R O M Â N I A

CONSILIUL  JUDEȚEAN  TELEORMAN

 

PROCES VERBAL

 al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Teleorman

din data de 15 ianuarie 2018

 

                Bună ziua, stimați colegi,

                 Consiliul Județean Teleorman a fost convocat în ședință extraordinară pentru astăzi, 15 ianuarie 2018 prin dispoziția nr. ...  din 12 ianuarie 2018.

La ședință participă 26 consilieri din totalul de 33 consilieri în funcție (lipsind Bădulescu Adrian, Burcescu Cătălin, Fedeleș Oana, Florescu Adrian, Ogrezeanu Teodor, Țole Marin, Vătafu Cătălin)  ședința de consiliu este legal constituită, fiind astfel asigurat cvorumul de prezență necesar pentru desfășurarea legală a acestei ședințe extraordinare.

                 Fiind ședință publică, așa cum prevede Legea administrației publice locale, anunțul cu ordinea de zi a fost adus la cunoștință dumneavoastră și locuitorilor județului Teleorman prin afișare la avizierul instituției, fiind publicat și pe site-ul Consiliului județean.

Participă, în calitate de invitați, directori și funcționari publici din aparatul de specialitate al Consiliului județean, precum și reprezentanți ai presei scrise și audio-vizuale.

 

Procesul - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Teleorman, din data de 19 decembrie 2017, v-a fost pus la dispoziție și îl supun aprobării dumneavoastră.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean, din 19 decembrie 2017.

 

 

 

Doamnelor și domnilor,

În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 98 din Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, am întocmit următorul proiect al ordinii de zi:

 

1.       Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 173 din 6 decembrie 2017 privind aprobarea realizării proiectului ”Reabilitare DJ 503, Drăgănești Vlașca (DE 70) – lim. Jud. Dâmbovița, km. 38+838 – 87+313 (48,475 km)” și a cheltuielilor necesare implementării.

                        Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

2.       Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Teleorman nr. 689 din 21 decembrie 2017.

                                                Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

3.       Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2018 și estimările pentru anii 2019-2021.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

4.       Proiect de hotărâre privind repartizarea sumei defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene, pentru anul 2018 și estimări pe anii 2019-2021.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

Supun la vot proiectul ordinii de zi.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul ordinii de zi.

 

Potrivit art. 117 litera “a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, proiectele de hotărâri de la ordinea de zi au fost avizate pentru legalitate.

Înainte de a merge mai departe, țin precizez că, în conformitate cu prevederile art. 46 din Legea nr. 215/2001, respectiv ale art. 77 din Legea nr. 393/2004, nu poate lua parte la deliberarea și adoptarea hotărârilor înscrise pe ordinea de zi consilierul județean care fie personal, fie prin soț, soție, afini, rude până la gradul IV inclusiv, are interes patrimonial în problema supusă dezbaterii.

Dacă avem asemenea cazuri, rog ne fie aduse la cunoștință pentru ca abținerea de la deliberarea și adoptarea hotărârilor să fie consemnată în procesul verbal al acestei ședințe.

 

 

La primul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 173 din 6 decembrie 2017 privind aprobarea realizării proiectului ”Reabilitare DJ 503, Drăgănești Vlașca (DE 70) – lim. Jud. Dâmbovița, km. 38+838 – 87+313 (48,475 km)” și a cheltuielilor necesare implementării.

 

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

 

 

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

 

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.

Vă mulțumesc.

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

 

                Nu sunt, prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 173 din 6 decembrie 2017 privind aprobarea realizării proiectului ”Reabilitare DJ 503, Drăgănești Vlașca (DE 70) – lim. Jud. Dâmbovița, km. 38+838 – 87+313 (48,475 km)” și a cheltuielilor necesare implementării.

Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 173 din 6 decembrie 2017 privind aprobarea realizării proiectului ”Reabilitare DJ 503, Drăgănești Vlașca (DE 70) – lim. Jud. Dâmbovița, km. 38+838 – 87+313 (48,475 km)” și a cheltuielilor necesare implementării.

 

 

La punctul doi de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind validarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Teleorman nr. 689 din 21 decembrie 2017.

 

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

 

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

 

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.

Vă mulțumesc.

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

 

                Nu sunt, prezint proiectul de hotărâre privind validarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Teleorman nr. 689 din 21 decembrie 2017.

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

In unanimitate s-a aprobat proiectul de hotărâre privind validarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Teleorman nr. 689 din 21 decembrie 2017.

 

La punctul trei de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2018 și estimările pentru anii 2019-2021.

 

 

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

 

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

 

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.

Vă mulțumesc. Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

                Nu sunt, vă prezint proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2018 și estimările pentru anii 2019-2021.

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate s-a aprobat proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2018 și estimările pentru anii 2019-2021.

 

 

La punctul patru de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind repartizarea sumei defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene, pentru anul 2018 și estimări pe anii 2019-2021.

 

 

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

 

 

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

 

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.

Vă mulțumesc.

Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

 

x

 

                Nu sunt, vă prezint proiectul de hotărâre privind repartizarea sumei defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene, pentru anul 2018 și estimări pe anii 2019-2021.

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate s-a aprobat proiectul de hotărâre privind repartizarea sumei defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene, pentru anul 2018 și estimări pe anii 2019-2021.

 

 

                Epuizându-se ordinea de zi, vă aduc la cunoștință că un Computer Tomograf (CT), un aparat de Rezonanță Magnetică (RMN) și sistem informatic PACS (tehnologie medicală de imagistică) vor intra în dotarea Spitalul Județean de Urgență (SJU) din Alexandria, după ce, marți, la sediul Guvernului, am participat la semnarea contractelor pentru achiziția a 14 echipamente Computer Tomograf (CT), 24 aparate de Rezonanță Magnetică (RMN) și 21 de sisteme informatice PACS (tehnologie medicală de imagistică utilizată pentru stocarea, recuperarea, prezentarea și partajarea imaginilor produse prin radiografie, scanare CT, RMN). Aparatele achiziționate vor fi folosite pentru dotarea a 34 de spitale din țară și din Capitală, între acestea aflându-se și SJU Alexandria. În perioada imediat următoare se vor demara lucrările pentru amenajarea spațiului pentru aceste echipamente, iar consiliul județean va asigura finanțarea acestor lucrări. Sperăm să intrăm în posesia echipamentelor până în luna aprilie din acest an, iar până în luna august să obținem toate autorizațiile necesare și să definitivăm amenajarea spațiului pentru ca aceste echipamente să poate fi utilizate.

                Dacă nu mai aveți alte propuneri sau observații, vă mulțumesc pentru participarea la ședința de astăzi și vă urez o dupăamiază plăcută !

 

               

 

 

 

       Președinte,                                                              Secretar al județului,

Cristescu Ionel Dănuț                                                       Oprescu Silvia