CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE

 

 

D I S P O Z I Ț I E

 

 privind: convocarea Consiliului Județean Teleorman în ședință ordinară în data de 31 octombrie 2017 

 

Președintele Consiliului Județean Teleorman,

               

Având în vedere:

- prevederile art. 94 alin. (1), (3), (5) și (7) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 67 alin. (1), (3), (5) și (7) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Teleorman, aprobat prin Hotărârea nr. 80 din 30 mai 2016;

                În temeiul dispozițiilor art.106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată

 

D I S P U N E:

 

                Art.1. Consiliul Județean Teleorman se convoacă în ședință ordinară în ziua de marți, 31 octombrie 2017, ora 14,00 cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică, a unui spațiu situat în imobilul Centrul de Sănătate ”Regele Carol I” Deparați, aflat în proprietatea publică a județului Teleorman, precum și a Raportului de evaluare, prețului minim de pornire a licitației, duratei închirierii și a documentației de licitație.

Inițiator: vicepreședinte Consiliul Județean Teleorman, domnul Piper Savu Florin

 

 1. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită, a unor spații proprietate privată a județului Teleorman.

Inițiator: vicepreședinte Consiliul Județean Teleorman, domnul Piper Savu Florin

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea ”Planului operativ de acțiune pe timpul iernii 2017-2018”.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean nr. 38 din 23 februarie 2016, cu modificările și completările ulterioare.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean nr. 188 din 22 decembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 41 din 27 martie 2017, cu modificările și completările ulterioare.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului propriu al județului pentru secțiunile de funcționare și dezvoltare, la 30 septembrie 2017.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2017.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 49 din 27 martie 2017.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1.  Proiect de hotărâre privind încetarea exercitării cu caracter temporar a funcției publice de conducere de director executiv al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al județului Teleorman de către domnul Bratu George Remus și revenirea pe funcția publică de conducere de șef birou al Biroului de stare civilă.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1. Proiect de hotărâre privind numirea doamnei Popescu Daniela în funcția publică de conducere de director executiv al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al județului Teleorman.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 6 din 25 ianuarie 2017.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 121 din 26 iulie 2013, cu modificările și completările ulterioare.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1. Diverse.

 

        Art.2. Anunțul privind ședința publică se transmite către consilierii județeni, mass-media și se inserează în site-ul propriu.

 

Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoștință publică ordinea de zi, data și locul desfășurării ședinței de consiliu și va comunica prezenta dispoziție celor interesați.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

    Cristescu Ionel Dănuț                   

 

 

 

 

 

 

                                                        Avizat

                                                                                                                                                                pentru legalitate

                                                                                                                                                       Secretar al județului

Jr. Silvia Oprescu 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI

                                                                                                                  ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ

                               

                                                                                                                                DIRECTOR EXECUTIV,

                                                                                                                                        jr. Ionescu Iuliana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandria

Nr. ______ din ___ octombrie 2017

 


F-5.5-02,ed.1, rev.0