R O M Â N I A

CONSILIUL  JUDEȚEAN  TELEORMAN

 

PROCES VERBAL

 al ședinței ordinare a Consiliului Județean Teleorman

din data de 28 noiembrie 2017

 

 

            Bună ziua, stimați colegi,

            Consiliul Județean Teleorman a fost convocat în ședință ordinară pentru astăzi, 28 noiembrie 2017, prin dispoziția nr. 622 din 22 noiembrie a.c..

La ședință participă 31 consilieri din totalul de 33 consilieri în funcție, lipsesc doamnele Toțe Marioara și Fedeleș Oana, ședința de consiliu este legal constituită, fiind astfel asigurat cvorumul de prezență necesar pentru desfășurarea legală a acestei ședințe ordinare.

             Fiind ședință publică, așa cum prevede Legea administrației publice locale, anunțul cu ordinea de zi a fost adus la cunoștință dumneavoastră și locuitorilor județului Teleorman prin mass - media locală, fiind publicat și pe site-ul Consiliului județean.

Participă, în calitate de invitați, directori și funcționari publici din aparatul de specialitate al Consiliului județean, conducători ai unor instituții din subordine, precum și reprezentanți ai presei scrise și audio-vizuale.

x

x          x

 

Procesul - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Teleorman, din data de 31 octombrie 2017, v-a fost pus la dispoziție și îl supun aprobării dumneavoastră.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean, din 31 octombrie 2017.

 

x

Doamnelor și domnilor,

În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 98 din Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, am întocmit următorul proiect al ordinii de zi:

 

  1. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui spațiu proprietate privată a județului Teleorman, Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului Teleorman.

Inițiator: vicepreședinte, domnul Piper Savu Florin

 

  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 55 din 20 mai 2009, cu modificările ulterioare.

Inițiator: Președinte, Cristescu Ionel Dănuț

 

  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 40 din 27 martie 2017, cu modificările ulterioare.

Inițiator: Președinte, Cristescu Ionel Dănuț

 

  1. Proiect de hotărâre privind încetarea calității de reprezentant al Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Asociaților a S.C. EUROBAC S.R.L. Turnu Măgurele a domnului Piperea Victor, ca urmare a demisiei.

Inițiator: vicepreședinte, domnul Cocoșilă Virgiliu

 

  1. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Asociaților a S.C. EUROBAC S.R.L. Turnu Măgurele.

Inițiator: vicepreședinte, domnul Cocoșilă Virgiliu

 

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2017.

Inițiator: Președinte, Cristescu Ionel Dănuț

 

  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 49 din 27 martie 2017, cu modificările ulterioare.

Inițiator: Președinte, Cristescu Ionel Dănuț

 

  1. Diverse.

 

Supun la vot proiectul ordinii de zi.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul ordinii de zi.

 

Potrivit art. 117 litera “a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, proiectele de hotărâri de la ordinea de zi au fost avizate pentru legalitate.

Înainte de a merge mai departe, țin să precizez că, în conformitate cu prevederile art. 46 din Legea nr. 215/2001, respectiv ale art. 77 din Legea nr. 393/2004, nu poate lua parte la deliberarea și adoptarea hotărârilor înscrise pe ordinea de zi consilierul județean care fie personal, fie prin soț, soție, afini, rude până la gradul IV inclusiv, are interes patrimonial în problema supusă dezbaterii.

Dacă avem asemenea cazuri, rog să ne fie aduse la cunoștință pentru ca abținerea de la deliberarea și adoptarea hotărârilor să fie consemnată în procesul verbal al acestei ședințe.

 

 

            La primul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui spațiu proprietate privată a județului Teleorman, Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului Teleorman.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.

Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții, vă prezint proiectul de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui spațiu proprietate privată a județului Teleorman, Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului Teleorman.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui spațiu proprietate privată a județului Teleorman, Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului Teleorman.

 

La punctul doi de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 55 din 20 mai 2009, cu modificările ulterioare.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.

Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 55 din 20 mai 2009, cu modificările ulterioare.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 55 din 20 mai 2009, cu modificările ulterioare.

 

            La punctul trei de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 40 din 27 martie 2017, cu modificările ulterioare.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.

Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 40 din 27 martie 2017, cu modificările ulterioare.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 40 din 27 martie 2017, cu modificările ulterioare.

Următoarele două proiecte de hotărâri privesc încetarea, respectiv desemnarea unor persoane și, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. (5) coroborat cu ale art. 98 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, hotărârile cu privire la persoane vor fi luate prin vot secret, cu votul majorității membrilor prezenți la ședință.

            La ședința de astăzi participă, un număr de 31 consilieri județeni, deci jumătate plus unu din numărul membrilor consiliului județean prezenți reprezintă 17.

Proiectul de hotărâre se referă la încetarea calității de reprezentant al Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Asociaților a S.C. EUROBAC S.R.L. Turnu Măgurele a domnului Piperea Victor, ca urmare a demisiei.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

 

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.

Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.

 

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nefiind observații, buletinele de vot fiind completate, rog comisia de numărare a voturilor să-și intre în atribuții.

Se prezintă tehnica votării.

Pentru exprimarea opțiunii se folosesc cuvintele „DA” sau „NU”.

Fiecare consilier a primit un buletin de vot, a semnat de primire, și-a exprimat opțiunea și apoi l-a introdus în urnă.

 

             Rog pe domnul Iliescu Angelică, să prezinte procesul verbal.

            -Domnul Iliescu Angelică.

 

            Domnul Piperea Victor din totalul de 31 de voturi exprimate a întrunit un număr de 29 de voturi ”pentru” și 2 voturi ”împotrivă”.

 

            Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.

            Vă mulțumesc.

Vă prezint proiectul de hotărâre privind încetarea calității de reprezentant al Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Asociaților a S.C. EUROBAC S.R.L. Turnu Măgurele a domnului Piperea Victor, ca urmare a demisiei.

           

Urmare votului dumneavoastră s-a adoptat proiectul de hotărâre privind încetarea calității de reprezentant al Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Asociaților a S.C. EUROBAC S.R.L. Turnu Măgurele a domnului Piperea Victor, ca urmare a demisiei.

 

Următorul proiect de hotărâre se referă la desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Asociaților a S.C. EUROBAC S.R.L. Turnu Măgurele.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.

Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nefiind observații, buletinele de vot fiind completate, rog comisia de numărare a voturilor să-și intre în atribuții.

Tehnica votării este aceeași.

 Rog pe domnul Iliescu Angelică, să prezinte procesul verbal.

 

            -Domnul Iliescu Angelică.

            Domnul Matei Adrian din totalul de 31 de voturi exprimate a întrunit un număr de 25 de voturi ”pentru” și 6 voturi ”împotrivă”.

            Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.

            Vă mulțumesc.

            Succes în activitate domnului Matei.

            Vă prezint proiectul de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Asociaților a S.C. EUROBAC S.R.L. Turnu Măgurele.

           

Urmare votului dumneavoastră s-a adoptat proiectul de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Asociaților a S.C. EUROBAC S.R.L. Turnu Măgurele.

 

La punctul șase de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2017.

 

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

 

 

Înainte de a vă prezenta proiectul de hotărâre vreau să fac niște precizări, respectiv să propun două amendamente.

Referitor la primul amendament, în ședința de Guvern din data de 22 noiembrie 2017 s-a aprobat Hotărârea de Guvern nr. 830 / 2017 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzută în bugetul de stat pe anul 2017 pentru echilibrarea bugetelor locale.

Conform prevederilor art.1 si pct. 32 din anexa la HG nr. 830/2017, județului Teleorman i s-au alocat 1.556 mii lei – sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale bani destinați finanțării cheltuielilor cu susținerea sistemului pentru protecția copilului și a cheltuielilor cu susținerea centrelor publice pentru persoanelor adulte cu handicap.

 Întrucât ne-a parvenit această hotărâre prea târziu, nu am putut sa analizam în comisie acest proiect și deci nu am putut prinde această sumă in proiectul de buget.

Vă prezint în continuare contextul care a impus cel de-al doilea amendament. În data de 22 noiembrie 2017 Instanța a impus Consiliului Județean Teleorman în ședință publică achitarea unei cauțiuni în cuantum de 1% din valoarea corecției financiare ce a fost contestată, respectiv să facă dovada achitării acesteia până la termenul din 6 decembrie 2017.

Având în vedere că cele două elemente detaliate mai sus au ca dată de emitere 22 noiembrie, iar materialele care stau la baza celor două proiecte de hotărâre au numere de înregistrare în data de 21 noiembrie, propun aprobarea includerii acestor amendamente în cuprinsul  celor două hotărâri inițiate pentru această ședință a consiliului județean. Acest lucru este necesar și oportun din următoarele considerente:

-          Sumele alocate prin HG 830/ 2017 care sunt destinate în exclusivitate pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului nu ajung în timp util pentru a fi utilizate, date fiind perioada care se pierde prin procedura de transmitere și validare a bugetului individual în sistemul național de raportare FOREXBURG de pe platforma Ministerului Finanțelor Publice.

-          Neplata cauțiunii impuse de instanță în termenul stabilit, ar bloca activitatea Consiliului Județean Teleorman prin executarea silită a întregii sume.

 

-Domnul Florescu Adrian

Domnule președinte, eu sunt de acord cu proiectul de hotărâre în sine, însă referitor la cel de-al doilea amendament, consider că ar trebui dezvoltat mai mult. Avem nevoie de mai multe informații în primul rând de la dumneavoastră pentru a putea decide în consecință.

 

-Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț

Noi discutăm acum despre această cauțiune de 1% impusă de instanța de judecată și care trebuie plătită până pe data de 06 decembrie 2017. După cum știți, pentru DJ 506 și DJ 701, în anul 2012 s-a impus corecție financiară de 25%. Consiliul Județean Teleorman a mers în instanță și a căștigat pe ambele corecții financiare. Există hotărâri judecătorești ale Curții de Apel. Ulterior, Ministerul Dezvoltării, respectiv cei de la Fonduri Europene  au făcut recurs iar Consiliul Județean Teleorman a câștigat la Înalta Curte de Casație și Justiție. Anul trecut pe DJ 701 s-a impus o nouă corecție financiară, de data aceasta de 100% pentru aceleași elemente pentru care s-a impus și în anul 2012. Consiliul Județean Teleorman a contesat decizia Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fonduri Europene, respectiva decizie fiind anulată, fară a se mai ajunge la instanța de judecată. În cazul DJ 506, de asemenea am depus contestație, pe care  Ministerul Dezvoltării de data aceasta a respins-o, fiind obligați să mergem la instanța de judecată. Urmează ca în perioada următoare să susținem puncte de vedere în instanță pentru a putea evita această corecție financiară. De aceea, dacă nu facem dovada achitării cauțiunii până la data de 06 decembrie, acțiunea instituției va fi pusă sub sancțiunea anulării cererii, ceea ce ar avea repercusiuni mari asupra activității autorității publice județene.

 

-Domnul Florescu Adrian

Ce sumă o reprezintă cauțiunea de 1%?

 

-Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț

 

 

-          Este vorba de aproximativ 400 mii de lei.

 

-Domnul Țole Marin

Domnule președinte, dacă imi permiteți,  am înțeles istoricul care a impus aceste amendamente, dar sunt de acord că ar trebui o fundamentare tehnică mult mai detaliată din care să reiasă de ce Ministerul Dezvoltării nu a oferit aceeași rezolvare la contractul pentru DJ506 ca la cel pentru DJ 701. Este normal că  procesul trebuie să-și urmeze cursul în instanță, numai că nu înțeleg dacă este vorba de o necesitate supraevaluată sau proiectele nu s-au putut realiza din punct de vedere tehnic.

 

-Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț

Domnule Țole, urmează să fac vorbire despre mai multe aspecte, au existat multe condiții restrictive impuse în derularea procedurilor de licitație. Și noi încercăm să obținem o explicație de ce pe cealaltă corecție financiară, pe DJ 506, Ministerul Dezvoltării Regionale nu ne-a dat câștig de cauză, fiind vorba despre aceleași elemente.

-Domnul Țole Marin

Toți știm că acele corecții financiare, de undeva trebuie plătite, respectiv trebuie să recuperăm acele plăți care deja au fost făcute pentru a putea vorbi despre un proces de dezvoltare. Doresc să mai faceți o precizare și anume dacă prin câștigarea procesului , se recuperează suma depusă drept gaj.

 

-Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț

Desigur, această sumă ar urma să se restituie.

 

-Domnul Cocu Bogdan

Domnule președinte, ați făcut referire la niște acte adminstrative emise de factori centrali. Cred că este corect să vedem și noi aceste acte administrative ca să înțelegem care ar fi factorii care au dus la emiterea acelor decizii, respectiv cine se face vinovat, constructorul, proiectantul sau alti factori pentru a ști împotriva cui ne îndreptăm pentru că vorbim despre sume destul de mari.

-Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț

Nu noi stabilim acest lucru. Pe noi ne interesează acum achitarea cauțiunii. În ședința următoare vă vom prezenta și actul administrativ emis de Ministerul Dezvoltării.

 

-Domnul Vătafu Cătălin

Domnule președinte, sunt două chestiuni pe care eu nu le înțeleg. În primul rând,

nu înțeleg cum, după ce în instanță consiliul județean a avut câștig de cauză contestând acele corecții de 25% pe ambele proiecte europene, Ministerul Dezvoltării ulterior impune noi corecții pe aceleași două proiecte. Nefiind jurist, nu știu care sunt argumentele pentru o asemenea decizie, însă experiența mea administrativă mă face să cred că au apărut elemente noi în dosarul respectiv, ceea ce le-a permis să impună un nou rând de corecții, ajungând până la valoarea integrală a acelor două proiecte.

În al doilea rând, nu înțeleg cum se face că, în condițiile în care cele două poiecte sunt absolut similare, inclusiv din perspectiva procedurilor de achizitie, cum se face că se acceptă obiecțiunile pentru unul dintre ele, fiind scutiți pentru această corecție de 100%, iar pentru cel de-al doilea proiect, pentru care s-au prezentat aceleași argumente, suntem trimiși în instanță. 

În altă ordine de idei, nu cred că putem disocia proiectul de hotărâre aflat pe ordinea de zi de astăzi, de dosarul penal în care o serie de colegi, funcționari publici ai Consiliului Județean Teleorman sunt încriminați pentru fapte destul grave comise în procesul implementării acestor două proiecte. Nu e corect să disociem aceste două lucruri. Sunt de acord că în beneficiul județului Teleorman trebuie să facem toate demersurile legale astfel încât să plătim această cauțiune pentru a nu fi executați silit, dar pe de altă parte mă întreb dacă nu cumva noi contestând aceste lucruri, indirect contestăm rezultatele raportului OLAF în această cauză. De asemenea, domnule președinte, v-am auzit recent într-o poziție publică declarând că instituția pe care o conduceți nu a considerat necesar la momentul acesta să se constituie parte civilă în acest proces.

 

Domnul președinte, Cristescu Ionel Dănuț

-Nu am declarat niciodată așa ceva. Am spus că nu am primit încă o înștiințare în acest sens. Dumneavoastră ați abordat niște aspecte foarte complexe. În primul rând, vă aduc la cunoștință că în momentul de față, niciunul dintre colegii implicați în acest dosar nu mai sunt angajați ai Consiliului Județean Teleorman. Pe de altă parte, vă reamintesc de prerogativele prezumției de nevinovăție. După cum știți, un funcționar public nu poate fi suspendat din funcție decât atunci când este trimis în judecată. Obiectul discuției era plata cauțiunii de 1%, iar dumneavoastră discutați acum despre un dosar aflat în faza urmăririi penale.

 Nu cred că e cazul să abordăm acum aceste detalii.

 

-Domnul Vătafu Cătălin

Domnule președinte, cu tot respectul, consider că cele două chestiuni sunt indisolubil legate una de cealaltă. Cert este că putem merge înainte cu plata cauțiunii doar dacă ne constituim parte civilă pentru recuperarea acelui prejudiciu . Nu înțeleg cum dumneavoastră aveți o poziție atât de relaxată față de această chestiune. Noi nu putem stabili cu precizie valoarea prejudiciului, dar acest prejudicu există atâta vreme cât se întemeiază pe el un dosar penal. În ceea ce ne privește pe noi, consiliul județean și locuitorii județului, cei 98% din valoarea acestor două proiecte n-au fost plătiți de Uniunea Europeană, această valoare nici măcar n–a fost acoperită de la bugetul de stat, iar Ministerul Dezvoltării vor să ne execute pentru valoarea integrală  a acelui proiect.

 

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț

-Așa cum nici dumneavoastră nu vă explicați cum, pe baza raportului OLAF, pentru DJ 701  s-a impus o corecție de 100%  ca și la DJ 506,  pentru acesta din urmă am avut câștig de cauză și s-a anulat nota de constatare. Prejudiciul, atunci când te constitui parte civilă, trebuie stabilit in cuantum. În ședința următoare vom supune dezbaterii acest lucru.

-Domnul Florescu Adrian

Domnule președinte, aș vrea să mai adaug, de fapt să subliniez că vom merge pe adoptarea acestui al doilea amendament prin adăugarea unui articol în care să se menționeze că ne vom constitui parte civilă pentru recuperarea prejudiciului de la cei care au greșit când au întocmit documentația.

-Domnul Vlad Eugen Ovidiu

Noi discutăm acum despre cei 432 mii lei. Dacă pierdem în instanță se va ajunge la sume mult mai mari.

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț

-Domnule Florescu, nu putem adăuga un asemenea articol. Acum discutăm de o cauțiune de 1% . Dacă ne vom constitui sau nu parte civilă în proces vom stabili în ședința următoare. Nu are legătură cu amendamentul propus.

 

-Domnul Țole Marin

Domnule președinte, revenind la ceea ce avem pe masa de lucru, legat de partea de corecție, eu și colegii mei am solicitat partea de motivări care stau la bază. Vă propun să organizăm o ședință extraordinară pentru a ni le prezenta în detaliu.

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț

-Așa cum v-am spus, până pe data de 06 decembrie trebuie plătită această cauțiune. De aceea, trebuie să luam astăzi această decizie.

 

-Domnul Cocu Bogdan

Domnule președinte, observ că discuția duce tot spre în a ne constitui sau nu parte civilă, când de fapt trebuia să stabilim despre ce sumă este vorba. Putem să mergem cu suma care este prevăzută în actul admnistrativ emis de Ministerul Dezvoltării Regionale, iar ulterior putem modifica această sumă. Noi acum, prin plata cauțiunii, încercăm o suspendare a deciziei administrative. De aceea, era normal să primim și noi acest act administrativ pentru a ști care este valoarea integrală.

-Domnul Vlad Eugen

Domnule președinte, consider că discuția vis-a-vis de partea civilă este oportună, dar nu face obiectul ședinței de astăzi. Decizia de astăzi se rezumă la a continua procesul sau a renunța la el, prin alocarea sau nealocarea acestei sume de 432 mii lei.

-Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț

Sunt de acord. Întrucât nu avem toate elementele necesare, am propus să continuăm discuția în ședința următoare.

 

Supun la vot primul amendament la proiectul de hotărâre.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

 

Cu 29 voturi ”pentru”, si două abțineri (Stoian Maria și Iliescu Alexandru)  s-a aprobat primul  amendament.

 

Supun la vot al doilea amendament la proiectul de hotărâre.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

 

Cu 19 voturi pentru , o abținere (Iliescu Alexandru ) și 11 voturi împotrivă ( Bădulescu Adrian, Burcescu Cătălin, Țole Marin, Stoian Maria, Vrăjitoarea Emilian, Cocu Bogdan, Constantinesc Florică, Ion Petre, Vătafu Cătălin, Florescu Adrian, Ogrăzeanu Teodor) s-a aprobat al doilea amendament.

 

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

Comisia juridică avizează favorabil  proiectul de hotărâre atât în forma inițială cât și în cea includerii celor două amendamente.

- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.

Comisia urbanism avizează favorabil  proiectul de hotărâre.

 

Vă prezint proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2017.

 

Dau citire anexei nr. 1- secțiunea funcționare. 

           

S-a dat citire anexei nr. 1, secținea de funcționare și s-a supus la vot  pe capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate.

 

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

 

 Cu 27 voturi „pentru”, 2 voturi „împotriv㔠și (Stoian Maria și Cocu Bogdan) și 2 „abțineri”  (Iliescu Alexandru și Țole Marin) s-a aprobat anexa 1 – Secțiunea funcționare.

 

Dau citire anexei nr. 2- secțiunea dezvoltare. 

S-a dat citire anexei nr. 2, secținea de dezvoltare și s-a supus la vot  pe capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate.

 

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

            Cu 25 voturi ”pentru” , 2 voturi ”împotriv㔠(Bădulescu Adrian și Vrăjitoarea Emilian), 4 abțineri (Iliescu Adrian, Stoian Maria, Cocu Bogdan, Țole Marin) s-a aprobat anexa 2 – Secțiunea dezvoltare.

 

Supun la vot proiectul privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2017 în integralitatea sa :

 

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

 

Cu 24 voturi ”pentru”, un vot ”împotriv㔠( Bădulescu A     drian ) și 6 abțineri  (Iliescu Alexandru, Stoian Maria, Cocu Bogdan, Țole Marin, Vrăjitoarea Emilian , Constantinescu Florică) s-a aprobat proiectul de hotărâre în integralitatea sa.  

 

 

x

 

            La punctul șapte de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 49 din 27 martie 2017.

 

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.

Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

 

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.

Mulțumesc. Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

 

Nu sunt, în aceste condiții, vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 49 din 27 martie 2017.

           

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 49 din 27 martie 2017.

 

x

 

 

            În mape aveți informarea privind activitatea desfășurată de Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Teleorman în trimestrul III/2017. Dacă aveți observații pe marginea acestui material, vă rog să le prezentați.

 

Trecem la ultimul punct „Diverse”.

 

            În mape regăsiți și două invitații, una prilejuită de sărbătorirea ”Zilei Naționale a României” care se va desfășura în fața Monumentului Eroilor din Primul Război Mondial din municipiul Alexandria și cea de-a doua este din partea Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Teleorman la spectacolul organizat cu aceeași ocazie, cărora vă rog să le dați curs.

            De asemenea, vă supun atenției o adresă din partea Asociației ”Solidaritatea Femeilor Teleorman” prin care ni se solicită sprijinul pentru copiii din centrele de plasament aflate în administrarea consiliului județean, sprijin constând în donații în bani (gasiți contul in conținutul adresei)  sau cadouri pentru a fi oferite cu ocazia Sfintelor Sărbători. M-aș bucura ca fiecare dintre noi să putem răspunde acestei solicitări, bineînțeles in limita posibilităților.

Dacă  nu mai aveți alte probleme sau propuneri, epuizându-se ordinea de zi, declar încheiate lucrările ședinței și vă mulțumesc pentru participare.

 

 

 

 

     Președinte,                                                                   Secretar al județului,

 

Cristescu Ionel Dănuț                                                         Oprescu Silvia