CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

PREȘEDINTE

 

D I S P O Z I Ț I E

 

 privind: convocarea Consiliului Județean Teleorman în ședință extraordinară în data de 15 ianuarie 2018 

                                                                                            

Președintele Consiliului Județean Teleorman,

 

            Având în vedere:

- prevederile art.94 alin. (2), (3), (5) și (7) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,           

- prevederile art. 67 alin. (2), (3), (5) și (7) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Teleorman, aprobat prin Hotărârea nr. 80 din 30 mai 2016;

            În temeiul dispozițiilor art.106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată

 

D I S P U N E:

 

            Art.1. Consiliul Județean Teleorman se convoacă în ședință extraordinară în ziua de luni, 15 ianuarie 2018, ora 14,00 cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

1.      Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 173 din 6 decembrie 2017 privind aprobarea realizării proiectului ”Reabilitare DJ 503, Drăgănești Vlașca (DE 70) – lim. Jud. Dâmbovița, km. 38+838 – 87+313 (48,475 km)” și a cheltuielilor necesare implementării.

                  Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

2.      Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Teleorman nr. 689 din 21 decembrie 2017.

                                    Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

3.      Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2018 și estimările pentru anii 2019-2021.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

4.      Proiect de hotărâre privind repartizarea sumei defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene, pentru anul 2018 și estimări pe anii 2019-2021.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 

      Art.2. Anunțul privind ședința publică se transmite către consilierii județeni se afișează la sediul instituției și se inserează în site-ul propriu.

 

Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoștință publică ordinea de zi, data și locul desfășurării ședinței de consiliu și va comunica prezenta dispoziție celor interesați.

 

 

 

PREȘEDINTE,

 

Cristescu Ionel Dănuț,

 

 

 

                                                                                                                       Avizat

                                                                                                                 pentru legalitate

                                                                                                           Secretar al județului,

                                 

                                                                                                                jr. Silvia Oprescu

                               

 

                                               

          DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI

  ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ

           DIRECTOR EXECUTIV,

          

            jr. Iuliana Ionescu

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandria

Nr. ______ din 12 ianuarie 2018