R O M Â N I A

CONSILIUL  JUDEȚEAN  TELEORMAN

 

PROCES VERBAL

 al ședinței ordinare a Consiliului Județean Teleorman

din data de 27 aprilie 2017

 

                Bună ziua, stimați colegi,

                Consiliul Județean Teleorman a fost convocat în ședință ordinară pentru astăzi, 27 aprilie 2017, prin dispoziția nr. 150 din 21 aprilie a.c..

La ședință participă 32 consilieri din totalul de 33 consilieri în funcție, lipsind domnul Bădulescu Adrian, ședința de consiliu este legal constituită, fiind astfel asigurat cvorumul de prezență necesar pentru desfășurarea legală a acestei ședințe ordinare.

                 Fiind ședință publică, așa cum prevede Legea administrației publice locale, anunțul cu ordinea de zi a fost adus la cunoștință dumneavoastră și locuitorilor județului Teleorman prin mass - media locală, fiind publicat și pe site-ul Consiliului județean.

Participă, în calitate de invitați, directori și funcționari publici din aparatul de specialitate al Consiliului județean, conducători ai unor instituții din subordine, precum și reprezentanți ai presei scrise și audio-vizuale.

x

x              x

 

Procesul - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Teleorman, din data de 27 martie 2017, v-a fost pus la dispoziție și îl supun aprobării dumneavoastră.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean, din 27 martie 2017.

 

x

 

Doamnelor și domnilor,

În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 98 din Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, am întocmit următorul proiect al ordinii de zi:

1.       Proiect de hotărâre privind alegerea unui vicepreședinte al Consiliului Județean Teleorman.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

2.       Proiect de hotărâre privind stabilirea unor taxe locale pentru anul 2018.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

3.       Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 55 din 20 mai 2009, cu modificările ulterioare.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

4.       Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, în calitate de membru asociat la Asociația Euro Teleorman, pentru anul 2017.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

5.       Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare anuală, a comisiei de soluționare a contestațiilor și aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului Bibliotecii Județene ”Marin Preda” Teleorman – instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

6.       Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare anuală, a comisiei de soluționare a contestațiilor și aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului Muzeului JudețeanTeleorman – instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

7.       Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 144 din 28 august 2014, cu modificările ulterioare.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

8.       Proiect de hotărâre privind achiziționarea de servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

9.       Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001, cu modificările și completările ulterioare.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

10.    Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru executarea unor lucrări la imobilul situat în municipiul Alexandria, str. Libertății nr. 1 Bis, proprietate publică a județului Teleorman.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

11.    Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul General pentru Situații de Urgenț㠖 Inspectoratul pentru Situații de Urgenț㠔A.D. Ghica” al județului Teleorman, în domeniul public al județului Teleorman.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

12.     Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 41 din 27 martie 2017.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

13.    Diverse.

 

Înainte de a supune la vot proiectul ordinii de zi vă propun suplimentarea acestuia cu două proiecte de hotărâri, respectiv:

- Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul General pentru Situații de Urgenț㠖 Inspectoratul pentru Situații de Urgenț㠔A.D. Ghica” al județului Teleorman, în domeniul public al județului Teleorman.

                - Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 41 din 27 martie 2017.

Supun la vot proiectul ordinii de zi completat.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul ordinii de zi.

 

Potrivit art. 117 litera “a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, proiectele de hotărâri de la ordinea de zi au fost avizate pentru legalitate.

Înainte de a merge mai departe, țin precizez că, în conformitate cu prevederile art. 46 din Legea nr. 215/2001, respectiv ale art. 77 din Legea nr. 393/2004, nu poate lua parte la deliberarea și adoptarea hotărârilor înscrise pe ordinea de zi consilierul județean care fie personal, fie prin soț, soție, afini, rude până la gradul IV inclusiv, are interes patrimonial în problema supusă dezbaterii.

Dacă avem asemenea cazuri, rog ne fie aduse la cunoștință pentru ca abținerea de la deliberarea și adoptarea hotărârilor să fie consemnată în procesul verbal al acestei ședințe.

                Doamnelor și domnilor consilieri,

                În conformitate cu prevederile art. 101 alin. (1), (2) și (31) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la primul punct al ordinii de zi avem Proiectul de hotărâre privind alegerea unui vicepreședinte al Consiliului Județean Teleorman.

                Fac precizarea că potrivit art. 45 alin. (5) coroborat cu prevederile art. 101 alin. (1) și (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, hotărârea cu privire la alegerea vicepreședintelui Consiliului județean, se adoptă prin vot secret cu votul majorității consilierilor în funcție. Alegerea persoanei menționate se face din rândul consilierilor județeni.

 

x

x              x

 

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.

Vă mulțumesc.

 

x

x              x

 

                Vă rog să faceți propuneri de candidați pentru funcția de vicepreședinte al Consiliului județean care să fie trecuți pe buletinul de vot.

 

                Domnul Vlad Eugen Ovidiu.

Propunerea mea este și propunerea comitetului executiv al organizației  Partidului Social Democrat  Teleorman și se referă la domnul consilier județean  Piper Savu Florin, colegul nostru de peste patru mandate, pe care il recomand cu căldură, fiind un cunoscut profesor la una dintre cele mai bune școli din Roșiorii de Vede. Activitatea dumnealui în cadrul consiliului județean o cunoașteți cu toții foarte bine, motiv pentru care înaintez această propunere. Mulțumesc.

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.

Mulțumesc și eu. Domnule Piper acceptați propunerea?

Domnul Piper Savu Florin.

Domnule președinte, accept propunerea și sunt onorat.

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.

Mulțumesc. Mai aveți și alte propuneri pentru funcția de vicepreședinte al consiliului județean?

                Dacă nu mai sunt alte propuneri, rog secretariatul tehnic să procedeze la tipărirea buletinelor de vot, iar comisia de numărare a voturilor să-și intre în atribuții.

 

x

               

                Vă rog să-mi permiteți să vă prezint tehnica votării.

Pentru aceasta, fiecare consilier va primi câte un buletin de vot va semna în listă, consemnându-se astfel că a primit buletinul de vot, va merge în cabina de vot unde își va exprima opțiunea. Buletinul, pentru a-i asigura secretul, se împăturește și se introduce în urna sigilată care se află la masa prezidiului.

Dacă nu se respectă această procedură legală, votul se anulează, așa că, vă rog insistent să acordați toată atenția tehnicii de votare expusă, astfel ca votul dumneavoastră să fie valabil exprimat.

Este declarat ales vicepreședinte, candidatul care a întrunit votul majorității consilierilor județeni în funcție.

                Sunt în funcție 33 consilieri și în consecință jumătate plus unu reprezintă 17 voturi.

 

x

x              x

                Stimați colegi,

                Îl rog pe domnul Iliescu Angelică Nicolae să ne prezinte rezultatul votării.

                Domnul Iliescu Angelică Nicolae.

                Domnul Piper Savu Florin, din totalul de 32 de voturi valabil exprimate a întrunit un număr de 23 de voturi ”pentru” și 9 voturi ”împotrivă”.

                Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.

                Vă mulțumesc.

                Deci, în urma votului dat de dumneavoastră, a fost ales în funcția de vicepreședinte al Consiliului județean domnul Piper Savu Florin din partea Partidului Social Democrat.

                Urmare votului dumneavoastră, s-a adoptat hotărârea privind alegerea unui vicepreședinte al Consiliului Județean Teleorman.

Domnul Piper Savu Florin

începe prin a le mulțumi colegilor consilieri județeni care astăzi mi-au acordat votul de încredere. Pentru domnii consilieri județeni care astăzi au votat împotrivă aș vrea să-i asigur de toată colaborarea și tot respectul meu în continuare. De asemenea, îi asigur pe cetățenii județului Teleorman că voi face o bună echipă cu domnul președinte Cristescu, cu domnul vicepreședinte, cu domnul administrator, cu doamna secretar al județului și cu întregul aparat al consiliului județean, precum și cu colegii consilieri județeni ”pentru binele locuitorilor acestui județ” , pentru o viață decentă și o infrastructură raportate la secolul în care trăim. Vă mulțumesc.

 

La punctul doi de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind stabilirea unor taxe locale pentru anul 2018.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.

Vă mulțumesc.

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

                Nu sunt, în aceste condiții, dați-mi voie să vă prezint proiectul de hotărâre privind stabilirea unor taxe locale pentru anul 2018.

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind stabilirea unor taxe locale pentru anul 2018.

                Următorul proiect de hotărâre privește desemnarea unei persoane și, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. (5) coroborat cu ale art. 98 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, hotărârile cu privire la persoane vor fi luate prin vot secret, cu votul majorității membrilor prezenți la ședință.

                La ședința de astăzi participă, un număr de 32 consilieri județeni, deci jumătate plus unu din numărul membrilor consiliului județean prezenți reprezintă 17.

Proiectul de hotărâre se referă la modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 55 din 20 mai 2009, cu modificările ulterioare, în sensul desemnării domnului vicepreședinte Cocoșilă Virgiliu ca reprezentant al Județului Teleorman în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠔Managementul Deșeurilor Teleorman”.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.

Vă mulțumesc.

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

                Domnul Vătafu Cătălin.

Cred că e o idee bună de a introduce în Adunarea Generală a acestei asociații un vicepreședinte al consiliului județean care să dea mai multă greutate implicării consiliului județean. Însă lecturând expunerea de motive, am constatat că sunt reclamate o serie de probleme în activitatea de salubrizare a județului și a comunelor din județ. Cred că ar fi util, domnule președinte, ne pregătiți pentru ședința următoare un raport sau o notă de informare cu expunere mai detaliată a acestor probleme. Observ că una dintre problemele ridicate este cea legată de nivelul scăzut al colectării contravalorii serviciilor de salubritate. Poate acest lucru este o urmare a costurilor pentru aceste servicii, care sunt considerate ridicate de către beneficiari. De asemenea, se face trimitere la o lipsă de implicare a unităților administrativ teritoriale, adică a comunelor. Nu știu care ar trebui să fie implicarea acestora în activitatea de salubrizare  care, din câte știu, este desfășurată de către un operator la nivel județean. Nu în ultimul rând, atrageți atenția că, în cazul în care nu se vor realiza anumiți indicatori de performanță, există o serie de riscuri la care noi ne supunem ca și consiliu județean. Consider că, dat fiind că este vorba de un proiect finanțat din fonduri nerambursabile, există posibilitatea aplicării unor penalități, ceea ce ar greva bugetul instituției, un lucru nedorit de nici unul dintre noi. În aceste condiții, v-aș ruga să ne prezentați o situație mai detaliată, eventual după prima ședință la care va participa domnul vicepreședinte Cocoșilă, pentru a putea trage niște concluzii despre cum se poate îmbunătăți această implicare a noastră în activitatea respectivă astfel încât să înlăturăm și aceste riscuri de penalități, iar această activitate de salubrizare să se desfășoare în condiții civilizate.  Vă mulțumesc.

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.

Vă mulțumesc și eu domnule Vătafu. Sper ca pentru  următoarea ședință să pregătim un raport-sinteză pentru a avea un tablou complet asupra acestor aspecte pe care dumneavoastră le-ați menționat. Desigur că ne-am dorit dăm mai multă greutate în Adunarea Generală a asociației prin nominalizarea domnului vicepreședinte Virgiliu Cocoșilă.

Domnul Iliescu Alexandru.

Domnule președinte, nu înțeleg de ce ne-ați pus hotărârea inițială la acest proiect de hotărâre dacă nu este actualizată. Am solicitat în nenumărate rânduri vină reprezentanții acestor ADI-uri să ne spună care este situația pentru a putea răspunde întrebărilor locuitorilor județului.

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.

Domnule Iliescu, noi i-am invitat de fiecare dată. La ședința trecută a fost prezentă doamna Ion Aurelia, managerul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Teleormanul.

Domnul Iliescu Alexandru.

Domnule Cocoșilă, veți fi reprezentantul consiliului județean în asociația de managementul deșeurilor. Vă rog puneți lucrurile la punct. Avem nevoie ca gunoiul fie ridicat la timp, serviciile furnizate să fie plătite și așa mai departe.

Domnul Cristescu Ionel Dănuț.

V-aș ruga vorbim pe rând, cu înscriere la cuvânt, conform regulamentului. Vă mulțumesc.

Domnul Cocoșilă Virgiliu.

Dați-mi voie fac câteva specificări. Într-adevăr, am hotărât ca implicarea noastră, a consiliului județean fie mai apăsată față de această activitate a managementului deșeurilor pentru că și noi am constatat faptul că această activitate nu se desfășoară tocmai așa cum ar trebui. Acest ADI este asociația care ar trebui să răspundă practic sub toate aspectele de activitatea acestor întreprinderi EcoSud și Polaris. Așa cum am spus, consiliul județean este direct răspunzător de funcționarea acestora. De aceea, s-a luat hotărârea ca, prin mine, consiliul județean se implice direct, fostul președinte neavând nici o răspundere directă. Ca dovadă, s-a și ajuns la aceste acuzații privind aceste disfuncționalități. Eu am semnalat deja această situație, iar marți vom avea prima  Adunare Generală unde vom stabili niște criterii clare de analiză și punere în aplicare a deciziilor astfel încât să asigurăm maximă transparență și fluidizarea activitații. De asemenea, la următoarea ședință a consiliului județean eu personal voi face o prezentare la zi a situației celor două societăți. Consider că avem toate resursele să putem elimina aceste sincope de funcționare.

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.

                Rog comisia de numărare a voturilor să-și intre în atribuții.

Buletinele de vot fiind completate, rog comisia de numărare a voturilor să-și intre în atribuții.

Se prezintă tehnica votării.

Pentru exprimarea opțiunii se folosesc cuvintele „DA” sau „NU”.

Fiecare consilier a primit un buletin de vot, a semnat de primire, și-a exprimat opțiunea și apoi l-a introduce în urnă.

                 Rog pe domnul Iliescu Angelică Nicolae, prezinte procesul verbal.

                Domnul Iliescu Angelică Nicolae.

                Domnul Cocoșilă Virgiliu, din totalul de 32 de voturi valabil exprimate a întrunit un număr de 26 de voturi ”pentru” și 6 voturi ”împotrivă”.

                Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.

                Vă mulțumesc.

Vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 55 din 20 mai 2009, cu modificările ulterioare.

               

Urmare votului dumneavoastră s-a adoptat proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 55 din 20 mai 2009, cu modificările ulterioare.

La punctul patru de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, în calitate de membru asociat la Asociația Euro Teleorman, pentru anul 2017.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.

Vă mulțumesc.

Fac precizarea că a venit și domnul Bădulescu Adrian.

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

                Domnul Țole Marin.

Deoarece am văzut că suma din 2015 si din 2016 se păstrează și în 2017, rugămintea mea ar fi ne puneți la dispoziție o execuție bugetară din 2016 și un buget pentru anul 2017 să vedem și asociații astfel încât să ne dăm seama dacă sumele propuse sunt justificate.

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.

Am înțeles. Vom ține cont de solicitarea dumneavoastră pentru urmatoarea ședință.

Vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, în calitate de membru asociat la Asociația Euro Teleorman, pentru anul 2017.

Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

 

Cu 20 voturi „pentru”, 12 voturi „împotriv㔠(doamnele Fedeleș Oana, Stoian Maria și domnii Bădulescu Adrian, Burcescu Cătălin, Țole Marin, Ion Petre, Cocu Ciprian, Vrăjitoarea Emilian, Vătafu Cătălin, Constantinescu Florică, Florescu Adrian și Ogrăzeanu Teodor) și o „abținere” (domnul Iliescu Alexandru) s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, în calitate de membru asociat la Asociația Euro Teleorman, pentru anul 2017.

La punctul cinci de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare anuală, a comisiei de soluționare a contestațiilor și aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului Bibliotecii Județene ”Marin Preda” Teleorman – instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman.

Rog pe domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice să prezinte raportul de avizare.

Domnul Vlad Eugen Ovidiu.

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.

Vă mulțumesc.

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

                Domnul Iliescu Alexandru.

                Domnule președinte, de ce comisia este formată din trei membri și patru secretari?

                Doamna secretar Silvia Oprescu.

                Așa prevede legea.

                Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.

                Vă mulțumesc.

                Dacă nu mai aveți observații, dați-mi voie să vă prezint proiectul de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare anuală, a comisiei de soluționare a contestațiilor și aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului Bibliotecii Județene ”Marin Preda” Teleorman – instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman.

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

                În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare anuală, a comisiei de soluționare a contestațiilor și aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului Bibliotecii Județene ”Marin Preda” Teleorman – instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman.

La punctul șase de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare anuală, a comisiei de soluționare a contestațiilor și aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului Muzeului JudețeanTeleorman – instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman.

Rog pe domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice să prezinte raportul de avizare.

Domnul Vlad Eugen Ovidiu.

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.

Vă mulțumesc.

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

                Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare anuală, a comisiei de soluționare a contestațiilor și aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului Muzeului JudețeanTeleorman – instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman.

 Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare anuală, a comisiei de soluționare a contestațiilor și aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului Muzeului JudețeanTeleorman – instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman.

La punctul șapte de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 144 din 28 august 2014, cu modificările ulterioare.

Rog președinții comisiilor economică și juridică să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.

Vă mulțumesc.

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 144 din 28 august 2014, cu modificările ulterioare.

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 144 din 28 august 2014, cu modificările ulterioare.

La punctul opt de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind achiziționarea de servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.

Vă mulțumesc.

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

                Domnul Cocu Bogdan Ciprian.

Aș avea o întrebare, domnule președinte. Chiar toți consilierii juridici din cadrul consiliului județean au calitatea de reclamant în acest dosar?

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.

Da, toți consilierii juridici și toți angajații consiliului județean au calitatea de reclamant.

Domnul Vlad Eugen Ovidiu.

Domnule președinte, am și eu o intrebare. Salariații au depus solicitarea individual, în grup sau prin sindicat?

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.

Este vorba de o solicitare colectivă.

Domnul Vătafu Teodor Cătălin.

Doamna secretar, ne lămuriți și pe noi cu esența acestui dosar? Ce revendicați și ce sperați să obțineți?

Doamna secretar al județului Oprescu Silvia.

Sperăm obținem, conform Deciziei nr. 794/2016 a Curții Constituționale, o aliniere a salariilor raportate la celelalte salarii de care beneficiază colegii noștri din cadrul altor consilii județene care si-au obținut drepturile pe cale judecătorească. Aceștia dispun de hotărâri judecătorești, iar Curtea Constituțională, în  motivarea deciziei, că dacă, printr-o hotărâre judecătorească se interpretează norme legale cu aplicabilitate general, atunci de drepturile stabilite sau recunoscute prin astfel de hotărâri trebuie să beneficieze toți salariații din cadrul aceleiași familii ocupaționale.   

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.

Dacă-mi permiteți, domnule Vătafu, Decizia 794 /2016 a fost pusă în aplicare de 27 de consilii județene din România. La nivelul județului nostru am hotărât să n-o punem în aplicare având în vedere că, în final, această decizie se trimite la Parlament către Camera Deputaților și apoi către Senat. Neexistând un act normativ, consider că nu trebuie să punem în aplicare această decizie. În acest caz, colegii din aparatul administrativ au întâmpinat acest memoriu către mine și ulterior au hotărât meargă și către instanța de judecată. În perioada următoare vom avea și legea salarizării unice și vom aștepta ca aceste salarii fie reglate în mod corespunzător.

Domnul Vrăjitoarea Emilian.

Domnule președinte, dacă este o hotărâre a Curții Constituționale de ce mai trebuie acțiune în instanță?

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.

Este o decizie a Curții Constituționale și orice decizie se transpune într-un act normativ. Când vom avea un act normativ voi putea să emit dispoziție pentru majorarea salariilor personalului din cadrul aparatului administrativ al cărui demers este unul legal.

Domnul Țole Marin.

Dacă mergeți pe calea judecătorească, cereți aceste drepturi retroactiv pentru 3 ani în urmă?

Doamna secretar al județului Silvia Oprescu.

Nu, cerem din luna august 2016, atunci când a apărut ordonața de stabilire a cuantumului salariilor, deci practic pentru aproximativ 6 luni în urmă.

Domnul Florescu Adrian.

V-ați gândit la o casă de avocatură? Înțeleg că este vorba de un proces foarte important.

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.

Nu, deocamdată nu ne-am orientat la o anume casă de avocatură.

Domnul Iliescu Alexandru.

Domnule președinte, procedura va fi prin SEAP sau prin încredințare directă?

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.

Procedura va fi prin SEAP. Eventual vom solicita o amânare a termenului de depunere a întâmpinării, astfel încât ne încadrăm în termenul de timp necesar demarării și derulării procesului de achiziție.

Dacă am lămurit toate aspectele dați-mi voie vă prezint proiectul de hotărâre privind achiziționarea de servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare.

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

Cu 32 voturi „pentru” și o „abținere” (domnul Bădulescu Adrian) s-a adoptat proiectul de hotărâre privind achiziționarea de servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare.

                La punctul nouă de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001, cu modificările și completările ulterioare.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.

Vă mulțumesc.

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

                Nu sunt, în aceste condiții prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001, cu modificările și completările ulterioare.

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

                În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001, cu modificările și completările ulterioare.

        La punctul 10 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru executarea unor lucrări la imobilul situat în municipiul Alexandria, str. Libertății nr. 1 Bis, proprietate publică a județului Teleorman. 

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.

Vă mulțumesc.

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

        Nu sunt, în aceste condiții prezint proiectul de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru executarea unor lucrări la imobilul situat în municipiul Alexandria, str. Libertății nr. 1 Bis, proprietate publică a județului Teleorman. 

 

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

        În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru executarea unor lucrări la imobilul situat în municipiul Alexandria, str. Libertății nr. 1 Bis, proprietate publică a județului Teleorman.

   La următorul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul General pentru Situații de Urgenț㠖 Inspectoratul pentru Situații de Urgenț㠔A.D. Ghica” al județului Teleorman, în domeniul public al județului Teleorman.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.

Vă mulțumesc.

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Doamna Stoian Maria.

Domnule președinte, având în vedere că se depune un proiect cu data de 15 mai 2017, aș vrea să vă întreb dacă nu se poate concesiona.

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț .

Nu, acest imobil nu se poate concesiona.

                Vă prezint proiectul de hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul General pentru Situații de Urgenț㠖 Inspectoratul pentru Situații de Urgenț㠔A.D. Ghica” al județului Teleorman, în domeniul public al județului Teleorman.

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

                În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul General pentru Situații de Urgenț㠖 Inspectoratul pentru Situații de Urgenț㠔A.D. Ghica” al județului Teleorman, în domeniul public al județului Teleorman.

   La următorul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 41 din 27 martie 2017.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.

Vă mulțumesc.

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

                Domnul Vrăjitoarea Emilian.

Domnule președinte, întrebarea mea nu are legătură strictă cu acest proiect, dar din informațiile pe care le am, am înțeles că sunt blocate fondurile pentru achiziționarea unui echipament computer tomograf. Ce puteți ne spuneți despre aceste informații?

Domnul președinte Cristecu Ionel Dănuț.

Dați-mi voie infirm aceste speculații. Procedura urmează fie demarată in perioada imediat urmatoare de către Ministerul Sănății prin Banca Mondială.

Doamna Fedeleș Oana Raluca.

Puteți ne dați și un interval de timp pentru definitivarea achiziției?

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.

Sperăm ca pâna la finalul anului să avem acest echipament în cadrul Spitalului Județean de Urgență Alexandria și să fie operațional .

 

                prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 41 din 27 martie 2017.

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

                În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 41 din 27 martie 2017.

 

Trecem la ultimul punct „Diverse”.

 

x

 

În mape aveți și o invitație pentru data de 28 aprilie a.c. începând cu ora 10,00 la Monumentul Eroilor din al Doilea Război Mondial din Municipiul Alexandria, cu ocazia sărbătoririi ”Zilei Veteranilor de Război”, căreia vă rog să îi dați curs.

Dacă  aveți alte probleme?

Domnul Iliescu Alexandru

Domnule președinte și stimați colegi, după cum știți, eu fac parte din Consiliul de Administrație la școala ajutătoare de la Roșiorii de Vede. Acolo învață foarte mulți copii cu probleme din comunele învecinate. Este foarte greu pentru acești copii se deplaseze la școală. Rugămintea cadrelor didactice, a părinților și a noastră este să-i sprijinim în achiziționarea unui microbuz care să faciliteze acestor copii deplasarea către și de la școală acasă. Vă mulțumesc.

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.

Vă mulțumesc și eu. Încercăm găsim o soluție pentru a pune la dispoziție un microbuz pentru elevii din acea unitate de învățământ. Mă voi ocupa cu celeritate de acest aspect. Acum că îl avem alături de noi  ca vicepreședinte și pe domnul Piper, care face parte și dumnealui din consiliul de administrație, vom acționa coordonat pentru rezolvarea acestei probleme.

Doamna Fedeleș Oana Raluca.

Domnule președinte, am trecut recent pe  drumul care face legătura între Roșiori de Vede și localitatea Balta Sărată. După ce se trece de spitalul TBC este un pod care este surpat. Am vazut că există un proiect care a fost derulat prin PNDL, beneficiar consiliul județean. Mă gânesc că poate facem niște demersuri astfel incât se fluidizeze circulația in zonă.

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.

Cunosc lucrarea despre care faceți vorbire, podul nu este surpat. Colegii de la departamentul dezvoltare locală au fost deja la fața locului, au semnalat problemele de tronson pe care urmează le remedieze în cel mai scurt timp, mai ales că lucrarea este încă în garanție.

Dacă nu mai aveți alte probleme la capitolul Diverse, epuizându-se ordinea de zi, declar închise lucrările ședinței de astăzi și vă urez o zi cât mai placută în continuare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             PREȘEDINTE,                                                     SECRETAR AL JUDEȚULUI

      

           Cristescu Ionel Dănuț                                                            Oprescu Silvia