R O M Â N I A

CONSILIUL  JUDEȚEAN  TELEORMAN

 

 

 

PROCES VERBAL

 

al ședinței ordinare a Consiliului Județean Teleorman

din data de 27 februarie 2008, orele 11,00

 

 

 

          Bună ziua, stimați colegi,

          In  temeiul prevederilor  art. 94 alin. 1, 3, 5 și 7 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, a fost convocat astăzi consiliul județean în ședință ordinară pentru adoptarea unor proiecte de hotărâri care țin de competența exclusivă  a autorității noastre publice județene.

 

          Autoritatea deliberativă a fost convocată prin dispoziția nr. 35 din 21 februarie 2008.

 Anunțul cu ordinea de zi a fost inserat pe site-ul Consiliului județean și adus la cunoștință locuitorilor județului prin mass - media locală.

 

          Din datele puse la dispoziție rezultă că în sală sunt prezenți un număr de 32 consilieri din totalul de 33 consilieri în funcție lipsind domnul Stoicovici Gabriel, astfel că ședința de consiliu este legal constituită.

         

Ședința noastră este publică, așa cum prevede Legea administrației publice locale.

 

La ședință participă directorii direcțiilor și funcționarii publici din aparatul de specialitate al Consiliului județean care au tangență cu problematica de la ordinea de zi, conducători ai unor instituții, precum și reprezentanți ai presei scrise și audio-vizuale.

 

Procesul - verbal al ședinței extraordinare a Consiliului județean din 13 februarie 2008 v-a fost pus la dispoziție și îl supun aprobării.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat procesul-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean din 13 februarie 2008.

 

 

 

Doamnelor și domnilor,

În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1)  coroborat cu art. 98 din Legea administrației publice locale, republicată, am întocmit următorul proiect al ordinii de zi:

 

1.     Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Teleorman, pentru anul 2008.

 

2.     Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman, pentru anul 2008.

 

3.     Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al județului Teleorman, pentru anul 2008.

 

4.     Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor locale, pe anul 2008.

         

5.     Proiect de hotărâre pentru aprobarea subînchirierii unor spații medicale, aflate în proprietatea privată a județului Teleorman, situate în municipiul Alexandria, str. Mihăiță Filipescu, nr. 32.

 

6.     Proiect de hotărâre pentru prelungirea acordării în folosință gratuită Judecătoriei Zimnicea a unui imobil situat în orașul Zimnicea, aflat în proprietatea publică a județului Teleorman.

 

7.      Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001.

 

8.     Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 132 din 26 octombrie 2007 privind asocierea Județului Teleorman cu Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România și Județele Cluj, Galați, Gorj, Mureș, Olt, Satu Mare și Vâlcea în vederea elaborării, promovării și implementării proiectului „Sistem de avertizare pentru prevenirea inundațiilor” în cadrul Programului INTERREG IV C.

 

9.     Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unor bunuri din domeniul privat al județului Teleorman.

 

10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea licitațiilor în vederea închirierii bunurilor proprietate publică sau privată a județului Teleorman.

 

11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de concesiune a spațiilor în care funcționează cabinetele medicale concesionate conform Hotărârii Guvernului nr. 884/2004.

 

12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de transport public județean de persoane, prin curse regulate, valabil pentru perioada 2008-2011.

 

13.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de transport public județean Teleorman.

 

14.   Proiect de hotărâre privind  stabilirea indemnizației de ședință a membrilor Comisiei pentru protecția copilului Teleorman, pe anul 2008.

 

15.    Proiect de hotărâre privind aprobarea programului activităților, manifestărilor, competițiilor și acțiunilor cultural-sportive și de tineret, religioase, educative și de divertisment – recreere care se organizează și finanțează de Consiliul Județean Teleorman în anul 2008.

 

16.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual 2008 pentru finanțare nerambursabilă din bugetul propriu al județului a acțiunilor/activităților structurilor sportive din județul Teleorman.

 

17.  Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor și a documentațiilor tehnico-economice pentru obiectivul “Reabilitarea DJ 506, Cervenia – Vitănești – Băbăița, km. 17+400 – km. 58+000” în fază studiu de fezabilitate.

 

18.  Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Reabilitarea DJ 506, Cervenia – Vitănești – Băbăița, km. 17+400 – km. 58+000” și a cheltuielilor necesare implementării.

 

19.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere între județul Teleorman cu comunele Gratia, Poeni, Siliștea, Scurtu Mare, Tătărăștii de Jos, Ciolănești, Zâmbreasca, Dobrotești în vederea implementării proiectului “Reabilitare DJ 701, Limită jud. Dâmbovița – Gratia – Poeni – Siliștea – Scurtu Mare – Slăvești – Ciolănești – Zâmbreasca – Dobrotești, km. 44+240 – km. 104+890 (55,450 km.)”.

 

20.   Diverse.

După întocmirea și publicarea ordinii de zi au apărut următoarele probleme :

1.      unele primării au mai solicitat modificarea curselor din programul de transport, fapt pentru care vă propun scoaterea de pe ordinea de zi a punctului nr. 12, respectiv Proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului de transport public județean de persoane, prin curse regulate, valabil pentru perioada 2008-2011;

2.      Domnul vicepreședinte Bălan Ilie a întocmit un proiect de hotărâre  privind aprobarea Acordului de asociere între județul Teleorman și comunele Băbăița, Cervenia, Măgura, Mîrzănești, Ștorobăneasa, Vitănești, în vederea implementării proiectului „reabilitare DJ 506, Cervenia – Vitănești – Băbăița, km. 17+400 – 58 + 000 (40,600 km.), proiect de hotărâre cu care vă propun să suplimentăm ordinea de zi.

          Supun la vot aceste amendamente.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi au fost aprobate amendamentele propuse.

Supun la vot proiectul ordinii de zi cu modificările aprobate.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul ordinii de zi cu modificările propuse.

 

Potrivit art. 117 litera “a” din Legea nr. 215/2001, republicată, proiectele de hotărâri de la ordinea de zi au fost avizate pentru legalitate de secretarul județului.

La primul punct de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Teleorman, pentru anul 2008.

Rog pe domnul Simionescu Adrian, președintele comisiei economice să prezinte raportul de avizare.

          Domnul Simionescu Adrian.

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

          Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Domnul Bățăuș Mugur.

Ca urmare a Legii nr. 339/2007 și discuției cu colegii, am propus ca această direcție să fie formată din două servicii, un serviciu în care toate posturile sunt vacante deoarece necesită o calificare de manager de proiect pe care nu o deținem și un alt serviciu ISPA, unitate distinctă pentru implementarea proiectelor PHARE și PHARE CBC din care fac parte colegii care sunt în prezent în unitățile de implementare.

Rugămintea mea este să fie două servicii, unul pentru inițiere a proiectelor și unul pentru monitorizarea și implementarea proiectelor deoarece unii au înclinație pentru a scrie proiectele, alții pentru partea practică.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Un serviciu numai cu posturi vacante?

Domnul Bățăuș Mugur.

Rămâne celălalt serviciu și să găsim o instituție abilitată unde se fac cursuri pentru manageri de proiect.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Cum rezolvăm problema scrierii proiectelor? Cred că e vorba de 2,3,4 săptămâni până se fac cursurile. Trebuie să găsim cea mai bună soluție.

Acum nu putem amâna proiectul de hotărâre până la ședința următoarea deoarece avem urgență cu înființarea a două compartimente, unul de autorizare și unul transporturi județene.

Domnul Florescu Adrian.

Este o problemă cu cei care și scriu și implementează proiecte.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Trebuie să găsim o soluție să scriem proiectele și să le și implementăm.

Domnul Bălan Ilie.

Faptul că înființarea compartimentelor autorizare transport public local și  transporturi județene este  urgentă, această hotărâre nu trebuie amânată. Singura soluție este ca oamenii care lucrează la scrierea proiectelor să facă și acest curs de manager proiect.

Domnul Dăncilă Cristinel.

Domnule președinte, dacă îmi permiteți, zeci de firme fac astfel de cursuri care durează între două și zece săptămâni.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

            Dacă mai sunt și alte observații?

Nemaifiind, vă prezint proiectul de hotărâre  privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Teleorman, pentru anul 2008.

Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Teleorman, pentru anul 2008.

La punctul doi de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman, pentru anul 2008.

Rog pe domnul Simionescu Adrian, președintele comisiei economice să prezinte raportul de avizare.

          Domnul Simionescu Adrian.

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre cu o abținere.

          Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

          Dacă sunt observații sau propuneri pe marginea acestui proiect de hotărâre?

          Domnul Florescu Adrian.

          Deși este una din cele mai numeroase servicii din subordinea Consiliului Județean, primim proiectul de hotărâre cu puțin timp înainte de ședința de comisii. Să primim mai devreme aceste materiale.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman, pentru anul 2008.

                    Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman, pentru anul 2008.

La punctul trei de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al județului Teleorman, pentru anul 2008.

Rog pe domnul Simionescu Adrian președintele comisiei economice să prezinte raportul de avizare.

          Domnul Simionescu Adrian.

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre cu o abținere.

          Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

          Dacă sunt observații sau propuneri pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Domnul Florescu Adrian.

Suntem de acord cu postul de informatician. Dar la un serviciu așa de mic avem nevoie de administrator? Nu se poate ca o persoană de la serviciul contabilitate să preia și atribuțiile de administrator?

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

Pentru lucrările administrative trebuie să existe un om.

Doamna Melintescu Mihaela.

Am solicitat acest post pentru că această activitate a fost desfășurată de o persoană care lucrează la evidența persoanelor și, începând din luna ianuarie 2008 se va elibera cartea electronică de identitate și lucrătorul de evidență trebuie degrevat de alte sarcini.

Domnul Florescu Adrian.

Sunt instituții în care această activitate a fost preluată de șofer.

Doamna Melintescu Mihaela.

Șoferul asigură deplasarea în județ la cele 97 localități a persoanelor care fac coordonarea și controlul activităților de stare civilă de la nivelul localităților.

Domnul Florescu Adrian.

Aveți nevoie de doi șoferi?

Doamna Melintescu Mihaela

Până acum am reușit să ne desfășurăm activitatea cu personalul pe care l-am avut.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Dacă mai sunt discuții?

Nemaifiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al județului Teleorman, pentru anul 2008.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al județului Teleorman, pentru anul 2008.

La punctul patru de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind stabilirea taxelor locale, pe anul 2008

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

-         Domnul Simionescu Adrian.

-         Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Iancovici Romeo.

-         Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 4 „abțineri”.

-         Domnul Ștefănescu Mușat Viorel Mitică.

-         Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 8 voturi „pentru” și 4 „abțineri”

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          Dacă sunt observații sau propuneri pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Domnul Florescu Adrian.

Avem o “nota” în anexă pe care sau o scoatem și să fie trecută în expunerea de motive pentru informare, sau o trecem articol în hotărâre.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Poate fi sau articolul 2 sau alin. (2) la primul articol. 

Vă propun ca anexa să fie art.2 la hotărâre.

Supun la vot introducerea art. 2 cu prevederile din nota la anexă.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat introducerea art.2 la hotărâre cu nota din anexă, iar celelalte articole se vor renumerota.

Dacă mai sunt alte discuții?

Nemaifiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind stabilirea taxelor locale, pe anul 2008, cu amendamentul aprobat.

          Supun la vot proiectul de hotărâre cu modificarea aprobată.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind stabilirea taxelor locale, pe anul 2008, modificat.

La punctul cinci de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreședinte Bălan Ilie pentru a prezenta expunerea de motive pentru aprobarea subînchirierii unor spații medicale, aflate în proprietatea privată a județului Teleorman, situate în municipiul Alexandria, str. Mihăiță Filipescu, nr. 32.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

 Rog președinții comisiilor economică și juridică să prezinte rapoartele de avizare.

-         Domnul Simionescu Adrian.

-         Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Ștefănescu Mușat Viorel Mitică.

-         Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

          Am două întrebări. Contractul de închiriere al doamnei Bunea Florica pe ce perioadă s-a încheiat?

          Nu înțeleg de ce doamna Bunea Florica a mai închiriat dacă solicită subînchirierea pe toată perioada de închiriere. Prin această solicitare doamna Bunea Florica ne transmite că nu mai are nevoie de spațiu.

          Doamna Tîrnăcop Aurica.

          Toate spațiile medicale care vor să fie subînchiriate să ne revină și să le închiriem din nou. Ceva nu este în regulă dacă aceștia cer subînchirierea spațiilor.

          Domnul Florescu Adrian.

          La comisie am înțeles că, aceste spații se subînchiriază tehnicienilor dentari. Nu este așa?

Doamna Stoian Elena.

          Doamna Bunea Florica vrea să închirieze ½ din spațiu unui tehnician dentar în regim de tură contra tură.

          Domnul Dăncilă Cristinel.

          Cunosc această problemă foarte bine. Cei care dețin contracte de închiriere nu au voie în această perioadă să subînchirieze locația sau să o înstrăineze.

          Domnul Bălan Ilie.

          Domnule președinte, să luăm acum o hotărâre în acest sens.

          Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          Propun amânarea acestui proiect de hotărâre până la următoarea ședință și rog colegii din aparatul de specialitate să ne prezinte o situație cu toate spațiile închiriate și cele care sunt în situație asemănătoare.

          Supun la vot amânarea proiectului de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat amânarea proiectului de hotărâre pentru aprobarea subînchirierii unor spații medicale, aflate în proprietatea privată a județului Teleorman, situate în municipiul Alexandria, str. Mihăiță Filipescu, nr. 32.

La punctul șase de la ordinea de zi dau cuvântul domnului Bălan Ilie pentru a prezenta expunerea de motive pentru prelungirea acordării în folosință gratuită Judecătoriei Zimnicea a unui imobil situat în orașul Zimnicea, aflat în proprietatea publică a județului Teleorman.

Rog pe domnul Ștefănescu Mușat Viorel Mitică președintele comisiei juridice să prezinte raportul de avizare.

          Domnul Ștefănescu Mușat Viorel Mitică

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre pentru prelungirea acordării în folosință gratuită Judecătoriei Zimnicea a unui imobil situat în orașul Zimnicea, aflat în proprietatea publică a județului Teleorman.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru prelungirea acordării în folosință gratuită Judecătoriei Zimnicea a unui imobil situat în orașul Zimnicea, aflat în proprietatea publică a județului Teleorman.

La punctul șapte de la ordinea de zi tot domnul vicepreședinte Bălan Ilie va prezenta expunerea de motive pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Rog pe domnul Ștefănescu Mușat Viorel Mitică președintele comisiei juridice să prezinte raportul de avizare.

          Domnul Ștefănescu Mușat Viorel Mitică

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 8 voturi „pentru” și 4 „abțineri”.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Este vorba de o diferență de 1 ha. Când a fost greșeala, în anul 2001 când s-a întocmit inventarul bunurilor proprietate publică a județului sau acum? De ce să renunțăm la peste 10.000 m.p.?

Domnul Bălan Ilie.

Din înformații neoficiale, în calitatea pe care o aveam în anul 2001, se pare că și terenul din fața spitalului figura ca patrimoniu al acestuia. Am înțeles că pe acel teren se construiește o mânăstire.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Aprobăm pur și simplu să cedăm 1 ha. din domeniul public al județului?

Explicați-mi exact ce proiect trebuie să depună și până când?

Domnul Piperea Victor.

În anul 2001 când s-a întocmit inventarul domeniului public al județului nu s-au făcut măsurători ale terenului, s-a luat de bază ce  avea spitalul.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Ce să înțeleg că în realitate nu există această suprafață? Noi avem documente care stau la baza întocmirii inventarului bunurilor domeniului public al județului. Trebuie să depistăm unde e terenul. Cineva a construit pe terenul spitalului? Eu nu cred că cineva a inventat și a scris această suprafață în documente.

Domnul Piperea Victor.

În urma măsurătorilor nu se regăsesc suprafețele. Noi am cerut relații la instituțiile statului, inclusiv de la Autoritatea de Sănătate Publică și nu am primit nimic în acest sens.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Exemplificați, vă rog, clar.

Domnul Piperea Victor.

Spitalul Județean ne-a transmis o adresă prin care ne informează că vor să întocmească cartea funciară, în vederea obținerii de fonduri structurale.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Cînd trebuie să depună proiectul?

Doamna Tîrnăcop Aurica.

Aș avea o propunere. Să analizăm suprafețele pe care le dețin vecinii spitalului, undeva trebuie să fie suprafața respectivă.

Nu văd de ce trebuie să cedăm 1 ha. din această suprafață.

Doamna Burlacu Cristiana.

Persoana sau reprezentantul instituției care solicită acest lucru și este presat de un termen trebuia să fie prezent și să ne dea o explicație altfel noi suntem obligați să amânăm acest proiect de hotărâre.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

De acord cu dumneavoastră, avea tot interesul, ședința este publică.

Domnul Bălan Ilie.

Este vorba de Spitalul Județean care este prins într-un program de finanțare. După ce am aprobat bugetul în ședința din 30 ianuarie 2008, am vorbit cu managerul să facă cartea funciară.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

În anul 2001 toate instituțiile publice și nu numai au colaborat și au transmis datele cu privire la patrimoniu.

Au fost situații când au apărut divergențe, dar care au fost rezolvate la vremea respectivă. Este foarte bine că ați vorbit cu managerul spitalului să facă cartea funciară.

Domnul Popa Alexandru.

Terenul din fața spitalului este exclus să fie prins în patrimoniul acestuia. Poate terenul de la Serviciul de ambulanță.

Domnul Bălan Ilie.

Dacă adăugăm și suprafața deținută de Serviciul de Ambulanță tot nu compensează diferența.

Domnul Simionescu Adrian.

Propunerea doamnei Tîrnăcop Aurica mi se pare corectă. Să se vadă și terenurile vecinilor.

Domnul Popa Alexandru.

Am putea solicita Direcției Generale de Servicii să facă o verificare.

Domnul Florescu Adrian.

După părerea mea, trebuia să se facă două proiecte de hotărâre pentru că art. 1 din hotărâre se votează cu majoritate simplă, iar art. 2 cu 2/3.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Nu, tot proiectul este pentru 2/3, se referă la domeniul public.

Propun un amendament la acest proiect de hotărâre, și anume: “alin.b al art.1. să fie scos din această hotărâre”.

Supun la vot amendamentul.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat amendamentul propus.

Dacă mai sunt observații?

Nemaifiind, vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001, cu amendamentul aprobat.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001 cu scoaterea alin. „b” al art.1.

La punctul opt de la ordinea de zi domnul vicepreședinte Bălan Ilie ne va prezenta expunerea de motive pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 132 din 26 octombrie 2007 privind asocierea Județului Teleorman cu Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România și Județele Cluj, Galați, Gorj, Mureș, Olt, Satu Mare și Vâlcea în vederea elaborării, promovării și implementării proiectului „Sistem de avertizare pentru prevenirea inundațiilor” în cadrul Programului INTERREG IV C.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

-         Domnul Simionescu Adrian.

-         Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Iancovici Romeo.

-         Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Ștefănescu Mușat Viorel Mitică.

-         Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 132 din 26 octombrie 2007 privind asocierea Județului Teleorman cu Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România și Județele Cluj, Galați, Gorj, Mureș, Olt, Satu Mare și Vâlcea în vederea elaborării, promovării și implementării proiectului „Sistem de avertizare pentru prevenirea inundațiilor” în cadrul Programului INTERREG IV C.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 132 din 26 octombrie 2007 privind asocierea Județului Teleorman cu Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România și Județele Cluj, Galați, Gorj, Mureș, Olt, Satu Mare și Vâlcea în vederea elaborării, promovării și implementării proiectului „Sistem de avertizare pentru prevenirea inundațiilor” în cadrul Programului INTERREG IV C.

La următorul punct de la ordinea de zi tot domnul vicepreședinte Bălan Ilie ne va prezenta expunerea de motive privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unor bunuri din domeniul privat al județului Teleorman.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Rog președinții comisiilor economică și juridică să prezinte rapoartele de avizare.

-         Domnul Simionescu Adrian.

-         Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Ștefănescu Mușat Viorel Mitică.

-         Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

          Doamna Tîrnăcop Aurica.

          O singură observației. Ce se întâmplă cu imobilele care sunt în proprietatea Consiliului Județean.

          Domnul Bălan Ilie.

          După cum știți au mai fost scoase la licitație.

          Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Nemaifiind discuții, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unor bunuri din domeniul privat al județului Teleorman.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unor bunuri din domeniul privat al județului Teleorman.

La următorul punct de la ordinea de zi domnul vicepreședinte Bălan Ilie ne va prezenta expunerea de motive privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea licitațiilor în vederea închirierii bunurilor proprietate publică sau privată a județului Teleorman.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

-         Domnul Simionescu Adrian.

-         Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Iancovici Romeo.

-         Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 4 „abțineri”.

-         Domnul Ștefănescu Mușat Viorel Mitică.

-         Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 8 voturi „pentru” și 4 „abțineri”.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea licitațiilor în vederea închirierii bunurilor proprietate publică sau privată a județului Teleorman.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea licitațiilor în vederea închirierii bunurilor proprietate publică sau privată a județului Teleorman.

La următorul punct de la ordinea de zi tot domnul vicepreședinte Bălan Ilie ne va prezenta expunerea de motive privind aprobarea prelungirii duratei de concesiune a spațiilor în care funcționează cabinetele medicale concesionate conform Hotărârii Guvernului nr. 884/2004.

Rog președinții comisiilor economică și juridică să prezinte rapoartele de avizare.

-         Domnul Simionescu Adrian.

-         Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Ștefănescu Mușat Viorel Mitică.

-         Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de concesiune a spațiilor în care funcționează cabinetele medicale concesionate conform Hotărârii Guvernului nr. 884/2004.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de concesiune a spațiilor în care funcționează cabinetele medicale concesionate conform Hotărârii Guvernului nr. 884/2004.

La următorul punct de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreședinte Bălan Ilie pentru a prezenta expunerea de motive privind aprobarea Regu1amentului de organizare și funcționare a serviciului de transport public județean Teleorman

Rog președinții comisiilor economică și urbanism să prezinte rapoartele de avizare.

-         Domnul Simionescu Adrian.

-         Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Iancovici Romeo.

-         Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de transport public județean Teleorman

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de transport public județean Teleorman.

La următorul punct de la ordinea de zi domnul vicepreședinte Putineanu Ion ne va prezenta expunerea de motive privind  stabilirea indemnizației de ședință a membrilor Comisiei pentru protecția copilului Teleorman, pe anul 2008.

Rog președinții comisiilor economică și juridică să prezinte rapoartele de avizare.

-         Domnul Simionescu Adrian.

-         Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre cu o „abținere”.

-         Domnul Ștefănescu Mușat Viorel Mitică.

-         Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 8 voturi „pentru” și 4 „abțineri”.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

          Domnul Popa Alexandru.

          Să înțeleg că mai avem o hotărâre în acest sens în care indemnizația este de 5% din salariul președintelui și că trebuie să aprobăm o altă hotărâre numai pentru faptul că s-a modificat indemnizația președintelui?

          Doamna secretar Vrabie Rodica.

          Indemnizația președintelui se stabilește anual. A apărut actul normativ și trebuie să punem în aplicare noile reglementări.

          Domnul Florescu Adrian.

          Am o observație.

          Trebuie să introducem în hotărâre indemnizație lunară, nu de ședință.

          Doamna secretar Vrabie Rodica

          Legea prevede indemnizație de ședință.

Domnul Bălan Ilie.

          Este un termen juridic prevăzut în lege și anume indemnizație de ședință.

          Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          Ca formulare nu putem modifica. Se poate însă discuta asupra cuantumului, maximum este de 5%..

          Domnul Florescu Adrian.

          Propun o indemnizație de 3%.

          Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Alte propuneri?

Nu sunt de acord să-i luăm cuiva un drept câștigat.

Domnul Dăncilă Cristinel.

Când vrei să iei un drept cuiva trebuie să și motivezi.

Domnul Florescu Adrian.

Eu nu spun că acești oameni nu muncesc. Vreau numai să diminuăm cuantumul.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Dacă mai sunt discuții.

Nemaifiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind  stabilirea indemnizației de ședință a membrilor Comisiei pentru protecția copilului Teleorman, pe anul 2008.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

Cu 31 voturi „pentru” și 1 „abținere” (domnul Florescu Adrian) s-a aprobat proiectul de hotărâre privind  stabilirea indemnizației de ședință a membrilor Comisiei pentru protecția copilului Teleorman, pe anul 2008.

La următorul punct de la ordinea de zi tot domnul vicepreședinte Putineanu Ion ne va prezenta expunerea de motive privind aprobarea programului activităților, manifestărilor, competițiilor și acțiunilor cultural-sportive și de tineret, religioase, educative și de divertisment – recreere care se organizează și finanțează de Consiliul Județean Teleorman în anul 2008.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Rog președinții comisiilor economică și juridică să prezinte rapoartele de avizare.

-         Domnul Simionescu Adrian.

-         Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Ștefănescu Mușat Viorel Mitică.

-         Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

          Eu am o propunere. Să includem în acest program de activități și un concurs de miss.

          Doamna Burlacu Cristiana.

          Am participat de curând la un seminar național “Educație pentru sănătate” care a avut ca temă alimentația sănătoasă a copiilor. Putem iniția și noi o acțiune și anume: “dușmanul meu din farfurie”.

          Promit că mă voi implica în realizarea acestei acțiuni cu tot ceea ce pot.

          Domnul Bălan Ilie.

          Propun să introducem în acest program și acțiuni cu privire la mediu.

          Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          Domnule Săvușcă, la concursul de miss treceți în program o sumă mică și așteptăm sponsori.

          Supun la vot completarea proiectului de hotărâre cu cele trei propuneri.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi au fost aprobate cele trei propuneri.

Dacă mai sunt și alte observații?

Nemaifiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea programului activităților, manifestărilor, competițiilor și acțiunilor cultural-sportive și de tineret, religioase, educative și de divertisment – recreere care se organizează și finanțează de Consiliul Județean Teleorman în anul 2008, cu propunerile aprobate.

          Supun la vot proiectul de hotărâre cimpletat cu cele trei acțiuni.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea programului activităților, manifestărilor, competițiilor și acțiunilor cultural-sportive și de tineret, religioase, educative și de divertisment – recreere care se organizează și finanțează de Consiliul Județean Teleorman în anul 2008, cu completarea făcută.

La următorul punct de la ordinea de zi domnul vicepreședinte Putineanu Ion ne va prezenta expunerea de motive privind aprobarea Programului anual 2008 pentru finanțare nerambursabilă din bugetul propriu al județului a acțiunilor/activităților structurilor sportive din județul Teleorman.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Rog pe domnul Simionescu Adrian președintele comisiei economice să prezinte raportul de avizare.

          Domnul Simionescu Adrian.

          Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 1 „abținere”.

            Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

            Domnul Florescu Adrian.

          Vreau să vă spun că nu am înțeles nimic. Din proiectul de hotărâre nu reiese când vor fi aceste sesiuni. În anexă se vorbește de selecție a propunerilor. Acest program trebuia introdus după aprobarea bugetului.

          Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

În anexă, la punctul 11 și 12 se vorbește de constituirea unei comisii care are ca atribuție elaborarea ghidului solicitantului unde se trec toate aceste lucruri.. În Ghidul solicitantului se precizează acest lucru. Astăzi, prin dispoziție, se vor stabili membrii comisiei care vor elabora ghidul.

Domnul Florescu Adrian.

Se trec acolo, dar trebuie să existe niște etape pe care să le parcurgem.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Da, putem să trecem ca ghidul solicitantului să fie prezentat, spre informare, consilierilor județeni.

Dacă mai sunt alte observații?

Nemaifiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului anual 2008 pentru finanțare nerambursabilă din bugetul propriu al județului a acțiunilor/activităților structurilor sportive din județul Teleorman.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului anual 2008 pentru finanțare nerambursabilă din bugetul propriu al județului a acțiunilor/activităților structurilor sportive din județul Teleorman.

La următorul punct de la ordinea de zi domnul vicepreședinte Bălan Ilie ne va prezenta expunerea de motive pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 104 din 25 octombrie 2006 privind aprobarea indicatorilor și a documentațiilor tehnico-economice pentru obiectivul “Reabilitarea DJ 506, Cervenia – Vitănești – Băbăița, km. 17+400 – km. 58+000” în fază studiu de fezabilitate.

 

 

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

-         Domnul Simionescu Adrian.

-         Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Iancovici Romeo.

-         Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Ștefănescu Mușat Viorel Mitică.

-         Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 104 din 25 octombrie 2006 privind aprobarea indicatorilor și a documentațiilor tehnico-economice pentru obiectivul “Reabilitarea DJ 506, Cervenia – Vitănești – Băbăița, km. 17+400 – km. 58+000” în fază studiu de fezabilitate.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 104 din 25 octombrie 2006 privind aprobarea indicatorilor și a documentațiilor tehnico-economice pentru obiectivul “Reabilitarea DJ 506, Cervenia – Vitănești – Băbăița, km. 17+400 – km. 58+000” în fază studiu de fezabilitate.

La următorul punct de la ordinea de zi domnul vicepreședinte Bălan Ilie ne va prezenta expunerea de motive privind aprobarea proiectului “Reabilitarea DJ 506, Cervenia – Vitănești – Băbăița, km. 17+400 – km. 58+000” și a cheltuielilor necesare implementării.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Rog președinții comisiilor economică și urbanism să prezinte rapoartele de avizare.

-         Domnul Simionescu Adrian.

-         Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Iancovici Romeo.

-         Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

 

          Există aici o greșeală. Suma în euro de la alin. (2) al art.2. este de 15.105.777 valoare totală din care  C+M 14.518.510 euro în loc de 15.143.943 euro valoare totală, respectiv 14.555.197 euro, iar valoarea euro are două zecimale în loc de patru zecimale fapt pentru care rog a se face recalculările respective.

          Dacă mai sunt alte observații?

          Supun la vot modificările făcute la sumele în euro.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-au aprobat modificările propuse.

Vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului “Reabilitarea DJ 506, Cervenia – Vitănești – Băbăița, km. 17+400 – km. 58+000” și a cheltuielilor necesare implementării.

          Supun la vot proiectul de hotărâre, cu modificările respective.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului “Reabilitarea DJ 506, Cervenia – Vitănești – Băbăița, km. 17+400 – km. 58+000” și a cheltuielilor necesare implementării, cu modificările propuse.

La următorul punct de la ordinea de zi tot domnul vicepreședinte Bălan Ilie ne va prezenta expunerea de motive privind aprobarea Acordului de asociere între județul Teleorman și comunele Gratia, Poeni, Siliștea, Scurtu Mare, Tătărăștii de Jos, Ciolănești, Zâmbreasca, Dobrotești în vederea implementării proiectului “Reabilitare DJ 701, Limită jud. Dâmbovița – Gratia – Poeni – Siliștea – Scurtu Mare – Slăvești – Ciolănești – Zâmbreasca – Dobrotești, km. 44+240 – km. 104+890 (55,450 km.)”.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Rog președinții comisiilor economică și urbanism să prezinte rapoartele de avizare.

-          Domnul Simionescu Adrian.

-         Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Iancovici Romeo.

-         Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Ștefănescu Mușat Viorel Mitică.

-         Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

          Consiliul Județean trebuie să fie proprietar al drumurilor județene. Există o diferență de 6 m care nu a fost prinsă în program, de accea trebuie să facem asocierea.

          Domnul Bățăuș Mugur.

          Noi suntem proprietari pe partea de ampriză și zonă de siguranță a drumului.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Ați trecut în acord lungimea de 6 m?

Domnul Bățăuș Mugur.

Greșeala este a celor de la ARR. Noi am acceptat-o așa, dar în realitate sunt 17 m.

Ei au făcut diferența între ..........................................................................

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Eu am două propuneri: să trecem atât în titlu cât și în art.1. „dintre” și nu „între județul Teleorman și comunele ........”, iar  la art.3. președintele Consiliului Județean Teleorman să fie împuternicit să semneze acordul în locul vicepreședintelui Bălan Ilie.

Supun la vot cele două propuneri.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi propunerile au fost aprobate.

Dacă mai sunt alte propuneri.

Nemaifiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere dintre județul Teleorman și comunele Gratia, Poeni, Siliștea, Scurtu Mare, Tătărăștii de Jos, Ciolănești, Zâmbreasca, Dobrotești în vederea implementării proiectului “Reabilitare DJ 701, Limită jud. Dâmbovița – Gratia – Poeni – Siliștea – Scurtu Mare – Slăvești – Ciolănești – Zâmbreasca – Dobrotești, km. 44+240 – km. 104+890 (55,450 km.)”, cu modificările aprobate.

          Supun la vot proiectul de hotărâre modificat.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere dintre județul Teleorman și comunele Gratia, Poeni, Siliștea, Scurtu Mare, Tătărăștii de Jos, Ciolănești, Zâmbreasca, Dobrotești în vederea implementării proiectului “Reabilitare DJ 701, Limită jud. Dâmbovița – Gratia – Poeni – Siliștea – Scurtu Mare – Slăvești – Ciolănești – Zâmbreasca – Dobrotești, km. 44+240 – km. 104+890 (55,450 km.)”, cu modificările propuse.

La următorul punct de la ordinea de zi domnul vicepreședinte Bălan Ilie ne va prezenta expunerea de motive privind aprobarea Acordului de asociere între județul Teleorman și comunele Băbăița, Cervenia, Măgura, Mîrzănești, Ștorobăneasa, Vitănești, în vederea implementării proiectului „reabilitare DJ 506, Cervenia – Vitănești – Băbăița, km. 17+400 – 58 + 000 (40,600 km.).

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

-         Domnul Simionescu Adrian.

-         Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Iancovici Romeo.

-         Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Ștefănescu Mușat Viorel Mitică.

-         Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Și aici am două propuneri identice cu proiectul precedent, în textul proiectului de hotărâre să scriem „dintre” în loc de „între județul Teleorman și comunele .......” și la art. 3 președintele Consiliului Județean Teleorman să semneze Acordul de asociere dintre Consiliul Județean Teleorman și Consiliile Locale în locul vicepreședintelui Bălan Ilie.

Supun la vot propunerile făcute.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi propunerile au fost aprobate.

          Dacă mai sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nemaifiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere dintre județul Teleorman și comunele Băbăița, Cervenia, Măgura, Mîrzănești, Ștorobăneasa, Vitănești, în vederea implementării proiectului „reabilitare DJ 506, Cervenia – Vitănești – Băbăița, km. 17+400 – 58 + 000 (40,600 km.) cu modificările aprobate.     

          Supun la vot proiectul de hotărâre modificat.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere dintre județul Teleorman și comunele Băbăița, Cervenia, Măgura, Mîrzănești, Ștorobăneasa, Vitănești, în vederea implementării proiectului „reabilitare DJ 506, Cervenia – Vitănești – Băbăița, km. 17+400 – 58 + 000 (40,600 km.), modificat.

 

La ședința pe comisii ați mai avut „Raportul anual asupra eficienței serviciului polițienesc” al Inspectoratului de Poliție al Județului Teleorman pe anul 2007 și Planul strategic pe anul 2008.

 

Dacă după parcurgerea materialelor respective aveți observații?

 

Nefiind observații sau părei trecem la ultimul punct „Diverse”.

 

 x

 

Dacă aveți probleme de prezentat.

            Domnul Iancovici Romeo.          

Domnul Cristea Ștefan a ridicat în comisia de urbanism următoarele probleme. Le voi reda întocmai cum au fost formulate:

1. Conducerea instițuției prefectului județului Teleorman să informeze locuitorii județului cu cât și până când se mai majorează prețurile și tartifele la mărfuri alimentare și nealimentare și servicii.

2.      Dacă se au în vedere reparații ale instalațiilor de la subsolul blocurilor de locuințe din municipiul Alexandria.

3.      Locuitorii din județ sesizează ca CEZ Oltenia emite lunar souă sau trei facturi în loc de o factură pe lună, posibilitățile financiare lunare fiind sub cele din facturile primite.

4.      Să se studieze posibilitatea ca locuitorii municipiului Alexandria să vizioneze lunar un spectacol de teatru, concerte de muzică.

Doamna Tîrnăcop Aurica.

Casa de Asigurări de Sănătate nu virează la Institutul Victor Babeș București sumele ce reprezintă asigurările medicale de sănătate pentru ca locuitorii județului să poată beneficia de servicii medicale gratuite în cadrul acestui institut.

1.Care au fost fondurile și criteriile de alocare a acestora, pentru medicamentele compensate, în luna februarie a.c. farmaciilor orașelor și municipiilor din județul Teleorman.

Foarte mulți cetățeni sesizează faptul că locuitorii din orașele Roșiorii de Vede, Turnu Măgurele, Videle și Zimnicea, precum și din comunele limitrofe se deplasează la farmaciile din  Alexandria, deoarece aceste orașe și municipii termină foarte repede fondurile primite.

2.De ce nu se virează  la Institutul ,,Victor Babeș” București pentru locuitorii județului, care sunt asigurați, sumele necesare pentru determinarea analizelor de laborator la probele prelevate de la bolnavii operați de cancer, care ar trebui să beneficieze de servicii gratuite.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

După ce criterii Direcția Generală a Finanțelor Publice Teleorman a stabilit repartizarea sumelor pe trimestre pentru bugetele locale și de ce numai primarii PSD au beneficiat de sume numai pentru trimestrele III și IV și nu și pentru trimestrele I și II.

         

          Epuizându-se ordinea de zi, declar încheiate lucrările ședinței și vă mulțumesc pentru participare.

 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE,                                     SECRETAR AL JUDEȚULUI, 

        

   Liviu Nicolae Dragnea                                       Jr. Rodica Vrabie