R O M Â N I A

CONSILIUL  JUDEȚEAN  TELEORMAN

 

PROCES VERBAL

 al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Teleorman

din data de 31 ianuarie 2017

 

            Bună ziua, stimați colegi,

             

            Consiliul Județean Teleorman a fost convocat în ședință extraordinară pentru astăzi, 31 ianuarie 2017 prin dispoziția nr. 37 din 30 ianuarie 2017.

La ședință participă 27 consilieri din totalul de 33 consilieri în funcție lipsind doamna Fedeleș Raluca și domnii Vătafu Cătălin, Ion Petre, Bădulescu Adrian, Fulga Sandu, Țole Marin, ședința de consiliu este legal constituită, fiind astfel asigurat cvorumul de prezență necesar pentru desfășurarea legală a acestei ședințe extraordinare.

             Fiind ședință publică, așa cum prevede Legea administrației publice locale, anunțul cu ordinea de zi a fost adus la cunoștință dumneavoastră și locuitorilor județului Teleorman prin mass - media locală, fiind publicat și pe site-ul Consiliului județean.

Participă, în calitate de invitați, directori și funcționari publici din aparatul de specialitate al Consiliului județean, conducători ai unor instituții din subordine, precum și reprezentanți ai presei scrise și audio-vizuale.

x

x          x

 

Procesul - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Teleorman, din data de 25 ianuarie 2017, v-a fost pus la dispoziție și îl supun aprobării dumneavoastră.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean, din 25 ianuarie 2017.

 

x

Doamnelor și domnilor,

În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 98 din Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, am întocmit următorul proiect al ordinii de zi:

 

1.      Proiect de hotărâre privind reorganizarea Căminului pentru Persoanele Vârstnice Cervenia și a Căminului pentru Persoanele Vârstnice Furculești.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

  1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Teleorman în comisia de orientare școlară și profesională, precum și în comisia de soluționare a contestațiilor privind orientarea școlară și profesională pentru copiii/elevii/tinerii cu cerințe educaționale speciale.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

3.      Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 20% din limita de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale și a cotei de 20% din cota de 18,5% din impozitul pe venit, precum și sumele reținute ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare a veniturilor proprii, pe anul 2017 și estimări pentru anii 2018-2020.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

Supun la vot proiectul ordinii de zi.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul ordinii de zi.

 

Potrivit art. 117 litera “a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, proiectele de hotărâri de la ordinea de zi au fost avizate pentru legalitate.

Înainte de a merge mai departe, țin precizez că, în conformitate cu prevederile art. 46 din Legea nr. 215/2001, respectiv ale art. 77 din Legea nr. 393/2004, nu poate lua parte la deliberarea și adoptarea hotărârilor înscrise pe ordinea de zi consilierul județean care fie personal, fie prin soț, soție, afini, rude până la gradul IV inclusiv, are interes patrimonial în problema supusă dezbaterii.

Dacă avem asemenea cazuri, rog ne fie aduse la cunoștință pentru ca abținerea de la deliberarea și adoptarea hotărârilor să fie consemnată în procesul verbal al acestei ședințe.

            La primul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru desființarea și reorganizarea Căminului pentru Persoanele Vârstnice Cervenia și a Căminului pentru Persoanele Vârstnice Furculești.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

            Domnul vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț.

            Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

            Nu sunt, în aceste condiții prezint proiectul de hotărâre privind reorganizarea Căminului pentru Persoanele Vârstnice Cervenia și a Căminului pentru Persoanele Vârstnice Furculești.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

 

            În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind reorganizarea Căminului pentru Persoanele Vârstnice Cervenia și a Căminului pentru Persoanele Vârstnice Furculești.

            Următorul proiect de hotărâre are caracter individual cu privire la persoane și, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. (5) coroborat cu ale art. 98 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, hotărârile cu privire la persoane vor fi luate prin vot secret, cu votul majorității membrilor prezenți la ședință.

            La ședința de astăzi participă, un număr de 27 consilieri județeni, deci jumătate plus unu din numărul membrilor consiliului județean prezenți reprezintă 14.

 

            Proiectul de hotărâre se referă la desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Teleorman în comisia de orientare școlară și profesională, precum și în comisia de soluționare a contestațiilor privind orientarea școlară și profesională pentru copiii/elevii/tinerii cu cerințe educaționale speciale.

Rog pe domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice să prezinte raportul de avizare.

            Domnul Vlad Eugen Ovidiu.

            Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț.

            Vă mulțumesc

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

            Nefiind observații, rog pe domnul Piper Savu Florin, președintele comisiei de numărare a voturilor să-și intre în atribuții.

 

x

 

Buletinele de vot fiind completate, urmează operațiunea propriu - zisă de votare.

Se prezintă tehnica votării.

Pentru exprimarea opțiunii se folosesc cuvintele „DA” sau „NU”.

            Fiecare consilier a primit un buletin de vot, a semnat de primire, și-a exprimat opțiunea și apoi l-a introdus în urnă.

 

x

x          x

 

             Rog pe domnul Piper Savu Florin, președintele comisiei de numărare a voturilor prezinte procesul verbal.

            Domnul Piper Savu Florin.

            Doamna Silvia Oprescu din totalul de 27 de voturi valabil exprimate a întrunit un număr de 27 de voturi ”pentru”.

            Domnișoara Capră Luciana Cătălina din totalul de 27 de voturi valabil exprimate a întrunit un număr de 27 de voturi ”pentru”.

            Domnul vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț.

            Vă mulțumesc.

Vă prezint proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Teleorman în comisia de orientare școlară și profesională, precum și în comisia de soluționare a contestațiilor privind orientarea școlară și profesională pentru copiii/elevii/tinerii cu cerințe educaționale speciale.

           

Urmare votului dumneavoastră s-a adoptat proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Teleorman în comisia de orientare școlară și profesională, precum și în comisia de soluționare a contestațiilor privind orientarea școlară și profesională pentru copiii/elevii/tinerii cu cerințe educaționale speciale.

La următorul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 20% din limita de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale și a cotei de 20% din cota de 18,5% din impozitul pe venit, precum și sumele reținute ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare a veniturilor proprii, pe anul 2017 și estimări pentru anii 2018-2020.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

            Domnul vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț.

            Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

            Domnul Vrăjitoarea Emilian.

            Domnule președinte, de când sunt consilier județean, nu am văzut o sfidare mai mare ca de data aceasta la adresa unui sfert din populația acestui județ. Dacă lecturăm cu atenție sumele defalcate repartizate pe unitățile territorial - administrative primariilor care au altă coloratură politică decât PSD, stimați colegi, constatăm că sumele repartizate acestora din urmă, sunt undeva la jumătate din sumele acordate celorlate primării. Nu mi se pare normal și drept ca acești cetățeni sufere datorită faptului că au ales un alt primar decât PSD. Consider că această repartizare este facută în mod batjocoritor, mai ales că este vorba de un sfert din locuitorii acestui județ. Pe viitor ar trebui țineți cont că dumneavoastră reprezentați nu doar primăriile PSD, ci reprezentați întreg județul. Și dacă vrem ca județul se dezvolte, trebuie să repartizăm bugetul în mod echitabil. S-a mai întâmplat se repartizeze cu 10% sau cu 20% mai puțin, dar ca acum, să existe diferențe și de 50% mi se pare inadmisibil. Vă mulțumesc.

            Domnul vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț

Vreau să vă spun că între primării sunt diferențe  de doar câteva zeci de mii de lei. Ca vă dau un exemplu, primăria Dragănești Vlașca a primit 220.000 lei, iar primăria Botoroaga a primit 200.000 lei. Deci, nu sunt diferențele așa de mari, de 50% cum spuneți dumneavoastră. Mai mult, aceste sume sunt doar niște sume previzionate, urmând ca atunci când vom stabili și când vom aloca aceste sume le adaptăm în funcție de necesitățile localităților respective, fară a ține cont de coloratura politică a primăriilor.

 

            Domnul Vrăjitoarea Emilian.

            Domnule președinte, în ceea ce privește cazurile Dragănești Vlașca și Botoroaga, consider ca acestea reprezintă doar o excepție. Din câte am văzut, în rest, sumele sunt sub  65.000 lei. Degeaba încercați ne convingeți că acestea sunt doar niște sume previzionate și că se va ține cont de aceste previziuni pe care noi le votăm acum. Păi de ce le mai votăm?

Domnul viceprședinte Cristescu Ionel Dănuț.

            Dacă îmi permiteți, noi am transmis tuturor primăriilor câte o solicitare scrisă, pentru a ne comunica o evaluare a necesităților și nu am primit răspunsuri la această solicitare.

            Domnul Iliescu Alexandru .

            Domnule președinte, dacă îmi dați voie, și eu consider ca niciodată nu s-a mai procedat de această manieră. Din această listă reiese clar în ce localități sunt primari PSD și  unde sunt primari PNL. Nu putem acceptăm această justificare cum că există și câteva localități unde sunt previzionate sume mai mari. Cu o floare nu se face primăvară. Chiar dacă este vorba doar de niște previzionări, acestea trebuie facute corect.

Domnul Vlad Eugen Ovidiu.

Domnule președinte rog să-mi permiteți să intervin.

Observ că se pune problema oarecum politic. Este vorba de o diferență de câteva sute de milioane ceea ce pentru o primărie este nesemnificativ. Le amintesc colegilor și celor care nu au mai participat la aprobarea veniturilor bugetare ca aceste sume reprezintă doar 20% din totalul bugetului repartizat județului. Restul de 80% a fost repartizat de Direcția Finanțelor Publice prin decizie. Dacă luăm de exemplu comuna Buzescu are repartizați 1.005 mii lei. Comuna Talpa are doar 85 mii lei. Deci vorbim de niște diferențe enorme.

Domnul Iliescu Alexandru.

Stimate coleg, de câte ori am avut spre adoptare hotarâri ale Consiliului județean prin care sprijinim comuna Talpa? Sau comuna Saelele? Se observă că numai anumite primării au fost ajutate în acest județ.

Domnul Vlad Eugen Ovidiu.

Repet, discutăm acum despre niște sume derizorii. De ce nu discutăm și despre cei 80%, adică despre  partea semnificativă a bugetelor repartizate?

Domnul vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț.

Cum a spus și domnul Vlad Eugen, am ținut cont și de repartizarea cealaltă, a Ministerului de Finanțe, astfel că aceste bugete trebuie echilibrate. S-a facut vorbire despre acele comune care au proiecte în derulare și pentru care a fost necesară alocarea de sume pentru continuarea implementării acestora. Vă mulțumesc. Mai aveți observații?

Domnul Cocu Bogdan Ciprian.

Domnule președinte, la alocarea acestor sume s-a ținut cont de formula prevăzută de Legea 273 a finanțelor publice? Cred ca cei 80% repartizați prin Direcția Finanțelor Publice despre care vorbește domnul Vlad reprezintă tocmai aplicarea acestei  formule.

Domnul vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț

Sigur că da. Alocarea bugetelor s-a făcut exclusiv în conformitate cu legea.

            Dacă nu mai sunt alte observații dați-mi voie să vă prezint proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 20% din limita de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale și a cotei de 20% din cota de 18,5% din impozitul pe venit, precum și sumele reținute ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare a veniturilor proprii, pe anul 2017 și estimări pentru anii 2018-2020.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

            Cu 20 voturi „pentru”, 5 voturi „împotriv㔠(doamna Stoian Maria și domnii Iliescu Alexandru, Vrăjitoarea Emilian, Cocu Ciprian, Constantinescu Florică) și 2 „abțineri” (domnii Florescu Adrian și Ogrăzeanu Teodor) s-a adoptat proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 20% din limita de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale și a cotei de 20% din cota de 18,5% din impozitul pe venit, precum și sumele reținute ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare a veniturilor proprii, pe anul 2017 și estimări pentru anii 2018-2020.

 

            Epuizându-se ordinea de zi, declar încheiate lucrările ședinței și vă mulțumesc pentru participare.

 

 

 

 

 

 

           VICEPREȘEDINTE                                                     SECRETAR AL JUDEȚULUI

      

           Cristescu Ionel Dănuț                                                                Oprescu Silvia