R O M Â N I A

CONSILIUL  JUDEȚEAN  TELEORMAN

 

PROCES VERBAL

 al ședinței ordinare a Consiliului Județean Teleorman

din data de 31 octombrie 2017

 

 

                Bună ziua, stimați colegi,

                Consiliul Județean Teleorman a fost convocat în ședință ordinară pentru astăzi, 31 octombrie 2017, prin dispoziția nr. 584 din 25 octombrie a.c..

La ședință participă 31 consilieri din totalul de 33 consilieri în funcție (lipsind doamna Fedeleș Oana și domnul Burcescu Cătălin), ședința de consiliu este legal constituită, fiind astfel asigurat cvorumul de prezență necesar pentru desfășurarea legală a acestei ședințe ordinare.

                 Fiind ședință publică, așa cum prevede Legea administrației publice locale, anunțul cu ordinea de zi a fost adus la cunoștință dumneavoastră și locuitorilor județului Teleorman prin mass - media locală, fiind publicat și pe site-ul Consiliului județean.

Participă, în calitate de invitați, directori și funcționari publici din aparatul de specialitate al Consiliului județean, conducători ai unor instituții din subordine, precum și reprezentanți ai presei scrise și audio-vizuale.

 

Procesul - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Teleorman, din data de 28 septembrie 2017, v-a fost pus la dispoziție și îl supun aprobării dumneavoastră.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

Cu 31 de voturi ”pentru” s-a aprobat procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean, din 28 septembrie 2017.

 

Doamnelor și domnilor,

În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 98 din Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, am întocmit următorul proiect al ordinii de zi:

 

1.        Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică, a unui spațiu situat în imobilul Centrul de Sănătate ”Regele Carol I” Deparați, aflat în proprietatea publică a județului Teleorman, precum și a Raportului de evaluare, prețului minim de pornire a licitației, duratei închirierii și a documentației de licitație.

Inițiator: vicepreședinte Consiliul Județean Teleorman, domnul Piper Savu Florin

 

2.        Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită, a unor spații proprietate privată a județului Teleorman.

Inițiator: vicepreședinte Consiliul Județean Teleorman, domnul Piper Savu Florin

 

3.        Proiect de hotărâre privind aprobarea ”Planului operativ de acțiune pe timpul iernii 2017-2018”.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

4.        Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean nr. 38 din 23 februarie 2016, cu modificările și completările ulterioare.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

5.        Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean nr. 188 din 22 decembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

6.        Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 41 din 27 martie 2017, cu modificările și completările ulterioare.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

7.        Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului propriu al județului pentru secțiunile de funcționare și dezvoltare, la 30 septembrie 2017.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

8.        Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2017.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

9.        Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 49 din 27 martie 2017.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

10.      Proiect de hotărâre privind încetarea exercitării cu caracter temporar a funcției publice de conducere de director executiv al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al județului Teleorman de către domnul Bratu George Remus și revenirea pe funcția publică de conducere de șef birou al Biroului de stare civilă.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

11.     Proiect de hotărâre privind numirea doamnei Popescu Daniela în funcția publică de conducere de director executiv al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al județului Teleorman.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

12.      Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 6 din 25 ianuarie 2017.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

13.     Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

14.     Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 121 din 26 iulie 2013, cu modificările și completările ulterioare.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

15.     Diverse.

 

Supun la vot proiectul ordinii de zi.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul ordinii de zi.

 

Potrivit art. 117 litera “a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, proiectele de hotărâri de la ordinea de zi au fost avizate pentru legalitate.

Înainte de a merge mai departe, țin precizez că, în conformitate cu prevederile art. 46 din Legea nr. 215/2001, respectiv ale art. 77 din Legea nr. 393/2004, nu poate lua parte la deliberarea și adoptarea hotărârilor înscrise pe ordinea de zi consilierul județean care fie personal, fie prin soț, soție, afini, rude până la gradul IV inclusiv, are interes patrimonial în problema supusă dezbaterii.

Dacă avem asemenea cazuri, rog ne fie aduse la cunoștință pentru ca abținerea de la deliberarea și adoptarea hotărârilor să fie consemnată în procesul verbal al acestei ședințe.

 

            Observ că între timp au ajuns la ședință și doamna Fedeleș Oana și domnul Burcescu Cătălin, astfel că ședința se desfășoară în prezența tuturor consilierilor județeni.

 

 

                La primul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică, a unui spațiu situat în imobilul Centrul de Sănătate ”Regele Carol I” Deparați, aflat în proprietatea publică a județului Teleorman, precum și a Raportului de evaluare, prețului minim de pornire a licitației, duratei închirierii și a documentației de licitație.

 

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

 

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

 

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.

Vă mulțumesc.

Dacă sunt observații sau întrebări pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică, a unui spațiu situat în imobilul Centrul de Sănătate ”Regele Carol I” Deparați, aflat în proprietatea publică a județului Teleorman, precum și a Raportului de evaluare, prețului minim de pornire a licitației, duratei închirierii și a documentației de licitație.

               

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică, a unui spațiu situat în imobilul Centrul de Sănătate ”Regele Carol I” Deparați, aflat în proprietatea publică a județului Teleorman, precum și a Raportului de evaluare, prețului minim de pornire a licitației, duratei închirierii și a documentației de licitație.

 

La punctul doi de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită, a unor spații proprietate privată a județului Teleorman.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

 

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.

Vă mulțumesc.

 

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

 

                -Domnul Iliescu Alexandru

                Domnule președinte, unde sunt situate aceste spații ?

 

                -Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț

Sunt în incinta policlinicii, unde a funcționat înainte Direcția de sănate publică.

 

Dacă nu mai sunt alte observații, prezint proiectul de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită, a unor spații proprietate privată a județului Teleorman.

               

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită, a unor spații proprietate privată a județului Teleorman.

 

                La punctul trei de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea ”Planului operativ de acțiune pe timpul iernii 2017-2018”.

 

- Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

 

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.

Vă mulțumesc.

 

 

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

 

Nu sunt, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea ”Planului operativ de acțiune pe timpul iernii 2017-2018”.

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

 

Cu 32 voturi „pentru” și 1 „abțineri” (domnul Cocu Bogdan) s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea ”Planului operativ de acțiune pe timpul iernii 2017-2018”.

 

La punctul patru de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean nr. 38 din 23 februarie 2016, cu modificările și completările ulterioare.

 

Rog președinții comisiilor economică și juridică să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

 

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.

Vă mulțumesc.

 

Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

 

                -Domnul Iliescu Alexandru

                Domnule președinte, la organigramă consider că ar trebui făcută o corecție. La manager apare biroul de informatică medicală și managementul calității serviciilor medicale și abia pe urmă celelalte compartimente. Celelalte compartimente sunt subordonate direct managerului. Din organigramă nu reiese acest lucru, întrucât săgeata indică direct spre biroul de informatică.

                -Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț

                Am sesizat și eu acest lucru, domnule Iliescu. Am solicitat colegilor lămuriri și mi-au explicat că formatul documentului n-a permis orientarea săgeții spre partea dreaptă. Vom schimba formatul, astfel încât să reiasă subordonarea compartimentelor respective  direct managerului.

 

Dacă nu mai sunt alte observații, prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean nr. 38 din 23 februarie 2016, cu modificările și completările ulterioare.

               

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

 

În unanimitate s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean nr. 38 din 23 februarie 2016, cu modificările și completările ulterioare.

 

                La punctul cinci de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean nr. 188 din 22 decembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare.

 

Rog președinții comisiilor economică și juridică să prezinte rapoartele de avizare.

 

 

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

 

Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

 

-Domnul Iliescu Alexandru

Domnule președinte, am o observație legată tot de organigramă. La rubrica de personal tehnic – administrativ ar trebui separați muncitorii, pentru a se respecta ordinul ministrului nr. 1224 / 2010, privind normarea personalului, potrivit căruia muncitorii se normează separat, astfel încât să rămână un număr de 16 persoane din categoria tehnic-administrativ, personal prevăzut clar pentru fiecare post.

 

-Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț

Am înțeles. Vom modifica textul hotărârii în sensul specificării numărului de muncitori din totalul de 17 posturi.

 

Dacă nu mai aveți observații, prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean nr. 188 din 22 decembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare.

               

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

 

În unanimitate s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean nr. 188 din 22 decembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare.

 

                La punctul șase de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Județean nr. 41 din 27 martie 2017, cu modificările și completările ulterioare.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

 

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

 

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.

Vă mulțumesc.

 

Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

 

Nu sunt, dați-mi voie vă prezint proiectul de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Județean nr. 41 din 27 martie 2017, cu modificările și completările ulterioare.

               

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

 

In unanimitate s-a aprobat proiectul de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Județean nr. 41 din 27 martie 2017, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

                La punctul șapte de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului propriu al județului pentru secțiunile de funcționare și dezvoltare, la 30 septembrie 2017.

 

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

 

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

 

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.

Vă mulțumesc.

 

Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

 

Nu sunt, prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului propriu al județului pentru secțiunile de funcționare și dezvoltare, la 30 septembrie 2017.

               

Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

 

În unanimitate s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului propriu al județului pentru secțiunile de funcționare și dezvoltare, la 30 septembrie 2017.

 

 

                La punctul opt de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2017.

 

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

 

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

 

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.

Vă mulțumesc.

 

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

 

Nu sunt, prezint proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2017.

               

Supun la vot rectificarea bugetului  propriu al județului Teleorman pe anul 2017, pe capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate și anexe.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate s-a aprobat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2017.

 

                La punctul nouă de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 49 din 27 martie 2017.

 

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

 

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

 

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.

Vă mulțumesc.

 

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

 

 

Nu sunt, prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 49 din 27 martie 2017.

               

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

 

În unanimitate s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 49 din 27 martie 2017.

 

 

                                Următoarele două proiecte de hotărâre privesc încetarea, respectiv numirea unor persoane și, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. (5) coroborat cu ale art. 98 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, hotărârile cu privire la persoane vor fi luate prin vot secret, cu votul majorității membrilor prezenți la ședință.

                La ședința de astăzi participă, un număr de 33 consilieri județeni, deci jumătate plus unu din numărul membrilor consiliului județean prezenți reprezintă 17 .

 

Proiectul de hotărâre se referă la încetarea exercitării cu caracter temporar a funcției publice de conducere de director executiv al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al județului Teleorman de către domnul Bratu George Remus și revenirea pe funcția publică de conducere de șef birou al Biroului de stare civilă.

 

Rog președinții comisiilor economică și juridică să prezinte rapoartele de avizare.

 

 

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

 

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

 

Nefiind observații, buletinele de vot fiind completate, rog comisia de numărare a voturilor să-și intre în atribuții.

Se prezintă tehnica votării.

Pentru exprimarea opțiunii se folosesc cuvintele „DA” sau „NU”.

(Fiecare consilier a primit un buletin de vot, a semnat de primire, și-a exprimat opțiunea și apoi a introdus buletinul în urnă).

 

                 Rog pe domnul Iliescu Angelică, prezinte rezultatul votării.

                -Domnul Iliescu Angelică

                Domnule președinte, dintr-un total de 33 voturi valabil exprimate, domnul Bratu George Remus a obținut un total de 30 voturi ” pentru”, 3 voturi ”impotriv㔠și nici un vot nul.

 

                -Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț

 

Mulțumesc. Urmare votului dumneavoastră s-a adoptat proiectul de hotărâre privind încetarea exercitării cu caracter temporar a funcției publice de conducere de director executiv al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al județului Teleorman de către domnul Bratu George Remus și revenirea pe funcția publică de conducere de șef birou al Biroului de stare civilă.

 

Următorul proiect de hotărâre se referă la numirea doamnei Popescu Daniela în funcția publică de conducere de director executiv al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al județului Teleorman.

 

Rog președinții comisiilor economică și juridică să prezinte rapoartele de avizare.

 

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

 

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

 

                -Domnul Țole Marin

                Domnule președinte, dacă doamna Popescu se află în sală, am dori o cunoaștem.

 

                -Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț

                Sigur, o invit pe doamna Daniela Popescu se prezinte în câteva cuvinte.

               

                -Doamna Popescu Daniela

 

                Bună ziua. Lucrez în adminisitrația publică din anul 2003, înainte de acest an lucrând în domeniul sănătății timp de 20 de ani. Până în prezent, am lucrat în cadrul Instituției Prefectului Teleorman ocupând succesiv posturile de consilier juridic și consilier cu afacerile europene. Am 51 ani, sunt căsătorită și am o fiică de 28 ani, medic rezident. Aștept cu nerăbdare încep activitatea în cadrul serviciului de evidență a persoanelor și sper să ma sprijiniți în demararea și derularea proiectelor pe care le am în vedere. Doresc fac o bună echipă cu oamenii pe care deja îi cunosc, întrucât timp de un an de zile am lucrat în cadrul evidenței populației la nivelul municipiului Alexandria. Acum urmăresc lărgirea proiectelor deja conturate și nu în ultimul rând, atragerea de fonduri europene.

 

                -Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț

                Mulțumesc și asigur de întregul nostru sprijin.  De asemenea, aștept în perioada imediat următoare să discutăm despre proiectele la care ați facut referire. Totodată, îi mulțumesc și domnului Bratu pentru activitatea desfășurată în această perioadă de interimat.  

 

 Buletinele de vot fiind completate, rog comisia de numărare a voturilor să-și intre în atribuții.

Se prezintă tehnica votării.

Pentru exprimarea opțiunii se folosesc cuvintele „DA” sau „NU”.

(Fiecare consilier a primit un buletin de vot, a semnat de primire, și-a exprimat opțiunea și apoi a introdus buletinul în urnă).

Rog pe domnul Iliescu Angelică, prezinte rezultatul votării.

 

-Domnul Iliescu Angelică

Domnule președinte, dintr-un total de 33 voturi exprimate, doamna Popescu Daniela a obținut un total de 30 voturi ”pentru” , 3 voturi ”împotriv㔠și nici un vot nul.

 

  

-Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț

Mulțumesc.  Urmare votului dumneavoastră s-a adoptat proiectul de hotărâre privind numirea doamnei Popescu Daniela în funcția publică de conducere de director executiv al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al județului Teleorman.

 

x

 

La punctul 12 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 6 din 25 ianuarie 2017.

 

 

Rog președinții comisiilor economică și juridică să prezinte rapoartele de avizare.

 

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

 

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

 

Nu sunt, prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 6 din 25 ianuarie 2017.

Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate s-a adoptat proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 6 din 25 ianuarie 2017.

 

La punctul 13 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman.

 

Rog președinții comisiilor economică și juridică să prezinte rapoartele de avizare.

 

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

 

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

 

 

Nu sunt, prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman.      

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman.

 

La punctul 14 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 121 din 26 iulie 2013, cu modificările și completările ulterioare.

 

Rog președinții comisiilor economică și juridică să prezinte rapoartele de avizare.

 

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

 

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

 

Nu sunt, în aceste condiții, prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 121 din 26 iulie 2013, cu modificările și completările ulterioare.

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate s-a adoptat proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 121 din 26 iulie 2013, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

Trecem la ultimul punct „Diverse”.

 

Personal,vreau să vă prezint o propunere și o informare. Cu privire la Muzeul Județean Teleorman, urmează să am o discuție cu domnul director pentru a analiza posibilitatea și oportunitatea modificării programului de vizită a muzeului, în sensul de a putea fi deschis publicului și în zilele de sambătă și duminică. Noi am considerat  acest lucru benefic atât pentru cetățenii județului cât și pentru cei din afara acestuia, întrucât în timpul săptămânii aceștia nu au timpul necesar pentru a-l putea vizita. Vă supun atenției această propunere. Dacă nu aveți obiecții, consider că am acordul dumneavoastră pentru a  face această modificare.

Doresc să vă mai informez că am semnat contractele de finanțare pentru cele 9 tronsoane de drum județean pe Programul Național de Dezvoltare Locală. Așa cum am aprobat astăzi rectificarea bugetară pentru județul Teleorman, am alocat o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    sumă de bani și pentru tronsonul Botoroaga – Frăsinet și anume 156 miliarde, pentru a putea demara procedura de licitație publică deschisă și pentru acest tronson. Mulțumesc.

 

Dacă  aveți alte probleme sau propuneri, vă rog să interveniți.

Epuizându-se ordinea de zi, declar încheiate lucrările ședinței și vă mulțumesc pentru participare.

 

 

 

 

 

 

   PREȘEDINTE ,                                                  SECRETAR AL JUDEȚULUI,

    CRISTESCU Ionel Dănuț                                                                                   OPRESCU Silvia