CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE

 

 

 

 

D I S P O Z I Ț I E

 

 

 privind: convocarea Consiliului Județean Teleorman în ședință ordinară în data de 25 ianuarie 2018 

 

 

Președintele Consiliului Județean Teleorman,

         

Având în vedere:

- prevederile art. 94 alin. (1), (3), (5) și (7) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 67 alin. (1), (3), (5) și (7) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Teleorman, aprobat prin Hotărârea nr. 80 din 30 mai 2016;

          În temeiul dispozițiilor art.106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată

 

 

D I S P U N E:

 

 

          Art.1. Consiliul Județean Teleorman se convoacă în ședință ordinară în ziua de joi, 25 ianuarie 2018, ora 14,00 cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

1.     Proiect de hotărâre privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean al doamnei Fedeleș Oana Raluca, prin demisie.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

2.     Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier județean în Consiliul Județean Teleorman.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

3.     Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 89 din 23 iunie 2016, cu modificările ulterioare.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

4.     Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 6 din data de 25 ianuarie 2017.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

5.     Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Teleorman și pentru serviciile publice din subordine.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

6.     Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 15 din data de 27 ianuarie 2016, cu modificările și completările ulterioare.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

7.     Proiect de hotărâre privind darea în administrare Centrului de Transfuzie Sanguină Teleorman a unor spații, proprietate publică a județului Teleorman.

Inițiator: Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, domnul Piper Savu Florin

 

8.     Proiect de hotărâre privind propunerea județului Teleorman pentru postul de administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al S.C. APA SERV S.A..

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

9.     Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 504, limită județ Giurgiu-Cernetu, km. 30+000 – 42+060, L=12,060 km”.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

10.            Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare DJ 504, Alexandria (DE 70) – Orbeasca de Sus – Tătărăștii de Sus – Limită județ Argeș, km. 54+187 – 110+926, L=56,739 km”.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

11.            Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 601C, Cosmești (DJ601B) – Gălăteni (DJ 506), km. 0+000 – km. 7+338, (7,338 km.).

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

12.            Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 601C, Gălăteni (DJ 506) –Perii Broșteni (DJ 504), km. 7+364 – km. 17+363, (9,999 km.).

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

13.            Diverse.

 

     Art.2. Anunțul privind ședința publică se transmite către consilierii județeni, mass-media și se inserează în site-ul propriu.

 

Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoștință publică ordinea de zi, data și locul desfășurării ședinței de consiliu și va comunica prezenta dispoziție celor interesați.

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

    Cristescu Ionel Dănuț        

 

 

 

 

 

 

                                     Avizat

                                                                                                      pentru legalitate

                                                                                                    Secretar al județului

Jr. Silvia Oprescu 

 

 

 

 

 

                                                                                                  DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI

                                                                     ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ

                  

                                                                             DIRECTOR EXECUTIV,

                                                                                     jr. Ionescu Iuliana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandria

Nr. ______ din ___ ianuarie 2018