R O M Â N I A

CONSILIUL  JUDEȚEAN  TELEORMAN

 

PROCESUL VERBAL

  al ședinței ordinare a Consiliului Județean Teleorman

din data de 28 septembrie 2017

 

                Bună ziua, stimați colegi,

                Consiliul Județean Teleorman a fost convocat în ședință ordinară pentru astăzi, 28 septembrie 2017, prin dispoziția nr.  551 din  22 septembrie a.c..

La ședință participă 33 consilieri din totalul de 33 consilieri în funcție, ședința de consiliu este legal constituită, fiind astfel asigurat cvorumul de prezență necesar pentru desfășurarea legală a acestei ședințe ordinare.

                 Fiind ședință publică, așa cum prevede Legea administrației publice locale, anunțul cu ordinea de zi a fost adus la cunoștință dumneavoastră și locuitorilor județului Teleorman prin mass - media locală, fiind publicat și pe site-ul Consiliului județean.

Participă, în calitate de invitați, directori și funcționari publici din aparatul de specialitate al Consiliului județean, conducători ai unor instituții din subordine, precum și reprezentanți ai presei scrise și audio-vizuale.

Secretarul județului, doamna Oprescu Silvia nu participă la ședința de astăzi întrucât, conform Ordinului Comun al Prefectului Județului Teleorman și Prefectului Județului  Dâmbovița, face parte din comisia de delimitare cadastrală și marcarea hotarului administrativ pentru unitățile administrativ-teritoriale situat  la limita dintre comunele Gratia și Sârbeni  și comuna Corbii Mari din județul Dâmbovița, unde îndeplinește atribuțiile ce decurg prin lege, fiind înlocuită de doamna Ionescu Iuliana, directorul executiv al Direcției Juridice și Adminsitrație Publică Locală. După cum știți, acolo am avut cu județul Dâmbovița un teren în litigiu pe care am reușit să-l câștigăm printr-o sentință judecătorească. Astăzi se fac diligențele pentru a fi preluat de către județul Teleorman.

 

 

 

-Domnul Vrăjitoarea Emilian

Domnule președinte,  înainte de a începe lucrările ședinței, vă rog să-mi permiteți să propun păstrarea unui moment de reculegere pentru profesorul Constantin Țânțariu care s-a stins din viață în urmă cu câteva zile la vârsta de 55 de ani. De-a lungul activității sale, a fost consilier județean și vicepreședinte al consiliului județean, director al Directiei de Cultură și Patrimoniu, respectiv al Muzeului Județean.

-Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț

Desigur. Sunt perfect de acord.

(Cei prezenți păstrează momentul de reculegere)

 

 

x

x              x

 

Procesul - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Teleorman, din data de 24 august 2017, v-a fost pus la dispoziție și îl supun aprobării dumneavoastră.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean, din 24 august 2017.

 

x

 

Doamnelor și domnilor,

În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 98 din Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, am întocmit următorul proiect al ordinii de zi:

 

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 110 din 24 august 2017 privind trecerea a două imobile din domeniul privat în domeniul public al județului Teleorman.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1. Proiect de hotărâre pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 21 mai  2001 privind reactualizarea și însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Teleorman, cu modificările și completările ulterioare.

                 Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 15 din 27 ianuarie 2016, cu modificările și completările ulterioare.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Teleorman în consiliul de administrație al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Roșiorii de Vede, pentru anul școlar 2017 – 2018.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în consiliul de administrație al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Teleorman, pentru anul 2017 – 2018.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Teleorman în consiliul de administrație al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Alexandria, pentru anul școlar 2017 – 2018.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației a Centrului Școlar de Educație Incluzivă Roșiorii de Vede.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 112 din 24 august 2017.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 113 din 24 august 2017.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 114 din 24 august 2017.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 115 din 24 august 2017.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 116 din 24 august 2017.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 117 din 24 august 2017.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 118 din 24 august 2017.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 119 din 24 august 2017.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 120 din 24 august 2017.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1.  Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 19 din 25 februarie 2010.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 

 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Teleorman, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman și Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al județului Teleorman, pentru anul 2018.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 

 1.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 105 din 31 iulie 2017, cu modificările ulterioare.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1.  Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale cuprinsă în continutul anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 126 din 24 august 2017.

Inițiator: Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman

                 – Cocoșilă Virgiliu

 

 1.  Proiect de hotărâre pentru aprobarea contractului de mandat pentru exercitarea funcției de membru în Consiliul de Administrație al S.C. Piscicola Teleorman S.R.L.

Inițiator: Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman

                                         – Cocoșilă Virgiliu

 

 1.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2017.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 49 din 27 martie 2017.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 

 1. Diverse.

 

 

Înainte de a supune la vot proiectul ordinii de zi vă propun suplimentarea acestuia cu încă un proiect, respectiv: Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor și a documentației tehnico-economice, pentru obiectivul de investitii – Creșterea eficienței energetice a clădirii ”Serviciul Județean de Ambulanță Alexandria”, în faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenții”.

 

Supun la vot proiectul ordinii de zi completat.

 

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul ordinii de zi.

 

Potrivit art. 117 litera “a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, proiectele de hotărâri de la ordinea de zi au fost avizate pentru legalitate.

Înainte de a merge mai departe, țin să precizez că, în conformitate cu prevederile art. 46 din Legea nr. 215/2001, respectiv ale art. 77 din Legea nr. 393/2004, nu poate lua parte la deliberarea și adoptarea hotărârilor înscrise pe ordinea de zi consilierul județean care fie personal, fie prin soț, soție, afini, rude până la gradul IV inclusiv, are interes patrimonial în problema supusă dezbaterii.

Dacă avem asemenea cazuri, rog să ne fie aduse la cunoștință pentru ca abținerea de la deliberarea și adoptarea hotărârilor să fie consemnată în procesul verbal al acestei ședințe.

 

x

 

                La primul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 110 din 24 august 2017 privind trecerea a două imobile din domeniul privat în domeniul public al județului Teleorman

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

 

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.

Vă mulțumesc.

Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 110 din 24 august 2017 privind trecerea a două imobile din domeniul privat în domeniul public al județului Teleorman.

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

Cu 32 voturi ” pentru ”  și o abținere (domnul Bădulescu Adrian) s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 110 din 24 august 2017 privind trecerea a două imobile din domeniul privat în domeniul public al județului Teleorman.

 

-Domnul Bădulescu Adrian

Domnule președinte, aș vrea să și motivez această abținere și anume faptul că în ședința trecută am mai votat acest lucru. De câte ori se votează o modificare a unei hotărâri anterioare astept și o explicație care să motiveze această modificare.

 

                -Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț

 Instituția Prefectului ne-a notificat să modificăm această hotărâre în sensul despărțirii respectivei hotărâri in două hotărâri distincte. Pentru a economisi timp si a evita să intrăm pe o procedură prealabilă, am fost perfect de acord ca, în primă fază, să trecem imobilele în domeniul public al statului, iar ulterior să completăm inventarul public al județului Teleorman. Mulțumesc.

 

x

 

La punctul doi de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 21 mai  2001 privind reactualizarea și însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Teleorman, cu modificările și completările ulterioare  .

 

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

 

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.

Vă mulțumesc.

Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

 

Nu sunt, vă prezint proiectul de hotărâre pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 21 mai  2001 privind reactualizarea și însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Teleorman, cu modificările și completările ulterioare  .

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate s-a adoptat proiectul de hotărâre pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 21 mai  2001 privind reactualizarea și însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Teleorman, cu modificările și completările ulterioare  .

  

x

 

La punctul trei de la ordinea de zi este înscris proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 15 din 27 ianuarie 2016, cu modificările și completările ulterioare.

 

Rog președinții comisiilor economică și juridică  să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

 

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.

Vă mulțumesc.

Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

 

Nu sunt, vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 15 din 27 ianuarie 2016, cu modificările și completările ulterioare.

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

 

În unanimitate s-a aprobat  proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 15 din 27 ianuarie 2016, cu modificările și completările ulterioare.

 

x

 

                Următoarele patru proiecte de hotărâre privesc desemnarea unor persoane și, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. (5) coroborat cu ale art. 98 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, hotărârile cu privire la persoane vor fi luate prin vot secret, cu votul majorității membrilor prezenți la ședință.

                La ședința de astăzi participă, un număr de 33 consilieri județeni, deci jumătate plus unu din numărul membrilor consiliului județean prezenți reprezintă 17 .

 

 

Proiectul de hotărâre (punctul 4 pe ordinea de zi) se referă la desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Teleorman în consiliul de administrație al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Roșiorii de Vede, pentru anul școlar 2017 – 2018.

Rog pe domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice să prezinte raportul de avizare.

Comisia juridică  avizeaza favorabil proiectul de hotărâre.

                                                                                                                               

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

 

                Vă rog să faceți propuneri.

 

                Domnul vicepreședinte Piper Savu Florin îi propune pe domnii Vlad Eugen Ovidiu și Iliescu Alexandru.

 

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț

                Rog secretariatul tehnic să procedeze la tipărirea buletinelor de vot.

 

                Vă rog să-mi permiteți să vă prezint tehnica votării.

 

Buletinele de vot fiind completate, rog comisia de numărare a voturilor să-și intre în atribuții.

Se prezintă tehnica votării.

Pentru exprimarea opțiunii se folosesc cuvintele „DA” sau „NU”.

Fiecare consilier a primit un buletin de vot, a semnat de primire, și-a  exprimat opțiunea și apoi l-a  introdus în urnă.

 

                 Rog pe domnul Iliescu Nicolae Angelică să prezinte procesul verbal.

 

                -Domnul Iliescu Angelică Nicolae.

Domnule președinte, Domnul Iliescu Alexandru, din totalul de 33 voturi exprimate, a întrunit un număr de 26 voturi ”pentru”, 6 voturi ”impotriv㔠și 1 vot nul.

 

-Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.

                Vă mulțumesc.

Vă prezint proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Teleorman în consiliul de administrație al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Roșiorii de Vede, pentru anul școlar 2017 – 2018.

 

Urmare votului dumneavoastră s-a adoptat proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Teleorman în consiliul de administrație al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Roșiorii de Vede, pentru anul școlar 2017 – 2018.

x

 

Următorul proiect de hotărâre (punctul 5 pe ordinea de zi) privește desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Teleorman, pentru anul 2017 – 2018.

 

Rog pe domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice să prezinte raportul de avizare.

Comisia juridică  avizeaza favorabil proiectul de hotărâre.

 

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

 

                Nu sunt, vă rog să faceți propuneri.

Domnul Țole Marin îl propune pe domnul Vrăjitoarea Emilian.

               

                -Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț

Rog secretariatul tehnic să procedeze la tipărirea buletinelor de vot.

 

                Buletinele de vot fiind completate, rog comisia de numărare a voturilor să-și intre în atribuții.

Tehnica votării este aceeași.

Pentru exprimarea opțiunii se folosesc cuvintele „DA” sau „NU”.

Fiecare consilier a primit un buletin de vot, a semnat de primire, și-a exprimat opțiunea și l-a introdus în urnă.

 

 Rog pe domnul Iliescu Nicolae Angelică să prezinte procesul verbal.

 

-Domnul Iliescu Nicolae Angelică   

Domnule președinte, din totalul de 33 voturi exprimate, domnul Vrăjitoarea Emilian a întrunit un număr de 30 voturi ”pentru”, 3 voturi ”împotriv㔠și nici un vot nul.

 

                Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.

Vă mulțumesc. Vă prezint proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Teleorman, pentru anul 2017 – 2018.

               

Urmare votului dumneavoastră s-a adoptat proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Teleorman, pentru anul 2017 -2018.

 

X

 

Următorul proiect de hotărâre (punctul 6 pe ordinea de zi) privește desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Teleorman în consiliul de administrație al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Alexandria, pentru anul școlar 2017 – 2018.

 

               

Rog pe domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice să prezinte raportul de avizare.

Comisia juridică  avizeaza favorabil proiectul de hotărâre.

                                                                                                                               

                -Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt,în aceste condiții, vă rog să faceți propuneri.

 

                Domnul vicepreședinte Piper Savu Florin o propune pe doamna Toțe Marioara.

Domnul Țole Marin îl propune pe domnul Vrăjitoarea Emilian.

 

                Dacă nu mai sunt alte propuneri, rog secretariatul tehnic să procedeze la tipărirea buletinelor de vot.

                                                                                               

                Buletinele de vot fiind completate, rog comisia de numărare a voturilor să-și intre în atribuții.

Tehnica votării este aceeași.

Pentru exprimarea opțiunii se folosesc cuvintele „DA” sau „NU”.

Fiecare consilier a primit un buletin de vot, a semnat de primire, și-a exprimat opțiunea și apoi l-a introdus în urnă.

 Rog pe domnul Iliescu Nicolae Angelică să prezinte procesul verbal.

 

                -Domnul Iliescu Nicolae Angelică

                Domnule președinte, din totalul de 33 voturi exprimate, doamna Toțe Marioara a întrunit un număr de 28 voturi ”pentru”, 4 voturi ”împotriv㔠și 1 vot nul.

                De asemenea, din totalul de 33 voturi exprimate, domnul Vrăjitoarea Emilian a întrunit un număr de 28 voturi ”pentru”, 4 voturi ”împotriv㔠și 1 vot nul.

 

                -Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.

Mulțumesc. Vă prezint proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Teleorman în consiliul de administrație al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Alexandria, pentru anul școlar 2017 – 2018.

 

Urmare votului dumneavoastră s-a adoptat proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Teleorman în consiliul de administrație al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Alexandria, pentru anul școlar 2017 – 2018.

 

X

 

Următorul proiect de hotărâre (punctul 7) privește desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației a Centrului Școlar de Educație Incluzivă Roșiorii de Vede.

 

Rog pe domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice să prezinte raportul de avizare.

Comisia juridică  avizeaza favorabil proiectul de hotărâre.

Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

 

                Nu sunt, în aceste condiții,vă rog să faceți propuneri.

                Domnul vicepreședinte Piper Savu Florin  propune pe  doamna Biolaru Iuliana, din cadrul aparatului de specialiate.

.

-Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț

Mulțumesc. Dacă nu mai sunt alte propuneri, rog secretariatul tehnic să procedeze la tipărirea buletinelor de vot.

                Buletinele de vot fiind completate, rog comisia de numărare a voturilor să-și intre în atribuții.

Tehnica votării este aceeași.

Pentru exprimarea opțiunii se folosesc cuvintele „DA” sau „NU”.

Fiecare consilier a primit un buletin de vot, a semnat de primire, și-a exprimat opțiunea și apoi l-a introdus în urnă.

 

                 Rog pe domnul Iliescu Nicolae Angelică să prezinte procesul verbal.

                -Domnul Iliescu Nicolae Angelică

                Domnule președinte, din totalul de 33 voturi exprimate, doamna Biolaru Iuliana a întrunit un număr de 29 voturi  ”pentru” 4 voturi ”împotriv㔠și nici un vot nul.

               

-Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.

Mulțumesc. Le urez succes tuturor. Vă prezint proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației a Centrului Școlar de Educație Incluzivă Roșiorii de Vede.

 

Urmare votului dumneavoastră s-a adoptat proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației a Centrului Școlar de Educație Incluzivă Roșiorii de Vede.

 

x

 

                La punctul opt de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 112 din 24 august 2017

Rog președinții comisiilor economică și juridică  să prezinte rapoartele de avizare.

 

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

 

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.

Vă mulțumesc.

 

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

 

                -Domnul Florescu Adrian

Domnule președinte, mai mult de jumătate din proiectele de hotărâre de astăzi sunt modificări ale unor hotărâri precedente. După părerea mea, o parte dintre ele sunt justificate întrucât vizează modificarea unor acte normative, dar pentru acestea începând cu punctul 8 până la punctul 16 consider că este vorba despre niște erori materiale și cineva ar trebui tras la răspundere. Este vorba despre niște hotărâri aprobate în ședința anterioară, au fost trimise la Ministerul Dezvoltării, care ne spune că nu au fost întocmite corect. În aceste condiții, ori este o deficiență la direcția economică, ori sunt întocmite cu superficialitate. Poate ne răspunde cineva de la direcția de dezvoltare.

 

                -Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț

                Desigur. O rog pe doamna Gavrilă să explice.

 

                -Doamna Gavrilă Carmen, direct adjunct Direcția Dezvoltare Locală

Consiliul județean a depus la Ministerul Dezvoltării, Administrației Publice și Fondurilor Europene documentația tehnico-economică pentru 9 obiective de investiții, 7 dintre acestea fiind încă în faza  DALI. După verificare de catre MDRAPFE, s-a primit o adresă prin care ni s-a făcut cunoscut că parcările și stațiile de autobuz nu sunt finanțate de la bugetul de stat, ele finanțându-se din bugetul propriu al județului. Cum OUG / 2013 republicată nu prevede în mod explicit finanțarea parcărilor și a stațiilor de autobuz, acestea nu sunt cheltuieli eligibile.Prin urmare, am fost nevoiți să actualizăm devizele pentru aceste obiective de investiții.

-Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț

                Mă scuzați că va întrerup, vreau să mai fac precizare. Conform OG nr 43/1997  privind regimul drumurilor, parcările fac parte integrantă din drum. Noi am avut pe această temă o discuție cu Ministerul Dezvoltării , însă dânșii ne-au înaintat această adresă făcând referire la faptul că nu se finanțează parcările  și stațiile de autobuz, deși acestea existau în documentația de avizare a lucrărilor de intervenții. În aceste condiții,  a fost necesar să revenim cu devizul general actualizat și să finanțăm de la bugetul local aceste stații și parcări.  După ce astăzi aprobăm aceste proiecte de hotărâre, săptămâna viitoare probabil vom semna contractele de finanțare pentru cele 9 tronsoane de drum județean.

-Domnul Iliescu Alexandru

Domnule președinte, dacă noi nu vrem să facem aceste parcări și facem decât drumul  ne obliga legea să le facem și pe acestea ?

-Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț

Nu. Cea mai mare problemă pe care o avem acum, este în DALI. Proiectantul a cuprins in documentația de avizare a lucrărilor de intervenții și parcările și stațiile de autobuz. Astfel că suntem obligați să le finanțăm și pe acestea.

-Domnul Iliescu Alexandru

Este destul de curios pentru că în județul Teleorman s-au reabilitat niște drumuri naționale. Am văzut că acele drumuri beneficiază de parcări mari, amenajate. Nu înțeleg de ce drumurile județene nu beneficiază de acelasi regim.

-Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț

Aveți dreptate. Răspunsul primit din partea ministerului a fost, așa cum v-am spus, că suntem supuși regimului drumurilor prevazut de ordonanța 43 care prevede că parcările si stațiile fac parte din drum.

 

Dacă nu mai aveți alte observații, vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 112 din 24 august 2017.

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

 

Cu 32 voturi „pentru”și 1„abțineri” (domnul Bădulescu Adrian) s-a aprobat  proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 112 din 24 august 2017.

X

 

La punctul nouă de la ordinea de zi este înscris Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 113 din 24 august 2017.

 

Rog președinții comisiilor de specialitate să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

 

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.

Vă mulțumesc.

 

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

 

Nu sunt, în aceste condiții, vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 113 din 24 august 2017.

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

 

Cu 32 voturi „pentru” și 1 „abțineri” (domnul Bădulescu Adrian )s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 113 din 24 august 2017.

x

 

La punctul 10 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 114 din 24 august 2017.

 

Rog președinții comisiilor de specialitate să prezinte rapoartele de avizare.

 

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

 

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.

Vă mulțumesc.

 

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

 

Nu sunt, în aceste condiții, vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 114 din 24 august 2017.

Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

 

Cu  32 voturi „pentru”și 1 „abțineri” (domnul Bădulescu Adrian) s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 114 din 24 august 2017.

x

 

La punctul 11 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 115 din 24 august 2017.

                                                                                               

Rog președinții comisiilor de să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

 

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.

Vă mulțumesc.

 

Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

 

Nu sunt, în aceste condiții, vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 115 din 24 august 2017.

 

Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

 

Cu 32 voturi „pentru” și 1„abțineri” (domnul Bădulescu Adrian) s-a adoptat proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 115 din 24 august 2017.

x

La punctul 12 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 116 din 24 august 2017.

Rog președinții comisiilor de specialitate să prezinte rapoartele de avizare.

 

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

 

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.

Vă mulțumesc.

Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 116 din 24 august 2017.

               

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

 

Cu 32 voturi „pentru” și 1 „abțineri” (domnul Bădulescu Adrian) s-a adoptat proiectul de hotărâre privind proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 116 din 24 august 2017.

x

La punctul 13 de la ordinea de zi este înscris Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 117 din 24 august 2017.

Rog președinții comisiilor de specialitate să prezinte rapoartele de avizare.

 

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

 

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.

Vă mulțumesc.

 

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

 

Vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 117 din 24 august 2017.

 

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

 

Cu 32 voturi „pentru” și 1 „abțineri” (domnul Bădulescu Adrian) s-a adoptat proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 117 din 24 august 2017.

x

La punctul 14 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 118 din 24 august 2017.

Rog președinții comisiilor de specialitate să prezinte rapoartele de avizare.

 

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

 

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.

Vă mulțumesc.

 

Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

 

Vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 118 din 24 august 2017.

               

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

 

Cu 32 voturi „pentru”și 1 „abțineri” (domnul Bădulescu Adrian) s-a adoptat proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 118 din 24 august 2017.

                                                                                                                X

 

La punctul 15 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 119 din 24 august 2017.

Rog președinții comisiilor de specialitate  să prezinte rapoartele de avizare.

 

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

 

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.

Vă mulțumesc.

Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

 

Vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 119 din 24 august 2017.

 

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

 

Cu 32 voturi „pentru și 1 „abțineri” (domnul Bădulescu Adrian ) s-a adoptat  proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 119 din 24 august 2017.

x

 

La punctul 16 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 120 din 24 august 2017.

 

Rog președinții comisiilor de specialitate să prezinte rapoartele de avizare.

 

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

 

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.

Vă mulțumesc.

 

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

 

                -Domnul Țole Marin

                Domnule președinte, la toate avizele, indiferent de marimea obiectivului respectiv, la capitolul 1, legat de cheltuieli pentru obținerea și amenajarea teritoriului, 1.2  Amenajarea teritoriului este trecut 142,800 mii lei. Acest element de cheltuieli de ce este fix si nu este în raport de marimea obiectivului? Sau este o sumă pentru cheltuieli de administrație? Să ne explice cineva de la tehnic sau financiar.

                -Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț

O rog pe doamna Gavrilă să vă explice.

 

                -Doamna Gavrilă Carmen, director executiv adjunct Directia dezvoltare locală

Aceste sume sunt actualizate în urma unor devize întocmite de catre proiectant. Noi nu am intervenit cu nimic asupra acestora.

                -Domnul Țole  Marin

                Am înțeles. Probabil se va interveni la rectificările bugetare. Mulțumesc.

 

                -Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț

Dacă nu mai sunt alte observații, vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 120 din 24 august 2017.

 Supun la vot proiectul de hotărâre.

 

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

 

Cu 32 voturi „pentru”, și 1 „abțineri” (domnul Bădulescu Adrian) s-a adoptat  proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 120 din 24 august 2017.

x

 

La punctul 17 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 19 din 25 februarie 2010.

Rog președinții comisiilor de specialitate  să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

 

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.

Vă mulțumesc.

Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

 

Nu sunt, vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 19 din 25 februarie 2010.

 

Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate s-a adoptat proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 19 din 25 februarie 2010.

x

 

La punctul 18 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Teleorman, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman și Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al județului Teleorman, pentru anul 2018.

 

Rog președintele comisiei economice să prezinte raportul de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

 

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.

Vă mulțumesc.

 

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

 

Nu sunt, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Teleorman, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman și Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al județului Teleorman, pentru anul 2018.

 

  Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

 

În unanimitate s-a adoptat  proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Teleorman, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman și Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al județului Teleorman, pentru anul 2018.

x

 

La punctul 19 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 105 din 31 iulie 2017, cu modificările  ulterioare.

Rog președinții comisiilor economică și juridică să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

 

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.

Vă mulțumesc.

 

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

               

                -Domnul Țole Marin

                Domnule președinte, vis-a-vis de modul de elaborare și de întocmire al proiectelor de hotărâre și având în vedere și baza salarială prevăzută, rugamintea mea ar fi ca această documentație sa fie întocmită cu mai multă responsabilitate, respectiv să se respecte expunerea de motive, cadrul legal, algoritmul de calcul ș.a.m.d. Este al doilea semnal tras în acest sens. Probabil că s-a mers și pe practica altor județe. Este adevărat ca prevederile legale lasă la latitudinea consiliului județean stabilirea cuantumurilor salariale, dar este nevoie și de colaborarea celorlalte instituții județene, pentru a nu se mai ajunge în această situație.Mulțumesc.

 

                -Domnul Iliescu Alexandru

                Domnule președinte, am și eu o nelămurire. La ultima coloană este trecut ” numărul maxim de funcții publice care vor fi ocupate prin recrutare”. Ce presupune această recrutare? Posturile nu sunt ocupate prin concurs? De ce nu se spune ”ocupare prin concurs”? Termenul de ”recrutare ” mi se pare mult prea vast.

 

                -Doamna Ionescu Iuliana

                Aceasta este una dintre  modalitațile  prevazute de lege pentru ocuparea unui post  și se referă la recrutare realizata prin concurs. Este termenul prevăzut în Legea nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici.

-Domnul Florescu Adrian

                Domnul consilier are dreptate. Trebuie să respectăm ad literam procedura legală pentru a nu mai fi nevoiți să refacem și să completăm hotărârile.

 

                -Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț

                Observațiile dumneavoastră sunt întemeiate. Și eu am avut discuții cu colegii din aparatul consiliului județean. O mare parte dintre celelalte consilii județene au aprobat hotărârile prin care au majorat salariile funcționarilor, exact cum am făcut și noi în ședința trecută. Instituția Prefectului a considerat că se impune să fie trecute explicit sumele reprezentând salariul brut pentru fiecare categorie de funcționari. Oricum, aveam obligația legală să facem publice aceste sume pe site-ul instituției și la avizier. Pentru a nu se suspenda această hotărâre am hotărât să o refacem conform notificării despre care v-am spus.

 

Dacă nu mai sunt alte observații, vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 105 din 31 iulie 2017, cu modificările  ulterioare.

Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

 

În unanimitate s-a aprobat  proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 105 din 31 iulie 2017, cu modificările  ulterioare.

 

X

 

La punctul 20 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale cuprinsă în continutul anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 126 din 24 august 2017.

 

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

 

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.

Vă mulțumesc.

Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

 

 

Nu sunt, în aceste condiții,vă prezint  proiectul de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale cuprinsă în continutul anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 126 din 24 august 2017.

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

 

În unanimitate s-a aprobat  proiectul de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale cuprinsă în continutul anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 126 din 24 august 2017.

 

X

 

La punctul 21 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru aprobarea contractului de mandat pentru exercitarea funcției de membru în Consiliul de Administrație al S.C. Piscicola Teleorman S.R.L.

x

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

 

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

 

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.

Vă mulțumesc.

Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

 

x

 

Nu sunt, vă prezint proiectul de hotărâre pentru aprobarea contractului de mandat pentru exercitarea funcției de membru în Consiliul de Administrație al S.C. Piscicola Teleorman S.R.L.

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

 

În unanimitate  s-a aprobat  proiectul de hotărâre pentru aprobarea contractului de mandat pentru exercitarea funcției de membru în Consiliul de Administrație al S.C. Piscicola Teleorman S.R.L.

 

X

 

La punctul 22 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2017.

  

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

 

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

 

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.

Vă mulțumesc.

Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

 

Nu sunt, în aceste condiții prezint proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2017.

 

Supun la vot rectificarea bugetului  propriu al județului Teleorman pe anul 2017, pe capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate și anexe.

 

Supun la vot anexa nr. 1 ,,Secțiunea de funcționare a bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2017 și estimări pentru anii 2018-2020.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat anexa nr. 1.

Supun la vot anexa nr. 2 ,,Secțiunea de dezvoltare a bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2017 și estimările pentru anii 2018-2020.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat anexa nr. 2.

Supun la vot anexa nr. 3 ,,Programul de investiții publice pe anul 2017.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat anexa nr. 3.

Supun la vot anexa nr. 4 ,,Bugetul general centralizat al județului Teleorman pe anul 2017 și estimări pentru anii 2018-2020.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat anexa nr. 4.

Vreau să vă informez că de la bugetul de stat am primit 17 miliarde lei pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului și, de asemenea, 11 miliarde pentru programul ”Cornul și laptele”. Totodată, am discutat cu managerul Spitalului Județean Alexandria în vederea identificării unei soluții pentru demararea procedurii de licitație pentru lucrări de asfaltare a curții spitalului. Intenționăm ca până la finele lunii noiembrie să avem deja lucrările finalizate.

 

Supun la vot proiectul de hotarare în integralitatea sa.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului  propriu al județului Teleorman pe anul 2017.

x

 

La punctul 23 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 49 din 27 martie 2017.

 

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

 

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.

Vă mulțumesc.

Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

 

x

 

                Nu sunt, în aceste conditii, vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 49 din 27 martie 2017.

 

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

 

În unanimitate  s-a aprobat  proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 49 din 27 martie 2017.

 

X

 

La urmatorul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor și a documentației tehnico-economice, pentru obiectivul de investiții – Creșterea eficienței energetice a clădirii ”Serviciul Județean de Ambulanță Alexandria”, în faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenții.  

 

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

 

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.

Vă mulțumesc.

Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

 

x

 

Nu sunt, în aceste condiții, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor și a documentației tehnico-economice, pentru obiectivul de investiții – Creșterea eficienței energetice a clădirii ”Serviciul Județean de Ambulanță Alexandria”, în faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenții.

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

 

În unanimitate s-a aprobat  proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor și a documentației tehnico-economice, pentru obiectivul de investiții – Creșterea eficienței energetice a clădirii ”Serviciul Județean de Ambulanță Alexandria”, în faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenții .

 

X

 

Trecem la ultimul punct „Diverse”.

 

 

Doresc să vă informez că în mape aveți o informare din partea Curții de Conturi a României, Camera de Conturi Teleorman ce conține Decizia nr. 18 din 31 iulie 2017  pentru înlăturarea deficiențelor constatate și consemnate în Raportul de audit financiar nr. 960/07.07.2017. Deficiențele la care se face referire in această adresă au fost deja remediate.

 

De asemenea, vă informez că pe data de 16 octombrie (a.c.) împreună cu domnul inspector-șef al Inspectoratului Situații de Urgență , Marius Stancu și cu domnul primar al localității Drăgănești Vlașca vom inaugura o subunitate ISU și cu această ocazie, vă invităm să participați la orele 11.00 la ceremonia de inaugurare în localitatea Drăgănești Vlașca. Considerăm că această subunitate va veni eficient în sprijinul cetățenilor din această zonă.

 

 

Dacă  aveți alte probleme?

 

-Domnul Iliescu Alexandru

Domnule președinte, am și eu o propunere. Aș dori să se facă o evaluare a cheltuielilor consiliului județean cu materialele sedințelor puse la dispoziție pe suport de hârtie. Poate că dacă s-ar achiziționa niște laptop-uri și ne-ați transmite pe email proiectele de hotărâre, ar fi o soluție mult mai avantajoasă din punct de vedere economic și ecologic.

-Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț

                Da, domnule Iliescu. Vom face această evaluare și vom stabili cea mai rentabilă soluție pentru a vă pune la dispoziție materialele necesare. Mulțumesc.

Dacă nu mai aveți alte propuneri sau observații,epuizându-se ordinea de zi, declar încheiate lucrările ședinței și vă mulțumesc pentru participare.

 

 

 

                                                                                                                                                               

 

       Președinte,

Cristescu Ionel Dănuț                                                                                         Secretar al județului,

                                                                                                                                                    Oprescu Silvia