CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE    

 

 

 

HOTĂRÂRE

 

 privind: aprobarea cuantumului și a condițiilor de acordare a indemnizației pentru membrii comisiilor de vânzare a spațiilor medicale și de contestații

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

 

          Având în vedere:

-       expunerea de motive nr.10729 din 22 septembrie 2008 a Președintelui Consiliului Județean Teleorman și raportul de specialitate nr.10730 din 22 septembrie 2008 al Direcției economice, buget-finanțe privind necesitatea aprobării cuantumului și a condițiilor de acordare a indemnizației pentru membrii comisiilor de vânzare a spațiilor medicale și de contestații;

-       avizul favorabil nr.24403 din 03 septembrie 2008 al Direcției Generale a Finanțelor Publice Teleorman;

-       raportul de avizare al Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățămant, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială;

-       prevederile art.5 alin.(7) și art.15 alin.(2) din O.U.G. nr.68/2008 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical;

-       prevederile art. 91 alin. (1) lit.f) și art. 104 alin. (1) lit. f.) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

                                                                          

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. – (1) Membrii comisiei pentru vânzarea spațiilor medicale și cei ai comisiei de contestații beneficiază de o indemnizație lunară în cuantum de 15% din indemnizația președintelui consiliului județean care se acordă în lunile în care comisiile își desfășoară activitatea.

(2) Indemnizația cuvenită membrilor celor două comisii se plătește din sumele obținute din vânzarea spațiilor medicale și a terenurilor aferente, proprietate privată a județului.

 

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget-finanțe, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.3. - Secretarul judetului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor și persoanelor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

P R E Ș E D I N T E,

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

                                    

 

Alexandria,

Nr. ........ din ……………… 2008