R O M Â N I A

CONSILIUL  JUDEȚEAN  TELEORMAN

 

PROCES VERBAL

 al ședinței ordinare a Consiliului Județean Teleorman

din data de 27 februarie 2017

 

                Bună ziua, stimați colegi,

                Consiliul Județean Teleorman a fost convocat în ședință ordinară pentru astăzi, 27 februarie 2017, prin dispoziția nr. 68 din 22 februarie a.c..

La ședință participă toți cei 33 consilieri în funcție, ședința de consiliu este legal constituită, fiind astfel asigurat cvorumul de prezență necesar pentru desfășurarea legală a acestei ședințe ordinare.

                 Fiind ședință publică, așa cum prevede Legea administrației publice locale, anunțul cu ordinea de zi a fost adus la cunoștință dumneavoastră și locuitorilor județului Teleorman prin mass - media locală, fiind publicat și pe site-ul Consiliului județean.

Participă, în calitate de invitați, directori și funcționari publici din aparatul de specialitate al Consiliului județean, conducători ai unor instituții din subordine, precum și reprezentanți ai presei scrise și audio-vizuale.

x

x              x

Procesul - verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Teleorman, din data de 31 ianuarie 2017, v-a fost pus la dispoziție și îl supun aprobării dumneavoastră.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat procesul-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean, din 31 ianuarie 2017.

 

Doamnelor și domnilor,

În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 98 din Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, am întocmit următorul proiect al ordinii de zi:

 

1.       Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică, a unui spațiu din imobilul Centrul de Sănătate ”Regele Carol I” Deparați, proprietate publică a județului Teleorman.

                        Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

2.         Proiect de hotărâre privind darea în administrare Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman a unor imobile proprietate publică a județului Teleorman.

                        Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

3.     Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 15 din 27 ianuarie 2016, cu modificările ulterioare.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

4.       Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare de învățământ special din județul Teleorman, pentru anul școlar 2017-2018.

                                    Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

5.       Proiect de hotărâre privind aprobarea ”Strategiei pentru eficiență energetică a județului Teleorman pentru perioada 2016-2025”.

                                                Inițiator: Vicepreședinte Cocoșilă Virgiliu

 

6.       Proiect de hotărâre privind stabilirea indemnizației de ședință pentru membrii Comisiei de Orientare Școlară și Profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Teleorman.

                                    Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

7.       Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului mediu al produselor agricole la care arenda se exprimă în natură, pentru anul 2017.

                                    Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

8.       Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului mediu pentru masa verde de pe pajiști, pentru anul 2017.

                                    Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

9.       Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 58 din 29 martie 2016.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

10.    Proiect de hotărâre privind constatarea desființării Camerei Agricole Județene Teleorman.

                    Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

11.     Diverse.

 

Înainte de a supune la vot proiectul ordinii de zi vă propun suplimentarea acestuia cu încă patru proiecte de hotărâre, respectiv:

1.                 Proiect de hotărâre privind preluarea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul General pentru Situații de Urgență - Inspectoratul pentru Situații de Urgenț㠄A.D.Ghica” al județului Teleorman în administrarea Consiliului Județean Teleorman

2.                 Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman.

3.                 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare a serviciilor sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman.

4.                 Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei ce reprezintă 20% din cota de 73% din sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată și din cota de 18,5% din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2017 și estimările pentru anii 2018-2020.

 

Supun la vot proiectul ordinii de zi completat.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul ordinii de zi.

 

Potrivit art. 117 litera “a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, proiectele de hotărâri de la ordinea de zi au fost avizate pentru legalitate.

Înainte de a merge mai departe, țin precizez că, în conformitate cu prevederile art. 46 din Legea nr. 215/2001, respectiv ale art. 77 din Legea nr. 393/2004, nu poate lua parte la deliberarea și adoptarea hotărârilor înscrise pe ordinea de zi consilierul județean care fie personal, fie prin soț, soție, afini, rude până la gradul IV inclusiv, are interes patrimonial în problema supusă dezbaterii.

Dacă avem asemenea cazuri, rog ne fie aduse la cunoștință pentru ca abținerea de la deliberarea și adoptarea hotărârilor să fie consemnată în procesul verbal al acestei ședințe.

La primul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică, a unui spațiu din imobilul Centrul de Sănătate ”Regele Carol I” Deparați, proprietate publică a județului Teleorman.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț.

Vă mulțumesc.

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică, a unui spațiu din imobilul Centrul de Sănătate ”Regele Carol I” Deparați, proprietate publică a județului Teleorman.

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică, a unui spațiu din imobilul Centrul de Sănătate ”Regele Carol I” Deparați, proprietate publică a județului Teleorman.

La punctul doi de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind darea în administrare Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman a unor imobile proprietate publică a județului Teleorman.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț.

Vă mulțumesc.

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții dați-mi voie vă prezint proiectul de hotărâre privind darea în administrare Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman a unor imobile proprietate publică a județului Teleorman.

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind darea în administrare Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman a unor imobile proprietate publică a județului Teleorman.

La punctul trei de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 15 din 27 ianuarie 2016, cu modificările ulterioare.

Rog președinții comisiilor economică și juridică să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț.

Vă mulțumesc.

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții dați-mi voie vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 15 din 27 ianuarie 2016, cu modificările ulterioare.

Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 15 din 27 ianuarie 2016, cu modificările ulterioare.

La punctul patru de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare de învățământ special din județul Teleorman, pentru anul școlar 2017-2018.

Rog pe domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice să prezinte raportul de avizare.

Domnul Vlad Eugen Ovidiu.

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț.

Vă mulțumesc.

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Domnul Bădulescu Adrian.

Domnule vicepreședinte, am aceeași observație atât la acest proiect cât și pentru următoarele două sau trei. Este pentru prima dată când aprobăm un proiect de hotărâre care este deja semnat de domnul Gâdea. Probabil că s-a mai aflat și alta dată pe ordinea de zi. Vă rog se consemneze și în procesul verbal că figurează ca proiect, dar este deja semnat deși n-a fost aprobat anterior.

Domnul Vlad Eugen Ovidiu.

Dați-mi voie vă explic. Acest proiect a fost inițiat de domnul președinte Gâdea, s-a aflat pe site-ul consiliului județean în dezbatere publică și apare cu semnăturile de atunci ca și proiect.

Domnul vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț.

Așa este, domnule Bădulescu. Proiectul s-a aflat și la avizier pentru publicitate, de aceea este întocmit în această formă.

Dacă nu mai sunt observații prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare de învățământ special din județul Teleorman, pentru anul școlar 2017-2018.

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

Cu 32 voturi „pentru” și o „abținere” (domnul Bădulescu Adrian) s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare de învățământ special din județul Teleorman, pentru anul școlar 2017-2018.

La punctul cinci de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea ”Strategiei pentru eficiență energetică a județului Teleorman pentru perioada 2016-2025”..

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț.

Vă mulțumesc.

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Domnul  Bădulescu Adrian.

Dacă îmi permiteți, în primul rând, vreau să semnalez forma de exprimare din titlu, respectiv ”Aprobarea strategiei pentru eficiență energetică a județului Teleorman pentru perioada 2016 – 2025” exprimare pe care o consider neadecvată. Aș vrea reamintesc că vorbim despre perioada 2016 – 2025, iar noi ne aflăm în 2017. Cu alte cuvinte, urmează aprobăm ceva din urmă. De ce se aprobă această strategie abia acum? În afară de asta, văd din nou că proiectul apare semnat de domnul președinte Gâdea.

 

Domnul vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț

O rog pe doamna director  Ionescu Iuliana să vă raspundă.

Doamna Ionescu Iuliana (director executiv DJAPL).

Aceste proiecte sunt proiecte cu caracter normativ pentru care legea prevede un termen de 30 zile lucrătoare spre a fi supuse dezbaterii publice, prin publicare pe site-ul instituției, respectiv afișare la avizier, înainte de a fi supuse aprobării. Aceste proiecte au fost initiate în perioada în care președintele consiliului județean era domnul Gâdea Ionuț Adrian. Din acest motiv apar semnăturile dumnealui în documentație. Așadar, nu este vorba despre nici o greșeală, documentele sunt întocmite cu respectarea normelor de tehnică legislativă.

Domnul Bădulescu Adrian .

Am înțeles, dar eu nu aș aproba în 2017 ceva planificat pentru anul 2016.

Domnul vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț.

Este vorba despre accesarea de fonduri pentru clădiri pe Strategia pentru eficiență energetica, axa prioritara 3, unde se încadrează câteva clădiri printre care și palatul administrativ sau clădirea unde funcționează Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului .

Doamna Sfinteș Elena, director executiv directia generală Managementul Proiectelor.

Dacă îmi permiteți, strategia a fost realizată anul trecut,  ghidul de finanțare a apărut tot anul trecut, în aprilie, iar procedura de licitație a fost demarată în luna decembrie când, conform legislației a fost supusă publicității, timp de o lună, așa cum s-a explicat mai devreme. De aceea, strategia este lansată în 2016 cu aprobare în 2017.

Domnul vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț.

Vă mulțumesc pentru aceste precizări.

                Vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea ”Strategiei pentru eficiență energetică a județului Teleorman pentru perioada 2016-2025”..

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

                Cu 32 voturi „pentru” și 1vot „împotriv㔠(domnul Bădulescu Adrian) s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea ”Strategiei pentru eficiență energetică a județului Teleorman pentru perioada 2016-2025”..

La punctul șase de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind stabilirea indemnizației de ședință pentru membrii Comisiei de Orientare Școlară și Profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Teleorman.

Rog președinții comisiilor economică și juridică să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț.

Vă mulțumesc.

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Domnul Bădulescu Adrian.

Am o singură nelămurire și anume dacă cei care fac parte din aceste comisii, pe perioada în care își exercită atribuțiile în cadrul acestora sunt scoși de la locul de muncă, cu alte cuvinte, dacă sunt remunarați suplimentar  pentru această activitate.

Doamna Barbu Carmen, reprezentant Centrul Județean de Resurse și Asistență Educaționala Alexandria

Aceste comisii se desfășoară in timpul programului de lucru, facând parte din domeniul nostru de activitate, activitate reglementată printr-o lege apărută în luna decembrie 2016.

Domnul vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț.

Vă mulțumesc. Țin să mai precizez că la aceste centre , începând cu luna noiembrie a anului trecut, a crescut mult volumul de lucru. Ca să va dau un exemplu, în luna februarie a.c. comisia a analizat și soluționat un număr de 77 de dosare.

Vă prezint proiectul de hotărâre privind stabilirea indemnizației de ședință pentru membrii Comisiei de Orientare Școlară și Profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Teleorman.

Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind stabilirea indemnizației de ședință pentru membrii Comisiei de Orientare Școlară și Profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Teleorman.

La punctul șapte de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind stabilirea prețului mediu al produselor agricole la care arenda se exprimă în natură, pentru anul 2017.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț.

Vă mulțumesc.

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Domnul Bădulescu Adrian.

Am constatat că, față de ultimele prețuri pe care le-am aprobat anul trecut în ședința din septembrie, prețurile sunt mai ridicate cu 20%. Nu știu ce s-a întâmplat între timp, dar poate Direcția Agricolă are un argument foarte puternic. Am observat că nu este  atașat nici un fel de raport din partea acestora. Este o creștere, după parerea mea, nejustificată, în condițiile în care prețurile la motorină și ingrășăminte au rămas cam aceleași.

Domnul vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț.

Este adevărat, la următorul punct vom avea pe ordinea de zi un  proiect de hotărâre care va conține și adresa primită din partea Direcției Agricole, adresă comună celor două proiecte

.

Domnul Vlad Eugen Ovidiu.

Noi suntem obligați prin lege urmăm recomandările Direcției Agricole.

Domnul Bădulescu Adrian.

Domnule Vlad, dumneavoastră aveți o bogată experiență în spate. Sper că sunteți de acord că nu putem ne jucăm cu aceste cifre. Nu putem stabilim o cifră în februarie, iar în septembrie s-o desființăm.

Domnul vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț.

Suntem de acord cu dumneavoastră. Proiectul a urmat aceeași procedură, fiind publicat timp de 30 de zile la avizier pentru  dezbatere publică. Vă asigur că vom ține cont de aceste observații.

Domnul Țole Marin.

Legat de stabilirea prețurilor, vreau să vă spun că se ține cont de variațiile pieței, indiferent că este vorba despre partea de însămânțări sau partea de consum, cum este cazul de față. Variațiile sunt generate de piața internațională . Domnul Bădulescu a apreciat corect ca sunt implicați mult mai mulți factori de influență deoarece, dupa cum stiți, vis-a-vis de această componentă numită producție vegetală, în  perioada până se obține recolta intervin o serie întreagă de alte cheltuieli pe care Direcția Agricolă trebuie le ia în calcul. De asemenea, pe perioada în care cerealele sunt transportate în silozuri, există cheltuieli care influențează aceste prețuri. De aceea apar aceste variații.

Domnul Iliescu Alexandru .

Domnule vicepreședinte, eu am o curiozitate: de ce stabilim prețul mediu și nu stabilim un preț minim și unul maxim? Acest preț mediu nu rezultă dintr-o medie de prețuri minime și maxime?

Domnul Cioabă Petre.

Nu putem facem acest lucru întrucât la Administrația Financiară aceste prețuri se iau în calcul pentru debitarea unor valori, a unor input-uri cheltuite pe tot parcursul perioadei de la însămânțare până la recoltare. Astfel, producătorii care au cheltuit mai mult, vor vinde în pierdere, iar ceilalți vor fi avantajați.

Domnul Iliescu Alexandru .

Eu înțeleg că aceste prețuri nu sunt stabilite la întâmplare. Văd ca aici este vorba de arendă, cei care au pamânt în arendă ar trebui să se orienteze după un preț minim și unul maxim. Mai mult, aceste prețuri ar trebui se stabilească în anul în curs pentru anul viitor. Ca în orice afacere, și în agricultură producătorul trebuie poată anticipa un profit.

Domnul vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț.

Da, vom lua în calcul aceste observații. Noi am acționat conform legii, dar vom discuta și cu reprezentanții Direcției Agricole pentru a veni cât mai eficient în întâmpinarea atât a producâtorilor cât și a consumatorilor.

Domnul Florescu Adrian.

Anul trecut, în septembrie, am intervenit deoarece mi s-a părut că prețurile erau prea mici, ceea ce consider că se apropie mai mult de adevăr. Având o economie de piață este normal ca prețul să fie minim pentru că, pentru cei care produc în România, s-ar merge pe cel mai mic risc. Mulțumesc.

Domnul vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț.

Vă prezint proiectul de hotărâre privind stabilirea prețului mediu al produselor agricole la care arenda se exprimă în natură, pentru anul 2017.

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

Cu 30 voturi „pentru” (domnii Țucan Marian și Iliescu Angelică au solicitat permisiunea de a părăsi sala) și o „abțineri” s-a adoptat proiectul de hotărâre privind stabilirea prețului mediu al produselor agricole la care arenda se exprimă în natură, pentru anul 2017.

La punctul opt de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind stabilirea prețului mediu pentru masa verde de pe pajiști, pentru anul 2017.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț.

Vă mulțumesc.

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții prezint proiectul de hotărâre privind stabilirea prețului mediu pentru masa verde de pe pajiști, pentru anul 2017.

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind stabilirea prețului mediu pentru masa verde de pe pajiști, pentru anul 2017.

                La punctul nouă de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 58 din 29 martie 2016.

Rog președinții comisiilor economică și juridică să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț.

Vă mulțumesc.

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

                Nu sunt, în aceste condiții prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 58 din 29 martie 2016.

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

                În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 58 din 29 martie 2016.

        La punctul 10 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind constatarea desființării Camerei Agricole Județene Teleorman. 

Rog pe domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice să prezinte raportul de avizare.

- Domnul Cioabă Petre.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț.

Vă mulțumesc.

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

        Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre privind constatarea desființării Camerei Agricole Județene Teleorman. 

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

        În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind constatarea desființării Camerei Agricole Județene Teleorman.

La următorul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind preluarea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul General pentru Situații de Urgență - Inspectoratul pentru Situații de Urgenț㠄A.D.Ghica” al județului Teleorman în administrarea Consiliului Județean Teleorman.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț.

Vă mulțumesc.

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

                Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre privind preluarea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul General pentru Situații de Urgență - Inspectoratul pentru Situații de Urgenț㠄A.D.Ghica” al județului Teleorman în administrarea Consiliului Județean Teleorman.

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

                În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind preluarea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul General pentru Situații de Urgență - Inspectoratul pentru Situații de Urgenț㠄A.D.Ghica” al județului Teleorman în administrarea Consiliului Județean Teleorman.

La următorul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman.

Rog președinții comisiilor economică și juridică să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț.

Vă mulțumesc.

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

                Nu sunt, în aceste condiții prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman.

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

                În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman.

La următorul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare a serviciilor sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman.

Rog președinții comisiilor economică și juridică să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț.

Vă mulțumesc.

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

                Domnul Bădulescu Adrian.

Aș avea o singură întrebare pentru domnul director al DGASPC și anume câți copii aveți în total în îngrijire la acest moment?

Domnul Dragomirescu Florinel.

În prezent avem în jur de 1300 copii în îngrijire.

Domnul vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț.

Vă mulțumesc.

Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare a serviciilor sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman.

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

                În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare a serviciilor sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman.

La următorul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei ce reprezintă 20% din cota de 73% din sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată și din cota de 18,5% din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2017 și estimările pentru anii 2018-2020.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț.

Vă mulțumesc.

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Domnul Țole Marin.

Stimați colegi, mă bucur că s-a ajuns la un consens privind repartizarea acestor fonduri, astfel încât aceasta să fie una echilibrată, fară a se ține seama de poziții și opoziții. Sper existe în continuare concordanță pentru că acest buget să fie repartizat cât mai eficient. Din acest punct de vedere țin mulțumesc domnului vicepreședinte precum și celor din conducerea Partidului Național Liberal –Filiala Teleorman pentru colaborarea eficientă pe care au derulat-o și sper ca la următoarele rectificări bugetare să se acționeze conform acelorași principii. Pentru că ne aflăm la partea aceasta de echilibrare a bugetelor, știm cu toții că urmează a fi finanțate proiectele europene. Rugămintea mea expresă este ca la toate întâlnirile organizate de către consiliul județean cu conducătorii uat-urilor din județ să fie invitați și consilieri județeni pentru a dispune de informarea necesară spre a putea valorifica toate oportunitățile de finanțare, fără a se ține cont de culoarea politică întrucât obiectivul nostru comun îl reprezintă dezvoltarea județului. De altfel, toți cei care ne aflăm aici, avem responsabilități pentru dezvoltarea județului. Mulțumesc frumos.

Domnul vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț.

Vă mulțumesc și eu și promit că în continuare, la repartizarea bugetului, nu voi ține seama de coloratura politică. Am încercat, pe cât a fost posibil, fie o repartizare cât mai echilibrată, ținând cont de problematicile localităților cu împrumuturi sau unde există arierate și investiții în derulare. Diferențele de sume nu sunt foarte mari și am reținut și recomandarea domnului Țole de a invita la aceste ședințe cu primarii localităților din județ și consilierii județeni.

                Vă prezint proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei ce reprezintă 20% din cota de 73% din sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată și din cota de 18,5% din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2017 și estimările pentru anii 2018-2020.

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

                Cu 28 voturi „pentru” și 3 „abțineri” (domnii Bădulescu Adrian, Vătafu Cătălin Teodor și Burcescu Cătălin) s-a adoptat proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei ce reprezintă 20% din cota de 73% din sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată și din cota de 18,5% din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2017 și estimările pentru anii 2018-2020.

 

 

 

Trecem la ultimul punct „Diverse”.

 

x

 

                În mape ați avut Planul Strategic pentru anul 2017 cu privire la obiectivele ce trebuie îndeplinite de Inspectoratul de Poliție al Județului Teleorman și indicatorii de performanță minimali aprobat de Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Teleorman, spre informare.

 

Dacă  aveți alte probleme?

                Nemaifiind alte probleme, ordinea de zi epuizându-se, declar încheiate lucrările ședinței și vă mulțumesc pentru participare.

 

 

 

 

 

 

             p. PREȘEDINTE,                                                     SECRETAR AL JUDEȚULUI

                VICEPREȘEDINTE

      

           Cristescu Ionel Dănuț                                                                Oprescu Silvia