CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE    

 

 

                     

 

H O T Ă R Â R E

privind : repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 20 % din limita de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat  pentru echilibrarea bugetelor locale și a celor reținute ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, pe anul 2009 și estimările pe anii 2010-2012.

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art.94 alin.(1) din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-         expunerea de motive nr.10459 din 15 septembrie 2008 a  președintelui

Consiliului Județean Teleorman  Liviu Nicolae Dragnea și raportul de specialitate nr.10460 din 15 septembrie 2008  al Direcției Economice, Buget-Finante privind necesitatea  repartizării pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru necesitatea repartizării pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 20 % din limita de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat  pentru echilibrarea bugetelor locale și a celor reținute ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, pe anul 2009 și estimările pe anii 2010-2012 ;

          - adresa nr. 24608/05.09.2008 a Direcției Generale a Finanțelor Publice Teleorman ;

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ;

- prevederile art.33 alin.(3) și (4)  și  art.37 din Legea nr.273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

     - prevederile art.91 alin.(1) litera „f” din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

          În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ș T E :

      Art.1. – Se  aprobă  repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 20% din limita de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, pe anul 2009 și estimările pe anii 2010-2012, conform anexei nr.1.

 

      Art.2. – Se  aprobă  repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 20 %  din limita de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea 

 bugetelor locale, reținute ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de   infrastructură care necesită cofinanțare locală, pe anul 2009 și estimările pe anii 2010-  2012, conform anexei nr.2.

 

          Art.3. - Sumele repartizate conform art.1 și 2 se vor definitiva după aprobarea Legii bugetului de stat pentru anul 2009.

         

         Art.4. - Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget- finanțe, va asigura punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri

        

         Art.5. - Anexele nr.1 și 2  fac parte integrantă din prezenta hotărâre

       

       Art.6. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ directorului Direcției Generale a Finanțelor Publice Teleorman, prefectului și consiliilor locale din județ, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

PREȘEDINTE,

                                                                               Liviu Nicolae Dragnea                                                                                 

            

Alexandria,

Nr.____ din __________ 2008