R O M Â N I A

CONSILIUL  JUDEȚEAN  TELEORMAN

 

PROGRAMUL

 de desfășurare a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Teleorman

din data de 4 iulie 2017

 

               

Bună ziua, stimați colegi,

 

 În primul rând, dați-mi voie mulțumesc sunteți  astăzi prezenți la ședința extraordinară pentru a putea adopta un proiect de hotărâre deosebit de important pentru județul nostru, pe DJ 503, ce urmează a fi derulat prin Programul Operațional Regional, axa 6. voi oferi mai multe detalii despre acest program după ce prezint proiectul de hotărâre.

                Consiliul Județean Teleorman a fost convocat în ședință extraordinară pentru astăzi, 4 iulie 2017 prin dispoziția nr. 321 din 3 iulie 2017.

La ședință participă 26 consilieri din totalul de 33 consilieri în funcție (lipsind Bădulescu Adrian, Fedeleș Oana Raluca, Fulga Sandu Mircea, Iliescu Alexandru, Iliescu Nicolae Angelică, Ion Petre și Țole Marin), ședința de consiliu este legal constituită, fiind astfel asigurat cvorumul de prezență necesar pentru desfășurarea legală a acestei ședințe extraordinare.

                 Fiind ședință publică, așa cum prevede Legea administrației publice locale, anunțul cu ordinea de zi a fost adus la cunoștință dumneavoastră și locuitorilor județului Teleorman prin afișare la sediul Consiliului județean și pe site-ul instituției.

Participă, în calitate de invitați, directori și funcționari publici din aparatul de specialitate al Consiliului județean.

 

Procesul - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Teleorman, din data de 28 iunie 2017, v-a fost pus la dispoziție și îl supun aprobării dumneavoastră.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean, din 28 iunie 2017.

 

 

Doamnelor și domnilor,

 

 

În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 98 din Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, am întocmit următorul proiect al ordinii de zi:

 

1.       Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001, cu modificările și completările ulterioare.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

Supun la vot proiectul ordinii de zi.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul ordinii de zi.

 

Potrivit art. 117 litera “a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, proiectele de hotărâri de la ordinea de zi au fost avizate pentru legalitate.

Înainte de a merge mai departe, țin să precizez că, în conformitate cu prevederile art. 46 din Legea nr. 215/2001, respectiv ale art. 77 din Legea nr. 393/2004, nu poate lua parte la deliberarea și adoptarea hotărârilor înscrise pe ordinea de zi consilierul județean care fie personal, fie prin soț, soție, afini, rude până la gradul IV inclusiv, are interes patrimonial în problema supusă dezbaterii.

Dacă avem asemenea cazuri, rog să ne fie aduse la cunoștință pentru ca abținerea de la deliberarea și adoptarea hotărârilor să fie consemnată în procesul verbal al acestei ședințe.

 

                Pe ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001, cu modificările și completările ulterioare.

 

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare:

 

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

 

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.

Vă mulțumesc.

Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

 

Domnul Vlad Eugen

-Domnule președinte, când mai au loc modificări de domeniu public, datorită constatărilor pe care le face Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Teleorman, consider că ar trebui invitați și dumnealor la sedința de consiliu. Înțeleg că în situația de față se modifică niște cărți funciare care au fost deja avizate de domniile lor, cu alte cuvinte își contestă propriile avize. Consider că era necesar să avem măcar o justificare vis-a-vis de cum s-a ajuns la acestă situație. Mulțumesc.

 

Domnul Președinte Cristescu Ionel Dănuț

-Vă mulțumesc și eu. O invit pe doamna director executiv Sfintes Elena să ne ofere mai multe explicații.

Doamna Sfinteș Elena, director executiv, direcția Managementul proiectelor cu finanțare internațională

-Dacă imi permiteți, când s-au întocmit aceste cărți funciare în anul 2011, s-a stipulat în caietul de sarcini să fie întocmite în baza HG 1358/2001 (n.r.privind atestarea domeniului public al județului Teleorman, precum și al municipiilor, al orașelor și comunelor din județul Teleorman). Când s-a depus documentația la oficiul de cadastru, pozițiile kilometrice ale domeniului public au fost asimilate cu bornele kilometrice, borne kilometrice care nu corespund în totalitate cu masurarea kilometrilor. OCPI-ul a făcut cartea funciară, respectiv proiecție în plan orizontal, unde este consemnată suprafața drumului, și nu lungimea acestuia, neținând cont de pozițiile kilometrice. La acest moment, întocmind documentația de avizare pentru a depune proiectul, ni s-au cerut cărțile funciare. Am mers în teren și am făcut măsurătorile concrete și a rezultat o lungime mai mare, deoarece între bornele kilometrice era mai puțin de un kilometru.  În aceste condiții, ADR Sud Muntenia care ne oferă consultanța pe cererea de finanțare, ne-a comunicat că proiectul nu este eligibil și nu poate fi depus decât dacă se vor corela pozițiile kilometrice cu cele înscrise în cartea funciară. Ulterior și cei de la OCPI au recunoscut că drumurile trebuie intabulate pe masuratoarea reală. Acesta este și motivul pentru care am inițiat acest proiect de hotărâre.

 

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț

-Mulțumesc. Așa cum a spus și colega mea, trebuie să corelăm pozițiile kilometrice cu numerele cadastrale pe DJ 503. Am reținut și propunerea domnului Vlad Eugen ca pe viitor când mai dezbatem probleme ce țin de domeniul public să invităm la ședință și reprezentanții OCPI, deși nu este o instituție subordonată  consiliului județean.   

 

                Dacă nu mai aveți alte observații, vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001, cu modificările și completările ulterioare.

 

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate  s-a aprobat proiectul de hotărâre. pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001, cu modificările și completările ulterioare.

 

Doresc mai informez următoarea ședință ordinară a fost stabilită pentru data de 10 iulie 2017, la ora 15. Dacă sunteți de acord cu această dată, rog le transmiteți și colegilor care nu sunt astăzi prezenți.

 

                Epuizându-se ordinea de zi, vă mulțumesc încă o dată pentru prezența de astăzi, declar încheiate lucrările ședinței și vă mulțumesc pentru participare.

 

 

    PREȘEDINTE,                                                                                       Secretar al județului,

 

Cristescu Ionel Dănuț                                                                                     Oprescu Silvia