CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE

 

 

D I S P O Z I Ț I E

 

 privind: convocarea Consiliului Județean Teleorman în ședință ordinară în data de 28 noiembrie 2017 

 

Președintele Consiliului Județean Teleorman,

           

Având în vedere:

- prevederile art. 94 alin. (1), (3), (5) și (7) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 67 alin. (1), (3), (5) și (7) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Teleorman, aprobat prin Hotărârea nr. 80 din 30 mai 2016;

            În temeiul dispozițiilor art.106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată

 

D I S P U N E:

 

            Art.1. Consiliul Județean Teleorman se convoacă în ședință ordinară în ziua de marți, 28 noiembrie 2017, ora 11,00 cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

  1. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui spațiu proprietate privată a județului Teleorman, Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului Teleorman.

Inițiator: vicepreședinte, domnul Piper Savu Florin

 

  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 55 din 20 mai 2009, cu modificările ulterioare.

Inițiator: Președinte, Cristescu Ionel Dănuț

 

  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 40 din 27 martie 2017, cu modificările ulterioare.

Inițiator: Președinte, Cristescu Ionel Dănuț

 

  1. Proiect de hotărâre privind încetarea calității de reprezentant al Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Asociaților a S.C. EUROBAC S.R.L. Turnu Măgurele a domnului Piperea Victor, ca urmare a demisiei.

 

  1. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Asociaților a S.C. EUROBAC S.R.L. Turnu Măgurele.

Inițiator: vicepreședinte, domnul Cocoșilă Virgiliu

 

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2017.

Inițiator: Președinte, Cristescu Ionel Dănuț

 

  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 49 din 27 martie 2017, cu modificările ulterioare.

Inițiator: Președinte, Cristescu Ionel Dănuț

 

  1. Diverse.

 

      Art.2. Anunțul privind ședința publică se transmite către consilierii județeni, mass-media și se inserează în site-ul propriu.

 

Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoștință publică ordinea de zi, data și locul desfășurării ședinței de consiliu și va comunica prezenta dispoziție celor interesați.

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

    Cristescu Ionel Dănuț      

 

 

 

 

                                            Avizat

                                                                                                                            pentru legalitate

                                                                                                                       Secretar al județului

Jr. Silvia Oprescu 

 

 

 

 

                                                                                                  DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI

                                                                                      ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ

                       

                                                                                                DIRECTOR EXECUTIV,

                                                                                                        jr. Ionescu Iuliana

 

 

 

Alexandria

Nr. ______ din ___ noiembrie 2017