CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE    

 

 

 

HOTĂRÂRE

 

 privind: modificarea statului de funcții al Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

 

          Având în vedere:

-       expunerea de motive nr.10666 din 19 septembrie 2008 a Președintelui Consiliului Județean Teleorman și raportul de specialitate nr.10667 din 19 septembrie 2008 al Direcției economice, buget-finanțe privind necesitatea modificării statului de funcții al Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman;

-       adresa nr. 440 din 19 septembrie 2008 a Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman;

-       raportul de avizare al Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățămant, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială;

-       prevederile art. 91 alin. (1) lit.a) și alin. (2) lit.c),  art. 104 alin. (1) lit. a.) și alin. (2) lit.a) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

                                                                          

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. - Se modifică statul de funcții al Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta.

 

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget-finanțe, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.3. - Secretarul judetului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

P R E Ș E D I N T E,

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

  

 

Alexandria,

Nr. ............. din ……………… 2008