R O M Â N I A

CONSILIUL  JUDEȚEAN  TELEORMAN

 

PROCES VERBAL

 al ședinței ordinare a Consiliului Județean Teleorman

din data de 25 ianuarie 2017

 

            Bună ziua, stimați colegi,

            Consiliul Județean Teleorman a fost convocat în ședință ordinară pentru astăzi, 25 ianuarie 2017, prin dispoziția nr. 28 din 19 ianuarie a.c..

La ședință participă toți consilierii în funcție, ședința de consiliu este legal constituită, fiind astfel asigurat cvorumul de prezență necesar pentru desfășurarea legală a acestei ședințe ordinare.

             Fiind ședință publică, așa cum prevede Legea administrației publice locale, anunțul cu ordinea de zi a fost adus la cunoștință dumneavoastră și locuitorilor județului Teleorman prin mass - media locală, fiind publicat și pe site-ul Consiliului județean.

Participă, în calitate de invitați, directori și funcționari publici din aparatul de specialitate al Consiliului județean, conducători ai unor instituții din subordine, precum și reprezentanți ai presei scrise și audio-vizuale.

x

x          x

 

Procesul - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Teleorman, din data de 21 decembrie 2016, v-a fost pus la dispoziție și îl supun aprobării dumneavoastră.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean, din 21 decembrie 2016.

 

Doamnelor și domnilor,

În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 98 din Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, am întocmit următorul proiect al ordinii de zi:

 

1.      Proiect de hotărâre privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean al domnului Gâdea Adrian Ionuț, prin demisie.

                  Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

2.        Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier județean în Consiliul Județean Teleorman.

                  Inițiator: Comisia de validare

 

3.    Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 89 din 23 iunie 2016, cu modificările ulterioare.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

4.      Proiect de hotărâre pentru modificarea componenței nominale a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Teleorman.

                           Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

5.      Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar înregistrat la 31 decembrie 2016, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare și secțiunii de dezvoltare, în anul 2017.

                                    Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

6.      Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Muzeului Județean Teleorman.

                                    Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

7.      Proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice pentru unele obiective de investiții, în faza proiect tehnic.

                           Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

8.      Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 3, 4, 5 și 6 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 131 din 23 septembrie 2015.

                           Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

9.      Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru unele obiective de investiții ce privesc reabilitarea/modernizarea drumurilor județene.

                           Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

10.  Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unor spații din ,,Palatul Administrativ”, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Consiliului Județean Teleorman.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

11.  Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 184 din 28 noiembrie 2016.

               Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

12.   Diverse.

 

Supun la vot proiectul ordinii de zi.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul ordinii de zi.

 

Potrivit art. 117 litera “a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, proiectele de hotărâri de la ordinea de zi au fost avizate pentru legalitate.

Înainte de a merge mai departe, țin precizez că, în conformitate cu prevederile art. 46 din Legea nr. 215/2001, respectiv ale art. 77 din Legea nr. 393/2004, nu poate lua parte la deliberarea și adoptarea hotărârilor înscrise pe ordinea de zi consilierul județean care fie personal, fie prin soț, soție, afini, rude până la gradul IV inclusiv, are interes patrimonial în problema supusă dezbaterii.

Dacă avem asemenea cazuri, rog ne fie aduse la cunoștință pentru ca abținerea de la deliberarea și adoptarea hotărârilor să fie consemnată în procesul verbal al acestei ședințe.

La primul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean al domnului Gâdea Adrian Ionuț, prin demisie.

Rog pe domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice să prezinte raportul de avizare.

Domnul Vlad Eugen Ovidiu.

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții prezint proiectul de hotărâre privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean al domnului Gâdea Adrian Ionuț, prin demisie.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean al domnului Gâdea Adrian Ionuț, prin demisie.

La punctul doi de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier județean în Consiliul Județean Teleorman.

Doamnelor și domnilor,

            Vă rog să-mi permiteți să dau cuvântul președintelui comisiei de validare, domnului Vlad Eugen Ovidiu pentru a prezenta procesul-verbal cu privire la validarea sau invalidarea mandatului de consilier al doamnei Ciobanu Anamaria Cristina.

            Domnul Vlad Eugen Ovidiu prezintă procesul verbal privind validarea mandatului de consilier județean în cadrul Consiliului Județean Teleorman al doamnei Ciobanu Anamaria Cristina.

x

x          x

Domnul vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț.

Având în vedere că validarea mandatelor se face cu votul deschis al majorității consilierilor județeni prezenți la ședință, supun la vot validarea mandatului doamnei Ciobanu Anamaria Cristina.

Precizez că persoana al cărei mandat este supus validării nu va vota.

Supun la vot validarea mandatului doamnei Ciobanu Anamaria Cristina.

                        - Cine este pentru?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

            În unanimitate de voturi doamna Ciobanu Anamaria Cristina a fost validată în funcția de consilier județean.

Doamnelor și domnilor,

            Conform art. 32 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, consilierii județeni ale căror mandate au fost validate trebuie să depună jurământul prevăzut în acest articol.

            În acest sens, o rog pe doamna Ciobanu Anamaria Cristina să se prezinte în fața mesei special amenajate, pe care se află un exemplar din Constituție și Biblia, să pună mâna stângă atât pe Constituție cât și dacă este cazul pe Biblie, să rostească jurământul și să îl semneze în două exemplare, unul pentru consilier și unul la dosarul ședinței.

            Precizez că legea prevede expres și în mod imperativ pentru consilierii care refuză să depună jurământul că sunt considerați demisionați de drept, fiind înlocuiți cu primul supleant înscris pe lista de la alegeri a partidului respectiv.

            Doamna Ciobanu Anamaria Cristina se prezintă în fața mesei special amenajate, depune jurământul și îl semnează în două exemplare.

Domnul vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț.

Odată îndeplinite procedurile legale, cer permisiunea de a prezenta hotărârea privind validarea unui mandat de consilier județean în Consiliul Județean Teleorman.

 

Urmare votului dumneavoastră s-a aprobat hotărârea privind validarea unui mandat de consilier județean în Consiliul Județean Teleorman.

La punctul trei de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 89 din 23 iunie 2016, cu modificările ulterioare.

Rog pe domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice să prezinte raportul de avizare.

Domnul Vlad Eugen Ovidiu.

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 89 din 23 iunie 2016, cu modificările ulterioare.

 Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 89 din 23 iunie 2016, cu modificările ulterioare.

La punctul patru de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea componenței nominale a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Teleorman.

Rog pe domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice să prezinte raportul de avizare.

Domnul Vlad Eugen Ovidiu.

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea componenței nominale a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Teleorman.

Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre pentru modificarea componenței nominale a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Teleorman.

La punctul cinci de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar înregistrat la 31 decembrie 2016, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare și secțiunii de dezvoltare, în anul 2017.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.

Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

            Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar înregistrat la 31 decembrie 2016, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare și secțiunii de dezvoltare, în anul 2017.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

            În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar înregistrat la 31 decembrie 2016, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare și secțiunii de dezvoltare, în anul 2017.

La punctul șase de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Muzeului Județean Teleorman.

Rog președinții comisiilor economică și juridică să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

 

Nu sunt, în aceste condiții prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Muzeului Județean Teleorman.

Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Muzeului Județean Teleorman.

La punctul șapte de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice pentru unele obiective de investiții, în faza proiect tehnic.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.

Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice pentru unele obiective de investiții, în faza proiect tehnic.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice pentru unele obiective de investiții, în faza proiect tehnic .

La punctul opt de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 3, 4, 5 și 6 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 131 din 23 septembrie 2015.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.

Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții prezint proiectul de hotărâre modificarea anexelor nr. 3, 4, 5 și 6 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 131 din 23 septembrie 2015.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre modificarea anexelor nr. 3, 4, 5 și 6 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 131 din 23 septembrie 2015.

            La punctul nouă de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru unele obiective de investiții ce privesc reabilitarea/modernizarea drumurilor județene.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.

Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

            Nu sunt, în aceste condiții prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru unele obiective de investiții ce privesc reabilitarea/modernizarea drumurilor județene.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

            În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru unele obiective de investiții ce privesc reabilitarea/modernizarea drumurilor județene.

      La punctul 10 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unor spații din ,,Palatul Administrativ”, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Consiliului Județean Teleorman. 

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.

Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

            Domnul Florescu Adrian.

Domnule președinte, pentru ca acest spațiu să fie dat în folosință cu titlu gratuit, întrucât suntem de acord cu forma prezentată, va rog să le transmiteți celor doi foști președinți ai consiliului județean că avem niște probleme cu corecțiile pe programele cu fonduri europene. Avem niște informații de la nivelul autorităților de management potrivit cărora s-au solicitat lămuriri întrucât la unele dintre aceste programe există corecții și de 100%.  Solicitarea, cel puțin din partea PMP, ar fi să primim sprijin pentru lămurirea acestor probleme. Subliniez încă o dată că suntem de acord cu funcționarea în continuare a acestui birou parlamentar. Mulțumesc.

Domnul vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț

            Vă mulțumesc și eu. Voi transmite aceste observații. Din câte știu,  nu este vorba de corecții de 100% , dar voi face toate verificările necesare.

      prezint proiectul de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unor spații din ,,Palatul Administrativ”, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Consiliului Județean Teleorman. 

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

      Cu 29 voturi „pentru” și 4 voturi „împotriv㔠(doamna Fedeleș Raluca și domnii Bădulescu Adrian, Burcescu Cătălin și Vrăjitoarea Emilian) s-a adoptat proiectul de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unor spații din ,,Palatul Administrativ”, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Consiliului Județean Teleorman.

Domnul Țole Marin

Domnule președinte, dacă mai sunt astfel de solicitări și din partea altor parlamentari, rugămintea este să se facă dezbaterea împreună cu dumneavoastră și dacă sunt spații, să le acordați. Repet, este o rugăminte, nu este vorba despre nici un fel de obligație.

Domnul Bădulescu Adrian

Dacă îmi permiteți,am o singura observație care are legătură și cu ce a spus domnul profesor Țole. Trebuie să remarcăm că este singurul deputat de Teleorman care beneficiază de spațiu pentru cabinet parlamentar cu titlu gratuit din partea autorității locale.

Domnul vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț

Domnule Bădulescu, știți că este legal. Legea 96/2006 permite acest lucru.

Domnul Bădulescu Adrian

Cunosc. Nu vreau să intru în nici o polemică. Nu este nici o problemă că spațiul a fost liber și a putut să beneficieze de el. Probabil că au depus și alții cereri care nu au putut fi rezolvate. Mulțumesc.

La punctul 11 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 184 din 28 noiembrie 2016.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.

Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

            Nu sunt, în aceste condiții prezint proiectul de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 184 din 28 noiembrie 2016.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

            În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 184 din 28 noiembrie 2016.

x

 

Trecem la ultimul punct „Diverse”.

 

x

            Dacă  aveți alte probleme?

            Neavând alte probleme, ordinea de zi fiind epuizată, declar încheiate lucrările ședinței și vă mulțumesc pentru participare.

 

 

 

 

           VICEPREȘEDINTE                                                       SECRETAR AL JUDEȚULUI

      

           Cristescu Ionel Dănuț                                                                Oprescu Silvia