CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE

 

 

D I S P O Z I Ț I E

 

 privind: convocarea Consiliului Județean Teleorman în ședință ordinară în data de 10 iulie 2017 

 

Președintele Consiliului Județean Teleorman,

         

Având în vedere:

- prevederile art. 94 alin. (1), (3), (5) și (7) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 67 alin. (1), (3), (5) și (7) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Teleorman, aprobat prin Hotărârea nr. 80 din 30 mai 2016;

          În temeiul dispozițiilor art.106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată

 

D I S P U N E:

 

          Art.1. Consiliul Județean Teleorman se convoacă în ședință ordinară în ziua de luni, 10 iulie 2017, ora 15,00 cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

 

1.     Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului propriu al județului pentru secțiunile de funcționare și dezvoltare, la 30 iunie 2017.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

2.     Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui spațiu proprietate publică a județului Teleorman, Consiliului Județean al Persoanelor Vârstnice Teleorman.

Inițiator: Vicepreședinte Piper Savu Florin

 

3.     Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui spațiu proprietate publică a județului Teleorman, Federației Naționale a Revoluționarilor din România Filiala Teleorman.

Inițiator: Vicepreședinte Piper Savu Florin

 

4.     Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui spațiu proprietate publică a județului Teleorman, Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠔Teleormanul”.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 


F-5.5-02,ed.1, rev.0

 

5.     Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unui spațiu proprietate publică a județului Teleorman, Consiliului Local al Comunei Drăgănești Vlașca..

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

6.     Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 71 din 28 aprilie 2014 privind atribuirea în folosință gratuită, a unui spațiu proprietate publică a județului Teleorman.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

7.     Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru desființarea clădirilor vechi ale Spitalului de Pneumoftiziologie Roșiorii de Vede, proprietate publică a județului Teleorman.

Inițiator: Vicepreședinte Piper Savu Florin

 

8.     Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor și a documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare DJ 503, Drăgănești Vlașca (DE 70) – lim. jud. Dâmbovița, km 38+838 – 87+070 (48,132 km.)” în faza documentației de avizare a lucrărilor de intervenție.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

9.     Diverse.

 

     Art.2. Anunțul privind ședința publică se transmite către consilierii județeni, mass-media și se inserează în site-ul propriu.

 

Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoștință publică ordinea de zi, data și locul desfășurării ședinței de consiliu și va comunica prezenta dispoziție celor interesați.

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

    Cristescu Ionel Dănuț        

                                     Avizat

                                                                                                      pentru legalitate

                                                                                                    Secretar al județului

Jr. Silvia Oprescu 

 

 

                                                                                                  DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI

                                                                     ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ

                  

                                                                             DIRECTOR EXECUTIV,

                                                                                     jr. Ionescu Iuliana

 

Alexandria

Nr. ______ din ___ iulie 2017

 


F-5.5-02,ed.1, rev.0