CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE    

 

 

                       

 

H O T Ă R Â R E

 

                           privind : repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 20 % din cota  de 22 % din impozitul pe venit pentru  echilibrarea bugetelor locale  și a celor reținute ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare  locală, pe anul 2009 și estimările pe anii 2010-2012.

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art.94 alin.(1) din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-         expunerea de motive nr.10461 din 15 septembrie 2008 a  președintelui

Consiliului Județean Teleorman Liviu Nicolae Dragnea și raportul de specialitate nr.10460 din 15 septembrie 2008  al Direcției Economice, Buget-Finante privind necesitatea repartizării pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 20 % din cota de 22 % din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale și a celor reținute ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, pe anul 2008 și estimările pe anii 2010 - 2012 ;

          - adresa nr.24608/05.09.2008 a Direcției Generale a Finanțelor Publice Teleorman ;

          - raportul de avizare al Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială ;

- prevederile art.32 alin.(1), 33 alin.(3) litera ,,b”, și alin.5 din Legea nr.273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

   - prevederile art.91 alin.(1) litera „f” din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

          În temeiul prevederilor art.97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ș T E :

                   

 Art.1. – Se aprobă repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 20 % din cota de 22 % din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, pe anul 2009 și estimările pe anii 2010-2012, conform anexei nr.1.

       

 Art.2. – Se aprobă repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 20% din cota de 22 % din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, reținute ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală pe anul 2009 și estimările pe anii 2010-2012, conform anexei nr. 2.

                Art.3. - Sumele repartizate conform art.1 și 2 se vor definitiva după aprobarea Legii bugetului de stat pentru anul 2009.

 

Art.4. Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget- finanțe, va asigura punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.5. Anexele nr.1 și 2  fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.6. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ directorului Direcției Generale a Finanțelor Publice Teleorman, prefectului și consiliilor locale din județ, în termenul prevăzut de lege.

 

 

PREȘEDINTE,

Liviu Nicolae Dragnea

NT                                                                                         

                                                                                                                                       

        

                                                                                    Jr. Rodica Vrabie

                                     

 Rodica V

Alexandria,

Nr.____ din _________________ 2008