CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE

 

 

D I S P O Z I Ț I E

 

 privind: convocarea Consiliului Județean Teleorman în ședință ordinară în data de 27 martie 2017 

 

Președintele Consiliului Județean Teleorman,

            Având în vedere:

- prevederile art. 94 alin. (1), (3), (5) și (7) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 219 din 21 decembrie 2016 privind desemnarea unui vicepreședinte pentru exercitarea atribuțiilor președintelui Consiliului Județean Teleorman, în caz de vacanță a acestei funcții;

- prevederile art. 67 alin. (1), (3), (5) și (7) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Teleorman, aprobat prin Hotărârea nr. 80 din 30 mai 2016;

            În temeiul dispozițiilor art.106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată

 

 

D I S P U N E:

 

            Art.1. Consiliul Județean Teleorman se convoacă în ședință ordinară în ziua de luni, 27 martie 2017, ora 14,00 cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

1.      Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui Consiliului Județean Teleorman.

 

2.      Proiect de hotărâre pentru modificarea componenței nominale a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Teleorman, pentru mandatul 2016-2020.

 

3.      Proiect de hotărâre privind repartizarea sumei defalcată din taxa pe valoarea adăugată, pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene, pentru anul 2017 și estimările pe anii 2018-2020.

                  Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

4.      Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Județului Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman, în calitate de membru asociat la Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România, pentru anul 2017.

                           Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

5.      Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Județului Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman, în calitate de membru asociat la Agenția pentru Dezvoltare Regional㠔Sud Muntenia”, pentru anul 2017.

                                    Inițiator: Președintele Consiliului Județean

                          

6.      Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație, a Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitar㠔Teleormanul”, pentru anul 2017.

                           Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

7.      Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație, a Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitar㠔Situații de Urgență Sud Muntenia”, pentru anul 2017.

                           Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

8.      Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație, a Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitar㠔Managementul Deșeurilor Teleorman”, pentru anul 2017.

                           Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

9.      Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman la finanțarea Centrului Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Dependente ”Sf. Maria” din comuna Talpa, pentru pentru perioada ianuarie-aprilie 2017.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman la finanțarea Centrului Social pentru îngrijire bătrâni și persoane cu nevoi speciale, comuna Saelele, pentru anul 2017.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

11.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotătârii Consiliului Județean Teleorman nr. 71 din 28 aprilie 2014 privind atribuirea în folosință gratuită, a unui spațiu proprietate publică a județului Teleorman.

               Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

12.   Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie Poroschia, pe anul 2017.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

13.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Roșiorii de Vede, pe anul 2017

Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

14.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Alexandria , pe anul 2017

Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

15.  Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului cheltuielilor de funcționare a centrelor de zi pentru protecția copilului de la nivelul municipiilor, orașelor și comunelor, precum și stabilirea cotei-părți de finanțare din bugetul județului pentru anul 2017.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

16.  Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor spații, proprietate publică a județului Teleorman.

                           Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

17.  Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere a persoanelor vârstnice, a contribuției persoanelor vârstnice și a susținătorilor legali ai persoanelor vârstnice din Centrele pentru persoane vârstnice Furculești și Cervenia.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

18.   Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere a persoanelor adulte cu handicap din Centrul de îngrijire și asistență Olteni, Centrul de îngrijire și asistență Videle și Centrul de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică Videle.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

19.  Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării burselor de ajutor social pentru semestrul II al anului școlar 2016-2017 și a cuantumului acestora, alocate elevilor din cadrul Centrului Școlar de Educație Incluzivă Alexandria.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

20.  Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Consiliul de Administrație al Casei de Asigurări de Sănătate Teleorman.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

21.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2017 și estimările pentru anii 2018-2020.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

22.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli, a numărului de personal și a fondului salariilor de bază pe anul 2017 și estimările pentru anii 2018-2020, ale instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului Județean Teleorman.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

23.  Diverse.

 

      Art.2. Anunțul privind ședința publică se transmite către consilierii județeni, mass-media și se inserează în site-ul propriu.

 

Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoștință publică ordinea de zi, data și locul desfășurării ședinței de consiliu și va comunica prezenta dispoziție celor interesați.

 

 

 

 

p. P R E Ș E D I N T E,

Vicepreședinte,

 

    Cristescu Ionel Dănuț      

 

 

 

 

                                            Avizat

                                                                                                                            pentru legalitate

                                                                                                                       Secretar al județului

Jr. Silvia Oprescu 

 

 

 

 

 

                                                                                                  DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI

                                                                                      ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ

                       

                                                                                                DIRECTOR EXECUTIV,

                                                                                                        jr. Ionescu Iuliana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandria

Nr. ______ din ___ martie 2017