ROMÂNIAText Box:   CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN
 PREȘEDINTE

 

 

 

 

 

 

 

 


D I S P O Z I Ț I E

 

   privind: convocarea Consiliului Județean Teleorman în ședință ordinară în data de 25 octombrie 2006 

 

          Inginer Liviu Nicolae Dragnea, președintele Consiliului Județean Teleorman

          Având în vedere:

-  prevederile art.106, alin. 1, 3, 5 și 7 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, modificată și completată;

          În temeiul dispozițiilor art.117 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, modificată și completată

 

D I S P U N E:

 

          Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Teleorman în ședință ordinară miercuri, 25 octombrie 2006, ora 16,00 cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

1.     Proiect de hotărâre privind majorarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Teleorman pe anul 2006 pentru acordarea de ajutoare unor unități administrativ-teritoriale aflate în dificultate.

 

2.     Proiect de hotărâre privind încetarea activității Direcției Generale de Servicii, serviciu public cu personalitate juridică sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman.

 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Pază a Județului Teleorman.

 

4.     Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Consiliului Județean Teleorman cu Consiliul local al Municipiului Alexandria și cu alte persoane juridice în vederea înființării unui club sportiv cu activitatea principală fotbal.

 

5.     Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor și a documentației tehnico- economice a obiectivului de investiții " Reabilitare DJ 506, Cervenia – Vitănești – Băbăița , km. 17 + 400 – km.58 +000 " .

 

6.     Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor și a documentației tehnico – economice a obiectivului de investiții " Reabilitare DJ 601 limită județ Giurgiu – Videle , km. 49 + 350 – km.54 +595 ".

 

7.     Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor și a documentației tehnico – economice  a obiectivului de investiții " Reabilitare DJ 679 E , Siliștea Gumești – Tătărăștii de Sus , km. 12 + 264 – 21 +264 ". 

 

8.     Proiect de hotărâre privind aprobarea îndreptării erorii materiale cuprinsă în Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.45 din 21 mai 2001.

 

9.     Proiect de hotărâre privind acceptarea donației unei construcții, trecerea în domeniul public al județului Teleorman și darea în folosință gratuită, Centrului de Îngrijire și Asistență Olteni .

 

10.                        Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 16 din 9 august 2004.

 

11.                         Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare între Agenția Națională Antidrog pentru Centrul de prevenire, evaluare și consiliere antidrog Teleorman și Consiliul Județean Teleorman în vederea promovării unor interese comune.

 

12.                         Diverse.

 

     Art.2. Anunțul privind ședința publică se afișează la sediul autorității publice, se inserează în site-ul propriu și se transmite către mass-media.

 

Art.3. Secretarul județului prin Compartimentul Cancelarie va aduce la cunoștință publică ordinea de zi, data și locul desfășurării ședinței de consiliu și va comunica prezenta dispoziție celor interesați.

 

P R E Ș E D I N T E,

 

 Liviu Nicolae Dragnea

 

 

                                                                                             A V I Z A T

                                                                                           pentru legalitate

                                                                                        Secretar al județului

             

                                                                                                               Jr. Rodica Vrabie

 

Alexandria

Nr.____ din __ octombrie 2006.