CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

PREȘEDINTE

 

 

 

 

D I S P O Z I Ț I E

 

 privind: convocarea Consiliului Județean Teleorman în ședință extraordinară în data de 31 iulie 2017 

                                                                         

 

Președintele Consiliului Județean Teleorman,

 

          Având în vedere:

- prevederile art.94 alin. (2), (3), (5) și (7) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,       

- prevederile art. 67 alin. (2), (3), (5) și (7) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Teleorman, aprobat prin Hotărârea nr. 80 din 30 mai 2016;

 

          În temeiul dispozițiilor art.106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată

 

 

D I S P U N E:

 

 

          Art.1. Consiliul Județean Teleorman se convoacă în ședință extraordinară în ziua de luni, 31 iulie 2017, ora 13,00 cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

1.     Proiect de hotărâre privind stabilirea indemnizației lunare a consilierilor județeni pentru perioada 1 iulie 2017 – 31 decembrie 2021.

          Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

2.     Proiect de hotărâre privind privind înființarea Comisiei pentru protecția copilului Teleorman și stabilirea componenței acesteia.

          Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

3.     Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Teleorman și pentru serviciile publice din subordine.

          Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 


F-5.5-02,ed.1, rev.0

 

 

4.     Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de evaluare anuală, a Comisiei de soluționare a contestațiilor și aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman – instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

5.     Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 118 din 26 iulie 2013.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

     Art.2. Anunțul privind ședința publică se transmite către consilierii județeni se afișează la sediul instituției și se inserează în site-ul propriu.

 

Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoștință publică ordinea de zi, data și locul desfășurării ședinței de consiliu și va comunica prezenta dispoziție celor interesați.

 

 

 

 

PREȘEDINTE,

 

Cristescu Ionel Dănuț,

 

 

 

                                                                                                 Avizat

                                                                                           pentru legalitate

                                                                                        Secretar al județului,

                                 

                                                                                          jr. Silvia Oprescu

                               

 

                                               

          DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI

  ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ

           DIRECTOR EXECUTIV,

          

            jr. Iuliana Ionescu

 

 

Alexandria

Nr. ______ din 28 iulie 2017

 

 


F-5.5-02,ed.1, rev.0