R O M Â N I A

CONSILIUL  JUDEȚEAN  TELEORMAN

 

PROCES VERBAL

 al sedinței extraordinare a Consiliului Județean Teleorman

din data de 9 decembrie 2016

 

 

            Bună ziua, stimați colegi,

            Consiliul Județean Teleorman a fost convocat în sedință extraordinară pentru astăzi, 9 decembrie 2016, prin dispoziția nr. 455 din 7 decembrie 2016.

La sedință participă 21 consilieri din totalul de 31 consilieri în funcție lipsind doamnele Stoian Maria si Fedeles Oana Raluca si domnii Pîrvulescu Eugen, Bădulescu Adrian, Tole Marin, Ion Petre, Vătafu Teodor Cătălin, Florescu Adrian, Ogrăzeanu Teodor si Vida Florian, sedința de consiliu este legal constituită, fiind astfel asigurat cvorumul de prezență necesar pentru desfăsurarea legală a acestei sedințe ordinare.

 

             Fiind sedință publică, asa cum prevede Legea administrației publice locale, anunțul cu ordinea de zi a fost adus la cunostință, dumneavoastră si locuitorilor județului Teleorman, prin afisare la avizierul institutiei, fiind publicat si pe site-ul Consiliului județean.

 

Participă, în calitate de invitați, directori si funcționari publici din aparatul de specialitate al Consiliului județean, conducători ai unor instituții din subordine, precum si reprezentanți ai presei scrise si audio-vizuale.

 

Procesul - verbal al sedinței ordinare a Consiliului Județean Teleorman, din data de 28 noiembrie 2016, v-a fost pus la dispoziție si îl supun aprobării dumneavoastră.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat procesul-verbal al sedinței ordinare din 28 noiembrie 2016.

 

x

Doamnelor si domnilor,

În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 98 din Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, am întocmit următorul proiect al ordinii de zi:

 

1.      Proiect de hotărâre privind validarea mandatelor unor consilieri județeni în Consiliul Județean Teleorman.

Inițiator: Comisia de validare

 

  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 și nr. 3 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 89 din 23 iunie 2016, cu modificările ulterioare.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

  1. Proiect de hotărâre pentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 80 din 30 mai 2016.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

  1. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei ce reprezintă 20% din sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată  și din cota de 18,5% din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru anul 2016.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2016.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 28 din 27 ianuarie 2016, cu modificările ulterioare.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

Potrivit art. 117 litera “a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare, proiectul de hotărâre de la ordinea de zi a fost avizat pentru legalitate de secretarul județului.

Înainte de a merge mai departe, țin precizez că, în conformitate cu prevederile art. 46 din Legea nr. 215/2001, respectiv ale art. 77 din Legea nr. 393/2004, nu poate lua parte la deliberarea si adoptarea hotărârilor înscrise pe ordinea de zi consilierul județean care fie personal, fie prin soț, soție, afini, rude până la gradul IV inclusiv, are interes patrimonial în problema supusă dezbaterii.

Dacă avem asemenea cazuri, rog ne fie aduse la cunostință pentru ca abținerea de la deliberarea si adoptarea hotărârilor să fie consemnată în procesul verbal al acestei sedințe.

La primul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind validarea mandatelor unor consilieri județeni în Consiliul Județean Teleorman.

Doamnelor și domnilor,

            Rog membrii comisiei de validare să prezinte procesul verbal de validare.

            Vă rog să-mi permiteți să dau cuvântul președintelui comisiei de validare, domnului Vlad Eugen Ovidiu să prezinte procesul-verbal cu privire la validarea sau invalidarea mandatelor de consilier ale domnilor Cocu Bogdan Ciprian si Mihalcea Claudiu.

 

x

x          x

 

 

 

Domnul presedinte Gâdea Adrian Ionut.

Având în vedere că validarea mandatelor se face în ordine alfabetică, cu votul deschis al majoritătii consilierilor judeteni prezenti la sedintă, supun la vot validarea mandatului domnilor Cocu Bogdan Ciprian. si Mihalcea Claudiu.

Precizez că persoana al cărei mandat este supus validării nu va vota.

Supun la vot validarea mandatului domnului Cocu Bogdan Ciprian.

                        - Cine este pentru?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

            În unanimitate de voturi domnul Cocu Bogdan Ciprian a fost validat în functia de consilier judetean.

Supun la vot validarea mandatului domnului Mihalcea Claudiu.

                        - Cine este pentru?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

            În unanimitate de voturi domnul Mihalcea Claudiu a fost validat în functia de consilier judetean.

 

Doamnelor și domnilor,

            Conform art. 32 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, consilierii județeni ale căror mandate au fost validate trebuie să depună jurământul prevăzut în acest articol.

            În acest sens, îi rog pe domnii Cocu Bogdan Cătălin si Mihalcea Claudiu să se prezinte în fața mesei special amenajate, pe care se află un exemplar din Constituție și Biblia, să pună mâna stângă atât pe Constituție cât și dacă este cazul pe Biblie, să rostească jurământul și să îl semneze în două exemplare, unul pentru consilier și unul la dosarul sedintei.

            Precizez că legea prevede expres și în mod imperativ pentru consilierii care refuză să depună jurământul că sunt considerați demisionați de drept, fiind înlocuiți cu primul supleant înscris pe lista de la alegeri a partidului respectiv.

 

x

 

Odată îndeplinite procedurile legale, cer permisiunea de a vă prezenta hotărârea privind validarea unui mandat de consilier județean.

            Supun la vot hotărârea prezentată.

            - Cine este pentru?

            - Este cineva împotrivă?

            - Se abține cineva?

În unanimitate de voturi, s-a aprobat hotărârea privind validarea unui mandat de consilier județean.

La punctul doi de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 și nr. 3 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 89 din 23 iunie 2016, cu modificările ulterioare.

Rog pe domnul Vlad Eugen Ovidiu, presedintele comisiei juridice să prezinte raportul de avizare.

Domnul Vlad Eugen Ovidiu.

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul presedinte Gâdea Adrian Ionut.

Vă multumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

 

 

Nu sunt, în aceste conditii dati-mi voie să vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 și nr. 3 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 89 din 23 iunie 2016, cu modificările ulterioare.

Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 și nr. 3 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 89 din 23 iunie 2016, cu modificările ulterioare.

La punctul trei de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 80 din 30 mai 2016.

Rog presedinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, presedintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, presedintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Zavera Niculae, presedintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul presedinte Gâdea Adrian Ionut.

Vă multumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste conditii dati-mi voie să vă prezint proiectul de hotărâre pentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 80 din 30 mai 2016

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 80 din 30 mai 2016.

La punctul patru de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei ce reprezintă 20% din sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată  și din cota de 18,5% din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru anul 2016.

Rog presedinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, presedintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, presedintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Zavera Niculae, presedintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul presedinte Gâdea Adrian Ionut.

Vă multumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

 

Domnul Burcescu Cătălin.

Domnule presedinte, puteti să ne spuneti  care a fost formula de calcul sau modalitatea de repartizare pentru aceste sume pentru că am observat sume de 20 sau de 30 mii de lei, iar în dreptul comunei Saelele apar 1061 lei, deci aproximativ 30% din această sumă.

Domnul presedinte Gâdea Adrian Ionut.

In primul rând vorbim de o rectificare făcută foarte târziu, cu sume foarte mici. În legatură cu modalitatea de repartizare, am tinut cont de următoarele criterii: achitarea arieratelor, asigurarea co-finatării proiectelor cu fonduri europene deja implementate sau în curs de derulare, proiectele noi fiind avute în vederea după acoperirea acestor priorităti. Comuna Saelele a avut un proiect cu fonduri europene pentru care trebuia să asigure  cofinantare. Din păcate, această cofinantare trebuie asigurată până la 31 decembrie. Primăria Saelele a încercat să obtină un împrumut si, din păcate, comisia natională nu a avizat acest împrumut din cauza gradului de îndatorare, asa că am repartizat aceasta sumă pentru ca acest proiect să fie în regulă pentru a nu fi nevoiti sa renuntăm la proiect si sa restituim toată finantarea acordată până în acest moment. Această împărtire am facut-o după consultarea scrisă a tuturor primăriilor prin care am solicitat să ne transmită ce arierate au, ce cofinantări  au de achitat pentru proiectele cu fonduri europene si ce proiecte au în derulare. Din răspunsurile primite, rezultă cu doar acest consiliu local are această problemă, de care aveam cunostintă. Sumele sunt într-adevăr mici pentru că nu am avut ce împărti. Multumesc.

Nemafiind discutii, vă prezint proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei ce reprezintă 20% din sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată  și din cota de 18,5% din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru anul 2016.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

Cu 19 voturi „pentru” si 4 „abțineri” (Burcescu Cătălin, Cocu Bogdan, Vrăjitoarea Emilian, Iliescu Alexandru) s-a aprobat proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei ce reprezintă 20% din sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată  și din cota de 18,5% din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru anul 2016.

La punctul cinci de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2016.

Rog presedinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, presedintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, presedintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Zavera Niculae, presedintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul presedinte Gâdea Adrian Ionut.

Vă multumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste conditii vă prezint proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2016.

Supun la vot rectificarea bugetului  propriu al județului Teleorman pe anul 2016, pe capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate si anexe.

Supun la vot Anexa nr. 1, ,,Sectiunea de functionare a bugetului propriu al judetului Teleorman pe anul 2016 si estimări pentru anii 2017-2019,,.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat ,, Sectiunea de functionare a bugetului propriu al judetului Teleorman pe anul 2016 si estimări pentru anii 2017-2019,,.

Supun la vot proiectul de hotarare în integralitatea sa.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului  propriu al județului Teleorman pe anul 2016.

La punctul 6 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 28 din 27 ianuarie 2016, cu modificările ulterioare.

Rog presedinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, presedintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, presedintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Zavera Niculae, presedintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul vicepresedinte Cristescu Ionel Dănut.

Vă multumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

            Nu sunt, în aceste conditii vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 28 din 27 ianuarie 2016, cu modificările ulterioare.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

            În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 28 din 27 ianuarie 2016, cu modificările ulterioare.

 

Epuizându-se ordinea de zi, declar încheiate lucrările sedinței si vă mulțumesc pentru participare.

 

 

 

            PREȘEDINTE                                                       SECRETAR AL JUDEȚULUI

      

       Gâdea Adrian Ionuț                                                                Oprescu Silvia