CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE

 

 

D I S P O Z I Ț I E

 

 privind: convocarea Consiliului Județean Teleorman în ședință extraordinară în data de  14 noiembrie 2016 

                                                                                            

Președintele Consiliului Județean Teleorman, Adrian Ionuț Gâdea

            Având în vedere:

- prevederile art.94 alin. (2), (3), (5) și (7) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,           

- prevederile art. 67 alin. (2), (3), (5) și (7) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Teleorman, aprobat prin Hotărârea nr. 80 din 30 mai 2016;

            În temeiul dispozițiilor art.106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată

 

D I S P U N E:

 

            Art.1. Consiliul Județean Teleorman se convoacă în ședință extraordinară în ziua de luni, 14 noiembrie 2016, ora 9,00 cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

1.      Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Județean Teleorman la Programul Casa Verde prin proiectul ,, Instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă prin Programul Casa Verde în instituțiile publice subordonate Consiliului Județean Teleorman”.

                        Inițiator: vicepreședinte Cocoșilă Virgiliu

 

2.      Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor și a documentațiilor tehnico-economice pentru obiectivul de investiție ,, Instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă prin Programul Casa Verde în instituțiile publice subordonate Consiliului Județean Teleorman”, în faza studiu de fezabilitate.

                        Inițiator: vicepreședinte Cocoșilă Virgiliu

 

3.      Proiect de hotărâre privind asigurarea disponibilității resurselor financiare necesare în vederea susținerii contribuției proprii pentru proiectul ,, Instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă prin Programul Casa Verde în instituțiile publice subordonate Consiliului Județean Teleorman”.

                     Inițiator: vicepreședinte Cocoșilă Virgiliu

 

4.      Proiect de hotărâre privind încetarea numirii domnului Potbăniceanu Marian Liviu din funcția de director general al Direcției Generale de Pază a Județului Teleorman.

            Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

5.      Proiect de hotărâre privind încetarea exercitării cu caracter temporar a funcției de director la Căminul pentru Persoanele Vârstnice Cervenia – serviciu public de interes județean, de către doamna Stoica Ionela Otilia.

            Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

6.      Proiect de hotărâre privind numirea în funcția de director al Căminului pentru Persoanele Vârstnice Cervenia – serviciu public de interes județean.

               Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

7.      Proiect de hotărâre privind  trecerea Căminului pentru Persoanele Vârstnice Cervenia și a Căminului pentru Persoanele Vârstnice Furculești în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman.

                        Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

      Art.2. Anunțul privind ședința publică se transmite către consilierii județeni se afișează la sediul instituției și se inserează în site-ul propriu.

Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoștință publică ordinea de zi, data și locul desfășurării ședinței de consiliu și va comunica prezenta dispoziție celor interesați.

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Adrian Ionuț Gâdea

 

                                                                                                                       Avizat

                                                                                                                 pentru legalitate

                                                                                                           Secretar al județului,

                                 

                                                                                                                jr. Silvia Oprescu

                                                           

          DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI

  ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ

           DIRECTOR EXECUTIV,

 

           jr. Ionescu Iuliana

 

 

Alexandria

Nr. ______ din 10 noiembrie 2016