CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE

 

 

D I S P O Z I Ț I E

 

 

 privind: convocarea Consiliului Județean Teleorman în ședință ordinară în data de 21 decembrie 2016 

 

 

Președintele Consiliului Județean Teleorman, Adrian Ionuț Gâdea

            Având în vedere:

- prevederile art. 94 alin. (1), (3), (5) și (7) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 67 alin. (1), (3), (5) și (7) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Teleorman, aprobat prin Hotărârea nr. 80 din 30 mai 2016;

            În temeiul dispozițiilor art.106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată

 

 

 

D I S P U N E:

 

            Art.1. Consiliul Județean Teleorman se convoacă în ședință ordinară în ziua de miercuri, 21 decembrie 2016, ora 14,00 cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor taxe locale pentru anul 2017.

               Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

 1. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru executarea unor lucrări la imobilul situat în Municipiul Alexandria, str. Mihăiță Filipescu nr. 12-14, proprietate publică a județului Teleorman.

                        Inițiator: vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț

 

3.      Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001, cu modificările și completările ulterioare.

                        Inițiator: vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț

 

 1. Proiect de hotărâre privind atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale unui operator de transport rutier.

               Inițiator: vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman  nr. 8 din 27 ianuarie 2016, cu modificările ulterioare.

               Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 10 din 27 ianuarie 2016, cu modificările ulterioare.

               Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean   Teleorman în consiliul  de  administrație  al  Centrului Școlar de Educație             Incluzivă Roșiorii de Vede,  pentru anul școlar 2016-2017.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 150 din 27 septembrie 2016.

               Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

 1. Proiect de hotărâre privind numirea domnului Dragomirescu Florinel în funcția publică de conducere de director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman.

               Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui vicepreședinte pentru exercitarea atribuțiilor președintelui Consiliului Județean Teleorman, în caz de vacanță a acestei funcții.

               Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 8 din 18 ianuarie 2013, cu modificările ulterioare.

               Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției estimate a bugetului propriu al județului pentru secțiunile de funcționare și dezvoltare, pentru trimestrul patru al anului 2016.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sprijinului financiar sub formă de contribuție de la bugetul județului Teleorman Parohiei Sfinții Apostoli Petru și Pavel Alexandria.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2016.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

 1. Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

 1.  Diverse.

 

      Art.2. Anunțul privind ședința publică se transmite către consilierii județeni, mass-media și se inserează în site-ul propriu.

Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoștință publică ordinea de zi, data și locul desfășurării ședinței de consiliu și va comunica prezenta dispoziție celor interesați.

 

 

P R E Ș E D I N T E,

Gâdea Adrian Ionuț 

                                                                                                                                       Avizat

                                                                                                                            pentru legalitate

                                                                                                                       Secretar al județului

Jr. Silvia Oprescu 

 

 

 

 

 

                                                                                                  DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI

                                                                                      ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ

                       

                                                                                                DIRECTOR EXECUTIV,

                                                                                                        jr. Ionescu Iuliana

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandria

Nr. ______ din 15 decembrie 2016