CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE    

 

 


D I S P O Z I Ț I E

 

 privind: convocarea Consiliului Județean Teleorman în ședință ordinară în data de 28 ianuarie 2009 

                                                                         

          Inginer Liviu Nicolae Dragnea, președintele Consiliului Județean Teleorman

          Având în vedere:

-  prevederile art.94 alin. 1, 3, 5 și 7 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;       

          În temeiul dispozițiilor art.106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

 

D I S P U N E:

 

 

          Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Teleorman în ședință ordinară miercuri, 28 ianuarie 2009, orele 11,00 cu următorul proiect al ordinii de zi;

 

                1.    Proiect de hotărâre privind constatarea încetării mandatului de vicepreședinte al Consiliului Județean, înainte de termen, prin demisie, al domnului Simionescu Adrian Constantin.

 

2.     Proiect de hotărâre privind încetarea de drept, inainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier judetean al domnului Dumitrica George Ionut, prin demisie.

 

3.     Proiect de hotărâre privind încetarea de drept, inainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier judetean al domnului Florescu Adrian, prin demisie.

 

4.     Proiect de hotărâre privind încetarea de drept, inainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier judetean al doamnei Dăncilă Vasilica Viorica, prin demisie.

 

5.     Proiect de hotărâre privind validarea unor  mandate  de consilieri județeni în Consiliul Județean Teleorman.

 

6.     Proiect de hotărâre privind alegerea vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman.

 

7.     Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotarare Consiliului Judetean Teleorman nr.75 din 24 iunie 2008.

 

8.     Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea art. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 71 din 30 decembrie 2004 privind reorganizarea Comisiei pentru protecția copilului, organ de specialitate, fără personalitate juridică, al Consiliului Județean Teleorman.

 

9.     Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor și a documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții “Reabilitare DJ 504B, Trivalea Moșteni – Talpa, km. 22+892 – 27+946, (L= 5,054 km.)”.

 

10.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001 privind reactualizarea și însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului Teleorman.

 

11.  Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 144 din 11 decembrie 2008 privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate operatorilor de transport rutier, urmare rezultatelor licitației electronice din data de 31 octombrie 2008.

 

12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor pentru obiectivul de investiții “Parc Industrial și Tehnologic Teleorman – Turnu Măgurele”, în faza studiu de fezabilitate.

 

13.   Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 86 din 29 iulie 2005.

 

14.   Informare privind analiza activitatii proprii de solutionare a petitiilor adresate de cetateni autoritatii publice judetene in semestrul II al anului 2008.

 

15.   Diverse.

 

 

     Art.2. Anunțul privind ședința publică se transmite către mass-media și se inserează în site-ul propriu.

 

     Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoștință publică ordinea de zi, data și locul desfășurării ședinței de consiliu și va comunica prezenta dispoziție celor interesați.

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

 Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

Avizat

pentru legalitate

Secretar al județului

             

Oprescu Silvia

 

 

 

 

 

 

 

Alexandria

Nr.17 din  23 ianuarie 2009