R O M Â N I A

CONSILIUL  JUDEȚEAN  TELEORMAN

 

PROCES VERBAL

  al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Teleorman

din data de 6 decembrie 2017

 

                Bună ziua, stimați colegi,

 

                Înainte de a începe lucrările ședinței de astăzi, dați-mi voie să vă propun păstrarea unui moment de reculegere în onoarea Regelui Mihai al României, care a decedat ieri, 05decembrie 2017.

                Vă mulțumesc.

                 Consiliul Județean Teleorman a fost convocat în ședință extraordinară pentru astăzi, 6 decembrie 2017 prin dispoziția nr. 674  din 5 decembrie 2017.

La ședință participă 25 consilieri  (lipsind Bădulescu Adrian, Fedeleș Oana Raluca, Fulga Sandu-Mircea, Ion Petre, Ogrăzeanu Teodor, Toțe Marioara, Țole Marin, Vătafu Teodor Cătălin) din totalul de 33 consilieri în funcție, ședința de consiliu este legal constituită, fiind astfel asigurat cvorumul de prezență necesar pentru desfășurarea legală a acestei ședințe extraordinare.

                 Fiind ședință publică, așa cum prevede Legea administrației publice locale, anunțul cu ordinea de zi a fost adus la cunoștință dumneavoastră și locuitorilor județului Teleorman prin afișare la avizierul instituției, fiind publicat și pe site-ul Consiliului județean.

Participă, în calitate de invitați, directori și funcționari publici din aparatul de specialitate al Consiliului județean, precum și reprezentanți ai presei scrise și audio-vizuale.

 

Procesul - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Teleorman, din data de 28 noiembrie 2017, v-a fost pus la dispoziție și îl supun aprobării dumneavoastră.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean, din 28 noiembrie 2017.

 

Doamnelor și domnilor,

În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 98 din Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, am întocmit următorul proiect al ordinii de zi:

 

1.       Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 20% din limita de sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale și a cotei de 20% din cota de 18.5% din impozitul pe venit, diminuate cu gradul de necolectare a veniturilor proprii pe anul 2018 și estimările pe anii 2019-2021.

                        Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

2.       Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului ”Reabilitare DJ 503, Drăgănești Vlașca (DE 70) – lim. Jud. Dâmbovița, km. 38+838 – 87+313 (48,475 km.)” și a cheltuielilor necesare implementării.

                                                Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

3.       Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii județului Teleorman cu orașul Videle și comunele Drăgănești Vlașca, Botoroaga, Moșteni, Blejești, Purani, Siliștea, Poeni, în vederea realizării proiectului ”Reabilitare DJ 503, Drăgănești Vlașca (DE 70) – lim. Jud. Dâmbovița, km. 38+838 – 87+313 (48,475 km.)” și a Acordului de parteneriat.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

Supun la vot proiectul ordinii de zi.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul ordinii de zi.

 

Potrivit art. 117 litera “a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, proiectele de hotărâri de la ordinea de zi au fost avizate pentru legalitate.

Înainte de a merge mai departe, țin precizez , în conformitate cu prevederile art. 46 din Legea nr. 215/2001, respectiv ale art. 77 din Legea nr. 393/2004, nu poate lua parte la deliberarea și adoptarea hotărârilor înscrise pe ordinea de zi consilierul județean care fie personal, fie prin soț, soție, afini, rude până la gradul IV inclusiv, are interes patrimonial în problema supusă dezbaterii.

Dacă avem asemenea cazuri, rog ne fie aduse la cunoștință pentru ca abținerea de la deliberarea și adoptarea hotărârilor fie consemnată în procesul verbal al acestei ședințe.

 

 

 

La primul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 20% din limita de sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale și a cotei de 20% din cota de 18.5% din impozitul pe venit, diminuate cu gradul de necolectare a veniturilor proprii pe anul 2018 și estimările pe anii 2019-2021.

 

 

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

 

-Domnul Vlad Eugen

Domnule președinte, înainte de a vă comunica avizele pentru proiectele de astăzi, dați-mi să urez un călduros ”La mulți ani!” colegilor din sală care poartă numele Sfântului Nicolae.

 

-Domnul președinte Crisrescu Ionel Dănuț

Desigur, le adresez și eu toate gândurile bune.

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.

Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.

 

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, rog le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții, vă prezint proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 20% din limita de sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale și a cotei de 20% din cota de 18.5% din impozitul pe venit, diminuate cu gradul de necolectare a veniturilor proprii pe anul 2018 și estimările pe anii 2019-2021.

 

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

 

În unanimitate s-a aprobat proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 20% din limita de sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale și a cotei de 20% din cota de 18.5% din impozitul pe venit, diminuate cu gradul de necolectare a veniturilor proprii pe anul 2018 și estimările pe anii 2019-2021.

 

 

La punctul doi de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului ”Reabilitare DJ 503, Drăgănești Vlașca (DE 70) – lim. Jud. Dâmbovița, km. 38+838 – 87+313 (48,475 km.)” și a cheltuielilor necesare implementării .

 

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.

Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

 

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.

                Mulțumesc. Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, rog le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului ”Reabilitare DJ 503, Drăgănești Vlașca (DE 70) – lim. Jud. Dâmbovița, km. 38+838 – 87+313 (48,475 km.)” și a cheltuielilor necesare implementării.

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

 

În unanimitate de  voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului ”Reabilitare DJ 503, Drăgănești Vlașca (DE 70) – lim. Jud. Dâmbovița, km. 38+838 – 87+313 (48,475 km.)” și a cheltuielilor necesare implementării.

 

 

La punctul trei de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii județului Teleorman cu orașul Videle și comunele Drăgănești Vlașca, Botoroaga, Moșteni, Blejești, Purani, Siliștea, Poeni, în vederea realizării proiectului ”Reabilitare DJ 503, Drăgănești Vlașca (DE 70) – lim. Jud. Dâmbovița, km. 38+838 – 87+313 (48,475 km.)” și a Acordului de parteneriat.

 

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.

Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

 

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, rog le prezentați.

 

Nu sunt, în aceste condiții, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii județului Teleorman cu orașul Videle și comunele Drăgănești Vlașca, Botoroaga, Moșteni, Blejești, Purani, Siliștea, Poeni, în vederea realizării proiectului ”Reabilitare DJ 503, Drăgănești Vlașca (DE 70) – lim. Jud. Dâmbovița, km. 38+838 – 87+313 (48,475 km.)” și a Acordului de parteneriat.

 

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii județului Teleorman cu orașul Videle și comunele Drăgănești Vlașca, Botoroaga, Moșteni, Blejești, Purani, Siliștea, Poeni, în vederea realizării proiectului ”Reabilitare DJ 503, Drăgănești Vlașca (DE 70) – lim. Jud. Dâmbovița, km. 38+838 – 87+313 (48,475 km.)” și a Acordului de parteneriat.

 

 

 

-Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț

 

Epuizându-se ordinea de zi, vă mai aduc la cunoștință că în perioada imediat următoare urmează să mai primim niște sume de bani pentru echilibrarea bugetelor locale și, în funcție de acest lucru, vom putea stabili și ședința ordinară din această lună.

 

                -Domnul Vrăjitoarea Emilian

                Domnule președinte, vă rog să-mi permiteți o scurtă intervenție. Se apropie sfârșitul anului. Ne puteți spune în ce stadiu se află achiziția echipamentelor RMN și computer tomograf sau dacă sunt deja operaționale?

                Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț

-Am fost informat că s-a finalizat procedura de licitație. Urmează ca în perioada următoare, în funcție de cum va intra în posesia acestor echipamente Ministerul Sănătății, să obținem și noi autorizațiile necesare pentru a putea fi date efectiv în folosință în luna ianuarie anul următor.

Dacă nu mai aveți alte probleme sau observații, declar încheiate lucrările ședinței și vă mulțumesc pentru participare.

 

 

 

 

                PREȘEDINTE,                                                                SECRETAR AL JUDEȚULUI,

   Cristescu Ionel Dănuț                                                                   Oprescu Silvia