R O M Â N I A

CONSILIUL  JUDEȚEAN  TELEORMAN

 

PROCES VERBAL

 al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Teleorman

din data de 27 octombrie 2016

 

            Bună ziua, stimați colegi,

            Consiliul Județean Teleorman a fost convocat în ședință extraordinară pentru astăzi, 27 octombrie 2016, prin dispoziția nr. 399 din 26 octombrie 2016.

La ședință participă 20 consilieri din totalul de 33 consilieri în funcție, lipsind doamnele Fedeleș Raluca, Stoian Maria și domnii Iliescu Alexandru, Bădulescu Adrian, Burcescu Marian Cătălin, Florescu Adrian, Ion Petre, Ogrăzeanu Teodor, Pîrvulescu Eugen, Ștefan Mihai Gabriel, Țole Marin, Vătafu Teodor și Vrăjitoarea Emilian, ședința de consiliu este legal constituită, fiind astfel asigurat cvorumul de prezență necesar pentru desfășurarea legală a acestei ședințe extraordinare.

 

             Fiind ședință publică, așa cum prevede Legea administrației publice locale, anunțul cu ordinea de zi a fost adus la cunoștință, dumneavoastră și locuitorilor județului Teleorman, prin afișare la avizierul instituției, fiind publicat și pe site-ul Consiliului județean.

 

Participă, în calitate de invitați, directori și funcționari publici din aparatul de specialitate al Consiliului județean, conducători ai unor instituții din subordine, precum și reprezentanți ai presei scrise și audio-vizuale.

 

Procesul - verbal al ședinței ordinare din data de 27 septembrie 2016, v-a fost pus la dispoziție și îl supun aprobării dumneavoastră.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat procesul-verbal al ședinței ordinare din 27 septembrie 2016.

 

x

Doamnelor și domnilor,

În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 98 din Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, am întocmit următorul proiect al ordinii de zi:

 

1.      Proiect de hotărâre privind încetarea exercitării cu caracter temporar, prin detașare,  a funcției de director executiv al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al județului Teleorman de către doamna Ionescu Iuliana și revenirea pe funcția publică de conducere de director executiv al Direcției juridice și administrație publică locală din cadrul Consiliului Județean Teleorman.

            Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

  1. Proiect de hotărâre privind revenirea doamnei Dan Carmen Daniela pe funcția publică de conducere de director executiv al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al județului Teleorman.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

3.      Proiect de hotărâre privind încetarea raportului de serviciu al doamnei Dan Carmen Daniela - director executiv al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al județului Teleorman.

                         Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

4.      Proiect de hotărâre privind delegarea atribuțiilor corespunzătoare funcției publice de conducere de director executiv al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al județului Teleorman.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

Supun la vot proiectul ordinii de zi.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul ordinii de zi.

 

Potrivit art. 117 litera “a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, proiectul de hotărâre de la ordinea de zi a fost avizat pentru legalitate de secretarul județului.

 

x

 Având în vedere că toate proiectele de hotărâri au caracter individual și se referă la persoane, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. (5) coroborat cu ale art. 98 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, hotărârile cu privire la persoane vor fi luate prin vot secret, cu votul majorității membrilor prezenți la ședință.

La ședința de astăzi participă, un număr de 20 consilieri județeni, deci jumătate plus unu din numărul membrilor consiliului județean prezenți reprezintă 11.

            La primul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind încetarea exercitării cu caracter temporar, prin detașare a funcției de director executiv al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al județului Teleorman de către doamna Ionescu Iuliana și revenirea pe funcția publică de conducere de director executiv al Direcției juridice și administrație publică locală din cadrul Consiliului Județean Teleorman.

Rog președinții comisiilor  economică și juridică să prezinte rapoartele de avizare.

-          Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

-          Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

-          Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

-          Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, rog le prezentați.

            Nefiind observații, rog pe domnul Piper Savu Florin, președintele comisiei de numărare a voturilor să-și intre în atribuții.

 

x

 

Se prezintă tehnica votării.

Pentru exprimarea opțiunii se folosesc cuvintele „DA” sau „NU”.

            Buletinele de vot fiind completate, urmează operațiunea propriu - zisă de votare.

Fiecare consilier a primit un buletin de vot, a semnat de primire, și-a exprimat opțiunea și apoi l-a introdus în urnă.

 

x

x          x

 

             Rog pe domnul Piper Savu Florin, președintele comisiei de numărare a voturilor prezinte procesul verbal.

            Domnul Piper Savu Florin.

            Doamna Ionescu Iuliana, din totalul de 20 de voturi exprimate a întrunit un număr de 20 de voturi ,,pentru,,.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

prezint proiectul de hotărâre privind încetarea exercitării cu caracter temporar, prin detașare a funcției de director executiv al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al județului Teleorman de către doamna Ionescu Iuliana și revenirea pe funcția publică de conducere de director executiv al Direcției juridice și administrație publică locală din cadrul Consiliului Județean Teleorman.

           

Urmare votului dumneavoastră s-a adoptat proiectul de hotărâre privind încetarea exercitării cu caracter temporar, prin detașare a funcției de director executiv al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al județului Teleorman de către doamna Ionescu Iuliana și revenirea pe funcția publică de conducere de director executiv al Direcției juridice și administrație publică locală din cadrul Consiliului Județean Teleorman.

            La punctul doi de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind revenirea doamnei Dan Carmen Daniela pe funcția publică de conducere de director executiv al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al județului Teleorman.

Rog președinții comisiilor  economică și juridică să prezinte rapoartele de avizare.

-          Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

-          Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

-          Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

-          Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, rog le prezentați.

             Nefiind, rog pe domnul Piper Savu Florin, președintele comisiei de numărare a voturilor prezinte procesul verbal.

            Domnul Piper Savu Florin.

            Doamna Dan Carmen Daniela, din totalul de 20 de voturi exprimate a întrunit un număr de 20 de voturi ,,pentru,,.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            prezint proiectul de hotărâre privind revenirea doamnei Dan Carmen Daniela pe funcția publică de conducere de director executiv al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al județului Teleorman.

 

            Urmare votului dumneavoastră s-a aprobat proiectul de hotărâre privind revenirea doamnei Dan Carmen Daniela pe funcția publică de conducere de director executiv al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al județului Teleorman.

            La punctul trei de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind încetarea raportului de serviciu al doamnei Dan Carmen Daniela - director executiv al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al județului Teleorman.

Rog președinții comisiilor  economică și juridică să prezinte rapoartele de avizare.

-          Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

-          Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

-          Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

-          Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, rog le prezentați.

             Nefiind, rog pe domnul Piper Savu Florin, președintele comisiei de numărare a voturilor prezinte procesul verbal.

            Domnul Piper Savu Florin.

            Doamna Dan Carmen Daniela, din totalul de 20 de voturi exprimate a întrunit un număr de 20 de voturi ,,pentru,,.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            prezint proiectul de hotărâre privind încetarea raportului de serviciu al doamnei Dan Carmen Daniela - director executiv al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al județului Teleorman.

           

            Urmare votului dumneavoastră s-a aprobat proiectul de hotărâre privind încetarea raportului de serviciu al doamnei Dan Carmen Daniela - director executiv al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al județului Teleorman.

            La următorul punct de pe ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind delegarea atribuțiilor corespunzătoare funcției publice de conducere de director executiv al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al județului Teleorman.

x

 

Rog președinții comisiilor  economică și juridică să prezinte rapoartele de avizare.

-          Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

-          Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

-          Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

-          Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, rog le prezentați.

             Nefiind, rog pe domnul Piper Savu Florin, președintele comisiei de numărare a voturilor prezinte procesul verbal.

            Domnul Piper Savu Florin.

            Domnul Bratu George Remus, din totalul de 20 de voturi exprimate a întrunit un număr de 20 de voturi ,,pentru,,.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

Țin să-l felicit pe domnul Bratu, îmi exprim convingerea că dumnealui va face ca lucrurile să funcționeze optim în continuare în această instituție. Sper ca la următoarea ședință proiectul de hotărâre prin care se solicită acel aspațiu pentru implementarea proiectului să fie adoptat pentru că este un proiect important, un proiect pentru care aveți sprijinul acestei instituții.

            prezint proiectul de hotărâre privind delegarea atribuțiilor corespunzătoare funcției publice de conducere de director executiv al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al județului Teleorman.

 

            Urmare votului dumneavoastră s-a aprobat proiectul de hotărâre privind delegarea atribuțiilor corespunzătoare funcției publice de conducere de director executiv al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al județului Teleorman.

 

Mulțumesc pentru prezență stimați colegi, mulțumesc reprezentanților presei și colegilor directori și funcționari publici. Ordinea de zi fiind epuizată, declar închise lucrările ședinței de astăzi.

 

 

 

 

 

 

            PREȘEDINTE                                                       SECRETAR AL JUDEȚULUI

      

       Gâdea Adrian Ionuț                                                                Oprescu Silvia