CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN
PREŞEDINTE

D I S P O Z I Ţ I E

privind: convocarea Consiliului Judeţean Teleorman în şedinţă extraordinară în data de 9 decembrie 2016

Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, Adrian Ionuţ Gâdea

Având în vedere:

În temeiul dispoziţiilor art.106 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, modificată şi completată

D I S P U N E:

Art.1. Consiliul Judeţean Teleorman se convoacă în şedinţă extraordinară în ziua de vineri, 9 decembrie 2016, ora 15,00 cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatelor unor consilieri judeţeni în Consiliul Judeţean Teleorman.

  Iniţiator: Comisia de validare

 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 şi nr. 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 89 din 23 iunie 2016, cu modificările ulterioare.

  Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean

 3. Proiect de hotărâre pentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 80 din 30 mai 2016.

  Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean

 4. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei ce reprezintă 20% din sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată şi din cota de 18,5% din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru anul 2016.

  Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean

 5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2016.

  Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean

 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 28 din 27 ianuarie 2016, cu modificările ulterioare.

  Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean

Art.2. Anunţul privind şedinţa publică se transmite către consilierii judeţeni se afişează la sediul instituţiei şi se inserează în site-ul propriu. Art.3. Secretarul judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoştinţă publică ordinea de zi, data şi locul desfăşurării şedinţei de consiliu şi va comunica prezenta dispoziţie celor interesaţi.

P R E Ş E D I N T E,
Adrian Ionuţ Gâdea

Avizat
pentru legalitate
Secretar al judeţului,
jr. Silvia Oprescu

DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ
DIRECTOR EXECUTIV,
jr. Ionescu IulianaAlexandria
Nr.___din 7 decembrie 2016