  publică a județului Teleorman.

                Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001, cu modificările și completările ulterioare.

                Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 9 din 27 ianuarie 2016, cu modificările ulterioare.

                    Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

 1.  Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 38 din 23 februarie 2016, cu modificările și completările ulterioare.

                                Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

 1.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 8 din 27 ianuarie 2016, cu modificările ulterioare.

                    Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

 1.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 10 din 27 ianuarie 2016 cu modificările și completările ulterioare.

                    Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Ministerul Afacerilor Interne prin Direcția Generală Anticorupție și Consiliul Județean Teleorman.

                    Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

 1.  Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Consiliul de Administrație al Bibliotecii Județene ,,Marin Preda” Teleorman.

                    Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de obiective în vederea prezentării unui nou proiect de management de către managerul Muzeului Județean Teleorman.

                    Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

 1.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 62 din 25 aprilie 2016.

                                Inițiator: vicepreședinte Cocoșilă Virgiliu

 

 1.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 63 din 25 aprilie 2016.

                                Inițiator: vicepreședinte Cocoșilă Virgiliu

 

 1.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 116 din 30 august 2016.

                                Inițiator: vicepreședinte Cocoșilă Virgiliu

 

 1.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 117 din 30 august 2016.

                                Inițiator: vicepreședinte Cocoșilă Virgiliu

 

 1.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 65 din 20 mai 2009, cu modificările ulterioare.

                                Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului propriu al județului pentru secțiunile de funcționare și dezvoltare, la 30 septembrie 2016.

                        Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

 1.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2016.

                        Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

 1.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 28 din 27 ianuarie 2016, cu modificarile ulterioare.

                        Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

 1.  Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru analizarea noului proiect de management precum și aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru analizarea noului proiect de management de la Muzeul Județean Teleorman.

                        Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea ,,Regulamentului pentru acordarea sprijinului financiar sub formă de contribuție de la bugetul Județului Teleorman unităților de cult din Județul Teleorman, aparținând cultelor religioase recunoscute în România”.

                        Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

 1.  Diverse.

 

Înainte de a supune la vot proiectul ordinii de zi doresc să vă informez că domnul vicepreședinte Cristescu Dănuț, în calitate de inițiator al proiectelor de hotărâre de la punctele patru, cinci și șase le-a retras de pe ordinea de zi.

Supun la vot proiectul ordinii de zi modificat.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul ordinii de zi.

Potrivit art. 117 litera “a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, proiectele de hotărâri de la ordinea de zi au fost avizate pentru legalitate.

Înainte de a merge mai departe, țin să precizez că, în conformitate cu prevederile art. 46 din Legea nr. 215/2001, respectiv ale art. 77 din Legea nr. 393/2004, nu poate lua parte la deliberarea și adoptarea hotărârilor înscrise pe ordinea de zi consilierul județean care fie personal, fie prin soț, soție, afini, rude până la gradul IV inclusiv, are interes patrimonial în problema supusă dezbaterii.

Dacă avem asemenea cazuri, rog să ne fie aduse la cunoștință pentru ca abținerea de la deliberarea și adoptarea hotărârilor să fie consemnată în procesul verbal al acestei ședințe.

Doresc să fac o precizare la primul proiect.

Stimați colegi, înainte de a trece la primul punct de pe ordinea de zi doresc să fac o precizare. Întrucât în Monitorul Oficial nr. 853 din 26 octombrie s-a publicat Hotarârea de Guvern nr. 783 prin care încetează exercitarea cu caracter temporar, prin detașare, a funcției de subprefect al județului și având în vedere că proiectul de hotărâre privind validarea membrilor ATOP a fost inițiat anterior publicării acestei hotărâri, propun ca la poziția 9 la anexa acestui proiect de hotărâre să rămână spațiu pentru a se completa cu numele celui care va fi noul subprefect al județului, deoarece acesta, conform Legii 218 este membru de drept al Autorității Teritoriale de Ordine Publică.

La primul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică Teleorman pentru mandatul 2016-2020.  

                Rog președinții comisiilor economică și juridică să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

                Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică Teleorman pentru mandatul 2016-2020.

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică Teleorman pentru mandatul 2016-2020.

La punctul doi de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită, Serviciului de Telecomunicații Speciale a unui spațiu proprietate publică a județului Teleorman.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

                Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită, Serviciului de Telecomunicații Speciale a unui spațiu proprietate publică a județului Teleorman.

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

                În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită, Serviciului de Telecomunicații Speciale a unui spațiu proprietate publică a județului Teleorman.

La punctul trei de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind darea în administrare Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură-Centrul Județean Teleorman a unei părți din imobilul situat în orașul  Zimnicea, aflat în proprietatea publică a județului Teleorman.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre privind darea în administrare Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură-Centrul Județean Teleorman a unei părți din imobilul situat în orașul  Zimnicea, aflat în proprietatea publică a județului Teleorman.

Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind darea în administrare Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură-Centrul Județean Teleorman a unei părți din imobilul situat în orașul  Zimnicea, aflat în proprietatea publică a județului Teleorman.

                La următorul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru efectuarea unor lucrări la imobilul situat în strada Intrarea Spitalului nr. 38, orașul Videle, proprietate  publică a județului Teleorman.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

                Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru efectuarea unor lucrări la imobilul situat în strada Intrarea Spitalului nr. 38, orașul Videle, proprietate publică a județului Teleorman.

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

                În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru efectuarea unor lucrări la imobilul situat în strada Intrarea Spitalului nr. 38, orașul Videle, proprietate publică a județului Teleorman.

                La următorul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001, cu modificările și completările ulterioare.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

                Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001, cu modificările și completările ulterioare.

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

                În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001, cu modificările și completările ulterioare.

                La următorul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 9 din 27 ianuarie 2016, cu modificările ulterioare. 

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

                Nu sunt, în aceste condiții, vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 9 din 27 ianuarie 2016, cu modificările ulterioare. 

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

                                - Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

                În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 9 din 27 ianuarie 2016, cu modificările ulterioare. 

        La următorul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 38 din 23 februarie 2016, cu modificările și completările ulterioare. 

Rog președinții comisiilor economică și juridică să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

        Nu sunt, în aceste condiții, vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 38 din 23 februarie 2016, cu modificările și completările ulterioare. 

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

        În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 38 din 23 februarie 2016, cu modificările și completările ulterioare.

                La următorul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 8 din 27 ianuarie 2016, cu modificările ulterioare.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

                Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 8 din 27 ianuarie 2016, cu modificările ulterioare.

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 8 din 27 ianuarie 2016, cu modificările ulterioare.

La următorul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 10 din 27 ianuarie 2016 cu modificările și completările ulterioare.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 10 din 27 ianuarie 2016 cu modificările și completările ulterioare.

Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 10 din 27 ianuarie 2016 cu modificările și completările ulterioare.

                La următorul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Ministerul Afacerilor Interne prin Direcția Generală Anticorupție și Consiliul Județean Teleorman.

Rog președinții comisiilor economică și juridică să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

                Domnul Bădulescu Adrian.

Având în vedere că este vorba de un protocol care vizează tocmai Direcția Generală de Anticorupție, mi se pare că avem un document incomplet, care ar necesita unele modificări. Mă refer în primul rând la modul în care se vor constitui tirajele și la stabilirea sumelor ce urmează a fi alocate. Nu cred că ar trebui să lăsăm loc de interpretare tocmai la o hotărâre de consiliu județean. Acesta este un draft de protocol și ar putea fi modificat în ceea ce privește sumele precum și sursa acestora.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vreau să vă spun că  acest protocol de colaborare între cele două instituții a funcționat și în anii precedenți. Este un proiect pe care l-am discutat cu reprezentanții Direcției Generale Anticorupție. În funcție de specificul activității, nu se pot stabili de la început sumele ce urmează a fi alocate, nici numărul de tiraje, precum nici conținutul acestor afișe. Cei de la Direcția Generală Anticorupție urmează să ne spună când trebuie tipărite, precum și conținutul mesajelor. În funcție de tirajele stabilite, se face procedura de achiziție pentru tipărire.

 

Domnul comisar Nenu Mihai (DGA).

În primă fază este vorba de un protocol de colaborare prin care urmărim crearea unor banere, în principiu zece- cincisprezece bucăți prin care să promovăm acel instrument pe care noi l-am folosit la nivelul Ministerului Afacerilor Interne și anume acel număr de linie verde 0800 806 806 unde fiecare cetățean care are o problemă vizând fenomenul corupției poate sesiza aceste situații, și în funcție de specificul problemei, vor fi îndrumați către instituțiile competente. Prin acest protocol am dorit să avem din partea dumneavoastră un suport financiar pentru tipărirea acestor banere și afișarea lor în zone intens circulate. De asemenea, ca o completare, la nivelul primăriei municipiului Alexandria, deja am încheiat un astfel de protocol prin care vom beneficia, de asemenea, de sprijin pentru crearea de banere pentru promovarea de mesaje anticorupție precum și mediatizarea datelor de contact ale  celor două instituții implicate: Direcția Generală Anticorupție și Primăria municipiului Alexandria. Dorim să continuăm colaborarea și cu Consiliul Județean.

Domnul Gâdea Adrian Ionuț.

Așa cum și în protocoalele de colaborare din anii precedenți nu au fost implicate sume mari de bani, nici de această dată nu vor fi costuri mari. Aceste sume se vor aloca de la capitolul 51.02 –Autorități publice și acțiuni externe. La momentul respectiv, neștiind sumele, se vor face rectificările de buget corespunzătoare. Îmi amintesc că ultima achiziție pentru afișe a fost în sumă de aproximativ 1.200 lei.

Domnul Țole Marian.

Astăzi discutăm doar partea de aprobare a protocolului de colaborare.

Domnul Florescu Adrian.

Consider că e bine ca în județul Teleorman să existe mai multe asemenea informații. Nefiind vorba de sume foarte mari, recomandarea mea este să dublăm numărul de banere și de pliante.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Domnul comisar prezent aici nu a spus niciodată că, în funcție de solicitări, nu se poate negocia numărul acestor articole.

Domnul Bădulescu Adrian.

Din acest motiv, domnule președinte, am făcut remarca că trebuia precizat dinainte despre ce sume și cantități este vorba.  

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

                Dacă nu mai sunt observații, dați-mi voie să vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Ministerul Afacerilor Interne prin Direcția Generală Anticorupție și Consiliul Județean Teleorman.

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

                În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Ministerul Afacerilor Interne prin Direcția Generală Anticorupție și Consiliul Județean Teleorman.

                Următorul proiect de hotărâre privește desemnarea unei persoane și, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. (5) coroborat cu ale art. 98 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, hotărârile cu privire la persoane vor fi luate prin vot secret, cu votul majorității membrilor prezenți la ședință.

                La ședința de astăzi participă, un număr de 31 consilieri județeni, deci jumătate plus unu din numărul membrilor consiliului județean prezenți reprezintă 16.

Proiectul de hotărâre se referă la desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Consiliul de Administrație al Bibliotecii Județene ,,Marin Preda” Teleorman.

Rog pe domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice să prezinte raportul de avizare.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

                Nefiind observații, rog pe domnul Piper Savu Florin, președintele comisiei de numărare a voturilor să-și intre în atribuții.

Vă rog să faceți propuneri pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Consiliul de Administrație al Bibliotecii Județene ,,Marin Preda” Teleorman.

Domnul Cristescu Ionel Dănuț propune pe doamna Neicu Cristiana, care acceptă propunerea.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

Mai sunt și alte propuneri?

Nemaifiind, rog secretariatul tehnic să procedeze la tipărirea buletinelor de vot, iar comisia de numărare a voturilor să-și intre în atribuții.

Se prezintă tehnica votării.

Pentru exprimarea opțiunii se folosesc cuvintele „DA” sau „NU”.

Fiecare consilier a primit un buletin de vot, a semnat de primire, și-a exprimat opțiunea și apoi l-a introdus în urnă.

                 Rog pe domnul Piper Savu Florin, președintele comisiei de numărare a voturilor să prezinte procesul verbal.

                Domnul Piper Savu Florin.

                Doamna Neicu Cristiana, din totalul de 31 de voturi exprimate a întrunit un număr de 27 de voturi ,,pentru,, și 4 voturi ,,împotrivă,,

                Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

Vă prezint proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Consiliul de Administrație al Bibliotecii Județene ,,Marin Preda” Teleorman.             

Urmare votului dumneavoastră s-a adoptat proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Consiliul de Administrație al Bibliotecii Județene ,,Marin Preda” Teleorman.

La următorul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea Caietului de obiective în vederea prezentării unui nou proiect de management de către managerul Muzeului Județean Teleorman.

Rog președinții comisiilor economică și juridică să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Domnul Vlad Eugen.

Domnule președinte, avem o propunere din partea comisiei juridice și anume ca la pagina 3 unde sunt criteriile de performanță să se completeze cu unitatea de măsură a sumelor indicate.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Da.Colegii se vor ocupa să facă această completare.

Domnul Bădulescu Adrian.

Domnule președinte, domnul manager actual a fost înștiințat de această posibilitate de prelungire a contractului de management?

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

A fost înștiințat. Potrivit Ordonanței 189, care reglementează activitatea instituțiilor de cultură, în situația în care managerii acestor instituții obțin peste nota 9 la evaluarea finală, își pot prelungi contractul de management prin depunerea unui alt contract de management care va fi analizat de comisia de evaluare, respectiv de comisia pentru soluționarea contestațiilor, deci nu se mai organizează un alt concurs. În cazul de față, domnul manager a obținut la evaluarea finală peste nota 9, deci a fost înștiințat pentru a depune un nou proiect de management. Mulțumesc.

Vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea Caietului de obiective în vederea prezentării unui nou proiect de management de către managerul Muzeului Județean Teleorman.

Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea Caietului de obiective în vederea prezentării unui nou proiect de management de către managerul Muzeului Județean Teleorman.

La următorul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 62 din 25 aprilie 2016.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 62 din 25 aprilie 2016.

                Înainte de a supune votului dumneavostră, rog să se facă menținea în procesul verbal că la expunerea de motive, Ministerul Dezvoltării este autoritate de management, nu autoritate contractantă.

Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 62 din 25 aprilie 2016.

        La următorul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 63 din 25 aprilie 2016. 

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

        Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 63 din 25 aprilie 2016. 

Înainte de a supune votului dumneavoastră, vreau să fac aceeași precizare, ca de altfel și la următoarele două proiecte, să se facă mențiunea în procesul verbal ca la expunerea de motive, Ministerul Dezvoltării este autoritate de management, și nu autoritate contractantă.

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

        În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 63 din 25 aprilie 2016.

        La următorul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 116 din 30 august 2016. 

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

        Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 116 din 30 august 2016. 

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

        În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 116 din 30 august 2016.

        La următorul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 117 din 30 august 2016. 

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

        Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 117 din 30 august 2016. 

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

        În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 117 din 30 august 2016.

                Următorul proiect de hotărâre privește desemnarea unor persoane și, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. (5) coroborat cu ale art. 98 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, hotărârile cu privire la persoane vor fi luate prin vot secret, cu votul majorității membrilor prezenți la ședință.

                La ședința de astăzi participă, un număr de 31 consilieri județeni, deci jumătate plus unu din numărul membrilor consiliului județean prezenți reprezintă 16.

Proiectul de hotărâre se referă la desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală și în Consiliul de Administrație ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Situații de Urgență Sud Muntenia,,.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

                Nefiind observații, rog pe domnul Piper Savu Florin, președintele comisiei de numărare a voturilor să-și intre în atribuții.

Am să fac eu două propuneri. Pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Situații de Urgență Sud Muntenia,, propun pe domnul vicepreședinte Cocoșilă Virgiliu.

Pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Consiliul de Administrație al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Situații de Urgență Sud Muntenia,, propun pe domnul vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț.

Mai sunt și alte propuneri?

Nemaifiind alte propuneri, rog secretariatul tehnic să procedeze la tipărirea buletinelor de vot, iar comisia de numărare a voturilor să-și intre în atribuții.

Se prezintă tehnica votării.

Pentru exprimarea opțiunii se folosesc cuvintele „DA” sau „NU”.

Fiecare consilier a primit un buletin de vot, a semnat de primire, și-a exprimat opțiunea și apoi l-a introdus în urnă.

                 Rog pe domnul Piper Savu Florin, președintele comisiei de numărare a voturilor să prezinte procesul verbal.

                Domnul Piper Savu Florin.

                Domnul Cocoșilă Virgiliu din totalul de 31 voturi exprimate a întrunit un număr de 28 voturi ,,pentru,, și 3 voturi ,,împotrivă,,

                Domnul Cristescu Ionel Dănuț din totalul de 31 voturi exprimate a întrunit un număr de 27 voturi ,,pentru,, și 4 voturi ,,împotrivă,,

                Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

Vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 65 din 20 mai 2009.

                Urmare votului dumneavoastră s-a adoptat proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 65 din 20 mai 2009.

La următorul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului propriu al județului pentru secțiunile de funcționare și dezvoltare, la 30 septembrie 2016.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

                Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului propriu al județului pentru secțiunile de funcționare și dezvoltare, la 30 septembrie 2016.

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

                Cu 23 voturi „pentru” și 8 „abțineri” (doamnele Fedeleș Raluca, Stoian Maria și domnii Florescu Adrian, Vrăjitoarea Emilian, Ion Petre, Ștefan Mihai Gabriel, Iliescu Alexandru și Pîrvulescu Eugen) s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului propriu al județului pentru secțiunile de funcționare și dezvoltare, la 30 septembrie 2016.

La următorul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2016.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2016.

Supun la vot rectificarea bugetului  propriu al județului Teleorman pe anul 2016, pe capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate și anexe.

Supun la vot Anexa nr. 1, ,,Secțiunea de funcționare a bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2016 și estimări pentru anii 2017-2019,,.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat ,, Secțiunea de funcționare a bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2016 și estimări pentru anii 2017-2019,,.

Supun la vot Anexa nr. 2, ,,Secțiunea de dezvoltare a bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2016 și estimări pentru anii 2017-2019,,.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat ,, Secțiunea de dezvoltare a bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2016 și estimări pentru anii 2017-2019,,.

Supun la vot anexa nr. 3, Bugetul general consolidat al județului Teleorman pe anul 2016 și estimări pentru anii 2017-2019.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat Bugetul general consolidat al județului Teleorman pe anul 2016 și estimări pentru anii 2017-2019.

Supun la vot proiectul de hotarare în integralitatea sa.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului  propriu al județului Teleorman pe anul 2016.

La următorul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 28 din 27 ianuarie 2016, cu modificările ulterioare.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

                Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 28 din 27 ianuarie 2016, cu modificările ulterioare.

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

                În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 28 din 27 ianuarie 2016, cu modificările ulterioare.

La următorul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru analizarea noului proiect de management precum și aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru analizarea noului proiect de management de la Muzeul Județean Teleorman.

Rog președinții comisiilor economică și juridică să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru analizarea noului proiect de management precum și aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru analizarea noului proiect de management de la Muzeul Județean Teleorman.

Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru analizarea noului proiect de management precum și aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru analizarea noului proiect de management de la Muzeul Județean Teleorman.

La următorul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea ,,Regulamentului pentru acordarea sprijinului financiar sub formă de contribuție de la bugetul Județului Teleorman unităților de cult din Județul Teleorman, aparținând cultelor religioase recunoscute în România”.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Domnul Bădulescu Adrian.

Dacă îmi permiteți, consider că acest regulament este aprobat ”pe repede înainte”. După ce puțin mai înainte consiliul județean a aprobat rectificarea bugetului pentru culte, venim cu aprobarea acestui regulament în care aprobăm două lucruri: fie completarea fondurilor proprii necesare întreținerii și funcționării unităților de cult cu venituri insuficiente, fie construirea și executarea lucrărilor de reparații la clădirile care aparțin lăcașelor de cult din România. Vreau să vă spun că în acest proiect de regulament este prevăzută doar a doua parte, cea care privește construcțiile. Pentru prima parte, cea pentru completarea fondurilor nu există în acest regulament prevăzută modalitatea prin care se va face această finanțare acolo unde sunt fonduri insuficiente.

                A doua observație pe care vreau să o fac este aceea că dacă pentru acest an sunt de acord că este suficient un termen de 30 zile și având în vedere că mai sunt 2 luni până la sfârșitul anului, nu mi se pare că pentru anul următor termenul de 30 zile de la aprobarea bugetului este suficient, întrucât cei care pot beneficia de aceste fonduri nu vor ști când vor avea lucrări de făcut sau când vor rămâne fără bani. Acest termen ar trebui să rămână deschis, în limita sumelor pe care le aprobăm, pe tot parcursul anului.

 Acestea au fost cele două obiecții, fapt pentru care am să mă abțin de la vot pentru acest proiect de lege.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Acesta este un regulament făcut în baza Ordonanței de Guvern 82/2001 care dă posibilitatea consiliului județean să acorde sub formă de contribuție sume de bani pentru lăcașurile de cult. Noi nu putem să acordăm aceste sume până nu avem un regulament unde sunt trecute condițiile și documentele necesare pentru solicitant. Cei care sunt interesați trebuie să depună documentele care sunt stipulate în acest regulament. Se va alcătui o comisie care va analiza dacă documentele depuse la consiliul județean sunt conforme cu regulamentul și cu cele două acte normative.

Domnul Pârvulescu Eugen.

Domnule președinte, concret, la punctul 3 sunt două alineate, iar la punctul 6 se specifică doar modalitatea prin care aceste sume pot intra în posesia cultelor doar la capitolul ”Reparații și construcții”. Noi vă întrebăm care sunt actele necesare pentru ca un cult din acest județ să beneficieze de sumele necesare pentru întreținerea respectivului lăcaș de cult. La punctul 6 apar doar cereri tip și deviz lucrări de construcții. Puteați să spuneți doar ”Regulament  pentru lucrări de construcții”. Pentru întreținere nu apare nici un fel de document pe care aceste culte să-l prezinte. La punctul 1 ”Fonduri insuficiente pentru funcționare” nu înseamnă autorizația de construcție. Fonduri insuficiente pentru o instituție, fiind ea chiar și cult, nu înseamnă fotografii, nu înseamnă deviz de construcție.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Domnule Pârvulescu, acest regulament poate fi amendat fără nici un fel de problemă.

Domnul Pârvulescu Eugen.

Asta vă rugăm. Sunt lăcașuri de cult în județul Teleorman care este posibil să nu vrea să construiască ceva. Poate că sunt în situația să nu aibă bani de lemne, ca să dau un exemplu. Întrebarea este ce facem cu alineatul 1 ”Fonduri pentru intreținere și funcționare”.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Propun să eliminăm acest alineat.

Domnul Pârvulescu Eugen.

Și eu am să mă abțin de la vot pentru acest proiect. Probabil că există undeva deviz de lucrări unde deja s-a aprobat suma.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Domnule Pârvulescu, proiectul a fost afișat, i s-a făcut publicitate timp de 30 de zile.

Domnul Pârvulescu Eugen.

Haideți să facem un set de documente și pentru punctul 3.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Sunt de acord. Pentru ședința următoare propun să luăm în calcul modificarea regulamentului, respectiv sa avem în vedere un set de documente ce vizează strict partea de întreținere și funcționare pentru aceste clădiri. Putem face o analiză. Dacă se constată că este vorba de o biserică în stadiu avansat de deterioare și nu dispune de fonduri pentru reparații, să dispunem acest sprijin pentru finalizarea obiectivului.

Domnul Bădulescu Adrian.

Domnule președinte, sunteți de acord cu prelungirea termenului pentru anul viitor? Termenul de 30 zile de la aprobarea bugetului, consider că nu este suficient. Ca să înlăturăm orice suspiciune, propun să lăsăm termenul permanent. Iar această depunere de cereri să se facă constant pe tot parcursul anului. De ce să-l limităm la 30 de zile? Ca să nu pară că există un interes acolo.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Sigur, dacă nu este stipulat în lege termenul de 30 de zile de la aprobarea bugetului.

Domnul Iliescu Alexandru.

Domnule președinte, e clar că acest regulament se referă doar la construcții și reparații. Dacă vorbim despre întreținere și funcționare nu ar fi suficient nici tot bugetul județului pentru acoperirea acestor costuri.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Eu am propus exact acest lucru. Să scoatem de la alineatul 1 de la punctul 3 –Domeniul de aplicare, astfel încât lucrările necesare să se refere la lucrări de reparații. Trebuie să avem în vedere că trebuie să asigurăm funcționarea consiliului județean și a instituțiilor subordonate așa cum suntem obligați prin lege. În funcție de buget și de posibilitățile financiare, precum și în funcție de solicitările care ne sunt adresate, putem să facem o analiză pentru a finaliza două, trei investiții unde se constată un grad avansat de deteriorare.

Cine este pentru modificarea propusă? 

Cine este împotrivă?

Se abține cineva?

Acest amendament a fost aprobat cu 28 de voturi ,,pentru,, și 3 ,,abțineri,, (domnul Bădulescu Adrian, domnul Pârvulescu Eugen și domnul Vrăjitoarea Emilian).

Vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea ,,Regulamentului pentru acordarea sprijinului financiar sub formă de contribuție de la bugetul Județului Teleorman unităților de cult din Județul Teleorman, aparținând cultelor religioase recunoscute în România”.

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

                Cu 28 voturi „pentru” și 3 „abțineri” (domnul Bădulescu Adrian, domnul Pârvulescu Eugen și domnul Vrăjitoarea Emilian) s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea ,,Regulamentului pentru acordarea sprijinului financiar sub formă de contribuție de la bugetul Județului Teleorman unităților de cult din Județul Teleorman, aparținând cultelor religioase recunoscute în România”.

Trecem la ultimul punct „Diverse”.

 

x

                Dacă  aveți alte probleme?

Domnul Iliescu Alexandru.

Domnul președinte, eu am o solicitare. Întrucât, la ora actuală, populația se întreabă de ce s-a majorat tariful la apă, respectiv la gunoi, v-aș propune ca pentru ședința următoare să ni se prezinte și nouă un material de către reprezentanții celor două asociații de dezvoltare intercomunitară care gestionează aceste servicii. Consider că este bine să vedem de unde provin aceste majorări și unde se răgesesc.

Domnul președinte Gâdea Adrian.

Sigur, sunt de acord. Aș dori să mai adaug ceva. În legatură cu majorarea tarifelor la apă, să nu uităm că în ultmii 4 ani aceste tarife nu au fost majorate. Până la această majorare, atât la apă cât și la canalizare, am fost pe penultimul loc în țară în ceea ce privește cuantumul acestor tarife. După cum stiți, nu doar  inființarea acestei asociații a fost o condiție obligatorie pentru derularea proiectului cu finanțare europeană, ci acestea trebuie să înregistreze și profit, ceea ce nu mai era posibil fără majorarea tarifelor. Chiar și așa, după această majorare, județul nostru se află pe poziția 6 cu cele mai mici tarife la aceste servicii.

Dacă nu mai sunt alte observații, epuizându-se ordinea de zi, declar închise lucrările ședinței de astăzi.

 

 

 

 

 

 

            PREȘEDINTE                                                       SECRETAR AL JUDEȚULUI

      

       Gâdea Adrian Ionuț                                                                Oprescu Silvia