CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN

PROCES VERBAL

al ședinţei ordinare a Consiliului Judeţean Teleorman

din data de 28 noiembrie 2016


Bună ziua, stimaţi colegi,

Consiliul Judeţean Teleorman a fost convocat în ședinţă ordinară pentru astăzi, 28 noiembrie 2016, prin dispoziţia nr. 442 din 22 noiembrie a.c..

La ședinţă participă 29 consilieri din totalul de 33 consilieri în funcţie lipsind domnii Crîngeneanu Gabriel, Ion Petre și Ștefan Mihai Gabriel și domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț care se află în concediu de odihnă, ședinţa de consiliu este legal constituită, fiind astfel asigurat cvorumul de prezenţă necesar pentru desfășurarea legală a acestei ședinţe ordinare.

Fiind ședinţă publică, așa cum prevede Legea administraţiei publice locale, anunţul cu ordinea de zi a fost adus la cunoștinţă dumneavoastră și locuitorilor judeţului Teleorman prin mass - media locală, fiind publicat și pe site-ul Consiliului judeţean.


Participă, în calitate de invitaţi, directori și funcţionari publici din aparatul de specialitate al Consiliului judeţean, conducători ai unor instituţii din subordine, precum și reprezentanţi ai presei scrise și audio-vizuale.

x

x x


Procesul - verbal al ședinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Teleorman, din data de 14 noiembrie 2016, v-a fost pus la dispoziţie și îl supun aprobării dumneavoastră.

Cu 29 de voturi ,,pentru,, și o ,,abținere,, (domnul Pîrvulescu Eugen) s-a aprobat procesul-verbal al ședinţei extraordinare a Consiliului Judeţean, din 14 noiembrie 2016.


x

Doamnelor și domnilor,

În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 98 din Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, am întocmit următorul proiect al ordinii de zi:


 1. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu proprietate privată a judeţului Teleorman, Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Judeţului Teleorman.

Iniţiator: vicepreşedinte Cristescu Ionel Dănuţ


 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spaţiu, proprietate privată a judeţului Teleorman, Partidului Mişcarea Populară Organizaţia Judeţeană Teleorman.

Iniţiator: vicepreşedinte Cristescu Ionel Dănuţ


 1. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Judeţean Teleorman pentru executarea unor lucrări la mai multe imobile, proprietate publică a judeţului Teleorman.

Iniţiator: vicepreşedinte Cristescu Ionel Dănuţ


 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Consiliul Judeţean Teleorman prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman şi Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date.

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean


 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 şi nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 188 din 22 decembrie 2015, cu modificările ulterioare.

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean


 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 8 din 27 ianuarie 2016, cu modificările ulterioare.

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean


 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 9 din 27 ianuarie 2016, cu modificările ulterioare.

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean


 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 10 din 27 ianuarie 2016, cu modificările ulterioare.

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean


 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Teleorman în Consiliul de Administraţie al Muzeului Judeţean Teleorman.

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean


 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 63 din 20 aprilie 2012, cu modificările ulterioare.

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean


 1. Proiect de hotărâre privind încetarea exercitării cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacante de director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman de către domnul Dragomirescu Florinel.

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean


 1. Proiect de hotărâre privind delegarea atribuţiilor corespunzătoare funcţiei publice de conducere de director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman.

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean


 1. Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcţiune a unor mijloace fixe medicale şi nemedicale din evidenţele Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria.

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean


 1. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Căminului pentru Persoanele Vârstnice Cervenia şi a Căminului pentru Persoanele Vârstnice Furculeşti ca structuri fără personalitate juridică în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman.

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean


 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Teleorman, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman, Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al judeţului Teleorman şi Camera Agricolă Judeţeană Teleorman, pentru anul 2017.

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean


 1. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 24 din 27 februarie 2013, cu modificările ulterioare.

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean


 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2016.

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean


 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 28 din 27 ianuarie 2016, cu modificările ulterioare.

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean


 1. Diverse.Înainte de a supune la vot proiectul ordinii de zi vă propun ca proiectele nr. 17 și nr. 18 să fie trecute înainte de punctul 14, iar acest punct se retrage de pe ordinea de zi, urmând ca ordinea de zi să se renumeroteze și, deasemenea, suplimentarea acesteia cu Proiectul de hotărâre privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean al domnului Crîngeneanu Gabriel, prin demisie.

Domnul Pîrvulescu Eugen.

Domnule vicepreședinte, de ce ați modificat ordinea de zi? Vă rog să ne oferiți o explicație.

Domnul vicepreședinte Cristescu Dănuț

Referitor la proiectul cu reorganizarea caminelor pentru ingrijirea persoanelor vârstnice de la Cervenia si Furculești care ar trebui să treacă în subordinea DGASPC fără personalitate juridică a fost scos de pe ordinea de zi pentru că avem anumite neclarități, respectiv suntem într-o corespondență cu Ministerul Muncii și Ministerul de Finanțe urmând să se decidă dacă aceste cămine vor trece în sobordinea DGASPC cu sau fără personalitate juridică.

Supun la vot proiectul ordinii de zi modificat și completat.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abţineri ?

Cu 28 de voturi ,,pentru,, și o ,,abținere,, (domnul Pîrvulescu Eugen) s-a aprobat proiectul ordinii de zi.


Potrivit art. 117 litera “a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, proiectele de hotărâri de la ordinea de zi au fost avizate pentru legalitate.

Înainte de a merge mai departe, ţin să precizez că, în conformitate cu prevederile art. 46 din Legea nr. 215/2001, respectiv ale art. 77 din Legea nr. 393/2004, nu poate lua parte la deliberarea și adoptarea hotărârilor înscrise pe ordinea de zi consilierul judeţean care fie personal, fie prin soţ, soţie, afini, rude până la gradul IV inclusiv, are interes patrimonial în problema supusă dezbaterii.

Dacă avem asemenea cazuri, rog să ne fie aduse la cunoștinţă pentru ca abţinerea de la deliberarea și adoptarea hotărârilor să fie consemnată în procesul verbal al acestei ședinţe.

La primul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu proprietate privată a judeţului Teleorman, Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Judeţului Teleorman.

Rog președinţii comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț.

Vă mulțumesc.

Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.

Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu proprietate privată a judeţului Teleorman, Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Judeţului Teleorman.

Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abţineri ?

În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu proprietate privată a judeţului Teleorman, Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Judeţului Teleorman.

La punctul doi de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spaţiu, proprietate privată a judeţului Teleorman, Partidului Mişcarea Populară Organizaţia Judeţeană Teleorman.

Rog președinţii comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț.

Vă mulțumesc.

Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.

Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spaţiu, proprietate privată a judeţului Teleorman, Partidului Mişcarea Populară Organizaţia Judeţeană Teleorman.

Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abţineri ?

În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spaţiu, proprietate privată a judeţului Teleorman, Partidului Mişcarea Populară Organizaţia Judeţeană Teleorman.

La punctul trei de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind acordul Consiliului Judeţean Teleorman pentru executarea unor lucrări la mai multe imobile, proprietate publică a judeţului Teleorman.

Rog președinţii comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț.

Vă mulțumesc.

Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.

Domnul Bădulescu Adrian .

Dacă îmi permiteți, ca și informație pentru toți consilierii județeni, aș dori să știu dacă este în sală un reprezentant de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului deoarece am două întrebări. Am verificat bugetul și am constatat că acei bani sunt alocați de foarte mult timp. Aș vrea să aflu, la momentul actual, cu ce se încălzesc copiii de la aceste centre și cât se estimează că va dura să fie montate aceste centrale, deorece ne aflăm deja la începutul lui decembrie și având în vedere toți pașii necesari pentru licitație plus afișarea pe SEAP care durează in jur de 45 de zile, mă tem că se va termina iarna până ce aceste centrale vor deveni funcționale.

Doamna Florescu Dana Mihaela , reprezentant DGASPC.

La acest moment se află mai mulți copii în apartamentele sociale decât sunt prevăzuți, urmând a fi redistribuiți în noile apartamente pentru a beneficia de condiții corespunzătoare.

Domnul vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț.

Vă mulțumesc.

Dacă nu mai sunt alte discuții vă prezint proiectul de hotărâre privind acordul Consiliului Judeţean Teleorman pentru executarea unor lucrări la mai multe imobile, proprietate publică a judeţului Teleorman.

Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abţineri ?

În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind acordul Consiliului Judeţean Teleorman pentru executarea unor lucrări la mai multe imobile, proprietate publică a judeţului Teleorman.

La punctul patru de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Consiliul Judeţean Teleorman prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman şi Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date.

Rog președinţii comisiilor economică și juridică să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț.

Vă mulțumesc.

Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.

Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Consiliul Judeţean Teleorman prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman şi Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date.

Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abţineri ?

În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Consiliul Judeţean Teleorman prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman şi Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date.

La punctul cinci de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 şi nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 188 din 22 decembrie 2015, cu modificările ulterioare.

Rog președinţii comisiilor economică și juridică să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț.

Vă mulțumesc.

Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.

Domnul Iliescu Alexandru.

Domnule vicepreședinte, nu înțeleg de ce în organigrama Spitalului de psihiatrie Poroschia nu apare un comitet director care să fie format din manager, director medical si director financiar contabil și care este prevăzut în Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

Domnul Vlad Eugen Ovidiu.

Domnule Iliescu, eu văd în documentația din mapă că la anexa 2 apare și comitetul director.

Domnul Iliescu Alexandru.

Înseamnă că este vorba de o scăpare la întocmirea documentației. Trebuie avut în vedere și avizul de la ANFP.

Domnul Florescu Adrian.

Aș dori să știu dacă este prezent în sală managerul Spitalului pentru a-i adresa niște întrebari. Mă interesează numărul pacienților în acest moment.

Doamna Soare Daniela Roxana - manager spitalul de psihiatrie Poroschia.

În prezent avem între 110 si 120 pacienți pe an.

Domnul Florescu Adrian.

Domnule vicepreședinte, consider că la nivelul acestui spital există o organigramă foarte stufoasă. Noi avem o anumită responsabilitate și când aprobăm o organigramă trebuie să știm exact dacă toți cei care lucrează acolo au efectiv obiectul muncii. Văd că pentru farmacie sunt prevăzute trei posturi. Oare sunt necesare toate acestea ?

Doamna Soare Daniela Roxana.

Ca orice spital, Spitalul de la Poroschia are farmacie proprie și avem nevoie ca aceste posturi sa fie ocupate.

Domnul Piper Savu Florin.

Domnule vicepresedinte, vreau să-l intreb pe colegul meu, domnul Florescu, pe ce se bazează când susține ca există un număr prea mare de angajați la această unitate. Ați fost acolo? V-a deranjat ceva?

Domnul Florescu Adrian.

Dacă vă uitați în anexa 2, spre deosebire de Spitalul județean, nu cred că sunt respectate proportiile vis-a-vis de numărul de angajați. Vreau doar să existe o gestionare corectă a acestor resurse de la nivelul consiliului județean.

Domnul vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț.

Din câte cunosc, activitatea acestei instituții spitalicești este una complexă, și este nevoie de fiecare angajat în parte. Însă vom analiza observația dumneavoastră și dacă se impun anumite modificări de organigramă sau de funcționare bineînțeles că vom lua măsurile necesare.

Domnul Iliescu Alexandru.

Domnule vicepreședinte, dacă sunt respectate prevederile Ordinului Ministrului Sănătății 1224/2010, nu există nici un fel de problemă.

Domnul vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț.

Legislația în vigoare este respectată. Cum am spus, activitatea din cadrul Spitalului de psihiatrie este complexă și se desfășoară în cadru legal.

Dacă nu mai sunt alte discuții, vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 şi nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 188 din 22 decembrie 2015, cu modificările ulterioare.

Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abţineri ?

Cu 27 de voturi ,,pentru,, și două ,,abțineri,, (domnii Florescu Adrian și Ogrăzeanu Teodor) s-a adoptat proiectul de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 şi nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 188 din 22 decembrie 2015, cu modificările ulterioare.

La punctul șase de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 8 din 27 ianuarie 2016, cu modificările ulterioare.

Rog președinţii comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț.

Vă mulțumesc.

Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.

Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 8 din 27 ianuarie 2016, cu modificările ulterioare.

Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abţineri ?

În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 8 din 27 ianuarie 2016, cu modificările ulterioare.

La punctul șapte de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 9 din 27 ianuarie 2016, cu modificările ulterioare.

Rog președinţii comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț.

Vă mulțumesc.

Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.

Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 9 din 27 ianuarie 2016, cu modificările ulterioare.

Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abţineri ?

În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 9 din 27 ianuarie 2016, cu modificările ulterioare.

La punctul opt de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 10 din 27 ianuarie 2016, cu modificările ulterioare.

Rog președinţii comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț.

Vă mulțumesc.

Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.


Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 10 din 27 ianuarie 2016, cu modificările ulterioare.

Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abţineri ?

În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 10 din 27 ianuarie 2016, cu modificările ulterioare.

Următoarele patru proiecte de hotărâri au caracter individual cu privire la persoane și, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. (5) coroborat cu ale art. 98 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, hotărârile cu privire la persoane vor fi luate prin vot secret, cu votul majorităţii membrilor prezenţi la ședinţă.

La ședinţa de astăzi participă, un număr de 29 consilieri judeţeni, deci jumătate plus unu din numărul membrilor consiliului judeţean prezenţi reprezintă 15.

La punctul nouă de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Teleorman în Consiliul de Administraţie al Muzeului Judeţean Teleorman.

Rog pe domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice să prezinte raportul de avizare.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț.

Vă mulțumesc.

Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.

Nefiind observaţii, rog pe domnul Piper Savu Florin, președintele comisiei de numărare a voturilor să-și intre în atribuţii.

Vă rog să faceți propuneri pentru desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Teleorman în Consiliul de Administraţie al Muzeului Judeţean Teleorman .

Domnul Piper Savu Florin propune pe doamna Panagoreț Ioana și pe domnul Vlad Eugen Ovidiu.

Vă mulțumesc.

Mai sunt şi alte propuneri?

Propunerile fiind făcute, rog secretariatul tehnic să procedeze la tipărirea buletinelor de vot, iar comisia de numărare a voturilor să-și intre în atribuții.


Se prezintă tehnica votării.

Pentru exprimarea opţiunii se folosesc cuvintele „DA” sau „NU”.

Fiecare consilier a primit un buletin de vot, a semnat de primire, și-a exprimat opţiunea și apoi l-a introdus în urnă.


x

x x


Rog pe domnul Piper Savu Florin, președintele comisiei de numărare a voturilor să prezinte procesul verbal.

Domnul Piper Savu Florin.

Doamna Panagoreț Ioana din totalul de 29 de voturi valabil exprimate a întrunit un număr de 23 de voturi ,,pentru,, și 6 ,,împotrivă,,.

Domnul Vlad Eugen Ovidiu din totalul de 29 de voturi valabil exprimate a întrunit un număr de 23 de voturi ,,pentru,, și 6 ,,împotrivă,,.

Domnul vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț.

Vă mulțumesc.

Vă prezint proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Teleorman în Consiliul de Administraţie al Muzeului Judeţean Teleorman.

Urmare votului dumneavoastră s-a adoptat proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Teleorman în Consiliul de Administraţie al Muzeului Judeţean Teleorman.

La punctul 10 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 63 din 20 aprilie 2012, cu modificările ulterioare.

Rog președinţii comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț.

Vă mulțumesc.

Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.

Rog pe domnul Piper Savu Florin, președintele comisiei de numărare a voturilor să prezinte procesul verbal.

Domnul Piper Savu Florin.

 1. Pentru Spitalul Județean de Urgența Alexandria.

Membri titulari.

Doamna Stuparu Floarea din totalul de 29 voturi exprimate, a întrunit un număr de 23 voturi “pentru” și 6 voturi “împotrivă“.

Doamna Marin Valeria din totalul de 29 voturi exprimate, a întrunit un număr de 23 voturi “pentru” și 6 voturi “împotrivă“.

Supleanți.

Doamna Stîrcu Dana Florentina din totalul de 29 voturi exprimate, a întrunit un număr de 23 voturi “pentru” și 6 voturi “împotrivă“.

Doamna Oanță Elena din totalul de 29 voturi exprimate, a întrunit un număr de 25 voturi “pentru” și 4 voturi “împotrivă“.

 1. Pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Roșiorii de Vede.

Membri titulari.

Doamna Stuparu Floarea din totalul de 29 voturi exprimate, a întrunit un număr de 24 voturi “pentru” și 5 voturi “împotrivă“.

Doamna Marin Valeria din totalul de 29 voturi exprimate, a întrunit un număr de 24 voturi “pentru” și 5 voturi “împotrivă“.

Supleanți.

Doamna Stîrcu Dana Florentina din totalul de 29 voturi exprimate, a întrunit un număr de 25 voturi “pentru” și 4 voturi “împotrivă“.

Doamna Oanță Elena din totalul de 29 voturi exprimate, a întrunit un număr de 25 voturi “pentru” și 4 voturi “împotrivă“.

 1. Pentru Spitalul de psihiatrie Poroschia.

Membri titulari.

Doamna Stîrcu Dana Florentina din totalul de 29 voturi exprimate, a întrunit un număr de 24 voturi “pentru” și 5 voturi “împotrivă“.

Doamna Stuparu Floarea din totalul de 29 voturi exprimate, a întrunit un număr de 24 voturi “pentru” și 5 voturi “împotrivă“.

Supleanți.

Doamna Marin Valeria din totalul de 29 voturi exprimate, a întrunit un număr de 25 voturi “pentru” și 4 voturi “împotrivă“.

Doamna Oanță Elena din totalul de 29 voturi exprimate, a întrunit un număr de 23 voturi “pentru” și 6 voturi “împotrivă“.

Domnul vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț.

Vă mulțumesc.

Vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 63 din 20 aprilie 2012, cu modificările ulterioare.


Urmare votului dumneavoastră s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 63 din 20 aprilie 2012, cu modificările ulterioare.

La punctul 11 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind încetarea exercitării cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacante de director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman de către domnul Dragomirescu Florinel.

Rog președinții comisiilor economică și juridică să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț.

Vă mulțumesc.

Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.

Rog pe domnul Piper Savu Florin, președintele comisiei de numărare a voturilor să prezinte procesul verbal.

Domnul Piper Savu Florin.

Domnul Dragomirescu Florinel din totalul de 29 de voturi valabil exprimate a întrunit un număr de 25 de voturi ,,pentru,, și 4 voturi ,,împotrivă,,.

Domnul vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț.

Vă mulțumesc.

Vă prezint proiectul de hotărâre privind încetarea exercitării cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacante de director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman de către domnul Dragomirescu Florinel.

Urmare votului dumneavoastră s-a aprobat proiectul de hotărâre privind încetarea exercitării cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacante de director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman de către domnul Dragomirescu Florinel.

La punctul 12 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind delegarea atribuţiilor corespunzătoare funcţiei publice de conducere de director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman.

Rog președinții comisiilor economică și juridică să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț.

Vă mulțumesc.

Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.

Rog pe domnul Piper Savu Florin, președintele comisiei de numărare a voturilor să prezinte procesul verbal.

Domnul Piper Savu Florin.

Domnul Dragomirescu Florinel din totalul de 29 de voturi valabil exprimate a întrunit un număr de 23 de voturi ,,pentru,, și 6 voturi ,,împotrivă,,.


Vă prezint proiectul de hotărâre privind delegarea atribuţiilor corespunzătoare funcţiei publice de conducere de director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman.

Urmare votului dumneavoastră s-a aprobat proiectul de hotărâre privind delegarea atribuţiilor corespunzătoare funcţiei publice de conducere de director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman.

La punctul 13 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind scoaterea din funcţiune a unor mijloace fixe medicale şi nemedicale din evidenţele Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria.

Rog președinţii comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț.

Vă mulțumesc.

Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.


Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre privind scoaterea din funcţiune a unor mijloace fixe medicale şi nemedicale din evidenţele Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria.

Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abţineri ?

În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind scoaterea din funcţiune a unor mijloace fixe medicale şi nemedicale din evidenţele Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria.

La punctul 14 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2016.

Rog președinţii comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț.

Vă mulțumesc.

Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.

Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2016.

Supun la vot rectificarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2016, pe capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate și anexe.

Supun la vot Anexa nr. 1, ,,Secțiunea de funcționare a bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2016 și estimări pentru anii 2017-2019,,.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abţineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat ,, Secțiunea de funcționare a bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2016 și estimări pentru anii 2017-2019,,.

Supun la vot Anexa nr. 2, ,,Secțiunea de dezvoltare a bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2016 și estimări pentru anii 2017-2019,,.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abţineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat ,, Secțiunea de dezvoltare a bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2016 și estimări pentru anii 2017-2019,,.

Supun la vot anexa nr. 3 ,,Programul de investiții publice pe anul 2016,, Bugetul general consolidat al judeţului Teleorman pe anul 2016 şi estimări pentru anii 2017-2019.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abţineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat ,,Programul de investiții publice pe anul 2016,, Bugetul general consolidat al judeţului Teleorman pe anul 2016 şi estimări pentru anii 2017-2019.

Supun la vot anexa nr. 4 ,,Bugetul general consolidat al judeţului Teleorman pe anul 2016 şi estimări pentru anii 2017-2019,,.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abţineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat ,,Bugetul general consolidat al judeţului Teleorman pe anul 2016 şi estimări pentru anii 2017-2019,,.

Supun la vot proiectul de hotarare în integralitatea sa.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abţineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2016.

La punctul 15 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 28 din 27 ianuarie 2016, cu modificările ulterioare.

Rog președinţii comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț.

Vă mulțumesc.

Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.

Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 28 din 27 ianuarie 2016, cu modificările ulterioare.

Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abţineri ?

În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 28 din 27 ianuarie 2016, cu modificările ulterioare.

La punctul 16 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Teleorman, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman, Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al judeţului Teleorman şi Camera Agricolă Judeţeană Teleorman, pentru anul 2017.

Rog pe domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice să prezinte raportul de avizare.

Domnul Cioabă Petre.

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț.

Vă mulțumesc.

Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.

Domnul Bădulescu Adrian.

Domnule vicepreședinte, de fiecare dată am atras atenția asupra întocmirii documentelor. Îi rog pe toți colegii mei, la acest punct, sa citească răspunsul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici unde ne sunt inventariate o serie de greșeli ce s-au regăsit în adresele consiliului județean către această instituție.

Domnul vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț.

Mulțumesc, domnule Bădulescu. Țin să vă precizez că toate aceste greșeli au fost remediate. În acest moment, toate obiecțiunile semnalate au fost corectate.

Acum, dați-mi voie să vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Teleorman, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman, Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al judeţului Teleorman şi Camera Agricolă Judeţeană Teleorman, pentru anul 2017.

Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abţineri ?

În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Teleorman, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman, Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al judeţului Teleorman şi Camera Agricolă Judeţeană Teleorman, pentru anul 2017.

La punctul 17 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 24 din 27 februarie 2013, cu modificările ulterioare.

Rog președinţii comisiilor economică și juridică să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț.

Vă mulțumesc.

Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.

Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 24 din 27 februarie 2013, cu modificările ulterioare.

Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abţineri ?

În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 24 din 27 februarie 2013, cu modificările ulterioare.

La următorul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Crîngeneanu Gabriel, prin demisie.

Rog președintele comisiei juridice să prezinte raportul de avizare.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț.

Vă mulțumesc.

Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.

Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Crîngeneanu Gabriel, prin demisie.

Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abţineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Crîngeneanu Gabriel, prin demisie.

x


Trecem la ultimul punct Diverse.

În mape, aveţi şi o invitaţie de a participa la ceremonia publică dedicată Zilei Naţionale a României care se va desfăşura în ziua de 1 Decembrie 2015, începând cu ora 10,00, în faţa Monumentului Eroilor din Primul Război Mondial din Municipiul Alexandria, căreia vă rog să îi dați curs.


x

Dacă aveţi alte probleme?Domnul Vrăjitoarea Emilian.

Domnule vicepreședinte, vreau să vă intreb dacă stiți care este la acest moment situația computerului tomograf din incinta spitalului județean. Știu că, pentru aceste servicii, acolo a fost încheiat un contract până în anul 2020, dar că nu este funcțional, pacienții fiind obligați să se deplaseze la Roșiorii de Vede sau chiar la București.

Domnul vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț.

În prezent ne aflăm în litigiu cu firma care a închiriat spațiul din cadrul spitalului județean. Domnule manager Dobre, ne puteți spune care este situația?

Domnul Dobre, manager spitalul județean de urgență Alexandria

În momentul de față este în vigoare un contract până în aprilie 2017 pentru servicii de investigații medicale în regim de urgență pentru pacienții internați în spital. Aceștia sunt transportați cu ambulanța la Roșiorii de Vede pe cheltuiala spitalului. Nefiind în posesia spațiului, firma respectivă momentan nu-și mai poate derula activitatea.

Domnul Iliescu Alexandru.

Domnule vicepreședinte, la ședința trecută am solicitat să invitați conducătorii celor două firme pentru a ne oferi niște explicații în legătură cu tarifele la apă și gunoi.

Domnul vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț.

Într-adevăr, domnule Iliescu. Am discutat cu domnii directori și cu domnul președinte al asociației de dezvoltare intercomunitară, domnul Mihai Cojocaru. Astăzi dânșii sunt la o intâlnire de lucru la Ministerul Dezvoltării Regionale, urmând ca la ședința următoare să fie prezenți și să raspundă întrebărilor dumneavoastră.

Domnul Iliescu Alexandru.

Nu mie, ca și consilier județean trebuie să-mi raspundă, ci locuitorilor județului Teleorman din banii cărora iși iau salariile. Mulțumesc.

Domnul vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț.

Sunt de acord cu dumneavoastră. Dacă nu mai aveți alte observații, declar închise lucrările ședinței de astăzi și vă mulțumesc pentru participare și vă doresc o zi bună!PREŞEDINTE SECRETAR AL JUDEŢULUI

Gâdea Adrian Ionuţ Oprescu Silvia18