CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

PREȘEDINTE

 

 

D I S P O Z I Ț I E

 

 privind: convocarea Consiliului Județean Teleorman în ședință ordinară în data de 29 mai 2017 

 

Președintele Consiliului Județean Teleorman,

            Având în vedere:

- prevederile art. 94 alin. (1), (3), (5) și (7) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 67 alin. (1), (3), (5) și (7) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Teleorman, aprobat prin Hotărârea nr. 80 din 30 mai 2016;

            În temeiul dispozițiilor art.106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată

 

D I S P U N E:

 

            Art.1. Consiliul Județean Teleorman se convoacă în ședință ordinară în ziua de luni, 29 mai 2017, ora 14,00 cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

1.      Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 71 din 28 aprilie 2014 privind atribuirea în folosință gratuită a unui spațiu proprietate publică a județului Teleorman.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

2.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare, a prețului minim de pornire a licitației și a documentației de licitație în vederea închirierii prin licitație publică a unui spațiu situat în imobilul Centrul de Sănătate ”Regele Carol I” Deparați, proprietate publică a județului Teleorman.

Inițiator: Vicepreședinte Piper Savu Florin

 

3.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare, a prețului minim de pornire a licitației și a documentației de licitație în vederea închirierii prin licitație publică a unui spațiu situat în imobilul ”Fost sediu al Băncii Agricole Sucursala Teleorman”, comuna Drăgănești Vlașca, proprietate publică a județului Teleorman.

Inițiator: Vicepreședinte Piper Savu Florin

 

4.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare, a prețului minim de pornire a licitației și a documentației de licitație în vederea închirierii prin licitație publică a unui spațiu situat în imobilul ”Spitalul de Psihiatrie Poroschia”, proprietate publică a județului Teleorman.

Inițiator: Vicepreședinte Piper Savu Florin

 

5.      Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat cu titlu gratuit reprezentanților Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a asociaților a S.C. EUROBAC S.R.L. Turnu Măgurele.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

6.      Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. EUROBAC S.R.L. Turnu Măgurele, pe anul 2017.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

7.      Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 2 din 18 ianuarie 2013.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

8.      Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Teleorman.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

9.      Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 216 din 21 decembrie 2016.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

10.  Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. APA SERV S.A.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului propriu al județului Teleorman, pe anul 2016.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

12.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2017.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

13.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 49 din 27 martie 2017.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

14.  Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 121 din 26 iulie 2013, cu modificările și completările ulterioare.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

15.  Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 89 din 23 iunie 2016, cu modificările ulterioare.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

16.  Proiect de hotărâre pentru privind aprobarea necesarului orientativ de îmbrăcăminte, încălțăminte, materiale igienico-sanitare, pentru copiii și tinerii pentru care s-a stabilit măsura de protecție specială, mamele protejate în centrele maternale, precum și pentru persoanele adulte instituționalizate.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

17.  Diverse.

 

      Art.2. Anunțul privind ședința publică se transmite către consilierii județeni, mass-media și se inserează în site-ul propriu.

 

Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoștință publică ordinea de zi, data și locul desfășurării ședinței de consiliu și va comunica prezenta dispoziție celor interesați.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

    Cristescu Ionel Dănuț      

 

 

                                            Avizat

                                                                                                                            pentru legalitate

                                                                                                                       Secretar al județului

Jr. Silvia Oprescu 

 

 

 

                                                                                                  DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI

                                                                                      ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ

                       

                                                                                                DIRECTOR EXECUTIV,

                                                                                                        jr. Ionescu Iuliana

 

 

Alexandria

Nr. ______ din ___ iunie 2017