CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

PREȘEDINTE

 

 

D I S P O Z I Ț I E

 

 

 privind: convocarea Consiliului Județean Teleorman în ședință ordinară în data de 28 noiembrie 2016 

 

Președintele Consiliului Județean Teleorman, Adrian Ionuț Gâdea

          Având în vedere:

- prevederile art. 94 alin. (1), (3), (5) și (7) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 67 alin. (1), (3), (5) și (7) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Teleorman, aprobat prin Hotărârea nr. 80 din 30 mai 2016;

          În temeiul dispozițiilor art.106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată

 

D I S P U N E:

 

          Art.1. Consiliul Județean Teleorman se convoacă în ședință ordinară în ziua de luni, 28 noiembrie 2016, ora 14,00 cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

1.     Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui spațiu proprietate privată a județului Teleorman, Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului Teleorman.

                   Inițiator: vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț

 

2.     Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spațiu, proprietate privată a județului Teleorman, Partidului Mișcarea Populară Organizația Județeană Teleorman.

                   Inițiator: vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț

 

3.     Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru executarea unor lucrări la mai multe imobile,  proprietate publică a județului Teleorman.

                   Inițiator: vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț

 

4.     Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Consiliul Județean Teleorman prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman și Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date.

            Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

5.     Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 188 din 22 decembrie 2015, cu modificările ulterioare.

            Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

6.     Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 8 din 27 ianuarie 2016, cu modificările ulterioare.

            Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

7.     Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 9 din 27 ianuarie 2016, cu modificările ulterioare.

            Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

8.     Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 10 din 27 ianuarie 2016, cu modificările ulterioare.

            Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

9.      Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Teleorman în Consiliul de Administrație al Muzeului Județean Teleorman.

            Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

10.                   Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 63 din 20 aprilie 2012, cu modificările ulterioare.

            Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

11.                  Proiect de hotărâre privind încetarea exercitării  cu caracter temporar a funcției publice de conducere  vacante de director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman de către domnul Dragomirescu Florinel.

            Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

12.                   Proiect de hotărâre privind delegarea atribuțiilor corespunzătoare funcției publice de conducere de director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman.

            Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

13.                   Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcțiune a unor mijloace fixe medicale și nemedicale din evidențele Spitalului Județean de Urgență Alexandria.

            Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

14.                   Proiect de hotărâre privind reorganizarea Căminului pentru Persoanele Vârstnice Cervenia și a Căminului pentru Persoanele Vârstnice Furculești  ca structuri fără personalitate juridică în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman.

            Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

15.                   Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Teleorman, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman, Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al județului Teleorman și Camera Agricolă Județeană Teleorman, pentru anul 2017.

              Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

16.                   Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 24 din 27 februarie 2013, cu modificările ulterioare.

              Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

17.                   Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2016.

              Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

18.                   Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 28 din 27 ianuarie 2016, cu modificările ulterioare.

              Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

19.                   Diverse.

 

     Art.2. Anunțul privind ședința publică se transmite către consilierii județeni, mass-media și se inserează în site-ul propriu.

Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoștință publică ordinea de zi, data și locul desfășurării ședinței de consiliu și va comunica prezenta dispoziție celor interesați.

 

P R E Ș E D I N T E,

Gâdea Adrian Ionuț 

                                                                                                               Avizat

                                                                                                      pentru legalitate

                                                                                                    Secretar al județului

Jr. Silvia Oprescu 

 

 

 

                                                                                                  DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI

                                                                                      ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ

                                                                                                     DIRECTOR EXECUTIV,

                                                                                                        jr. Ionescu Iuliana

Alexandria

Nr. ______ din 22 noiembrie 2016