R O M Â N I A

CONSILIUL  JUDEȚEAN  TELEORMAN

 

PROCES VERBAL

 al ședinței ordinare a Consiliului Județean Teleorman

din data de 28 iunie 2017

 

                Bună ziua, stimați colegi,

                Consiliul Județean Teleorman a fost convocat în ședință ordinară pentru astăzi, 28 iunie 2017, prin dispoziția nr. 306 din 22 iunie a.c..

La ședință participă 31 consilieri din totalul de 33 consilieri în funcție, lipsind doamna Fedeleș Oana și domnul Vrăjitoarea Emilian ședința de consiliu este legal constituită, fiind astfel asigurat cvorumul de prezență necesar pentru desfășurarea legală a acestei ședințe ordinare.

                 Fiind ședință publică, așa cum prevede Legea administrației publice locale, anunțul cu ordinea de zi a fost adus la cunoștință dumneavoastră și locuitorilor județului Teleorman prin mass - media locală, fiind publicat și pe site-ul Consiliului județean.

Participă, în calitate de invitați, directori și funcționari publici din aparatul de specialitate al Consiliului județean, conducători ai unor instituții din subordine, precum și reprezentanți ai presei scrise și audio-vizuale.

x

x              x

 

Procesul - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Teleorman, din data de 29 mai 2017, v-a fost pus la dispoziție și îl supun aprobării dumneavoastră.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean, din 29 mai 2017.

 

 

Doamnelor și domnilor,

În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 98 din Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, am întocmit următorul proiect al ordinii de zi:

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 40 din 27 martie 2017.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 15 din 27 ianuarie 2016, cu modificările și completările ulterioare. 

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat între județul Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman și Fundația ”SERA România” pentru implementarea proiectului ”Elaborarea și aplicarea unor măsuri pentru prevenirea instituționalizării/reintegrarea copiilor cu risc de abandon și care beneficiază de măsuri de protecție specializat㔠în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1. Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcțiune a unor mijloace fixe medicale și nemedicale din evidențele Spitalului de Psihiatrie Poroschia.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1. Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcțiune a unor mijloace fixe nemedicale din evidențele Spitalului Județean de Urgență Alexandria.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încadrării drumurilor județene pe niveluri de viabilitate și de intervenție în timpul iernii 2017-2018.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru executarea unor lucrări la imobilul situat în comuna Olteni, proprietate publică a județului Teleorman.

Inițiator: Vicepreședinte Piper Savu Florin

 

 1. Proiect de hotărâre privind încetarea Contractului de administrare nr. 21 din 19.04.2011, încheiat între județul Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman.

Inițiator: Vicepreședinte Piper Savu Florin

 

 1. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unei părți din imobilul proprietate publică a județului, situat în municipiul Alexandria, str. Libertății nr. 1 bis, Centrului Școlar de Educație Incluzivă Alexandria.

Inițiator: Vicepreședinte Piper Savu Florin

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ”Consolidare DJ 679E, km 19+535 – km. 19+615, pe raza comunei Tătătrăștii de Sus, în punctul Coasta lui Călinescu (L= 0,080 km.), în faza proiect tehnic.

Inițiator: Vicepreședinte Piper Savu Florin

 

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2017.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului Muzeului Județean Teleorman, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului Bibliotecii Județene ”Marin Preda” Teleorman, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 111 din 16 iulie 2015, cu modificările și completările ulterioare.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1. Proiect de hotărâre pentru numirea membrilor Consiliului de Administrație la S.C. Piscicola Teleorman S.R.L.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1. Proiect de hotărâre privind actualizarea Monografiei economico-militare a județului Teleorman, ediția 2016.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1. Diverse.

 

Supun la vot proiectul ordinii de zi.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul ordinii de zi.

 

Potrivit art. 117 litera “a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, proiectele de hotărâri de la ordinea de zi au fost avizate pentru legalitate.

Înainte de a merge mai departe, țin precizez că, în conformitate cu prevederile art. 46 din Legea nr. 215/2001, respectiv ale art. 77 din Legea nr. 393/2004, nu poate lua parte la deliberarea și adoptarea hotărârilor înscrise pe ordinea de zi consilierul județean care fie personal, fie prin soț, soție, afini, rude până la gradul IV inclusiv, are interes patrimonial în problema supusă dezbaterii.

Dacă avem asemenea cazuri, rog ne fie aduse la cunoștință pentru ca abținerea de la deliberarea și adoptarea hotărârilor să fie consemnată în procesul verbal al acestei ședințe.

                La primul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 40 din 27 martie 2017.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.

Vă mulțumesc.

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

                Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 40 din 27 martie 2017.

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 40 din 27 martie 2017.

La punctul doi de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 15 din 27 ianuarie 2017, cu modificările ulterioare.

Rog președinții comisiilor economică și juridică să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.

Vă mulțumesc.

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

                Domnul Bădulescu Adrian.

-Domnule președinte, dacă îmi permiteți, nu-mi dau seama ce ni se prezintă în această documentație.  Simt nevoia solicit și adresele care au stat la baza acestor expuneri. Și acest lucru este valabil și pentru proiectele următoare. De exemplu, dacă pot înțelege de ce se transformă un post de medic specialist  în neurochirurgie   într-un post de medic specialist în gastroenterologie,   nu pot înțelege, în condițiile în care avem douăzeci de posturi de medici neacoperite, de ce se transformă un post de asistent medical în post de medic. Consider că se putea transforma un post de medic de o altă specialitate în post de medic de imagistică. Nu știu ce a determinat sau ce a justificat această decizie. În al doilea rând, consider ca ar trebui se regăsească în documente numele funcționarului care le-a redactat. Fac această afirmație întrucât nu pot acuza directorul care semnează documentația de anumite greșeli de redactare sau de exprimare. Mulțumesc frumos.

-Domnul președinte Cristescu Dănuț Ionel

Domnule Bădulescu, vom avea în vedere  cele semnalate. În sală se află și domnul manager Alexandru Dobre pe care îl invit facă precizările necesare.

-Domnul  Alexandru Dobre, manager interimar al Spitalului Județean Alexandria                                                                                                                                                                                                                                                                Postul de asistent medical  nu este ocupat, este vacant, iar celelalte posturi de medici au fost scoase la concurs . După cum știți, suntem în proces de a achiziționa un echipament de computer tomograf, o primă necesitate  fiind acoperirea deficitului de  medici radiologi.

 

-Domnul Țole Marin

Domnule președinte, dacă îmi permiteți, consider ca este vorba de niște transformări de posturi în aceeași specialitate.

-Domnul Bădulescu Adrian

Totuși, era necesară o justificare cu  privire  la necesitatea acestor transformări de posturi.

-Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț

Aici discutăm și despre transformarea unor posturi vacante în vederea  creșterii  accesibilității ocupării posturilor prin concurs, sau despre promovarea medicilor rezidenți în medici specialiști. Mulțumesc.

Dacă nu mai sunt alte observații, prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 15 din 27 ianuarie 2017, cu modificările ulterioare.

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 15 din 27 ianuarie 2017, cu modificările ulterioare.

                La punctul trei de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat între județul Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman și Fundația ”SERA România” pentru implementarea proiectului ”Elaborarea și aplicarea unor măsuri pentru prevenirea instituționalizării/reintegrarea copiilor cu risc de abandon și care beneficiază de măsuri de protecție specializat㔠în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.

Vă mulțumesc.

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Domnul Bădulescu Adrian

-O singură observație aș avea domnule președinte.  Cred că este o greșeală de exprimare care ar trebui corectată. În textul din acordul de parteneriat art.3, punctul B), alin.2 se spune: ”Fundația va suporta cheltuielile necesare prevenirii instituționalizării / reintegrării copiilor cu masură de protecție specială ...” folosirea semnului  ”/ ”(slash) inducând  ideea că se dorește o prevenire a reintegrării copiilor in familia naturală când, de fapt, se urmărește exact opusul.

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț

Semnul / (slash) s-a folosit pentru că arată o alternativă. Vom reformula exprimarea din acordul de parteneriat astfel încât să nu mai existe echivoc.

Domnul Iliescu Alexandru

-Domnule președinte, la acest punct, am o întrebare și o propunere. În expunerea de motive se spune că în cadrul DGASPC s-au instituit măsuri de protecție specială și  socială pentru un număr de 865 de copii. Acest parteneriat se face pentru cel puțin 100 de copii. E clar că de acest program nu vor beneficia toți cei 865 copii. Întrebarea mea este pe ce criterii se face selecția acestor copii. Propunerea se referă la acordul de parteneriat, art. 4 unde se spune: ”Prezentul acord de parteneriat iși produce efectele de la momentul semnării lui de părți, pentru o perioadă de 18 luni, cu posibilitatea de prelungire prin act adițional. ” Propunerea mea ar fi să scoatem ”cu posibilitatea de prelungire prin act adițional”, iar dacă va fi nevoie de prelungire, să se analizeze motivele pentru care nu s-a putut realiza acest parteneriat la timp. După cum bine știți noi am mai fost parteneri și cu anumite societăți și fiind vorba de bani europeni, consiliul județean a trebuit sa plătească despăgubiri. Noi aici aprobăm anumite parteneriate pe bani mai mulți sau mai puțini după care facem analiza rezultatelor sau a stadiului de realizare al obiectivelor asumate. Răspundem totuși pentru ceea ce aprobăm. Mulțumesc.

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț

-Vă mulțumesc și eu. Referitor la prima întrebare, se va stabili o comisie care va elabora procedurile de evaluare. Mai multe informații vă poate oferi, directorul DGASPC, domnul Florinel Dragomirescu care este prezent în sală.

Domnul Dragomirescu Florinel, director DGASPC Teleorman

-Aș începe prin a face precizarea că fundația SERA România este o fundație foarte importantă la noi în țară. Noi am mai derulat proiecte comune, cum ar fi reabilitarea sediului DGASPC sau parteneriate pentru formarea asistenților maternali profesioniști, proiecte care s-au definitivat cu rezultate foarte bune. Cât privește selecția celor o sută de copii, noi am făcut deja o analiză  pentru  50 de copii  pentru a fi reintegrați în familie din sistemul de protecție socială. Analiza se face pe situația socio-economică a familiei biologice. Se au în vedere achiziționarea de materiale de construcție sau chiar construcția de case. Împreună cu o echipă de specialiști de la Fundația SERA precum și împreună cu autoritățile locale vom stabili o serie de criterii clare atât pe partea de reintegrare cât și pe partea de prevenire. După ce i-am evaluat pe toți cei 865 de copii pe care îi avem în sistem, s-a stabilit că grupul țintă pentru acest program este de o sută de copii pentru care se va face o evaluare în teren a familiilor acestora.

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț

-Mulțumesc pentru precizări, domnule Dragomirescu. Acum supun la vot amendamentul propus de domnul consilier Iliescu.

Domnul Vlad Eugen

-Domnule președinte, referitor la propunerea domnului Iliescu, eu am un punct de vedere diferit. Consider că posibilitatea prelungirii acordului  este întemeiată întrucât pe parcursul implementării programului pot fi identificate și alte cazuri de copii care necesită să beneficieze de acest program. Eu plec de la ideea că fundația SERA să poata obține finanțare și pentru includerea în program a acestor cazuri identificate ulterior. Această prelungire nu se face de drept de către domnul director, prelungirea se va face printr-un act adițional după o analiză în ședință de consiliu.

Domnul Burcescu Cătălin

-Aș vrea să întreb cofinanțarea care este asigurată de  fundație de unde se asigură, din bugetul propriu sau din bani europeni?

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț

Fundația SERA urmează să vireze o sumă  120 000 euro, iar restul de 40%  reprezintă contribuția consiliului județean. Discutăm despre o fundație foarte serioasă, care are 21 ani de experință în reformarea direcțiilor pentru protecția copilului în România. Pentru județul nostru acest proiect reprezintă o mare oportunitate. În cadrul acestuia vor fi achiziționate si două autovehicole, care ulterior vor rămâne Direcției Generale pentru Asistență Socială și Protectia Copilului Teleorman.

Domnul Țole Marin

-Dacă îmi permiteți domnule președinte, am ascultat toate opiniile prezentate și consider și eu că după cele 18 luni de implementare este necesar să ni se prezinte un raport detaliat cu toate rezultatele proiectului sau stadiul de implementare , iar la final să dezbatem necesitatea continuării parteneriatului în aceeași formulă întrucât nu pot fi abandonate unele demersuri care țin de protecția copiilor.

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț

-Supun la vot următorul amendament la acordul de parteneriat, art. 4 având următorul cuprins: ” Art. 4. Prezentul acord de parteneriat își produce efectele de la momentul semnării lui de părți, pentru o perioadă de 18 luni, cu posibilitatea de prelungire prin act adițional, aprobat de Consiliul Judetețean Teleorman. ”

-Cine este pentru?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

                Amendamentul a fost aprobat în unanimitate.

Dacă nu mai sunt alte observații, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat între județul Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman și Fundația ”SERA România” pentru implementarea proiectului ”Elaborarea și aplicarea unor măsuri pentru prevenirea instituționalizării/reintegrarea copiilor cu risc de abandon și care beneficiază de măsuri de protecție specializat㔠în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman.

               

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat între județul Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman și Fundația ”SERA România” pentru implementarea proiectului ”Elaborarea și aplicarea unor măsuri pentru prevenirea instituționalizării/reintegrarea copiilor cu risc de abandon și care beneficiază de măsuri de protecție specializat㔠în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman .

                La punctul patru de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind scoaterea din funcțiune a unor mijloace fixe medicale și nemedicale din evidențele Spitalului de Psihiatrie Poroschia.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.

Vă mulțumesc.

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții prezint proiectul de hotărâre privind scoaterea din funcțiune a unor mijloace fixe medicale și nemedicale din evidențele Spitalului de Psihiatrie Poroschia.

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind scoaterea din funcțiune a unor mijloace fixe medicale și nemedicale din evidențele Spitalului de Psihiatrie Poroschia.

                La punctul cinci de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind scoaterea din funcțiune a unor mijloace fixe nemedicale din evidențele Spitalului Județean de Urgență Alexandria.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.

Vă mulțumesc.

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții prezint proiectul de hotărâre privind scoaterea din funcțiune a unor mijloace fixe nemedicale din evidențele Spitalului Județean de Urgență Alexandria.

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind scoaterea din funcțiune a unor mijloace fixe nemedicale din evidențele Spitalului Județean de Urgență Alexandria.

                La punctul șase de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea încadrării drumurilor județene pe niveluri de viabilitate și de intervenție în timpul iernii 2017-2018.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.

Vă mulțumesc.

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea încadrării drumurilor județene pe niveluri de viabilitate și de intervenție în timpul iernii 2017-2018.

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea încadrării drumurilor județene pe niveluri de viabilitate și de intervenție în timpul iernii 2017-2018.

                La punctul șapte de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru executarea unor lucrări la imobilul situat în comuna Olteni, proprietate publică a județului Teleorman.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.

Vă mulțumesc.

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Domnul Bădulescu Adrian

-Domnule președinte, în referatul de specialitate se face precizarea ca suportarea cheltuielilor de reparații se va face din bugetul local, iar la expunerea de motive se spune că se va face din bugetul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului. Deci despre care buget este vorba?

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț

                -Despre bugetul propriu al DGASPC.

Dacă nu mai sunt observații,vă prezint proiectul de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru executarea unor lucrări la imobilul situat în comuna Olteni, proprietate publică a județului Teleorman.

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru executarea unor lucrări la imobilul situat în comuna Olteni, proprietate publică a județului Teleorman.

                La punctul opt de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind încetarea Contractului de administrare nr. 21 din 19.04.2011, încheiat între județul Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman.

Rog pe domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice să prezinte raportul de avizare.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.

Vă mulțumesc.

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții prezint proiectul de hotărâre privind încetarea Contractului de administrare nr. 21 din 19.04.2011, încheiat între județul Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman.

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind încetarea Contractului de administrare nr. 21 din 19.04.2011, încheiat între județul Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman.

                La punctul nouă de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind darea în administrare a unei părți din imobilul proprietate publică a județului, situat în municipiul Alexandria, str. Libertății nr. 1 bis, Centrului Școlar de Educație Incluzivă Alexandria.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.

Vă mulțumesc.

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre privind darea în administrare a unei părți din imobilul proprietate publică a județului, situat în municipiul Alexandria, str. Libertății nr. 1 bis, Centrului Școlar de Educație Incluzivă Alexandria.

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind darea în administrare a unei părți din imobilul proprietate publică a județului, situat în municipiul Alexandria, str. Libertății nr. 1 bis, Centrului Școlar de Educație Incluzivă Alexandria.

                La punctul 10 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ”Consolidare DJ 679E, km 19+535 – km. 19+615, pe raza comunei Tătătrăștii de Sus, în punctul Coasta lui Călinescu (L= 0,080 km.), în faza proiect tehnic.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.

Vă mulțumesc.

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Domnul Iliescu Alexandru.

-Domnule președinte credeți că această lucrare va fi definitivată anul acesta?

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț

-Pot să confirm că în cel mult două săptămâni vom da ordinul de începere a lcrărilor, întrucât avem un câștigător la licitație. În două luni de zile vom avea și autorizația de construire și așa cum am spus, în cel mult două săptămâni vom începe efectiv lucrările la acest drum județean.

Dacă nu mai sunt observații,vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ”Consolidare DJ 679E, km 19+535 – km. 19+615, pe raza comunei Tătătrăștii de Sus, în punctul Coasta lui Călinescu (L= 0,080 km.), în faza proiect tehnic.

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ”Consolidare DJ 679E, km 19+535 – km. 19+615, pe raza comunei Tătătrăștii de Sus, în punctul Coasta lui Călinescu (L= 0,080 km.), în faza proiect tehnic.

La punctul 11 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2017.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.

Vă mulțumesc.

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții prezint proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2017.

Supun la vot rectificarea bugetului  propriu al județului Teleorman pe anul 2017, pe capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate și anexe.

Supun la vot rectificarea bugetului  propriu al județului Teleorman pe anul 2017, pe capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate și anexe.

Supun la vot anexa nr. 1 ,,Secțiunea de funcționare a bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2017 și estimări pentru anii 2018-2020,,.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat anexa nr. 1.

Supun la vot anexa nr. 2 ,,Secțiunea de dezvoltare a bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2017 și estimările pentru anii 2018-2020,.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat anexa nr. 2.

Supun la vot anexa nr. 3 ,,Programul de investiții publice pe anul 2017.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat anexa nr. 3.

Supun la vot anexa nr. 4 ,,Bugetul general centralizat al județului Teleorman pe anul 2017 și estimări pentru anii 2018-2020,.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat anexa nr. 4.

Supun la vot proiectul de hotarare în integralitatea sa.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului  propriu al județului Teleorman pe anul 2017.

La punctul 12 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului Muzeului Județean Teleorman, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman.

Rog președinții comisiilor economică și juridică să prezinte rapoartele de avizare.

Rog președinții comisiilor economică și juridică să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.

Vă mulțumesc.

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului Muzeului Județean Teleorman, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman.

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului Muzeului Județean Teleorman, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman.

La punctul 13 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului Bibliotecii Județene ”Marin Preda” Teleorman, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman.

Rog președinții comisiilor economică și juridică să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.

Vă mulțumesc.

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului Bibliotecii Județene ”Marin Preda” Teleorman, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman.

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului Bibliotecii Județene ”Marin Preda” Teleorman, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman.

La punctul 14 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 111 din 16 iulie 2015, cu modificările și completările ulterioare.

Rog președinții comisiilor economică și juridică să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.

Vă mulțumesc.

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 111 din 16 iulie 2015, cu modificările și completările ulterioare.

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 111 din 16 iulie 2015, cu modificările și completările ulterioare.

                Următorul proiect de hotărâre privește desemnarea unor persoane și, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. (5) coroborat cu ale art. 98 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, hotărârile cu privire la persoane vor fi luate prin vot secret, cu votul majorității membrilor prezenți la ședință.

                La ședința de astăzi participă, un număr de 31 consilieri județeni, deci jumătate plus unu din numărul membrilor consiliului județean prezenți reprezintă 16 .

Proiectul de hotărâre se referă la numirea membrilor Consiliului de Administrație la S.C. Piscicola Teleorman S.R.L.

Rog președinții comisiilor economică și juridică să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.

Vă mulțumesc.

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nefiind observații, buletinele de vot fiind completate, rog comisia de numărare a voturilor să-și intre în atribuții.

Se prezintă tehnica votării.

Pentru exprimarea opțiunii se folosesc cuvintele „DA” sau „NU”.

(Fiecare consilier a primit un buletin de vot, a semnat de primire, și-a exprimat opțiunea, apoi l-a introdus în urnă).

                 Rog pe domnul Iliescu Nicolae Angelică prezinte procesul verbal.

                Domnul Iliescu Nicolae Angelică.

                Doamna Biolaru Iuliana din totalul de 31 de voturi valabil exprimate a întrunit un număr de 23 de voturi ”pentru” și 8 voturi ”împotrivă”;

                Domnul Pene Gheorghe din totalul de 31 de voturi valabil exprimate a întrunit un număr de 26 de voturi ”pentru” și 5 voturi ”împotrivă”;

                Domnul Harabagiu Robert Cristian din totalul de 31 de voturi valabil exprimate a întrunit un număr de 23 de voturi ”pentru” și 8 voturi ”împotrivă”.

                Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.

Vă prezint proiectul de hotărâre pentru numirea membrilor Consiliului de Administrație la S.C. Piscicola Teleorman S.R.L.

               

Urmare votului dumneavoastră s-a adoptat proiectul de hotărâre pentru numirea membrilor Consiliului de Administrație la S.C. Piscicola Teleorman S.R.L.

La următorul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea Monografiei economico-militare a județului Teleorman, editia 2016.

                Având în vedere faptul că Monografia economico-militară conține documente clasificate ”secret de serviciu”, fiind autorizați în acest sens doar consilierii județeni și o parte din funcționarii aparatului de specialitate, vă adresez rugămintea de a părăsi sala.

                Vă mulțumesc.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.

Vă mulțumesc.

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții prezint proiectul de hotărâre privind actualizarea Monografiei economico-militare a județului Teleorman, ediția 2016.

Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind actualizarea Monografiei economico-militare a județului Teleorman, ediția 2016.

 

Trecem la ultimul punct „Diverse”. Dacă aveți propuneri sau întrebări, vă rog să le prezentați.

Domnul Vlad Eugen Ovidiu.

-Domnule președinte, eu am o propunere sau o rugăminte. În legătură cu concediile de odihnă care urmează, rugamintea ar fi ca în luna iulie ședința ordinară să aibă loc cât mai devreme, eventual până pe data de 15 iulie, iar cea din luna august cât mai spre finalul lunii.

 

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț

                -Sigur ca da. Vom ține cont de perioada concediilor de vară. Propun, de principiu, ca următoarea ședință să aibe loc pe data de 12 iulie, când vom stabili și data pentru ședința din august. Vă informez că, în conformitate cu prevederile legale, am efectuat două zile din concediul legal de odihnă pe anul 2016, respectiv 20 și 21 iunie.

 Domnul Țole Marin

-Eu vreau să vă mulțumesc pentru că am intrat în posesia execuției financiare pentru 2016 și prevederile pentru anul 2017 ale asociației EuroTeleorman, doar că am câteva întrebări pentru colegii ce reprezintă această asociație. De ce este discrepanța atât de mare între prevedere și suma solicitată?

                Doamna Baros Nuți Doinița, contabil asociația EuroTeleorman

                -Referitor la suma care apare ca ”neîncasat㔠aceasta provine din faptul că sunt restanțe foarte mari  la achitarea cotizațiilor membrilor asociației. Într-o ședință anterioară a consiliului județean am pus la dispoziție și programul de activități pentru anul 2017 care susține solicitările noastre financiare.

                Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț

                -Dacă îmi permiteți domnule Țole, referitor la cotizația celorlalte UAT-uri membre ale asociației EuroTeleorman, aceasta a fost diminuată tocmai pentru a nu se mai împovăra bugetele locale respective și a se putea plăti aceste cotizații. Dacă s-ar achita aceste cotizații, am putea diminua și cotizația plătită de consiliul judetețean. 

                Domnul Țole Marin

                -Eu propun ca eventuală metodă de a debloca aceste întarzieri, să ajungeți personal la toate aceste consilii locale și sa le expuneți în detaliu activitatea și obiectivele dumneavoastră întrucât sesizez ca activitatea este una de importanță și de perspectivă la nivel județean.

                Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț

                -În această perioadă doamna director executiv Tudor Mihaela chiar a contactat câțiva primari pe care i-a informat despre o serie de proiecte avute în derulare, urmând ca în perioada următoare să stabilească cinci întruniri zonale și cu ceilalalți membri ai asociației EuroTeleorman.

                Doamna Tudor Mihaela, director executiv al Asociației EuroTeleorman

                -Noi am transmis tuturor membrilor raportul de activitate pentru 2016 și în prezent sprijinim  UAT-urile în cadrul programelor tip INTERREG 5A, programe regionale, PNDL-ul, dar ne lovim de această problemă, respectiv neachitarea cotizațiilor, deși noi le trimitem adrese la fiecare în parte.

                Doamna Stoian Maria

                -Eu v-as face totusi aceeași recomandare, respectiv să aveți o comunicare mai strânsă cu UAT-urile, de pildă cunosc câteva dintre acestea care sunt nemulțumite de colaborarea cu dumneavoastră, motiv pentru care nu-și plătesc cu bună știință cotizația.

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț

Dacă  aveți alte probleme?

                Daca nu mai sunt,epuizându-se ordinea de zi, declar încheiate lucrările ședinței și vă mulțumesc pentru participare.

 

 

PRESEDINTE,                                                             SECRETAR AL JUDETULUI,

    Cristescu Ionel Dănuț                                                                                                     Silvia Oprescu