CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN
PREŞEDINTED I S P O Z I Ţ I E

privind: convocarea Consiliului Judeţean Teleorman în şedinţă ordinară în data de 30 mai 2016

Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, Adrian Ionuţ Gâdea
Având în vedere:

În temeiul dispoziţiilor art.106 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, modificată şi completată

D I S P U N E:

Art.1. Consiliul Judeţean Teleorman se convoacă în şedinţă ordinară în ziua de luni, 30 mai 2016, ora 14,00 cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001, cu modificările şi completările ulterioare.

  Iniţiator: vicepreşedinte Bleajă Cornel

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii perioadei de închiriere a unor spaţii, pentru partide politice.

  Iniţiator: vicepreşedinte Bleajă Cornel

 3. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Parchetului de pe lângă Tribunalul Teleorman, a unor spaţii proprietate privată a judeţului.

  Iniţiator: vicepreşedinte Bleajă Cornel

 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului propriu al judeţului Teleorman, pe anul 2015.

  Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean

 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 72 din 25 aprilie 2016.

  Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean

 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 şi nr. 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 156 din 29 octombrie 2015.

  Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean

 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Teleorman.

  Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean

 8. Diverse.

Art.2. Anunţul privind şedinţa publică se transmite către consilierii judeţeni, mass-media şi se inserează în site-ul propriu.

Art.3. Secretarul judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoştinţă publică ordinea de zi, data şi locul desfăşurării şedinţei de consiliu şi va comunica prezenta dispoziţie celor interesaţi.

P R E Ş E D I N T E,
Gâdea Adrian Ionuţ

Avizat pentru legalitate
Secretar al judeţului
Jr. Silvia Oprescu

DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

DIRECTOR EXECUTIV,
jr. Lungoci Paul Stelian