R O M Â N I A

CONSILIUL  JUDEȚEAN  TELEORMAN

 

PROCESUL VERBAL

al  ședinței ordinare a Consiliului Județean Teleorman

din data de 19 decembrie 2017

 

 

            Bună ziua, stimați colegi,

            Consiliul Județean Teleorman a fost convocat în ședință ordinară pentru astăzi, 19 decembrie 2017, prin dispoziția nr. 682 din 13 decembrie a.c..

La ședință participă 31 consilieri (lipsind doamna Toțe Marioara și doamna Fedeleș Oana) din totalul de 33 consilieri în funcție, ședința de consiliu este legal constituită, fiind astfel asigurat cvorumul de prezență necesar pentru desfășurarea legală a acestei ședințe ordinare.

             Fiind ședință publică, așa cum prevede Legea administrației publice locale, anunțul cu ordinea de zi a fost adus la cunoștință dumneavoastră și locuitorilor județului Teleorman prin mass - media locală, fiind publicat și pe site-ul Consiliului județean.

Participă, în calitate de invitați, directori și funcționari publici din aparatul de specialitate al Consiliului județean, conducători ai unor instituții din subordine, precum și reprezentanți ai presei scrise și audio-vizuale.

Procesul - verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Teleorman, din data de 6 decembrie 2017, v-a fost pus la dispoziție și îl supun aprobării dumneavoastră.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat procesul-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean, din 6 decembrie 2017.

 

 

Doamnelor și domnilor,

În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 98 din Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, am întocmit următorul proiect al ordinii de zi:

 

1.      Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței Colegiului director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

2.      Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru închirierea, prin licitație publică, a unor spații situate în imobile proprietate publică a Județului Teleorman, aflate în administrarea Spitalului Județean de Urgență Alexandria.

Inițiator: vicepreședinte Consiliul Județean Teleorman, domnul Piper Savu Florin

 

3.      Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru executarea unor lucrări la imobilul situat în municipiul Alexandria, str. Mihăiță Filipescu nr. 12-14, proprietate publică a județului Teleorman.

Inițiator: vicepreședinte Consiliul Județean Teleorman, domnul Piper Savu Florin

 

4.      Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 188 din 22 decembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

5.      Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției estimate a bugetului propriu al județului pentru secțiunile de funcționare și dezvoltare, pentru trimestrul patru al anului 2017.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

6.      Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local pe anul 2017 a deficitului secțiunii de funcționare și a deficitului secțiunii de dezvoltare.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

7.      Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2017.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

8.      Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 49 din 27 martie 2017.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

9.      Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 20% din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru anul 2017.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

10.   Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 24 din 27 februarie 2013, cu modificările ulterioare.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

11.  Diverse.

 

Înainte de a supune la vot proiectul ordinii de zi vă propun suplimentarea acestuia cu Proiectul de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare de învățământ special din județul Teleorman, pentru anul școlae 2018-2019.

 

Supun la vot proiectul ordinii de zi completat.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul ordinii de zi.

 

Potrivit art. 117 litera “a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, proiectele de hotărâri de la ordinea de zi au fost avizate pentru legalitate.

Înainte de a merge mai departe, țin precizez că, în conformitate cu prevederile art. 46 din Legea nr. 215/2001, respectiv ale art. 77 din Legea nr. 393/2004, nu poate lua parte la deliberarea și adoptarea hotărârilor înscrise pe ordinea de zi consilierul județean care fie personal, fie prin soț, soție, afini, rude până la gradul IV inclusiv, are interes patrimonial în problema supusă dezbaterii.

Dacă avem asemenea cazuri, rog ne fie aduse la cunoștință pentru ca abținerea de la deliberarea și adoptarea hotărârilor să fie consemnată în procesul verbal al acestei ședințe.

 

            La primul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea componenței Colegiului director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman.

 

Rog pe domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice să prezinte raportul de avizare.

 

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

 

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.

Vă mulțumesc.

Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

 

-Domnul Bădulescu Adrian

Domnule președinte, acest colegiu director mi se pare foarte stufos, în condițiile în care rolul său este de a lua niște decizii foarte rapide.

 

-Doamna secretar al județului, Silvia Oprescu

 Componența Colegiului director al DGASPC Teleorman trebuie stabilită conform art. 14 din Anexa 1 la HG nr. 797/2017, modificarea constând în faptul că nu mai fac parte cei trei consilieri județeni propuși de președintele consiliului județean, ci trei șefi ai compartimentelor/serviciilor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al președintelui consiliului județean în domeniile educație, spațiu locativ și autoritate tutelară, ceilalți membri, respectiv directorul general, directorul adjunct și personalul de conducere fac parte în continuare din Colegiul director.

 

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț

 

Dacă nu mai sunt alte observații, prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea componenței Colegiului director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman.

           

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea componenței Colegiului director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman.

 

La punctul doi de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru închirierea, prin licitație publică, a unor spații situate în imobile proprietate publică a Județului Teleorman, aflate în administrarea Spitalului Județean de Urgență Alexandria.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

 

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

 

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.

Vă mulțumesc.

Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții, vă prezint proiectul de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru închirierea, prin licitație publică, a unor spații situate în imobile proprietate publică a Județului Teleorman, aflate în administrarea Spitalului Județean de Urgență Alexandria.

           

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi  s-a adoptat proiectul de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru închirierea, prin licitație publică, a unor spații situate în imobile proprietate publică a Județului Teleorman, aflate în administrarea Spitalului Județean de Urgență Alexandria.

 

            La punctul trei de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru executarea unor lucrări la imobilul situat în municipiul Alexandria, str. Mihăiță Filipescu nr. 12-14, proprietate publică a județului Teleorman

 

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

 

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

 

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.

Vă mulțumesc.

Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții,vă prezint proiectul de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru executarea unor lucrări la imobilul situat în municipiul Alexandria, str. Mihăiță Filipescu nr. 12-14, proprietate publică a județului Teleorman.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru executarea unor lucrări la imobilul situat în municipiul Alexandria, str. Mihăiță Filipescu nr. 12-14, proprietate publică a județului Teleorman.

 

 

            La punctul patru de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 188 din 22 decembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare.

 

Rog președinții comisiilor economică și juridică să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

 

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.

Vă mulțumesc.

Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

 

-Domnul Iliescu Alexandru

Domnule președinte, eu solicit să se verifice organigrama întrucât nu apare Comitetul director. Toate spitalele au Comitet director. Probabil este vorba de o scăpare.

 

-Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț

Este în regulă. Vom verifica cele sesizate.

Dacă nu mai sunt alte observații, prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 188 din 22 decembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 188 din 22 decembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare.

 

            La punctul cinci de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției estimate a bugetului propriu al județului pentru secțiunile de funcționare și dezvoltare, pentru trimestrul patru al anului 2017.

 

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

 

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

 

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.

Vă mulțumesc.

Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

 Nu sunt, în aceste condiții, prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției estimate a bugetului propriu al județului pentru secțiunile de funcționare și dezvoltare, pentru trimestrul patru al anului 2017.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției estimate a bugetului propriu al județului pentru secțiunile de funcționare și dezvoltare, pentru trimestrul patru al anului 2017.

 

            La punctul șase de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local pe anul 2017 a deficitului secțiunii de funcționare și a deficitului secțiunii de dezvoltare.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

 

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

 

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.

Vă mulțumesc.

Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

 

Nu sunt, în aceste condiții, prezint proiectul de hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local pe anul 2017 a deficitului secțiunii de funcționare și a deficitului secțiunii de dezvoltare.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local pe anul 2017 a deficitului secțiunii de funcționare și a deficitului secțiunii de dezvoltare.

 

            La punctul șapte de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2017.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

 

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

 

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.

Vă mulțumesc.

Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, prezint proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2017.

            Supun la vot rectificarea bugetului  propriu al județului Teleorman pe anul 2017, pe capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate și anexe.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate s-a aprobat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2017.

 

 

            La punctul opt de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 49 din 27 martie 2017.

 

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

 

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

 

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.

Vă mulțumesc.

Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 49 din 27 martie 2017.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 49 din 27 martie 2017.

 

La punctul nouă de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 20% din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru anul 2017.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

 

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.

Vă mulțumesc.

Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, vă prezint proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 20% din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru anul 2017.

Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

 

Cu 29 voturi „pentru” și  2„abțineri” (domnii Bădulescu Adrian și Burcescu Cătălin) s-a adoptat proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 20% din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru anul 2017.

 

 

La punctul 10 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 24 din 27 februarie 2013, cu modificările ulterioare.

Rog președinții comisiilor economică și juridică să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

 

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.

-Vă mulțumesc.

Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 24 din 27 februarie 2013, cu modificările ulterioare.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate  s-a adoptat proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 24 din 27 februarie 2013, cu modificările ulterioare.

 

 

La următorul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare de învățământ special din județul Teleorman, pentru anul școlae 2018-2019.

 

Rog pe domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice să prezinte raportul de avizare.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

 Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

 

-Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.

Vă mulțumesc.

Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

 

Nu sunt, prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare de învățământ special din județul Teleorman, pentru anul școlae 2018-2019.

           

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare de învățământ special din județul Teleorman, pentru anul școlar 2018-2019.

 

 

Trecem la ultimul punct „Diverse”.

 

Așa cum v-am promis, v-am pus la dispoziție adresa de la Direcția Națională Anticorupție și notele de constatare cu privire la DJ 701 și DJ 506. De  asemenea,  aveți în mape și hotărârea instanței de judecată și nota de constatare din 2012. Atunci s-a impus o corecție de 25%, iar Consiliul Județean Teleorman  a câștigat în instanța anularea deciziei, deci nu s-a aplicat această corecție.  Aș avea rugămintea să studiați aceste documente pentru a putea discuta în cunoștință de cauză la următoarea ședință.

 

-Domnul Florescu Adrian

Domnule președinte, este corect să ne acordați acest timp pentru a studia documentele, dar colegii din aparatul de specialitate ar trebui să ne pregătească niște sume la care să ne raportăm în condițiile în care ajungem la concluzia ca va trebui să ne constituim parte civilă.

 

-Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț

 

Aveți dreptate, domnule Florescu. Insă noi, la acest moment, nu mai avem niciun  material conținând sume întrucât toate documentele au fost ridicate de Direcția Națională Anticorupție. De asemenea, atât Serviciul juridic, cât și direcția economică vor pregati câte un material. Sintetizând conținutul adresei primite din partea Directiei Naționale Anticorupție, suntem întrebați dacă ne vom constitui sau nu parte civilă în acest proces. Sutem în faza de analiză a acestei posibilități și, de asemenea, să identificăm sumele cu care putem să ne constituim parte civilă. După ce veți studia și dumneavoastră materialul vom lua o decizie.

-Domnul Vătafu Cătălin

Domnule președinte, nu pot să nu remarc că ați fi putut încă de la ședința trecută să ne puneți la dispoziție acest material, dat fiind faptul că a ajuns în instituția noastră încă din 23 noiembrie. De fapt, de atunci, au trecut încă două ședințe, respectiv ședința ordinară din 28 noiembrie și ședința extraordinară din 06 decembrie (a. c.). În al doilea rând, s-a scurs aproape o lună de la momentul intrării acestui document în instituție și consider că era normal să ne puneți deja la dispoziție și un punct de vedere întocmit de aparatul de specialitate. Dacă ne gândim doar la sume, aș putea sa vă dau două sugestii. Fie am putea să ne constituim parte civilă pentru întreaga valoare a contribuției Consiliului Județean Teleorman la implementarea respectivului proiect european, deci pentru acei 2%, sau am purtea să ne constituim ca parte civilă pentru 2% din diferența reprezentată de valoarea ofertei depusă de firma care a și executat drumul, deci care și-a adjudecat procedura respectivă aparent încălcând legea și valoarea ofertei celui de-al doilea participant la licitație.

 

            -Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț

            Vom analiza toate posibilitățile și vom notifica și Direcția Națională Anticorupție asupra acestui lucru. Cert este că în lege este prevăzut clar că ne putem constitui parte civilă până la începerea cercetării judecătorești. În primă fază urmează să identificăm sumele pentru care ne vom constitui parte civilă.

- Domnul Vătafu Cătălin

            Domnule președinte, insist totuși ca astăzi să ne puteți oferi un răspuns avizat juridic cu privire la responsabilitatea noastră ca și consilieri județeni vis-a-vis de ceea ce înseamnă constituirea sau nu ca parte civilă la acest proces al consiliului județean. Are consilierul județean vreo responsabilitate în acest sens? Sau responsabilitatea cade integral pe umerii dumneavoastră ca și președinte al consiliului județean? Dacă responsabilitatea este și a noastră, a consilierilor județeni, vă anunț că pentru următoarea ședință a Consiliului Județean Teleorman voi propune intruducerea pe ordinea de zi a unui  proiect care să constea în decizia de a ne constitui parte civilă.

 

            -Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț

Desigur, aveți acest drept. Cum am spus, la următoarea ședință vom avea și un punct de vedere al instituției.

-Domnul Florescu Adrian

Domnule președinte, vreau să cântărim această decizie foarte bine. În acest context, nu mai contează culoarea politică a consilierilor județeni, e vorba de o decizie a instituției consiliului județean. Așteptăm pentru următoarea ședință materialul pregătit de direcțiile de specialitate cea economică și cea juridică pentru a decide cât mai fundamentat.

-Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț

Așa este. Între timp, și dumneavoastră puteți studia materialul de la mapă.

Epuizându-se ordinea de zi și întrucât aceasta este probabil ultima ședință din acest an, dați-mi voie sa vă urez tuturor La mulți ani, Crăciun Fericit alături de familie și un An Nou cu multă sănătate, realizări, împliniri pe toate planurile și să ne revedem cu bine în 2018 !

 

 

 

 

 

       Președinte,                                                              Secretar al județului,

Cristescu Ionel Dănuț                                                       Oprescu Silvia