R O M Â N I A

CONSILIUL  JUDEȚEAN  TELEORMAN

 

PROCES VERBAL

 al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Teleorman

din data de 14 noiembrie 2016

 

            Bună ziua, stimați colegi,

            Consiliul Județean Teleorman a fost convocat în ședință extraordinară pentru astăzi, 14 noiembrie 2016, prin dispoziția nr. 425 din 10 noiembrie 2016.

La ședință participă 23 consilieri din totalul de 33 consilieri în funcție lipsind doamnele Stoian Maria, Fedeleș Oana Raluca și domnii Bădulescu Adrian, Burcescu Cătălin, Florescu Adrian, Ion Petre, Ogrăzeanu Teodor, Pîrvulescu Eugen, Ștefan Mihai Gabriel și Vrăjitoarea Emilian, ședința de consiliu este legal constituită, fiind astfel asigurat cvorumul de prezență necesar pentru desfășurarea legală a acestei ședințe extraordinare.

             Fiind ședință publică, așa cum prevede Legea administrației publice locale, anunțul cu ordinea de zi a fost adus la cunoștință, dumneavoastră și locuitorilor județului Teleorman, prin afișare la avizierul instituției, fiind publicat și pe site-ul Consiliului județean.

Participă, în calitate de invitați, directori și funcționari publici din aparatul de specialitate al Consiliului județean, conducători ai unor instituții din subordine, precum și reprezentanți ai presei scrise și audio-vizuale.

Procesul - verbal al ședinței ordinare, din data de 31 octombrie 2016, v-a fost pus la dispoziție și îl supun aprobării dumneavoastră.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat procesul-verbal al ședinței ordinare din 31 octombrie 2016.

Doamnelor și domnilor,

În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 98 din Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, am întocmit următorul proiect al ordinii de zi:

 

1.      Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Județean Teleorman la Programul Casa Verde prin proiectul ,, Instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă prin Programul Casa Verde în instituțiile publice subordonate Consiliului Județean Teleorman”.

                        Inițiator: vicepreședinte Cocoșilă Virgiliu

 

2.      Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor și a documentațiilor tehnico-economice pentru obiectivul de investiție ,, Instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă prin Programul Casa Verde în instituțiile publice subordonate Consiliului Județean Teleorman”, în faza studiu de fezabilitate.

                        Inițiator: vicepreședinte Cocoșilă Virgiliu

 

3.      Proiect de hotărâre privind asigurarea disponibilității resurselor financiare necesare în vederea susținerii contribuției proprii pentru proiectul ,, Instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă prin Programul Casa Verde în instituțiile publice subordonate Consiliului Județean Teleorman”.

                     Inițiator: vicepreședinte Cocoșilă Virgiliu

 

4.      Proiect de hotărâre privind încetarea numirii domnului Potbăniceanu Marian Liviu din funcția de director general al Direcției Generale de Pază a Județului Teleorman.

            Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

5.      Proiect de hotărâre privind încetarea exercitării cu caracter temporar a funcției de director la Căminul pentru Persoanele Vârstnice Cervenia – serviciu public de interes județean, de către doamna Stoica Ionela Otilia.

            Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

6.      Proiect de hotărâre privind numirea în funcția de director al Căminului pentru Persoanele Vârstnice Cervenia – serviciu public de interes județean.                                                Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

7.      Proiect de hotărâre privind reorganizarea Căminului pentru Persoanele Vârstnice Cervenia și a Căminului pentru Persoanele Vârstnice Furculești  ca structuri fără personalitate juridică în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman.

                        Inițiator: Președintele Consiliului Județean

Înainte de a supune la vot proiectul ordinii de zi doresc să vă informez că, în calitate de inițiator al proiectului de hotărâre de la punctul nr. 7 doresc să îl retrag de pe ordinea de zi.

Supun la vot proiectul ordinii de zi modificat.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul ordinii de zi.

 

Potrivit art. 117 litera “a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, proiectul de hotărâre de la ordinea de zi a fost avizat pentru legalitate de secretarul județului.

Înainte de a merge mai departe, țin precizez că, în conformitate cu prevederile art. 46 din Legea nr. 215/2001, respectiv ale art. 77 din Legea nr. 393/2004, nu poate lua parte la deliberarea și adoptarea hotărârilor înscrise pe ordinea de zi consilierul județean care fie personal, fie prin soț, soție, afini, rude până la gradul IV inclusiv, are interes patrimonial în problema supusă dezbaterii.

Dacă avem asemenea cazuri, rog ne fie aduse la cunoștință pentru ca abținerea de la deliberarea și adoptarea hotărârilor să fie consemnată în procesul verbal al acestei ședințe.

La primul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Județean Teleorman la Programul Casa Verde prin proiectul ,, Instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă prin Programul Casa Verde în instituțiile publice subordonate Consiliului Județean Teleorman”.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Județean Teleorman la Programul Casa Verde prin proiectul ,, Instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă prin Programul Casa Verde în instituțiile publice subordonate Consiliului Județean Teleorman”..

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Județean Teleorman la Programul Casa Verde prin proiectul ,,Instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă prin Programul Casa Verde în instituțiile publice subordonate Consiliului Județean Teleorman”.

La punctul doi de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor și a documentațiilor tehnico-economice pentru obiectivul de investiție ,, Instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă prin Programul Casa Verde în instituțiile publice subordonate Consiliului Județean Teleorman”, în faza studiu de fezabilitate.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor și a documentațiilor tehnico-economice pentru obiectivul de investiție ,,Instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă prin Programul Casa Verde în instituțiile publice subordonate Consiliului Județean Teleorman”, în faza studiu de fezabilitate.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor și a documentațiilor tehnico-economice pentru obiectivul de investiție ,,Instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă prin Programul Casa Verde în instituțiile publice subordonate Consiliului Județean Teleorman”, în faza studiu de fezabilitate.

La punctul trei de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind asigurarea disponibilității resurselor financiare necesare în vederea susținerii contribuției proprii pentru proiectul ,,Instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă prin Programul Casa Verde în instituțiile publice subordonate Consiliului Județean Teleorman”.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre privind asigurarea disponibilității resurselor financiare necesare în vederea susținerii contribuției proprii pentru proiectul ,,Instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă prin Programul Casa Verde în instituțiile publice subordonate Consiliului Județean Teleorman”.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind asigurarea disponibilității resurselor financiare necesare în vederea susținerii contribuției proprii pentru proiectul ,,Instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă prin Programul Casa Verde în instituțiile publice subordonate Consiliului Județean Teleorman”.

            Următoarele trei proiecte de hotărâri au caracter individual cu privire la persoane și, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. (5) coroborat cu ale art. 98 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, hotărârile cu privire la persoane vor fi luate prin vot secret, cu votul majorității membrilor prezenți la ședință.

            La ședința de astăzi participă, un număr de 23 consilieri județeni, deci jumătate plus unu din numărul membrilor consiliului județean prezenți reprezintă 12.

            La următorul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind încetarea numirii domnului Potbăniceanu Marian Liviu din funcția de director general al Direcției Generale de Pază a Județului Teleorman.

Rog președinții comisiilor  economică și juridică să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

            Nefiind observații, rog pe domnul Piper Savu Florin, președintele comisiei de numărare a voturilor să-și intre în atribuții.

 

Se prezintă tehnica votării.

Pentru exprimarea opțiunii se folosesc cuvintele „DA” sau „NU”.

            Buletinele de vot fiind completate, urmează operațiunea propriu - zisă de votare.

Fiecare consilier a primit un buletin de vot, a semnat de primire, și-a exprimat opțiunea și apoi l-a introdus în urnă.

 

x

x          x

 

             Rog pe domnul Piper Savu Florin, președintele comisiei de numărare a voturilor prezinte procesul verbal.

            Domnul Piper Savu Florin.

            Domnul Potbăniceanu Marian Liviu din totalul de 23 de voturi exprimate a întrunit un număr de 20 de voturi ,,pentru,, și 3 voturi nule.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

Vă prezint proiectul de hotărâre privind încetarea numirii domnului Potbăniceanu Marian Liviu din funcția de director general al Direcției Generale de Pază a Județului Teleorman.

            Urmare votului dumneavoastră s-a adoptat proiectul de hotărâre privind încetarea numirii domnului Potbăniceanu Marian Liviu din funcția de director general al Direcției Generale de Pază a Județului Teleorman.

            La următorul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind încetarea exercitării cu caracter temporar a funcției de director la Căminul pentru Persoanele Vârstnice Cervenia – serviciu public de interes județean, de către doamna Stoica Ionela Otilia.

Rog președinții comisiilor  economică și juridică să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nefiind, rog pe domnul Piper Savu Florin, președintele comisiei de numărare a voturilor să prezinte procesul verbal.

            Domnul Piper Savu Florin.

            Doamna Stoiva Ionela Otilia din totalul de 23 de voturi valabil exprimate a întrunit un număr de 23 de voturi ,,pentru,,.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Vă prezint proiectul de hotărâre privind încetarea exercitării cu caracter temporar a funcției de director la Căminul pentru Persoanele Vârstnice Cervenia – serviciu public de interes județean, de către doamna Stoica Ionela Otilia.

            Urmare votului dumneavoastră s-a aprobat proiectul de hotărâre privind încetarea exercitării cu caracter temporar a funcției de director la Căminul pentru Persoanele Vârstnice Cervenia – serviciu public de interes județean, de către doamna Stoica Ionela Otilia.

            La următorul punctul  de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind numirea în funcția de director al Căminului pentru Persoanele Vârstnice Cervenia – serviciu public de interes județean.    

Rog președinții comisiilor  economică și juridică să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

             Rog pe domnul Piper Savu Florin, președintele comisiei de numărare a voturilor prezinte procesul verbal.

            Domnul Piper Savu Florin.

            Domnul Potbăniceanu Marian Liviu din totalul de 23 de voturi exprimate a întrunit un număr de 20 de voturi ,,pentru,, și 3 voturi nule.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Mulțumesc.

Felicitări Marian, sper reprezinți cu cinste în Consiliul Județean activitatea acestui cămin. Felicitări încă o dată și mult succes!

            Vă prezint proiectul de hotărâre privind numirea în funcția de director al Căminului pentru Persoanele Vârstnice Cervenia – serviciu public de interes județean.

            Urmare votului dumneavoastră s-a aprobat proiectul de hotărâre privind numirea în funcția de director al Căminului pentru Persoanele Vârstnice Cervenia – serviciu public de interes județean.

 

Înainte de a declara încheiate lucrările ședinței doresc să vă informez că în perioada 15 noiembrie – 9 decembrie a.c. îmi voi efectua concediul legal de odihnă aferent anului 2015, motiv pentru care atribuțiile, pe perioada concediului, vor fi preluate de domnul vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț.

 

Epuizându-se ordinea de zi, declar încheiate lucrările ședinței și vă mulțumesc pentru participare.

 

 

            PREȘEDINTE                                                       SECRETAR AL JUDEȚULUI

      

       Gâdea Adrian Ionuț                                                                Oprescu Silvia